B1NNENLAND. [So. 1493, Woensda^ 10 September 1879 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 19t Jaariianij ABONNEMENT. advertentiEn. Ter Neuzen, 9 September. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- tenren en Brievenbushouders. >t fl*>l tux j> Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Gfrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te zeudeu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uaiulddag OKIE nrcn. Bit blad verschljut Dinsdag- en Vrljdagavond bij J. KG. D H O N T te Ter Nenzen. folitiek Overziclit. De ontmoeting tusschen den keizer van Rusland en dien van Duitschland, zoo plotseling opgekomen en zoo kort van duur, is echter een feit van den dag van hooge beteekenis. De Czaar kwam met groot gevolg aan te Alexandrowo, een poolsch grens- plaatsje, terwijl de Duitsche keizer, evenzeer met een talrijk militair gevolg verscheen. Toen werd het Pruissische volkslied aangeheven, de oom omhelsde zijn neef, de eerewacht defileerde en de keizers trokken zich terug in het spoorweggebouw, waar ze samen het middagmaal gebruikten. Later brachten ze elkaar den gebruikelijken afscheidsgroet, waarna keizer Alexander naar Warschau en keizer Wilhelm naar Koningsbergen trok, om daar de groote manouvres bij te wonen. Deze oogenschijnlijk onbeduidende ontmoeting is echter in de dagen, die wij thans beleven, van groote beteekenis. De bepalingen van het Berlijn- sche congres zijn nu ongeveer uitgevoerd, althans door al de mogendheden, behalve de porte. Nu elk zoowat het terrein zijuer werkzaamheid kan overzien en kan narekenen, hoeveel opoll'eringen hem de schenking of de buit gekost heeft, maakt zich van dezen of genen hebzuchtigen potentaat en wie is onder de mogendheden niet met die ondeugd besraet! wangunst of leedvermaak meester en zijn ze er op uit, elkaar een vlieg af te vangen, of te beletten, dat ze verder gaau dan de oorspronkelijke limites. Rusland zag het steeds met leede oogen aan, dat Oosti nrijk zoo goed bedeeld werd, zonder schijnbaar er iets voor gedaan te hebben, in het midden latende de miljoenen schats en duizenden menschenoffers, die het in ontvangst nemen van het geschenk heeft gekost. Het zag met leede oogen de gedienstigheid, door Bismarck teger.over Oostenrijk aan den dag gelegd, en vooral griefde het Gortschakotf, dat Andrassy met in 't oog loopende voorkomendheid door Duitschlands honds-kanselier werd behandeld. Men zegt nu, dat de Russische officieuse bladen door den Russischen kanselier zijn opgehitst en dat de Pruissische pers, onder anderen een militair blad, een heel geleerd betoog heeft geleverd, waaruit blijken zou, dat niemand anders dan China thans de natuurlijke bondgenoot van Duitschland is, want, zoo redeneert het blad, als Rusland China gaat bestoken, dan heeft het vrij wat geld en meuschen daaraan ten offer te brengen, zonder kans op goeden buit; want de Chineezen verstaan thans, even goed als Rusland, de kunst van oorlogsmoorden en op de vijfdehalf honderd miljoen inwoners van dat mongoolsche Keizerrijk komt het evenmin op een honderd duizend man als kanonvoeder aan, als in het rijk der Czaren. Heeft nu Rusland in het verre Oosten zijne handen vol met het ten onder brengen der Chineezen, dan zal het zich wel wachten, de hand naar Duitschland uit te steken. Gelukkig is aan al die praatjes thans de bodem ingeslagen. Mag men op het uiterlijke afgaau, dat trouwens wel wat gevaarlijk is, dan kail men er op rekenen, dat het vooreerst niet tot kloppen komt tusschen Rusland en Duitschland. Van de Kaap luideu de jongste oorlogsberichten in Zoeloeland zeer geruststellend. Generaal Wolseley heeft den moed gehad, Cetewayo te volgen uaar de versterkte kraal, die den naam draagt: ,/komt, als gij durft!" Hij is niet alleen gekoraen, raaar heeft bovendien de geheele sterkte vernield en den vorst nog dieper in de wildernissen gejaagd, waar hij hem nu met zijne ruiters op de hielen zit. Drie van zijne zoneu en eenige voorname hoofden hebben zich reeds onderworpen en eene menigte vee van 's Rollings veestapel aangeboden Het zal nu waarschijnlijk niet lang meer duren, dat de onverschrokken Koning zich onderwerpt of den doodsteek geeft, Het engagement van den Koning van Spanje met de Oostenrijksche aartshertogin valt niet in den smaak van een groot deel der bevolking. Vooral de beraadslagingen in den ministerraad gingen alles behalve vlot. Men wil Isabella liever niet bij het feest zien. Hare aanwezigheid mocht eens oorzaak worden, dat de nieuwe Koningin zich i aan hare schoonmaina gaat spiegelen en al hare beloften vergefed van trouw en liefderijk te zullen zijn voor Alfonsus, zonder zich met staatszaken te be- moeien. De datum van het huwelijk is tegen I den zin des Konings eerst op 28 November bepaald. Het schijnt in de Spaansche kolonie Cuba niet pluis te zijn. Naar het moederland is toch geseind, onverwijld 20,000 man troepen te zenden, om de 1 rust te bewaren. Reeds eenige dagen zijn de berichten uit Cuba ongunstig. Z. M. heeft benoemd tot sluismeester te Ter Neuzen, aan de oostsluizen, de heer J. M. Tim mer man, thans buitengewoon opzichter bij's rijks water- staat te Vlissingen. Door deze benoeming is aan een lang gekoesterden wenscli voldaan, om zoowel aan de oost- als west- sluizen een hoofdbeambte te hebben, die den dienst regelt, daar tot dusver de oost- en westsluizen door een sluismeester werden bestuurd. De kermis, welke alhier op a. s. Maandag een aanvang neernt, zal dit jaar voor liefhebbers bizonder aantrekkelijk zijn; met zekerheid kunnen wij melden, dat daarop aauwezig zullen zijn: de groote goocheltent van C. Spriet, het paardenspel van S. Schuitenvoerder, het panorama van W. Over- meer, de schiettent van K. Rentier en de carrousels van Belet, Verstraten en Schuitvlot. Nog hebben zich aangemeldde schouwburgtent van de wed. Bakker, het velocipede cirque van Huiskens, de schiettent van Jean Tack, de kunstphotografien en de tent met de grootste man der wereld van H. Haak. Zondagmorgen ten half negen vertrokken van liier per provinciale stoomboot „Zeelai)dia" naar Vlissingen ruim 250 passagiers, waaronder het muziekgezelschap „les fanfares de Dieghem," die met eenen bnitengevvonen trein van Brussel waren aangekomen. Op aanvraag was aan het gezelschap door het hoofd van het gemeentebestuur alhier verlof gegeven, om al spelende zich door de kom der gemeente te begeven, waarvan door hetzelve gebruik werd gemaakt, zoowel bij de komst als bij het vertrek. Het bericht uit Axel, voorkomende in deze courant van Woensdag 3 September 11., betrekke- lijk de iOjarigs atnbtsvervulling van den heer Schoonakker als secretaris dier gemeente, is in zoo- verre onjuist, dat zulks niet zal plaats hebben op 23 October a. s., doch wel den 21 November van dit jaar. Axel, 8 September. De heer J. A. Goedbloed, predikant bij de Christelijk gereformeerde gemeente alhier, heeft een beroep ontvangen naar die ge- j meente te Dinteloord in Noord-Braband. Z. M. heeft herbenoemd tot burgemeester van Clinge den heer P. Vercauteren. Door Gedeputeerde Staten is bepaald, dat de jacht op klein wild in deze provincie den 22 dezer wordt geopend. Men schrijft uit MiddelburgVermoedelijk zal hier eene export—maatscliappij, op goede leest ge- schoeid, tot stand komen. Het doel is speciaal vervoer van landbouwpro- dueten en vee uit Walcheren naar Engeland. Onderuemers zijn de heeren: J. P. I. Buteux, Mr. N. J. C. Snouck Hurgronje, J. J. A. Pransen van de Putte, alle leden der Gedeputeerde Staten van Zeeland, De Bruijue van Melis- en Mariekerke, grondeigenaar, en A. M. Tak, notaris. Men heeft tevens op het oog, pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van een goedkooper goederenvervoer van Queenborough naar Londen. Men schrijft uit VlissingenTwee leden van de rechtbank te Middelburg hebben een bezoek ge- bracht bij den gefailleerden chef van de Vlissingsche handelsbank, A. Meijers, te Vlissingen. Na een geruimen tijd in zijne woning vertoefd te hebben, zijn genoemde heeren - met medeneming van een verzegeld koffertje - naar Middelburg teruggekeerd. De heer Romer, surnumerair bij's rijks belastin- gen, is door den minister van finanf ien aangewezen, om het kantoor van ontvangst der directe belastingen en havengelden te Vlissingen waar te nemen. Z. M. heeft J. A. Beusen, thans commies verificateur der eerste categorie voor den actieven dienst der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen te Aardenburg, benoemd tot ontvanger der invoerrechten en accijnsen te Bath. De minister van waterstaat heeft aan adras- santen, die eenigen tijd geleden de toestemming hadden gevraagd om een stoomtramdienst in het land van Cadzand Zeeuwsch-Vlaanderen te mogen invoeren, geantwoord,/dat alvorens op dit verzoek te kunnen beschikken, een desbetreffend uitgewerkt plan moest worden overgelegd." Dit ,/plan" wordt nog steeds bij de regeering ingewacht. Blijkens de door het Departeraent van Wa terstaat enz. uitgegeven statistiek van de schulden der polders en waterschappen in Nederland, bewerkt door de Vereeuiging voor de statistiek, bedroeg de gezamenlijke schuld op ultimo December 1876 22,041,470 en van Zeeland 3,043,733. Van welingelichte zijde wordt geineld, dat de minister van binnenlandsche zaken voornemens is, de wet op het lager onderwijs uit te voeren. De kosten daarvoor zijn echter niet op de staats- j begrooting uitgetrokken, docli 't, zij bij de memorie van toelichiing of in de millioenen-speeeh zal het uitzicht worden geopend, dat eene verhooging daartoe later zal worden voorgedragen. Het wets-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1