Spocrstoortootiienst WALSOORDEN-TLAKE ,\o. 1492 Zaterdag 6 September 1879 AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. l9e Jaargang, abonnement advertentien. FEESTELIJKE OPENING, op Zondag 31 Augustus 1879. HULDE O? SPOOBB°OTD% Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, geheele Bijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, teuren en Brievenbushouders. Dlt blad verwhijnl Postdirec Vrljdagavond Dlnidag- til tPiit Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendeu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag OH IK nrcu. e. OHO A' T te Ter Nenzeiu Bij deze couraot bchoort een bljvoegstli Naar aanleiding op een adres van den gemeente- raad van Ter Neuzen, betreffeude den atoombootdienst op de Wester-Schelde, werd door den beer L. J. van Waesberghe—Jansaens, lid van de Provinciale Staten voor bet kiesdistrict Hulst, in de najaars- zitting dier staten van het verledene jaar een voor- stel gedaan, om eene subsidie uit te loven tot het bedrag, dat nu uit de provinciale kas voor de vaart op de bovenschelde betaald wordt, aan een concessionaris, die zou ondernemen, op de wijze later te bepalen, dienst te doer, tusschen Walsoorden en Vlake en, in verband daarmede, de provinciale stoombootdienst op de bovenschelde op te heffen. Op een voorstel van den heer Mr. T. A. Lam- brechtsen en met inwilliging van den voorsteller werd besloten, deze zaak in handen van Gedepu- teerde Staten te stellen en in eene volgende zitting daaromtrent een besiuit te nemen. Na onderzoek was dat collegie tot de overtuiging gekomen, dat, om aan al de bezwaren te gemoet te komen, het beste middel was, het voorstel van den heer Van Waesberghe uit te breiden en het volgende aan de Provinciale Staten voor te stellen 1°. ten behoeve van eene stoombootdienst tus- schen Walsoorden en Vlake, gedurende vier jaren te verleenen eene subsidie van hoogstens/11000. •Jo. Gedeputeerde Staten te machtigen, om op de meest aannemelijke voorwaarden eene overeen- komst te dier zake aan te gaan. In hare zitting van 4 Juli 11. werd dit voorstel van Gedeputeerde Staten behandeld, door den heer Van Waesberghe en mede afgevaardigden uit het kiesdistrict Hulst krachtig understand en met overgroote meerderheid van stemmen aangenomen. Bij bet vernemen van dezen uitslag, waaraan de belangen van bet oostelijk gedeelte van dit district zoo nauw zijn verbonden, vertoonde zich uit veler woningen te Hontenisse reeds spoedig de nationale driekleur, als blijk van ingenomenheid met bet genomen besiuit, en toen later bekeud werd, dat aan de heeren Smit V, Diepenveen en Van der Bent de toegezegde subsidie was verleend en dat de dagelijksche stoombootdienst reeds met 1 September zou in werking treden, was men in die gemeente spoedig werkzaain, om eene commissie uit ingezetenen te benoemen, ten einde door het inrichten van een groot volksfeest op 31 Augustus te bewijzen, dat men met daden zijne vreugde wilde doen kennen en hoe boog men ingenomen was met de verbeterde regeling. Groot was de verwaciiting van het genoegen, hetwelk zou gesmaakt worden; de commissie, be- staande uit de heerenP. A. Adriaanssens voor- zitter, J. A. Paleer Ez., Jac. Buijsrogge, A. van de Vjjver, P. Hiel, J. Mahu, P. de Waal, J. F. Kegelaar, J. F. Verscburen, W. A. J. Sweep, Th. Kuijpers, L. de Mette, P. van Sikkelerus, M. Eijke, P. J. van Reraortel Nz., J. van Sikkelerus, P. Schouten en A. F. Marlet secretaris, bad zich in verbinding gesteld met Gedeputeerde Staten, de concessionarissen van de nieuwe onderneming en de muziekgezelschappen van Hontenisse en Kruiningen, om bet feest zoo goed mogelijk te doen gelukken. Eenige dagen te voren was dan ook het feest- programma in ruime mate verspreid; daaruit bleek, dat Gedeputeerde Staten de ruime en goed inge- richte stoomboot „Zeelandia," kapitein Quaars, had- den afgestaan, om de feestreis mede te maken voor degenen, welke door de directie van de nieuwe vaart waren uitgenoodigd van Walsoorden naar Hansweertde harmonien van Hontenisse en Krui ningen hadden zich beschikbaar gesteld tot opluiste- ring van het feest; een groot volksfeest, bestaande in: harddraverij, tournooien, mastklimmen en hard- loopen op klompen, was ingericht, terwijl een prachtig vuurwerk het geheel zou besluiten. De redactie van dit blad was ook uitgenoodigd om bij de feesten tegenwoordig te zijn, welke zouden worden gegeven, en ofschoon aan alle uitnoodigingen geen gevolg kan worden gegeven, vermeende zij zich niet te mogen terugtrekken aan deze manifestatie, waarvan de grondslag was verbeterde communicatie met Zeeuwsch-Vlaanderen en bet overige gedeelte van het geraeenschappelijk Vaderland. Zondagraorgen ten negen uur stapte zij dan ook, gewapend met papier en stift, op de „Zeelandia, welke met nog andere genoodigden en feestgangers van Vlissingen met de stoomboot /Zeeuwsch- Vlaanderen" waren aangekomen, om de reis naar Walsoorden mede te maken. Het spreekwoord „Een goed begin is half gewin" kwam bij haar op, toen de stoomboot even buiten de haven een tal van vlaggen ontrolde en zich daarmede tooide, en zij onder de mede passagiers een oud vriend ontmoetten, die ons herinnerde aanHoe zalig wien eens jongens kiel nog om de schouderen glijdt! en nu grijs geworden was onder het korps journalisten. Ofschoon de dag zich goed liet aanzien, moest men toch onder Hoedekenskerke hennnerd worden, dat men in eenen waterachtigen tijd leeft; een hevige regenvlaag doofde eenigzins de feestelijke stemming, doch het verkwikkende woord van den kapitein: „de wind wordt breeder, wij krijgen goed weer" gaf ons menschen weer moed. Omstreeks 11 uur kwamen wij te Walsoorden aan. aan de landzijde: AAN DE STATEN VAN ZEELAND. Van af den zeedijk tot aan den tol bij P. Mahu waren sparren met vlaggen geplaatst, terwijl ook daar van wege de feestcommissie eene eerepoort was opgericht met een opsehrift naar den weg van Kloosterzande Welkom aan de feestvrienden. Walsoorden, behoorende tot. de gemeente Honte nisse, zoo schoon aan den boord der Schelde gelegen met zijn heerlijk zee- en landzicht, was in feest- dosch gehuldalotn wapperde de Vaderlandsche driekleur van uit de woningen der ingezetenen; een zeer nette eerepoort, juist aan den opgang van den steiger, was geplaatst voor rekening van den voor- zitter der feestcommissie, den beer P. A. Adriaansens, waarin een cbassinet, hetwelk desavonds werd verlicht en een schoon effect inaakte, was aangebracht en waarop aan de zeezijde stond WALSOOBDEN-VLAKE. Zeeuwsch -Via andere n Zuid-Beveland. aan de keerzijde: Verbinding van Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen. Aan het Rotterdamsche veerhuis, bewoond door P. Hermans, was een chassinet aangebracht, versierd met het Zeeuwsche wapen en het opsehrift Dank aan de Staten van Zeeland. Tegen twee uur stonden velen van de feestge- nooten verzameld, om de feestreis mede te maken, hetzij met de ,/Zeelandia" of met de stoomboot i/Martina Johanna," welke voorloopig den dienst tusschen Walsoorden en Vlake zal veriichten; de eerste was bestemd voor de genoodigden, de laatste voor hen, die tegen 60 cent de reis heen en weder verlangden mede te maken. Begeleid en onder bet spelen van een pas redoubt van de harmonie van Hontenisse, onder directie van hunnen waardigen en ijvervollen kapelmeester, den heer J. van Braband, begaven de genoodigden en belangstellenden zich aan boordeereschoten werden gelost van de stoomboot ,/Zeelandia" en, vergezeld van de /Martina Johanna," stoorade men naar Hansweert. Onder de aanwezigen behoorden de heeren L. J. van Waesberghe-Janssens en C. C. P. Pierssens, leden van de Provinciale Staten, benevens de mede concessionaris, de heer C. van der Bentde andere ondernemers, Smit V en Diepenveen, waren ver- hinderd het feest bij te wonen, doch hadden zich doen vertegenwoordigen door de heeren: Jan Smit VIII en J. J. van Helden van Slikkerveer. Reeds spoedig na het vertrek werd de eerewijn aangeboden en sprak de concessionaris uit naam zijner mede concessionarissen een kort, maar welge- meend woord. Het oogenblik was, volgens spreker, aller ge- wichtigst, vooral voor de bewoners van het 5e district van ZeelandZeerlang toch waren die bewoners bemoeielijkt in het verkeer met de overige Zeeuwen en Nederlandsche landgenooten die belemmering was nu opgeheven door de nieuwe stoombootdienst Walsoorden Vlake; van harte wenschte hij hun daarmede geluk. Bij die geluk- wenscbing paart zich ongetwijfeld een woord van warme bulde en erkentelijkheid, vooral aan den heer Van Waesberghe-Janssens, die door zijn initiatief en naar aanleiding van bet adres van den gemeenteraad van Ter Neuzen, aande Provinciale Staten den eersten stoot gaf en aan alien, die hem daarbij terzijde stonden. Door de samenwerking is aan den gemeenschap- pelijken wensch voldaandwaasheid zou het te noemen zijn, dat deze stoomvaartdienst geene levens- vatbaarheid bezit; deze nieuwe onderneming toch voorziet in eene dringende behoefte, doch om te

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1