PAARDEN-Vn VEEMARKT INo. 1496. Zaterdag 20 September 1879. I9e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 19 September. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. - Tlilt NEUZENSCHE COIIKAIMT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERT ENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainiddag URIE area. Dlt Mad ▼erachljnt Dlnndag- en Vrljdagavond bij J. It. fi. H O N T te Ter Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN brengen ter kennis der belangliebbenden, dat tot het doen der aanvragen om toelating van kinderen op de openbare lagere scholen dezer gemeente, gelegenheid zal bestaan op Do rider dag, den 25 dezer, des na- middags van 34 ure, op het gemeentehuis. Ter Neuzen, 18 September 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAA1, Secretaris. T E HULST, op Maandag, den 6 October 1879, aanvang des voormiddags 10 uur, met uitloving van 8 ver- schillende premien voor aangebracht Vee. De Burgemeester van Hulst, CHs. PIERSSENS. JPer telegraat. In de hffden gehoudene zitting van de Tweede Kamer heeft de Minister van Finantien de staats- I begrooting over 1880 der kamer aangeboden. Alle te korten van 1876/79 zijn gedekt, deels door vroegere overschotten, meeerendeels uit de opbrengst van de leening 1878. Daartegen zijn in dat tijdperk voor spoorweg- aanleg circa 35 en voor vestingbouw 10 millioen aangewendde begrooting van 1880 sluit nagenoeg, maar zal in het volgend jaar voor de uitvoering van de wet op het lager onderwijs en voor de verbetering van den Rotterdamschen waterweg aan- zienlijk moeten worden verhoogd. Een nieuw beroep op credietstaat zal noodig zijn en evenzoo versterking van inkomsten uit belastingen. De aanhangige financieele wetten zijn ingetrokken, omdat de minister niet zonder nadere studie die voorstellen onmiddelijk voor de kamer verdedigen wilde; de regeering is ook bedacht op verbetering in de verhouding tusschen de belastingen onder- ling en herziening van de financieele betrekkingen tusschen het rijk en de gemeenten. De Engelsche stoomboot Jutland, kapitein Fisk, van Gent naar Londen met stukgoederen gisteren nacht van hier vertrokken, is op de Spijkerplaat geloopen en aldaar blijven zitten tot gisteren na- middag, als wanneer met hoogwater het schip wederom vlot kwam en de reis vervolgde. Toen de twee rijks-commiesen, G. L. Versluis O en G. van Ooij van St. Jansteen in den vroegen morgen van 16 dezer op surveillance waren, ontmoetten zij twee personen, die hun verdacht voorkwamenbij nadering vluchtten zij voor de ambtenaren in een nabijstaand huisje; naar men wil, zouden de twee verdachten gezegd hebben 0 will en wij die twee eens wegblazen en de daad bij het woord voegende, vielen er twee schoten, zonder echter Versluis of van Ooij te treffen. Gisteren zijn de twee daders, Rumondus Wullaert en Antoin de Moor, beide arbeiders te Clinge (Zeeland), als beschuldigd van poging tot moord door de marechaussess gevankelijk naar Hulst gebracht. Axel, 18 September. Voor het beroep naar de christelijk gereformeerde gemeente te Dinteloord heeft de heer J. A. Goedbloed, predikant bij die gemeente alhier, bedankt. Ossenisse, 18 September. Heden had alhier de aanbesteding plaats van wege het waterschap „de vereenigde polders van Ossenisse" van: het overbestorten op de zinkstukken aan den punt van Ossenisse van 288 scheepston Doorniksche steen; ingeschreven werd door de heeren: C. van der Hooft te Ter Neuzen voor 778, P. J. van Remortel Nz. te Hontenisse voor 965 en W. Ringhout te Walsoorden voor 1039, zoodat, den heer C. van der Hooft, als minste inschrijver, het werk is toegewezen. Westdorpe, 16 September. Ter raads-zitting op heden is de heer D. B. van Acker tot wet- houder dezer gemeente benoemd en de heer C. van Waes tot ambtenaar van den burgerlijken stand, beiden in vervanging van den hear J. B. Verhelst. Men schrijft ons uit Middelburg van 18 Sep tember: Eene commissie uit Gedep. Staten van Zeeland heeft heden namiddag uitgeloot 55 obligation van 1000 in de na te noemen geldleeningen ten laste der provincie 9 in de leening van 28000 (1861): n08 2 0, 19, 10, 22, 1, 2, 27, 11 en 5; 37 in de leening van 525,000 (1863-1867): n08 59, 274, 167, 366, 138, 184, 285, 320, 28, 513, 460, 377, 145, 155, 166, 354, 127, 438, 220, 37, 375, 151, 34, 227, 231, 232, 437, 172, 234, 502, 24, 476, 379, 328, 144, 31 en 48 3 in de leening van 79000 (1872): n08 51, 43 en 48; 2 in de leening van f 40000 (1867): n08 8 en 6; 2 in de leaning van f 50000 (1870): n08 45 en 30; 2 in de leening van f 60000 (1872): n08 7 en 23. Uit Middelburg schrijft menTe Autwerpen heerscht een strike onder de werklieden aan de schepen. Deze komt Middelburg en Vlissingen ten goede. Deze week is namelijk in het droogdok alhier gezet het te Falmouth te huis behoorende en van Antwerpen naar hier gekomen driemastschip //George Bell," gezagvoerder Allen. In het dok te Vlissingen verwacht men deze week een Fransche bark en ook hier worden vreemde schepen te geraoet gezien. Misschien kiezen de Belgische werklieden wel spoedig eieren voor hun geld. Eerstdaags zal aan H. M. de Koningin worden aangeboden het geschenk der ingezetenen van Nederlandsch Indie, bestaande uit een prachtigeu collier van paarlen. De collier is gesloten in een etui, waarop de woorden//Insulinde aan Koningin Emma" gegrift zijn. Als een bewijs hoe solide de stoomvaart- maatschappij Nederland geacht wordt, kan gelden, dat door houders van 470 aandeelen werd inge schreven voor 1098 obligation op de laatste 4J pCt. leening, terwijl nog daarenboven door niet- aandeelhouders werd ingeschreven voor 548 obli gatien; de geheele leening werd dus meer dan driemalen volteekend. De Pall Mall Gazette heeft vernomen//dat de groote etablissementen, te Port-Said door wijlen Prins Hendrik der Nederlanden opgericht, en be staande uit een volledig gemeubileerd hotel en uitgestrekte gebouwen voor het houden van door- loopende tentoonstellingen van producten van Neder landsch Oost-Indie, te koop of te huur zijn." De commissie van beheer der kweeksehool voor zeevaart te Leiden bericht, dat Maandag 29 September, 's morgens 10 uren, in voornoemde inrichting eene keuring zal plaats hebben van jongens, die eene verbintenis in 's rijks zeedienst wenscben aan te gaan. Met het oog op den voortdurenden achter- uitgang der goud- en zilverindustrie hier te lande werd Maandag door een 20tal der voornaamste fabrikanten in die vakken te Amsterdam eene vergadering gehouden, teneinde middelen te beramen, om in dezen toestand verbetering aan te brengen. Er is besloten tot de benoeming eener commissie, welke pogingen in het werk zal stellen, om eene wijziging te verkrijgen der wet op den waarborg van 1852. Voorts is besloten tot oprichting van een liationalen bond tot verheffing der goud- en zilverindustrie. De rechtbank heeft in hare zitting van den 16 Sep tember de volgende uitspraken gedaan S. A., 50 jaar, visscher te Stekene (Heikant) Belgie, wegens diefstal; vrijgesproken. J. A. F., schoen- en laarzenmaker te Hontenisse, wegens het weigeren van voedsel door een belasting- schuldige aan eenen bij hem ingelegerden krijgsman; I veroordeeld tot eene boete van 10 met subsidiaire gevangenisstraf van 3 dagen. A. van C., huisvrouw van H. J., te Axel, wegens diefstalveroordeeld tot eene gevangenisstraf in een- zame opsluiting te ondergaan van 3 maanden. A. Y., leurder te Clinge (Zeeland), wegens mishau- deting; veroordeeld tot 15 dagen cellulaire gevange nisstraf, 8 boete of 1 dag celstraf. L. P., werkster te Westdorpe, wegens het niet ver- schijnen als getuige in eene boetstraffelijke zaak, hoewel in wettigen vorm daartoe gedagvaard zijnde; veroor deeld tot f 10 boete of 3 dagen gevangenisstraf. L. van den B., oud 30 jaren, te St. Jansteen, en J. H., dienstknecht te Koewaeht, thans in dienst bij het 3e regement infanterie te Bergen op Zoom, wegens verbreking van afsluiting; vrijgesproken. L. L., arbeider te Rozenberg (Hontenisse), wegens het opzettelijk verbreken van een afsluiting; veroordeeld tot 15 dagen cellulaire gevangenisstraf, 25 boete of 3 dagen celstraf. Landbouwberichten. Gedurende de verledene week was de midden- prijs van het vette vee op de voornaamste markten van Belgie als volgt: i O Ossen 70 centimen tot fr. 1,stieren 68 tot 85, koeien en runders 61 tot 85 en kalveren 80 centimen tot fr. 1,15; alles per kilo levend g'e- wicht. De prijzen waren standhoudende en de markten goed bezer.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1