B1NNENLAND. iNo. 1489. Woensdag 27 Augustus 1879. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 19e Jaargang. ABONNEMBNT. Ter Neuzen, 26 Augustus. ri n \EUZEiMsrjiE cm m\T Per drie raaanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- tenren en Brievenbushouders. ADVEKTENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Gfrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Diusdag en Vrijdag iininlddfig II It IC nren. Dit blad verschljnt Dlnsdag- en Trijdagavond bij J. K. G. DIONT te Ter Nenzcn. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat de aldaar dit jaar op de gewone wijze zal plaats hebben, van af Tlaumlag den 15 tot en met Zaterdag den 20 September aanstaande. Ter Neuzen, 25 Augustus 1879. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Politiek Overzicht. De algemeene (gewestelijke) raden in Erankrijk zijn druk bezig^ met de wet van Ferry, op de be- voegdheid der regeering tot het verleenen van graden aan de onderwijzers, te bespreken. Ze maken van hunne bevoegdheid, hun door den minister van biunenlandsche zaken, namens de regeering verleend, goed gebruik en sommigen hebben reeds de vrijheid genomen te handelen, alsof zij wetgevende lichamen waren, door niet alleen een oordeel uit te spreken over het berucbte art. 7, maar zelfs door eene andere lezing voor dit artikel in de plaats te stellen. De regeering is echter niet beducht, dat bare plannen daardoor zullen worden verworpen, zeker als ze zich acht, van eene meerderheid te zullen erlangen, niet alleen bij de raden, maar zelfs bij den Senaat. De minister-president Waddington besprak dezer dagen, als president van den departementalen raad te Laon, de voorstellen van Ferry en verdedigde het goed recht van den staat in het vraagstuk van onderwijs. De Engelschen schijnen den Zoeloe-koning in zijne schuilplaats nog niet te kunnen vangen. Het jongste berieht zegt,( dat hij met luttele aanhangers in zijne kraal ten noorden van den Zwaten Unvolosi vertoeft. Naar men wil; is de Kafferkoning nog volstrskt niet voornemens, zich gewonnen te geven. Bepaalde veldslagen zullen wel niet nicer voorkomen, maar men verwacht een hardnekkigen guerilla-oorlog. Aan de Kaap is het overigens nog altijd hetzelfde geharrewar met de boeren. Sir Bartle Frere houdt ben nog steeds duchtig voor het lapje, hetgeen de onnoozele mannen eindelijk toch gaan inzieu en nu boos worden en stampvoeten als een kind, maar het zal hun wel weinig baten. Ze zullen in den grooten hoop ingelijfd blijven en zoo goed het wil, Engelschen worden. De grijze Duitsche Keizer heeft weder eene verjongingskuur ondergaan. Men schrijft, dat de badkuur zeer versterkend op hem heeft gewerkt; hij arbeidt met frisschen moed en woont onvermoeid de oefeningen van het leger bij. Men spreekt nog altijd van eene samenkomst met den Russischen Czaar. Ook heeft eene ontmoeting plaats gehad te Kissingen tusschen Prins Bismarck en graaf Cairoli, minister—president van Italie. Men vermoedt, dat over de Grieksche kwestie is gehandeld. In elk geval is het zeker, dat de beer von Bismarck, van wien het heet, dat hij in den laatsten tijd nog al zenuwachtig is, te Kissingen veel invloedrijke personen bij zich ontvangt. De Sultan is nog altijd bezig, met zijne zooge- naamde hervormingsplannen op het papier te stellen. Hij belooft zich gouden bergen er van en vooral hoopt hij, dat de Europeesche dwarskijkers, die de mogendheden hem zullen zenden, al den zwendel en den roof voor goed uit zijn land zullen verdrijven. Griekenland heeft weder zijne stalen tanden laten zien. 8000 man van de landweer zijn opgeroepen en de Koning stelt, in afwachting van de dingen, die komen kunnen, zijne reis naar 't westen uit. Of de Sultan zich daardoor vrees zal laten aanjagen en aan de eischen eener grensregeling voldoen, valt te betwijfelen. Men verneemt, dat de nieuwe commissie voor de grensregeling weldra hare eerste I zitting zal houden. De taak der gezanten van de mogendheden bij de te voeren onderhandelingen zal zich bepalen tot verzoenende raadgevingen en het aanbod, om bemiddelend op te treden, als de beide partijen het niet eens mochten zijn. De Koning van Spanje, wiens huwelijk reeds vastgesteld was, schijnt bij de eerste ontmoeting met zijne aanstaande reeds bezwaren te ontmoeten. De jonge dame wil wel aan het Spaansche hof komen, maar onder voorwaarde, dat zij haar geneesheer, secretaris en vrouwelijken hofstoet mag meebrengen. Ook schijnt de familie niet teveden met de dubbeltjes- kwestie. In Marokko is 't maar somber gesteld. De bloedige verdeeldheid onder de verschillende stammen doet dat machtige rijk der ontbinding nabij zijn. Spanje, dat zooveel aan de Mooren versc'nuldigd is, schijnt zich hunner te willen ontfermen en zijn gezag daar te laten gelden. Ongelukkig zit de bemoeial uit Engeland ook daar in den weg, om het goede naar eisch te volbrengen. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de hierachter staande advertentie, waarin zij zullen zien, hoe door Gedeputeerde Staten, in overleg met de directie van den stoombootdienst: Walsoorden- Vlake is geregeld. Deze dienstregeling is slechts voorloopig met het oog op den aanstaanden winterdienst op de staats- spoorwegen en zal later nader geregeld worden. 1 De stoomboot ;/Martina Johanna" zal tijdelijk den dienst verrichten. Het international zangfeest, gegeven door de raaatsehappij „Gretry" te Antwerpen, is 11. Zondag aldaar met groote geestdrift gevierd. Van 85 ver- eenigingen, die zich hadden laten inschrijven, als deelnemende aan 't festival, hadden zich 67 op de kunstlei vereenigd. Niettegenstaande de ontelbare menigte vreemdelingen, trokken de drie duizend zangers, voorafgegaan door 3 muziekgezelschappen, in de volmaakste orde door verschillende straten der Schelde-stad, om stil te houden in de net versierde Iloogstraat, en wel voor het locaal der feestvierende maatschappij. In een zaal, die voor deze gelegenheid allerprachtigst gedecoreerd was, werd den zangers door den voorzitter een hartelijk welkom toegeroepen. ZEd. dankte voor de buiten- gewone deelneming in hunne feestvreugde en ver- zocht aan het einde zijner kernachtige rede aan de Belgische, Nederlandsche, Fransche en Duitsche kunstbroeders een glas te wijden aan de edele zangkunst, die geen vaderland kent. Nadat ver- scheidene zangvereenigingen, bij monde van hun voorzitter, „Gretry" gefeleciteerd en haar in reus- achtige ruikers een stoffelijk bewijs van hunne ingenomenheid met het feest gegeven hadden, be- gaven de zangers zich naar de plaatsen der uit- voering. Te zeven uur waren de 134 zaugstukken gezongen en had iedere deelnemende maatschappij eene groote verguldzilveren medaille ontvangen. Hierna begon de trekking der premien en eere- teekens, die voor de Nederlandsche zangvereeni gingen niet erg gunstig uitviel. Hiermede was het 9 uur geworden en begaven de feestvierenden zich buiten de stad, waar een prachtig vuurwerk werd afgestoken. Een geanimeerd bal door de maatschappij „Hoop en Liefde" aan alle zangers gegeven in de vier zalen van de Theatre des Varietes, door illuminatie en decoratie een waar toover- paleis, besloot het feest, dat aan Antwerpenaars en vreemdelingen, maar inzonderheid aan „Neuzens mannenkoor" een aatigenaam aandenken zal blijven. Met een bizonderen spoortrein kwamen jl. Zon dag morgen omstreeks acht uur hier 250 personen uit Brussel aan, waaronder 94 werkende leden van de lieaertafel ,,1'Orpheon Royal"; zij vertrokken per provinciale stoomboot „Zeelandia" naar Vlissingen en verder naar Middelburg, alwaar in het schut- tershof door de liedertafel een concert werd gegeven. Omtrent dit concert lezen wij in de Middel- burgsche courant het volgende: „Des namiddags te half drie had in hetSchuttershof de uitvoering plaats, door welke de liedertafel haar bezoek niet alleen tot een dag van eigen genoegen, maar ook tot een vreugdedag voor onze behoeftigen wenschte te maken. De door den jongsten brand te Nieuwland van have en goed beroofde gezinnen waren het, voor wie de opbrengst van het concert bestemd was. Door het schoone weder gelokt, hadden bijna 750 personen zich in den tuin van het Schuttershof vereenigd, die met vlaggen en wapens op toepasselijke wijze versierd was. Behalve het bedrag der entree- gelden, na aftrek eener gedeeltelijke tegemoetkoming in de reiskosten der liedertafel en van de kosten voor drukwerken, advertentien, patent enz. werd nog voor het reeds genoemde liefdadige doel bestemd de opbrengst eener inzaraeling, welke door twee bevallige Belgische dames onder het publiek ge- houden werd en 103,26 opbracht. Een en ander had eene zuivere ontvangst van f 260 tengevolge, welke aan de commissie van ondersteuning voor de Nieuwlandsche ramp ter hand is gesteld. Bezoekers, die op zoo edele wijze de liefdadigheid met hunne uitspanning weten te verbinden, zullen het oordeel over het muzikale gedeelte van hun tocht waarschijnlijk van ondergeschikt belang achten. Toch moet de bet.uiging ons uit de pen, dat wij met veel genoegen de uitvoering van een zestal zangerige, vroolijke nommers van Fransche en Belgische meesters hebben bijgewoond en vooral in de fijne nuanceering en de verrassende over- gangen van het teederste pianissimo tot de krachtigste forto's, de kunstvaardigheid der reeds ontelbare malen met goud bekroonde liedertafel en de be- kwaamheid van haar ijverigen directeur, den heer F. Bauwens, leeraar aan het conservatoire te Brussel, bewonderd hebben. De serenade van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1