BEHICHT. Elew systeem van KONSTGEBITTEE. ENGELSCHE ZAAITARWE EnpMe Bengali's STROOSNIJDERS Alle soorten JACHTARTIKELEN, FLEISCHHAUWER MAASSEN. Ter Nenzei ..Rnhrort." Antwerpen. PF~ OPENING BEDRS Openbare Verpachting. II. VAN STRATUM. Openbare Verpachting Vertegenwoordigers W LOSsi K V II It KOLEN Najaars Zaaigranen aangeboden een hecht en sterk V 0 0 It II A 1> E ENGELSCHE STROD- en WOBTELSNIJDERS M 0 E S M A K E R S, Ketting Eggen, Cultivator's enz. Fransche Zaaimachienen. HAARDEN EN RACHELS STEEMKOLEN. puike en zeer grove ROHR'SCHE KACHELKOLEN Granen, Aardappelen, Beetworteien enz. Gewijzigde uren van vertrek, waardoor de vroeger uitgegegeven afvaartlijsten vervallen, aangevangen op Vrijdag 5 September. STOOMBOOTDIEN ST OP DE WESTER-SCHELDE. YERPACHTBN Zes en zeventig perceelen in de Ooster-Schelde, voor de vangst Krabbendijke. en kaart, zijn op 5 September 1879 .en volgende KatelijllGVest 4 te AlltWerpen. 4 Katelijnevest 4. PS. Be heer Br. II. V'.N STRATUM, zal Voorzitter. Van af Woensdag 3 September te spreken zijn en vervolgens ieileren eersten Woensdag van de maand in het Nederlandsch Logement te Ter Neuzen, van's morgens 10 tot namiddag 5 unr, spcciaal voor het inzetten van kunsttanden en iederen eersten Zaterdag van de maand te Axel in het logement het Gulden Vlies, op dezelfde Z A AMSLAGr. Ter voorkoming van kwade geruchten is deze dienende, dat mijne verkooping niet voor schuld geschiedt, zoo als menigeen zich zou kunnen voorstellenmaar enkel door dwang van mijn schoonvader Cornells Dielemandie zoo min als de geheele wereld een halve cent achterstallige schuld op mij te pretendeeren heeft. Hoek 9 Sept. 1879. •TAN DE BE EE. van gegarandeerde kiemkracbt eu zuiverheid WOOn- 6fl NA/iflkclhuiS, VSR Wa83B6Fp6-j3R§S6RSf Adres letter F' bureau der Middelburgsche de algemeen gebruikt wordende HA DDOR8CHMAQHIENEN. ZEEUWSCHE WANMOLENS (op proof). Ter Neuzen. J. A TAZELAAR. STEENEN, PLAVEIEN, PANNEN ENZ. op Donderdag den 11 September 1879 bij J. SN ABEL, Scheepsbevrachter te Sas van Gent. Uren van vertrek gedurende de maand September. Het Dagelijksch Bestuur der Visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, gevestigd te Tholen, zal ten overstaan van den Notaris Van Gocli te Bergen op Zoom, in het koffiehuis „de Draak" aldaar, op Vrijdag den 12 September aanstaande, des taormiddags 10 uren In den Belgische Moniteur van 5 Augustus 1876 wordt Mr. H. VAN STRATUM, tandineester te Antwerpien, een uitvimliijgsbrevet verleend vooreen Met ait nieuwe sjsteetn wortlen alle kunsttanden en gebitten ingezet zonder haken of veeren, zonder de oude tandwortels uit te trekken, die tanden worden zonder ptjn ingezet; voor de redenaars is de stem helder, men heeft alle gemak voor eten en ze zijn en teelt van Schelpdieren zijnde j onverslijtbaar voor hetgeheele leven; gewaarborgd de mossel.banken in het Oud- Yaarwater de Geul en voor worden deze tanden alleen door den uitvinder ingezet. Gebreveteerd Tandineester. Boekies der verpachting met perceelsbeschrijving dagen te verkrijgen bij den waarnemenden Secretaris- Dagelijks te raadplegen voor het uittrekken, Penningmeester van het Bestuur, tegen betaling plombesren en vergouden van holle tanden, schoon- van 25 cent per stuk. Tholen, den 29 Augustus 1879. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, C. J. de VULDER van NOORDEN, maken en vastzetten van losse tanden Verzorgt werk. Gematigde prijzen. T. A. WAGTHO, fd. Secretaris. TE De Notaris C, J. A. Fercken te Ter Neuzen, m-gu hovenstaande. zal, ten verzoeke van de Besturen van de gemeente en den polder Zaamslag, op Muuildag den 15 Sep tember 1870, des namiddags ten 3 ure, in het Gemeentehuis aldaar, voor den tijd van drie jaren, publiek verpaohten In alle plaatsen, waar eene ontwik- kelde klasse woont, worden gezocht (waarvoor ooki Dames, die veel kennissen Tien perceelen GRASGEWASSEN in den pol- jjebben, jn aanmerking kunnen komen) voor eene der en de gemeente Zaamslag, alsmede het ne^e zaak, die bij zeer weinig risico vele winsten ophalen van HAARDASCH en VUILNIS belooft af te werpen. binnen de kom dier gemeente. Adres franco, letter Z, aan de boekhandelaars HOERSTRA DE BRUTINE te Arnhera. C. VAN DE VEEKE, Metselaar to Axel, verzoekt bij deze, geene beta- lingen, die hem aangaan, meer te doen aan zijnen zoon JAN PIETER VAX BE VEEKE, daar zij niet zullen gelden, en hem niet te borgen. Axel, 8 September 1879. gMBRgg1* De Hervormde gemeente te A is niet alleen te vreden met de beurs zijner aangeslagenen op eene zeer gevoelige wijze aan te tasten, maar gaat zelfs zoover, om degenen die geen lidmaat zijn, tot betaling te dringen; op zoo eene wijs is het niet moeielijk, om buitensporige traktementen te betalen. schipper Kamp met eene lading extra puike grove aan 7,50 de duizend kilogram voor rekening van Ter Neuzen. 0. LEUNIS. Op den besten stand der stad MIDDELBURG wordt TE KOOP EN ANDERE zijn te bekomen bij waarin sinds 16 jaren de handel in Kruidaniers- IUf L LI waren en Sterke dranken wordt uitgeoefend. TE H U EST. Courant. Koopt en verkoopt ook BELGISCII GELB en Groote Sloomfabriek St. Marie, wisselt kosteloos alle vrecmde COUPONS. lei ALS waarvan ook de kleinste soortals altijdtwee lengtens snijden. VERDER van verschillende fabriekanten. voor Lamer-, Kantoor-, Iveuken- en Scheepsge- bruik in gegoten en gestagen ijzer. alles Hilt concurreereade prijzeu. TE STEKENE (BELGIE), VAN Te bekomen aan gematigde fabrieksprijzen Alle soorten van gemouleerde PANNEN, PLA VEIEN, SLUITPANNEN, DRA1NEERBUIZEN en STEENEN van alle vormen. De Agent voor de provincie Zeelaud, DESIRE O.tNCKAERT, te Hulst. Er worden eorrespondenten gevraagd. bevelen zich bij heeren Steenkolenhandelaren aan, voor leverantien van van af Ruhrort direct per schip, alsook van af Ter Neuzen per licit ter of per wagon, tegen zeer lage prijzen. Aanvragen gelieve men naar Ter Neuzen te adresseeren. van Van Vlissingen naar Breskens voorm. 6,nam, 1,1° ei1 3,15 Breskens naar Vlissingen t, 6,30 1,1" OnselljjkM. Oj.JU Zoiulag, UiiiMtltig:, Ikoiulerdtig eu Zaterdag. i/ 1,15 Maaiidag, Woeiindag en VWjWag. Van Vlissingen uaar Borssele i/ Borssele naar Ter Neuzen n Ter Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen vm. 7,30 nm. 3, -h S,n 3i,30 6,- vm. 10,30 6,30 11,- vm. 7,30 nee- 3, u 8,h 3,30 10,30 11, n 6,midd.12,-v u 6,30 nm. 12,30 ZauiltH>tt worden reluurkaarlvu al'gegevcn, alleen geldig vaar dien dag.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 4