1. BU1TENLAND. de gemeenteraad van Leeuwarderadeel is overgegaan Het gerechtshof te Lyck heeft dezer dagen BURGERLIJKE STAND. 1 I ontwerp omtrent de vaste bijdrage van Ned-Indie kommiezen, toen zij onlangs een uitstapje maakte en installatie der nieuw gekozen raadsleden zich oniwerp umvre j 6 ir0„]0„ RPW F,Rn ha f uur lan<? werd het cuneuse feit voorgedaan, dat, het nieuw benoemde wordt door den minister van kolonien ingetrokken. Naar men van goederhand verneemt, is Z. M. de Koning voornemens om, tot aanraoediging van leger, schutterij en weerbaarheid, in het aaustaande jaar een algemeenen schietwedstrijd te doen houden op de Wijgelsche heide nabij het Loo. Te Bergen op Zoom zal binnen kort een machinale broodbakkerij worden opgericht. Op verschillende punten der stad zullen tevens brood- slijterijen worden gevestigd, en de onderneming zal het brood voor veel lageren prijs leveren dan waarvoor het tegenwoordig te verkrijgen is. De heer D. Mulder Dzn., lid der gefailleerde Winschoter kassiers-firma, heeft aan heeren Gedepu- teerde Staten van Groningen kennis gegeven dat hij, als zijnde in staat van faillissement, krachtens art. 23 der provinciale wet opgehouden heeft lid der Staten van de provincie Groningen te zijn. Reeds is bepaald dat Woensdag 8 October de ver- kiezing van een nieuw lid zal plaats hebben. van Keulen naar Belgie. Een half uur lang werd het curieuse feit voorgedaan, dat het nieuw benoemde er in haar koffertje geroerd, of er iets te vinden anti-revolutionaire lid J. Brouwer, wegens gemoeds- ,j was, dat onder het bereik van het nieuwe toltarief viel. Een kluwtje haakkatoen, een paar beschuitjes bezwaren weigerde den eed van gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wetten des rijks af te werden als smokkelwaar aangezien, en de laatste leggen. Daarom meende hij dan ook, voor zoovernog ontkwamen alleen van het „recht" doordat ze spoe- dig werden opgegeten. Zoo kan men zien, dat Duitschland tegenwoordig een groot Rijk is. Z. H. de paus heeft de gardes nobles aange- duid, die den kardinaalshoed zullen overbrengen aan de vier nuntiussen, welke in het aanstaand consistorie tot kardinaal zullen benoemd worden. Graaf Eerraguti zal zich naar Mgr. Jacobini te Weenen begeven; graaf Macchi naar Mgr. Domenico Sanguigni te Lissabonridder de Cesaris naar Mgr. Cattani te Madrid, en de markies Liboris de Cinque naar Mgr. Meglia te Parijs. GEMENGDE BERICHTEN. noodig, voor zijn lidmaatschap te moeten bedanken. Donderdag is ten nadeele van den heer B., te Grave, ten wiens huize de winkel der vereeniging yEigen Hulp" is gevestigd, vermoedelijk gedurende den dag, uit een ongesloten kast, in de slaapkamer staande, een som van 800 gulden aan bankbiljetten ontvreemd. De politie doet ijverig oiiderzoek. In een van de nauwste straten der residentie, vindt men een herberg, die vroeger prijkte met een uitlokkend opschriftRuimzicht. Het ver- moeden is gewettigd dat de eigenaar bij de keuze van dit woord, dat in elk geval van een zeer ruime opvatting getuigt, te rade is gegaan met de benevelde blikken zijner clientele. Thans zijn de klanten, aan wie aldus knollen voor citroenen De Koninklijke bewilliging is verleend aan de werden verkocht, schitt.erend gewroken door den De "rust te Winschoten is overigens hersteld en acte van oprichting der Middelbnrgsche kunstboter- tand des tijds, die de letter l heeft doen wegslijten de gewapende macht in Groningen teruggekeerd. fabnek." Iu de Eriesche Ct. is een koddige druk- en daardoor Ruimzicht veranderd heeft in het meer fout hersteld. In het vorig nommer st.ond: „dat waarheidslievend uithangbord: Ru mzicht. tot vernietiging door verscheuring van de in 1877 een weesvader van een groot gesticht te Marggra- Een jong geneesheer te Brussel nam eenigen ge]j0Zell raadsleden." Dit moet zijn „van de stem- bowa wegens een reeks van aanrandingen der tijd geleden van een zijner bekenden een groot b,rjefjes der in 1877 gekozen raadsleden." De eerbaarheid, gedurende zeven jaren begaan jegens actien over van de vennootschap Philippart, wj|lnei. van den hoogsteu prijs in de loterij der de aankomende meisjes van't gesticht, tot 15 jaren tentoonstelling van kunstwerken te Arnhem is de- tuchthuisstraf veroordeeld. Hij stond niet alleen zelfde, die den hoogsteu prijs won bij de vorige met de verpleegden, inaar ook met eenige onder- tentoonstelling van Artibus aldaar; denzelfden dag wijzeressen op zeer intiemen voet; hij is 40 jaren viel hem ook de hoogste prijs ten deel van eene oud, gehuwd, vader van vier kinderen en streng weldadigheidsloterij. Er wordt een secondant orthodox. Bij't zien van kaartspelers alleen ontroerde voor de geringe som van 75 centimes. Hij wist volstrekt niet wat hij er mee doen zou, want de genoemde vennootschap was failliet gegaan. Op raad van een vrolijk vriend, liet hij zijn rookkamer met die actien behangen, en was zeer in ziju schik met dit eigenaardig behangsel. gevraagd voor den hoofdonderwijzer aan de openbare hij. Voor 't gerecht verklaarde hij, dat hij zich lln" 1 -*■- 1 J" 1 11 tegen den duivel had verweerd, doch dat 4 leerlingen deze immer de overwinning op hem had behaald. De jury nam deze ,/verzachtende omstandigheid" echter met aan en het gerechtshof veroordeelde hem tot de zwaarste straf. De regeering van het vorstendom Reuss Maar thans heeft hij reden om daarover min- ~m u j gchool te Qorredijk, die- 0— der tevredeu te zijn. De actien Philippart kwa- Over eenige dagen zal te Amsterdam een men onlangs weer aan de beurs, daar de cliet WOrden geopend, waar aardappelen bij het ge- der vennootschap verklaarde de vorderingen te zullen worden verkocht. In het buitenland willen voldoen. Al de papieren, die vroeger per gescbiedt dit algemeen. Te Hellevoetsluis is kilo verkocht werden, hebben weer waarde. Be bjj 0en logementhouder eene som van f 500 aan u jonge docter telde het bedrag van zijn actien— bankbiljetten uit eene lade ontvreemd. Ofschoon jongere linie maakt thans in de dagbladen bekend, behangsel te zamen, en bevond dat het een aan- de pyjjjjg 0nmiddelijk met de misdaad in kennis dat prins Hendrik XX, die kortelings met de kunst- zieulijke som uitmaakte. Maar ongelukkig waren gesteld, is het nog niet gelukt deu schuldige rijderes Clotilde Loisset, op het eiland Helgoland, de papieren zoo vast aan deu muur geplakt, dat 0lltdekken. De vele faillissementen van den in het huwelijk trad, reeds sedert den 14 November het onmogelijk was ze er af te halcn zonder ze ^^ten tijd zullen ongetwijfeld de menschen uit- 1876, krachtens rechterlijk vonnis, als verkwister in duizend stukken te scheuren. Hij laat een j0kken bun geld in gemeenteleeningen te steken; onder curateele staat. In 1877 is voornoemde behanger komen en belooft hem een goede be- j^eppel althans was eene leening van 31000 prins in staat van kennelijk onvermogen verklaard looning als hij de actien onbeschadigd los kan 4, Sp0edig volteekend. Als de goedkoope manier en toen schijnt er dan ook niets gevonden te zijn, om aan maken; maar ook deze ziet er geen kans toe Nu zit de arme moderne iantalus dag aan dag maar njet verleidt om wat al te vaak te leenen. in zijn rookkamer en berekent, met net ettecten bet stationsgebouw te Enschede is een pastoor blad in de hand, de hoogte en breedte van dat uR qe beer Schmitz, plotseling doodgebleven. vertrek Een net gekleed jongmensch wilde dezer dagen het bal van Bullier te Parijs bezoeken met een parapluie. De politieagent aan den ingang verzocht hem beleefd de parapluie achter te laten, daar men die op het bal niet toeliet. Het jong mensch weigerde en een woordenwisseling volgde, die daarmede eindigde dat de politieagent een klap in het gezicht kreeg. Het jongmensch werd voor het gerecht gedaagd; hij bleek te zijd de consul- generaal van Uragay te Londen, Alberto de Guerrico, die met verlof te Parijs was en in het hotel Con tinental logeerde. Hij verdedigde zichzelf en zeide, dat hij als een hond was behandeld geworden. Maar het hof veroordeelde de Guerrico tot 100 frs. boete en 1 maand gevangenisstraf. De vaste ballon, die zooals men weet onlangs te Parijs gebarsten was, schijnt niet meer aldaar dienst te zullen doen. De eigenaar Giffard zal nu een ballon laten maken, die ongeveer 50,000 kub. meter gas zal kunnen bevatten, en te Londen zal opgelaten worden. In het schuitje zal plaats zijn voor 100 personen. Een fabrikant te Chemnitz heeft een muil- korf uitgevonden, die de honden gelegenheid geeft de onderkaak vrij te bewegen. Daardoor kunnen de dieren behoorlijk adem halen, gapen en 't geen men ze voorhoudt opvreten. Zij worden echter verhinderd om te bijten of iets te stelen. Het lot van de arme diersn wordt door de toepasssing dezer uitvinding zoozeer verlicht, dat zij den ge- achten fabrikant, die voor heel Duitschland octrooi gevraagd heeft, wel dankbaar mogen zijn. Een Duitsche dame beklaagt zich in de Koln. Zeit. over den belachelijken ijver der Duitsche geld te komen de gemeentehesturen nu om diens schuldeischers te kunnen voldoen. Waar- lijk geen fraai vooruitzicht voor zijne gemalin die een niet onaanzienlijk vermogen moet bezitten. In het badhuis te Elster hoorde men plotse ling uit een der vertrekken, waarin eene dame een modderbad nam, luidde angstkreten, waaraau Het tweejarig zoontje van Oostenga te Zevenhuizen, terwijl de ouders afwezig waren, uit de wieg in een nabijstaanden vuurpot gevallen en verbrand. nog kracht werd bijgezet door heftig gelui. Men Te Nieuw-Appelscha is een elfjarig meisje ver- j' opende de deurmet door angst verwrongen gelaat, dronken. Zij was voor hare moeder een boodschap gaan doen, en toen deze haar wegens lang uitblijven ging zoeken, vond ze het lijk van haar kind drijvende in 't kanaal. De schuld van Amsterdam bedroeg op 1 Jan. 1879 ruim 41£ miljoen gulden. Sedert in een kostuum geenzins geschikt om bezoekers te ontvangeu, van top tot teen met slijk bespat, met wijd openstaande oogen en den wijsvinger op het water, stond daar de dame. yEene slangriep ze in een toestand, die aan te voorschijn, dat tot het ontzettend voorval aan- leiding had gegeven. Het bleek een valsche haarvlecht te zijn. is weder tot de uitgifte van een nieuwe leening bezwijming grensde. van 7miljoen beslot.en, waardoor dus de schuld Eenige oogenblikken later kwam het voorwerp tot 48 miljoen stijgen zal. Dat men ook in Petersburg te worstelen heeft met overmatig ge- bruik van sterken drank blijkt uit de volgende cijfers. Er zijn daar ter stede sedert deu aanvang van dit jaar 900,000 vaten korenbrandewijn ver- bruikt. Sedert 1 Januari werden 46,800 personen wegens dronkenschap op de openbare straat in ver- zekerde bewaring genomen. In het proces van Zola tegen Driessens is de eisch van den Franschen schrijver door de rechtbank te Antwerpen hem ontzegd. In eene kolenmijn te Bonchamp, departement Haute Saone, heeft eene ontploffing van mijn-gas plaats gehad. Vijftien personen werden gedood en eeu grooter aantal gekwetst. I11 Doetinchem werd bij de installatie der raadsleden op Dinsdag een nieuw gekozen lid, door den voorzitter verwelkomd met een lofspraak op diens voorganger, wiens niet-verkiezing werd aan- gevoerd als een bevvijs van het wankele en wufte van de volksgunst. Er wordt niet gemeld, of de burgemeester bedoelde daarmee den nieuw gekozene V 1 Van 16 tot 31 Augustus 1879. HONTENISSE. Huwelijks-voltrekkingen. Jac. Bal, oud 40 j., jm. en A. de Nijs, oud 22 j., jd. Geboorten. Apollonia, d. van Th. van Heise en van P. van den Bosch. Ursula Elisa, d. van E. Plasschaert en van S. Dinnewit. Petrus Francies, z. van E. Blom- maart en van R. Talboom. Melauie, d. van P. E. Steijns en R. Asselman. Stephanie, d. van P. J. Vie- veu en van I. Stobbelaar. Leonardus Antonius, z. van P. F. Mercie en van E. Sohelfhout. Josephus, z. van P. Vervaat en van A. C. Cam been. Overlijden. Dorothea de Poorter, oud 3 j., d. van Jose phus en van Ch. Daelman. Andries Broechaert, oud 54 j., echtg. van Anna Maria van Denderen. Andreas de Boog, oud 54 j., echtg. van A. M. Ogier. Petrus uij 1 Francies Blommaart, oud 3 d., z. van Eduard en van plez.er te doen, noch of deze het als een comph- R_ Talboom piet'er Qeen8en; oud 42 y echtg. Tall mentje aannam. p_ rau Eetvelde. Pieter Laurentius uit den Hof, oud Te Molenaarsgraaf heeft bij de beeediging 56 j., echtg. van Ch. Jansen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 2