BIN N EN LAND. i\o. 1494. Zaterdag 13 September 1879, 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. If Ter Neuzen, 12 September. TEH M-IIZIi\S( IIF I'llllIUM ABONNEMENT Per drie maaiiden hitmen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekliandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENT IE N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naiulddag DRIE nren. Dit bind Terscbljnl Dinsdag, cn Vrljdagavomd blj J. H. C. DDOIVT te Ter Neazen- dezc courant bchaoH ecu bljvocgscl. i De BURGEMEE8TER van TER NEUZEN maakt bekend dnt, tijdens de aanstaande kermis aldaar, de tapperijen voortdurend kunnen openblijven, onder 1 voorwaarde evenwel, dat zij moeten gesloten wor den op den laatsten kermisdag, des Zaterdags, uiterlijk des nachts te 12 uren, en voorts ook zoodra dit door de politie mogt worden bevolen. Ter Neuzen, 11 September 1879. De Burgemeestsr voornoeind, J. A. VAN BOVEN. I^olitieli Overzicht. De Engelschen, die verleden jaar zulk een bloede- loozen oorlog in Afghanistan hebben gevoerd en door hun gouden ropijen den vrede gekocht heb ben, kunnen nu weer van meet af beginnen, en zullen er waarschijnlijk thans niet zoo zonder opoffering van bloed afkomen Ziehier, wat ge- beurd is. Zeer laat in den avond van 4 dezer kwam van Kaboel, de residentie van den Emir en van het Engelsche gezantschap, een boodschapper in vliegende vaart te Ali Kheyl, de grens van het telegraaf-station van Britsch-Indie en rappor- teerde aan majoor Connolly, den politieken officier alhier, dat het Britsch gezantschap door verscheidene Afghaansche regementen was aangevallen, nadat deze in de stad waren aangekomen, om hunne achterstallige soldij op te vorderen. Het gezant- schaps-escorte verdedigde zich. !)e muitende troepen hadden steun gevonden bij de bevolking. De Emir, verrast door dien overval, zond een zijner generaals om den gezant, majoor Cayagnari, te ontzetten. Die generaal werd van zijn paard gesleurd en ge- dood. Daarop zond de Emir zijn zoon met den gouverneur van Kaboel en eenige invloedrijke per- sonen, om het volk tot bedaren tebrengen; maar ook dezen vermochten niets tegen de woedende volksmassa, die al dreigender te werk ging, ten laatste het gehe.ole gezantschap met zijn escorte, gezamenlijk 71 man, over de kling jaagde en het gezantschapshuis in brand stak. Inmiddels werd ook het paleis van den Emir orasingeld, het arse- uaal en tuighuis geplunderd en in brand gestoken. Onmiddelijk rukten van alle kanten versterkingen van Engelsche troepen naar de hoofdstad. De muitelingen hebben het op een loopen gezet en de Engelschen hen achterna, om den moord hunner broeders te wreken. Dat gevalletje zal den Engelschen tot eene les strekken, om niet te veel op hunne overmacht te vertrouwen. Het is nu de tweode maal, dat ze op zulk eene wijze door de Afghanen misleid zijn. De onafhankelijke mannen laten zich zoo maar niet voor een handvol goud omkoopen, om een vorst te aanvaarden, door een dwingeland hun op- gedrongen, om onder diens juk zich te krommen. Wat nu gebeurd is, heeft vroeger op dezelfde wijze plaats gehad en is hun toen vrij duur te staan gekomen. In 1841 hadden de Engelsche autori- teiten, na het einde van den eersten oorlog met Afghanistan, eveneens een hun zeer toegenegen hoofd, Chounali Khan, als Emir te Kaboel erkend. Zij hadden in die stad zelfs zeven regimenten met de noodige artillerie, enz. Doch toen brak er even eens een opstand uit en zij waren verplicht de stad te verlaten na eene soort van capitulatie, en voor dat zij aan de grenzen kwamen, werd het geheele Engelsche leger vernield. Het eenige verschil is, dat nu alleen het gezantschap met het daarbij be- hoorende escorte vermoord werd, en dat het Engelsche leger intact is en op het punt staat, de ondervonden beschimping op hloedige wijze te wreken. Luidens de bericliten uit Koningsbergen, waar de Keizer van Duitschland zich thans met zijne gemalin bevindt, toont de bevolking voortdurend door de uitbundigste geestdrift, dat zij dit vorstelijk bezoek op hoogen prijs stelt. Bij zijne ontvangst werd liij begroet door tal van jonge meisjes, die bloemen strooiden. Hij hield eene treffende rede bij die gelegenheid, waarbij hij in herinnering bracht de bange dagen, die hij eenmaal daar met zijne ouders had gesleten. De Keizer neemt onverinoeid aan alle manoeuvres en feesten deel, en men verbaast zich, hoe deze grijsaard, als herleefd, met jeugdig vuur zooveel vermoeienissen kan trotseeren. Nog altijd blijven de dagbladen napleiten over de ontmoeting der beide Keizers te Alexandrowo en de daaraan voorafgegane zending' van Manteuffel. De Nordd. Allg. Zeit. houdt vol, dat tot deze zending besloten is op initiatief van Bismarck, doch dat de politiek er niets mede te maken had. Manteuffel zegt het blad is aan het hoofd eener militaire deputatie naar Warschau gezonden, alleen omdat Keizer Alexander den wensch had te kennen gegeven, dat de manoeuvres der Russische troepen aldaar zouden worden bijgewoond door Pruisische officieren. Per telearraal, Heden had aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg de aanbesteding plaats van de navolgende werken: I. Het opruimen eener ondiepte voor de binnen- reede van Brouwershaven. Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer D. Volker te Dordrecht voor 8500; de raining bedroeg f 6806. II. Het bestraten van den bermweg langs het kanaal door Walcheren, van den Singelweg te Middelburg tot aan den Abeelschen straatweg. Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer J. van den Hoek te Middelburg voor 15,900 de raining bedroeg 19,900. Ileden heeft de arrondissements-rechtbank te Middelburg uitspraak gedaan in zake J. A. v. P., stationschef te Krabbendijke, beklaagd van het zonder opzet doen ontstaan van gevaar voor een trein; de rechtbank veroordeelde den beschuldigde tot acht dagen celstraf. De Engelsche schooner Argo, kapitein Randers, van Gloucester naar Gent bestemd, geladen met zout, geraakte gisteren inorgen hij het aandoen der haven met boogwater op de punt van bet Westhaven- hoofd en bleef daar zitten. Na onmiddelijke lossing van een gedeelte der lading en doordien bet schip, op de steenglooiing zittende, echter dicht bleef, is het gisteren avond, tijdens het boogwater, wederora vlot geworden en in de haven gekomen. Yolgens achterstaande advertentie zal alhier gedurende de kermis bet groot Amerikaansch paarden- spel van den heer S. Schuitenvoerder eenige voorstellingen geven; uit Middelbarnis scbrijft men daarointrent bet volgende: Onze kermis was dit jaar druk bezocht; van het sclioons, wat er te zien was, muntte uit het goed ingerichte circus van de lieeren Schuitenvoerder Hirsch. De dressuur der paarden voldeed oils boven verwacbting; bet talrijk kunstenaars-gezelschap verrichtte hunne kunsten uitstekendde voor stellingen werden besloten met pantomimes, die de lachspieren van bet talrijk publiek herhaaldelijk in beweging brachtenwij wenschen bovengenoemd circus een volgend jaar gaarne terug. Gedurende de eerste helft der maand Augustus is van het hulppostkantoor te Zaatnslag een onbe- stelbare brief verzonden aan het adres van W. Franke te Rotterdam. Axel, 12 September. Heden voonniddag werd alhier door den brigadier der marechaussee Blokdijk en den marechaussee Van de Kasteele ten huize van de weduwe L. de P. uit den privaatput opgehaald een lijkje van een pasgeboren kind, waarvan hare onge'nuwde dochter E. de P., zoo men verneemt, eenige dagen geleden, in het geheim bevallen was. Zij is gevankelijk medegevoerd. Daar de geneesheer A. de Pouw afwezig was, kon niet terstond worden geconstateerd, of het kind bij het plegen van genoemd feit al dan niet in leven was. Overslag, 11 September. Teneinde voldoening te geven aan een vriendelijk verzoek, deed Maandag 11. de zangvereeniging „Concordia" dezer plaats een uit- stapje naar de naburige gemeente Koewacht, ter gele genheid van de kermis, welke aldaar gevierd werd. De ^Concordia" rekende het zich in de eerste plaats tot plieht, den achtbaren burgemeester, den WelEd. heer Dierick, met eene serenade te ver- eeren. Onnoodig te zeggen, dat de ontvangst gul en hartelijk was en dat de leden overgoed onthaald werden. Vervolgcns werd er eene wandeling in de gemeente gedaan en menige herberg bezocht, alwaa^, onder het drinken van voortreffelijk Koewacbtsbier, nog verschillende koren, pasredouble's, romances en kluchtliederen ten gehoore werden gebracht. In eene vroolijke stemming keerde de zangver eeniging huiswaarts, tevens de voldoening met zich liemende, dat de banden van vriendschap, welke tusschen de ingezetenen van Overslag en Koewacht sedert vele jaren wederzijds bestaan, ook te dezer gelegenheid nog inniger toegehaald werden. Zondag a. s. begint de kermis te de zangvereeniging zal, even als het verdienslelijk gilde St. Sebastiaan, ook het hare bijdrageu, om dit feest met zijn gewonen luister te vieren. Bij het bemannen van het stoomschip Resolute, komende van Louden en bestemd naar Gent, werd de sloep van den Belgischen loodskotter no. 6, die den loods zou overzetten, door de hooge zeeen en den harden wind omgeslagen, waardoor do bemanning der sloep, bestaande uit 3 man, zeer zeker den dood in de golven zou hebben gevonden, bijaldien zij niet spoedig door een andere sloep van haar eigen kotter ware gered geworden. Dat de stoomvaartmaatschappij Zeelaud voor de Belgisehe lijnen op Engcland een gevaarlijke concurrentie is, blijkt uit een bericht van de Inde- O verslag, en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1