VEREEtNIGDE FOLDERS VAN OSSENISSE. AANBESTEDING. ADVERTENTIEN. OPENBARE VERKOOPING. 3I333!3 Ruhr Kachelkolen. eene partij afbraak, OPENBARE VERKOOPING J. J. BREEMER, behandelt en geneest ziekten door schade in de jeugd HANDELSBERICHTEN. E. STELLINGSMA te Ter Neuzen, is na Kermis wachtende, een lading beste Tegen den laagst concurreerenden prijs. Prijzen (ler liffecten Amsterdam, 8 September. Rotterdam, 8 September. lee,d' "Aoopms Het Bestuur van het Waterschap „de vereenigde polders van Ossenisse" maakt bekend, dat zijne vergadering op Doudcrdag den IS September 1S79, des naraiddags ten twee uur, ten huize en herberge van Gijsbrecht de Waal te Ossenisse, zal aan- besteden, de navolgende leverancien Het overbestorten op de zinkstukken, voor de peilraaien XIII en XV, van 288 scheepston gewone Door- niksche steen. Voorschriften van bovengemelde bestorting zijn op aarivraag verkrijgbaar tegen kontante betaling van vijftig CSiits bij de ondergeteekende Ontvanger- Grilfier. Inlichtingen zijn te bekomen bij het Bestuur voornoemd en bij den Dijkbaas van voormeld Waterschap; de aanwijzing zal gesehiedeu des voor- middags op den dag der aar.besteding. Gedaan te Ossenisse, den 3 September 1879. Het Bestuur voornoemd, P. DE WAAL, Voorzitter. C. H. P. COLLESAER, Ontv.-Griffier. fflHggr- C. VAX I) 11 It 8WAX, Deurwaarder te Ter Xeuzen, zal op Woensdag den 10 September 1879, des namiddags ten 1 uur, op het Marktplein te Ter Neuzen, om contant Gent. London, 29 Aug. fr. 30,00 a 81,00 25,00 26,00 21,00 20,00 20,00 16,50 20,00 17,50 31,00 32,00 25,00 24,00 25,00 19,00 18,00 15,00 2,00 2,10 8 September. 22 Aug. fr. 30,00 a 31,00 25,00 26 00 20,00 21,00 20,00 22,— 19,00 21,00 17,00 ,- 20,00 18,00 34,00 33,00 25,00 25,00 19,00 15,00 2,80 bestaande in: Planken, Ribben, Stijlen, Kozij- nen, Ramen, Deuren, een partijtje Waalsteen, 150 stuks Vuursteen enz.verder een partij goed Eikenhout, afkomstig van een hoogaarts. Ter Neuzen. KOEWACHT. De Notaris C. J. A. Fercken, ter standplaats Ter Xeuzen, zal, ten verzoeke van zijn principaal, in het openbaar verkoopeu Eerste Koop. 64 aren BOUWTAND, gelegen in den Rieden- polder, gemeente Koewacht, kadastraal sectie C nummers 212, 213 en 214. Boomprijs 110. In pacht bij de weduwe Francies van Buijten, te Koewacht (Moerbeke). Tweede Koop. 1 hectare 67 aren 30 centiaren BOUWLAND, gelegen in den Nieuwen Kernemelkpolder, gemeente Koewacht, kadastraal sectie F nummers 240 en 241. Boomprijs 10. In pacht een deel bij den heer Cyrille Dierick en een deel bij Eduard IJsebaert, beide te Koewacht. Yoorschreven goederen zijn in gebruik te aan- vaarden met 1 October 1880. INSTELPREMIE pCt. GELAG pCt. De verkooping wordt gehouden ten huize en herberge bewoond bij den heer Henri IJsebaert te Koewacht. INSTEL op Dinsdag 16 September 1879, VERBLIJF op Donderdag 9 October 1879, telkens des namiddags 3 ure. Nadere inlichtingen te bekomen bij gezegden Notaris en bij den heer II. IJsebaert voornoemd. r/ v oDe Notaris Mr. J. P. Dronkers te Ter Xeuzen, hi gesloten couvert tegen overmaking van zal, ten verzoeke van JAN DE BREE, landbouwer, De ondergeteekenden betuigen hunnen barteljjkeu dauk voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de voltrekking van bun huwelijk ondervonden. J. SAS. J. SASSijs. Cbirurgijn te ROTTERDAM, Nieuwehaven 153, N.Z., of op lateren leeftijd, ook door onschuldige oor- zaken, aan lichaam en geest toegebracht, volgens een natuurgeueeswijze, zonder eenig inwendig geneesmiddel. Spreekuur: II—2 uur, behalve Zaterdag en Z on dag. Prospectus, bevattende voor vrouw, man en kind uiterst belangrijke wenken, gratis op franco aanvrage verkrijgoaar bij bovengenoemde. Zending gesloten c &n blauw postzegel. wonende te Hoek, op Dinsdag den 23 September 1879, des namiddags om 2 ure, ten huize en her berge van den beer A. Batenburg te Ter Neuzen, in het openbaar presenteeren te verkoopen, het navolgend onroerend goed: Eerste Koop. bestaande uit Woonhuis, Schuur, Wagenhuis, Bak- keet, Erf, Tuin, Wei— en Bouwland, gelegen in den Koudenpolder, gemeente Hoek, kadastraal bekend onder sectie G nommers 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 en 511, groot 9 hectaren 45 aren 60 centiaren; met een perceel daarvoor liggende Dijk, gelegen te Hoek in den Lovenpolder, kadastraal bekend onder sectie B nommer 2, groot 92 aren 80 centiaren. Alles te zamen groot 10 hectaren 38 aren 40 centi aren of in Gentsche maat 23 gemeten 91 roeden. Te aanvaarden: de Gebouwen en Tuin den 1 Maart 1880, de Bouwlanden na het rooven van den oogst van dit jaar en de Dijk en het Weiland den 1 December 1879. Tweede Koop. 1 hectare 38 aren 24 centiaren of in Gentsche maat 3 gemeten 31 roeden gescheurd WEILAND, gelegen in den Koudenpolder, gemeente Hoek, kadastraal bekend onder sectie G nommer 652. Te aanvaaarden na het rooven van den oogst van dit jaar. Derde Koop. 1 hectare 42 aren 49 centiaren of in Gentsche maat 3 gemeten 59 roeden BOUWLAND, ge legen als voren, kadastraal bekend onder sectie G 1 nommer 35. Te aanvaarden den 1 November 1879. Vierde Koop. 1 hectare 14 aren 50 centiaren of in Gentsche maat 2 gemeten 171 roeden BOUWLAND, ge legen als voren, kadastraal bekend onder sectie G deel van nommer 28. Te aanvaarden na het rooven van den oogst van dit jaar. Vijfde Koop. 1 hectare 17 aren 29 centiaren of in Gentsche maat 2 gemeten 190 roeden BOUWLAND, ge legen als voren, kadastraal bekend onder sectie G deel van nommer 28. Te aanvaarden na het rooven van den oogst van dit jaar. Zesde Koop. 1 hectare 36 aren 85 centiaren of in Gentsche maat 3 gemeten 21 roeden BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie G deel van nommer 28. Te aanvaarden na het rooven van den oogst van dit jaar. Zevende Koop. 1 hectare 38 aren 16 centiaren of in Gentsche maat 3 gemeten 39 roeden BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie G deel van nommer 28. Te aanvaarden na het rooven van den oogst van dit jaar. Achtste Koop. 1 hectare 79 aren 78 centiaren of in Gentsche maat 4 gemeten 11 roeden BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie G deel van nommer 28. Te aanvaarden na het rooven van den oogst van dit jaar. Negende Koop. 1 hectare 75 aren 6 centiaren of in Gentsche maat 3 gemeten 279 roeden BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie G deel van nommer 25. Te aanvaarden na het rooven van den oogst van dit jaar. Tiende Koop. 2 hectaren 11 aren 4 centiaren of in Gentsche maat 4 gemeten 221 roeden BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie G deel van nommer 25. Te aanvaarden na bet rooven van den oogst van dit jaar. De goederen zullen eerst in perceelen en daarna gecombineerd worden geveild. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Nsdkki.and. Bkloie Fbankrijk. Ruiland. POLhN. 0o8TfcMilJK. Honoarue. Italic. 2i pet. 641 3 V 79 4 u 1001 5 I04f 2i 3 n 5 96i 5 n 80i 5 931 5 0 861 5 0 871 5 0 1441 4» 0 4 L 0 61* 4 0 0 761 6 0 5 n 128* 4* u 90-$r S 0 50 5 0 87 i 5 0 87 A 5 B 871 4 0 5 5 0 57*1 5 0 0 56A 5 B 561 5 63* 5 0 Certific. Werkelijke schuld ilito dito dito dito dito dito Aandeel Handelmaatichappij dito exploitable Ned. ataataapoorw. Ccrtificaten bij Rotachild Inaehrijvingen Obligation 1798/1815 dito Hope Co. 1855 6e aerie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 Loten 1866. Oblig. Hope Co. Leening 1860 Certific. dito Inacript. Stiegiitz Co. 2e a 4e L. Obligation 18671869 Certifieaten Aandeel spoorweg Gr. Maatacb. Oblig. dito. Aand. Baltische spoorweg dito dito Jelez Orel dito apoorweg PotiTifiia dito dito Charkow Azow Schatkiat obligation Oblig. metall. in zilver Jan.Juli. dito dito April/Oct. dito in papier Mei Not. dito dito Feb./Aug. Schatkiatbilletten Certific. Amsterdam Prijzcu van Coupons Amsterdam 8 September. Metall. 21.42* j dito zilver I 21,42^ fir* Bag. per J 11,80. Eng. Portugal per f 11,80 Spsansche piaatera f 47,40; Amerikaansche dollars (in goud) 2,471. Tarwe 25 cent lager; Gerat 30 a 50 cent lager; Erwten f 1,00 hooger. Zeeuw8che en Vlaamache Tarwe J 11,50 a f 12,20, min- dere f 9,70 a f 11,40, Rogge, Zeeuwache en Vlaamache f 8,50 a J 9.00. Overmaaaache f 5,00 a f 8,00. Gerst, Zeenwache winter f 5,50 a f 7,00, mindere f 4,50 a f 6,30 somer dito f 5,80 a f 6,30 mindere f 4,00 a f 5,50. Haver, korte f 3,80 a f 5,80, lange J 3,a J 5,50. Paardenboonen f a f Duivenboonen Ja fBruineboonen fa J mindere f a f Witteboouen, Eieren f 3,50 a f 4,00 per 100 stuks. en Prniaische f 4,00 a f 5,00 Tarwe, witte, 100 k., Id. roode. Kogge Gerat, Hnver, Boekweit, p. hect. Dnivenboonen, Paardenboonen, Koolzaad, 100 k. Lijnzaad, Kempzaad Lijnkoekeu, Koolzaedkoeken Kempzaadkoeken, Eieren per 26, Aardappelen Zeenwache 20,00 22,00 22,00 33,00 86,00 34,00 26!00 18,00 2,30 Tarwe dalend andere granen atil TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 3