-1 :\o. 1495 Woensdag 17 September 1879 l9e Jaargang AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND. f ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEBTBNTIfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeriden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainlddtig DRIE ureo. Dll bind verachljnt Dlnttdng- en Vrljdagavond 1)1 j J. K. 6. DBOMI te Ter Nenzen. JPolitielx Overzieht. Ofschoon de berichten uit Afghanistan sinds ons laatste overzicht niet veel bizonders aan 't licht hebhen gebracht, zoo vinden de Engelsche bladen evcnwel stof genoeg, ora er een paar kolommen mee te vullen. Eenerzijds zijn het de gewone praatjes van, hij had zoo roekeloos niet raoeten wezen; anderzijds, wij hadden den boel daar niet zoo nuchter moeten vertrouwen. Het gerucht loopt toch, dat de Emir den majoor Cavagnari reeds bij herhaling moet geraden hebben, zich niet te ver buiten Kaboel te wagen, want dat het nog wel eens slim voor hem kon afloopen. De majoor zou daarop hebben geantwoord, dat hij niet bang was. Indie bezat nog wel meer mannen, zooals hij was, ingeval men het op zijn leven aanlegde. De Emir scheen wel gewaarschuwd, want toen op een goeden dag 12 regementen van zijne troepen uit Herat de betaling van hunne achterstallige soldij eischten, stelden zij tevens den eisch, dat het Engelsche gezantschap de hoofdstad zou verlaten, of dat het anders door hen vernietigd zou worden. De Emir, beangst door deze bedreigingen, voldeed 3 maanden soldij en smeekte zijne officieren, zich toch bedaard te houden en te zorgen, dat de soldaten de wapens zouden neerleggen. Maar inplaats daarvan werd de Koning een verrader genoemd, die het hield met de ongeloovige honden. Smeeken noch tranen hielpen. Toen de Emir verzekerde, dat een bondgenootschap met de Engelschen onvermijdelijk is geweest, was dit olie in het vuur geworpen, de mannen sloegen aan het muiten en richten het bekende bloedbad aan, waarin een van des Emirs ministers en zonen het leven lieten. De ministerraad is, zooals te begrijpen is, in allerijl samengeroepenongelukkig genoten ver- scheidene ministers eene zoete rust in het buiten- land. Men acht versterking van troepen in Afghanis tan noodig, daar generaal Roberts' macht niet voldoende zal zijn, om den opstand te onderdrukken. Het jeugdige vorstendom Bulgarije laboreert thans reeds aan een ministerieelen crisis. De reeds meer- malen door ons vermelde demonstraties hebben ten slotte zulk een onstuimig karakter aangenomen, dat het ministerie Balabanolf besloten heeft, zijn ontslag aan te vragen. In den laatsten kabinetsraad deed de minister—president, die tevens aan het hoofd van het departement van buitenlandsche zaken staat, in overeenstemming met den minister van financien, Natschewitz, en dien van juslitie, Grekoff, uitkomen, dat deze aanhoudende demonstraties de rust des lands in gevaar brachten, juist nu er zulk eene dringende behoefte. aan kalmte is. In strijd met de parlementaire eischen besloot het kabinet dus uit vaderlandsliefde voor de extra—parlementaire oppositie het veld te ruimen. Vorst Alexander heeft het verzOek om ontslag in overweging ge- nomen. Hij schijnt niet ongeneigd te zijn, om zijne raadslieden in de meer liberale kringen te gaan zoeken, doch zal op twee punten streng aan zijn regeeringsprogramma vasthouden; dat is in alles, wat de buitenlandsche politiek raakt, en wat de regeling der eigendomsrechten van de Muzel- mannen betreft. In dezen geest zijn dan ook onderhandelingen aangeknoopt met den heer Kara- weloff, vroeger vice-president der vergadering van notabelen en een der hoofden van de liberale partij. Tot nog toe is van eene oplossing der crisis echter nog mets vernomen. JPer telegraaf. In de zitting der Eerste Kamer van heden zijn de nieuw gekozen leden Cremers en Van Swinderen toegelaten; de voorzitter baron De Vos van Steenwijk aanvaarde zijn voorzitterschap met eene rede, waarin hij wenschte, dat door de verschillende inzichten der leden van de regeering geen stoornis zou ontstaan in hare samenwerking met de vertegen- woordigers; daardoor toch zou de kracht der regee ring verzwakken en het land schade lijden. Krachtige regeering is noodzakelijk om te han- delen en te weerstaan. Hij waarscbuwde tegen te groote uitbreiding van staatswerkzaamheid. De Minister van Buitenlandsche Zaken, baron Van Lijnden, leidde het kabinet bij de Kamer in; de sarnenstelling van het kabinet, zeide de Minister, wijst de grondgedachte zijner forraatie aan; het wensc'nt eerbiediging van ieders rechten, met be- zadigdheid en gematigdheid zonder zwakheid zaken af te doen en handhavende de constitutioneele beginselen; de Ministers zullen niet terugdeinzen voor hervormineren en nieuwe regelingen, welke vereischt worden door outwikkeling der tijden. In de heden gehouden zitting van de Tweede Kamer is besloten, alle nieuw gekozen leden toe te laten; alleen de beslissing omtrent de toelating van den heer Du Tour van Bellinchave, die te Utrecht gekozen is, werd aangehouden. Als candidaten voor het presidentschap voor dit zittingsjaar zijn gekozen de heerenMr. Dullert, Mr. Mirandolle en Mr. Luyben. Ter Neuzen, 16 September. Z. M. heeft benoemd tot Commissaris des Konings in Zeeland Jhr. Mr. A. P. C. van Karne- beek, minister-resident aan het hof van Zweden en Noorwegen. Benoemd tot Commissaris des Konings in Noord— Holland, in plaats van Mr. H. H. baron Roell, Jhr. G. E. van Tets, lid van Gedeputeerde Staten in die provincie. Mr. J. Heemskerk Az. is benoemd tot lid van den raad van state. Mr. N. J. C. Snouck Hurgronje, lid van Gede puteerde Staten van Zeeland, is benoemd tot ridder van den Nederlandschen Leeuw. De van kinderraoord te Axel verdachte E. de P. is jl. Vrijdagavond alhier in het kantonnale huis van bewaring en gisteren middag met de pro- vinciale stoomboot naar het huis van bewaring te Middelburg vervoerd. Door de geneesheeren A. de Fouw te Axel en T. P. Martin te Hulst is bij de schouwing gecon- stateerd, dat het kindje heeft geleefd; naar wij vernemen heeft de beschuldigde bekend, hetzelve na de geboorte te hebben verworgd. LauistViitirde, 16 September. De harmonie St. Cecilia zal, even als in vorige jaren, op Zondag den 21 September a. s. des namiddags 4 ure, alhier een concert geven. De algemeene bijval, welke de concerten dier harmonie steeds genieten, doet ons een talrijk publiek verwachten. Moge hetzelve met mooi weer begunstigd worden. Men schrijft ons uit Middelburg van IS SeptemberIn Juni jl. benoemde de afdeeling Wal- cheren der Maatschappij tot bevordering van land- bouw en veeteelt in Zeeland eene commissie van vier leden, aan wie werd opgedragen om, onder welwillend geleide van den algemeenen secretaris den heer J. H. Snijders, een bezoek te brengen aan de in Juli te Londen gehouden groote wereld- tentoonstelling van vee- en landbouwvoortbrengselen. Het hoofddoel van het mandaat was inforraatien in te winnen en zoo mogelijk solide connexion aan te knoopen ter bevordering van uitvoer van landbouwproducten uit Walcheren naar de Londen- sche markt. Heden hield de afdeeling eene buitengewono algemeene vergadering, hoofdzakelijk belegd tot het aanhooren en bespreken van een zeer gemotiveerd verslag der indrukken van de vier afgevaardigden, door den secretaris tot een keurig geheel vereenigd, op de tentoonstelling verkregen. Dat die indrukken overweldigen en sjrootendeels voor onze Zeeuwschc landbouwers beschamend, maar tegelijk hoogst leer- zaam zijn, behoeft geen betoog. Maar, wat meer zegt, het bovengenoemde hoofddoel is voor een goed dee] bereikt en er bestaat grond voor de verwachting, dat eerlang de markt te Londen ook Walchersche producten te koop zal aanbieden. Moge die verwachting verwezenlijkt en de uitslag der poging bevredigend zijn! Het uitvoerig verslag zal voor rekening der afdeeling gedrukt en aan de leden uitgereikt worden. Gisteren namiddag ten 1 uur zijn de beide Kamers der Staten—Generaal door Z. M. den Koning geopend met de volgende openingsrede CO !l( l\T Mijne heeren! Het is mij aangennam, de vertegenwoordigers van het Neder- landsche volk weder bijeen te zien. Bij mijne echtverbindtenis ontving ik, door mij hoogge- waardeerde blijken van de algemeene deelneming. Niet minder openbaarde zich opnieuw de liefde van mijn volk bij den rouw, waarin ik met mijn huis werd gedompeld. Mijne betrekkingen met de vreemde mogendheden zijn van den meeat vriendschappelijken aard. Zee- en landmacht vervullen steeds met toewijding hare be- langrijke plichten. De gedrukte toestand van nijverheid, handel en scheepvaart heeft zich ook hier te lande doen gevoelen. Maatregelen tot bestrijding van de beamettelijke longziekte zijn met een goed gevolg bekroond. Ik vrees daarentegen, dat in onderscheideue deelen des lands de oogst zal lijden onder de gevolgen van de ongnnstige weersgesteldheid en van de hooge waterstanden. Onder deze omstandigheden is een minder ruime opbrengst van sommige rijksbelastingen te wachten. Versterking van de inkomsten der schatkist zal op den dunr noodzakelijk zijn. Daarbij zal zooveel mogelijk ook op betere ver- deeling van lasten moeten worden gelet. Handhaving van de vrijgevige beginselen ten aanzien van handel en nijverheid, waarbij het vaderland steeds wel heeft gevaren, blijve, nevens de verbetering onzer handelswegen, het middel om de veerkracht des volks te steunen en de welvaart te bevorderen. De vasts telling van een nationaal wetboek van strafrecht beschouw ik als eene zaak, waarbij het belang en ook de eer des vad rlands in hooge mate zijn betrokken. lmniddels zal mijne regeering aan de herziening van andere deelen der wetgeving hare aandacht blijven wijden. Een ontwerp van wet tot beteugeling van het misbruik van sterken drank zal U in deze zitting worden aangeboden. Ik stel mij voor, de herziene wet op het lager onderwijs zoo spoedig in te voeren, als de daartoe nog noodige vooibereiding toelaat. Door den moed en de volharding der krijgsmacht zijn in Atjeh belangrijke uitkomsten verkregen. Ik vlei mij, dat da oorlogstoestand aldaar voor een meer geregeldeu zal wijken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1