i\o. 1488. Zalerdag 23 Augustus 1879. Algemeen INieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. I9e Jaargang. ABONNEMENT. abvertentiEn. Ter Neuzen, 22 Augustus. TER Per drie maanden binneu Ter Neuzeu 1,Uoor het ■psheele Rijk 1,10. Boor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandel&ars, Postdiree- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Yocr elke regel meer f 0,10. (irootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naiuiddns ORIK nren. Dit bind verschljut Dinsdag- en Vrljdagavond blj J. D B O N f te Ter Nenzcu, BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van Boschkapelle maken be- kend, dat de KERR IS in die gemeente dit jaar zal aanvangen op Zondag den 7 en eiudigen den 9 September auustaande. Boschkapelle, den 23 Augustus 1879. Burgeineester en Wethouders voornoemd, J. VEREECKEN, Burgemeester. A. C. van den EECKHOUT, Secretaris. JRolitiek Overzicht. Het begint er waarlijk troosteloos uit te zien voor den verslaggever van het politiek nieuws. Ongelukkig voor hem, als overal, zooals ten onzent, een vninisterieele crisis maanden aanhoudt en de dagbladpers daardoor gelegenheid heeft, dage- lijks hare kolommen voor een goed deel te vullen met de hatelijklieden over te nemen of te hestrijden, die op het bestaande of toekomende ininisterie worden afgesciioten. Neen, Nederlahd deelde dit j voorrecht alieen met Turkije, met dit onderscheid evenwel, dat de trage Turk, in alles de achter- blijver, hiermede al heel vlug te werk gaat, en nauwelijks een ininisterie aangesteld is, of er loopen I weder geruchteu omtrent zijn aftreden. Be Turk- sche uitverkoreuen zijn daardoor van de plaag be- vrijd, om door een troepje onhandige vrienden in het parlement tot heengaan genoodzaakt, te worden. Zij worden in den regel door geheimzinnige gasten uit het zadel gelicht. Ze hebben nauwelijks den tijd, om fraaie hervormingspiannen op het papier te stellen en zoo ze er toe overgaan, breken zij daar mede al heel weinig hun hoofd, wel wetende, dat die toeh nooit tot uitvoering worden gebracht. Maar de Turksche ministers hebben nog met andere personen rekening te houdeh, dan met hun chef. Het zijn diens vrouwen. En waarlijk, die zijn nog veel slimmer, dan al de radicalen en klericalen van alle parlementen sainen. De politiek der Sultanes is louter eene zaak van eigenbelang. Ze zouden tegen den besten staatsman, die het wel meent met zijn land, samenzweeren, indien het aan de ijverzuchtige vrouwen uit den harem blijkeu mocht, dat daardoor iets aan haar invloed of ijverzuchtige belangen wordt te kort gedaan. Als zoodanig hebben zij zich dezer dagen weer doen gelden. De Sultan, die ten einde raad is en zijn hoofd verloren heeft, heeft in de afgeloopen week eens een familieraad gehouden over den politieken toestand des lands, en bij die gelegenheid heeft deze achtbaie vergadering als hare meening uitge- sproken, dat niemand beter het Keizeriijke liuis en het Keizerrijk' weder overeind kail zetten en houden, dan de gewezen groot-vizier Mamout Nedrin, een bijzonder vriend van Rusland. Engeland, dat een onuitputtelijk geduld en een blind vertrouwen in de Porte schijnt te stellen, gaat maar altijd voort met vermanen en aansporen, gedachtig aan de spreukde aanhouder wint. Nu weet Engeland even goed als elk andere mogendheid, dat met den Turk loch niets met goede woorden is aan te vangen, maar de apenliefde van Engeland vloeit louter voort uit jalouzie tegen Rusland, want als Engeland de porte loslaat, dan stort deze zich geheel in de armen van Rusland, die haar wellicht met huid en haar opslokt. Nu de parlements-zittingen ook daar gesloten zijn, kunnen de Engelsche ministers op nieuw middelen beramen, om den Turk op den goeden weg te brengen. Maar wij vreezen, dat dit een onbegonnen werk is, daarom zullen zij verstandig doen, met hun aandacht aan andere meer belangrijke zaken te wijden. Zoo ligt b. v. de oorlog tegen de Zoeloe- kaffers nog als een zware brok in de keel. Wel ging na de jongste slachting onder hen bij Ulinde aangericht een juichtoon op onder het Engelsche volk, dat nu de ZoeloeJs voor goed verslagen zijn en de oorlog geeindigd is, maar 't zij verre van dien. In plaats dnarvan hebben Sir Garnet Wolseley en een ander generaal den strijdlustigen Cetewayo aehterna gejaagd in de dichte bosschen en ge- vaarlijke moerassen, maar daar durven zij hem niet te na komen. De drijfjacht op den Koning door diens eigen verwanten en verraden stammen schijnt niet te zullen doorgaan. Men zal het dus met eigen krachten moeten beproeven en andere listen moeten uitdenken, om den loozen vos in zijne netten te vangen. Naar men uit 's Gravenhage rneldt, is de nieuwe minister van Binnenlandsche zaken, Mr. W. Six, ernstig van plan de onderwijswet uit te voeren. In het 2e kwartaal 1879 is van het postkan- toor alhier een onbestelbare brief verzonden naar het buitenland aan het adres van Van Regnault te Parijs. Axel, 22 Augustus. Heden behandelde de ge- meenteraad alhier opnieuw het voorstel van den inspecteur van het lager onderwijs in Zeeland tot oprichting van normaallessen. De raad was niet bereid op zijn in de vergadering van 30 Juni jl. genomer. besluit terug te komen, waarbij het toen door burgemeester en wethouders gedane voorstel is verworpen. Door een lid werd het navolgende voorstel gedaan. De ondergeteekende stelt voor te besluiten Aan den inspecteur van het lager onderwijs in Zeeland te kennen te geven: dat de gemeenteraad bereid is onder de navolgende voorwaarden het openen van normaallessen aan de openbare school alhier toe te staan. 1°. Dat er voor het geven van normaallessen twee localen van het schoolgebouw en wel des Woensdagsnamiddags, des Zaterdags den gelieelen dag en voorts iederen avond in de week, ten gebruike zullen worden afgestaan, die voor rekening van de gemeente zullen worden onderhouden, I verwarmd en verlicht. 2°. Dat de leerlingen van de normaallessen in de gelegenheid zullen worden gesteld, hun werk voor die lessen onder opzicht van den onderwijzer op de gewone schooltijden te verrichten. 3°. Onder bepaling dat de bestaande avondschool ook bij de invoering der wet van Augustus 1878 blijve bestaan. 4°. Dat er nirnmer over meer dan een onder wijzer van het aan de openbare school alhier ver- bonden onderwijzend personeel zonder toestemming van den gemeenteraad mag worden beschikt. Dit voorstel zal in de volgende zitting worden behandeld. Westdorpe, 20 Augustus. Bij de plaats gehad hebbende herstemming alhier voor twee leden van den gemeenteraad tusschon de heeren C. Steijacrt en A. A. Plasschaert, in vervanging van den heer J. B. Verhelst, en de heeren N. Heijman en P. van Waes, in vervanging van den heer A. Hesters, zijn als zoodanig benoemd de heer C. Steijaert met 25 en de heer N. Heijman met 27 van de 36 geldige stemmen. De examens tot het verkrijgen van akten van bekwaamheid tot het geven van lager school- en huisonderwijs voor de tweedemaal in het loopende jaar zullen voor Zeeland gehouden worden 15 October a. s. en volgende dagen. Wrie een dezer examens wenschen af te leggen moeten zich uiter lijk vdor 17 September bevorens aanmelden bij den schoolopziener van het district, waarin zij wonen. De Staatsbegrootingen voor 1880 zijn van alle departementen bij het depnrtement van finan- cien ingediend; althans zijn de eindcijfers bekend gemaakt. De begrooting van oorlog was een millioen I lager dan die van het vorige jaar. In die be grooting zijn, als reeds gemeld is, begrepen ver- hoogingen van traktementen voor officieren en voor de officieren van gezondheid. De heer H. P. Winkelman, oud-burgemeester, hoogstgeacht ingezeten der gemeente Vlissingen, is overleden. Eindelijk is de zaak omtrent het Transvaalsche spoorwegmaterieel, dat te Vlissingen ruim twee jaren in 's rijks loodsen bewaard werd, tot een goed einde gekomen. De Engelsche regeering heeft thans het geheele materieel overgenomen. Dezer i dagen is een inspecteur door haar aangewezen, om I bedoeld materieel in oogenschouw te nemen. Er wordt aangevraagd of de miliciens, lichting 1876, van het regement grenadiers en jagers, die anders tot 20 September onder de wapenen zouden blijven, nog tot den 22 mogen gehouden worden, om de feesten van het 50jarig bestaan van het regement en de dan te houden parade te kunnen bijwonen. Het is bekend, dat die feesten zijn uitgesteld tot den 22 September, omdat op dien dag het 50 jaar geleden is, dat het regement zijr. vaandel ontving van de Koningin, in bijzijn van al de leden van het toenmalige koninklijk huis, waarvan nu nog alleen in leven zijn Z. K. H. Prins Prederik en H. K. H. Prinses Marianne. De gemeenschap tusschen het eiland Ter- schelling en het naburige Vlieland is geopend door een prachtige telefoon, welke in verbinding gebracht is met den pas gelegden kabel. Bleek het, dat die kabel, ruim 10,000 meter lang, uitmuntend gelegd was, de proeven voldeden ook uitstekend. Alles werd heel duidelijk op de beide kantoren verstaan. Eerlang zal de gelegenheid worden open- gesteld, om van Terschelling berichten per telefoon naar Vlieland te zenden, van waar zij dan als telegram verder kunnen worden overgebracht. j Volgens bericht, uit Aden is het Nederlandsch stoomschip Overijssel, van Batavia naar Rotterdam bestemd, 15 Juli op Guardafui vergaan, waarbij de derde stuurman, een matrons en drie pelgrims het leven verloren; de equipage en Europeesche passagiers bestaande uit 102 personen zijn met het Engelsch gouvernements-stoomschip Dagmar behou-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1