BINNEN LAND. iNo. 1487. Woensdag 20 Augustus 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNBMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara, Postdiree- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden Daar plaatsruimte berekend. Advertsntien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Diusdag en Vrijdag nanilddag MRIE nren. Dlt blad werochfjnt Dlnsdag- en Vrljdngavond bij Jl. K. CI. DHOKT te Ter Neazen. l^olitieli Overziclit. Het groote feit van den dag is het aftreden ran den rijkskanselier der Oostenrijksch-Hongaarsche monarchic, graaf Andrassy. Na de langdurige en uiteenloopende geruchten, dienaangaande in omloop, schijnt het feit voldongen en zijn ontslag door den Keizer reeds aangenomen te zijn. De aanleiding daartoe wordt zeer verschillend opgegeven. De een meent, dat hij met den minister van oorlog omtrent den omvang van de bezetting van Novi- Bazar zou verschillen; de ander, dat hij beducht is voor den invloed der Chzechen in den rijksraad een derde schrijft het louter toe aan de behoefte naar rust, na zulk een veelbewogen tijdvak en de groote moeielijkheden, die Oostenrijk-Hongarije nog wachten bij de verdere stappen tot uitbreiding van het grondgebied in het Oosten. Welke lezing de juiste is, mag vrij onverschillig genoemd worden, en ontneemt niets aan de beteekenis van het feit, dat juist, nu een nieuw ministerie in Oostenrijk is opgetreden en er van allerlei geheime verbind- tenissen tusschen de mogendheden weer sprake is, een staatsman van het tooneel verdwijnt, die van zulk een overwegenden invloed op de binnen- en buitenlandsche politiek der monarchie is geweest. Dat de Keizer hem met leede oogen ziet gaan, laat zich nagaan, als men overweegt, welke gewich- tige diensten de grijze staatsman zijn vorst heeft bewezen in de jongst verloopen jaren. Het belangrijkste nieuws uit Engeland is een bericht van de Kaap, waarbij Cetewayo zijne onder- werping zou aangeboden liebben, mits men zijn leven spaarde, hetgeen hem zou zijn toegestaan. Wordt dit bericht officieel bevesiigd, dan zou deze strijd wel uit, maar toch de vrede niet in 't land zijn. Wat men met den wilden-Koning zal aan- vangen, is een moeielijk vraagstuk, want zijne aanwezigheid in 't land zonder eenig gezag zal eene voortdurende bron van twist blijven. De Fransche regeering is na eene grootspraak van een harer ambtenaren, die de vriendscbap met Duitschland in gevaar zou brengen, zeer voorzichtig geworden en heeft bepaald, dat voortaan al de redevoeringen, door prefecten of burgemeesters in hunne betrekking uit te spreken, eerst hare goed- keuring moeten erlangen, zoodat ze vooraf aan haar oordeel moeten onderworpen worden. Pi'ins Jerome handhaaft zijn stelsel van stil- zwijgendheid. Welke middelen men ook aanwendt, om hem tot spreken te bewegen, hij houdt vol, dat zwijgen thans meer dan ooit goud waard is. Men raadt nu aan, op het voorbeeld der papegaaien, hem brood en wijn aan te bieden, teneinde hem aan't spreken te krijgen. Terwijl met hem alzoo ook de Bonapartisten zwijgen, beginnen de Legitimisten weer het hoofd op te steken en heeft hun opperhoofd, de graaf de Chambord, in een veilig oord eene samenkomst van zijne getrouwen voorbereid. Spanje schijnt weer een burgeroorlog in zijne voornaamste kolonie Cuba voor de deur te hebbeu. De hoofden der opstandelingen, die vroeger met Martiniz Campo tot het sluiten van den vrede waren overeengekomen, liebben die overeenkomst opgezegd, omdat het moederland achterlijk blijft, de toegezegde hervormingen in te voeren. De toestand van den jeugdigen Koning is naar wensch. De bevolking, vooral van de provincien, ziet echter met bijgeloovige vrees al die onheilen aan, welke het koninklijk huis binnen kort zijn wedervaren. Per telegraaf. Heden zijn door Z. M. tot ministers benoemd: Buitenlandsche Zaken Mr. C. Th. baron van Lijnden van Sandenburg; Binnenlandsche Zaken Jhr. Mr. W. Six, commissaris des Konings in Zeeland Justitie professor Modderman; Financien professor S. Vissering; Kolonien Mr. W. baron van Goltstein; Oorlog A. E. Reuther, kolonel der artillerie; Marine W. F. van Erp Taalman Kip; Waterstaat Jhr. G. J. G. Klerck. Bovenstaande benoemingen zullen heden avond in de Staatscourant verschijnen. Donderdag zal de overdracht der portefeuilles plaats hebben. (Reeds heden middag aan onze geabonneerden binnen deze gemeente per bulletin medegedeeld.) Ter Neuzen, 19 Augustus. Aan het te houden internationaal Zangfestival, op a. s. Zondag te Antwerpen, zal door 85 maat- schappijen, samen 3219 zangers tellende, worden deelgenomen. Zes verschillende kiosken zijn ge- plaatst als: een in de Warande, een in het Park, een in de Beurs, een op de Groenplaats, een op St. Jansplein en een op het Burchtplein. Het Neuzens Mannenkoor, hetwelk, zooals men weet, aan bovengenoemd festival deelneemt, zal zijne stukken een lied van Nedrland en La Patrouille zingen op de kiosk, geplaatst in de Beurs. Het Engelsche stoomschip Achilles, kap. Verill, geladen met stukgoederen, hetwelk Vrijdag jl. van hier naar Barrow vertrok, is met de Belgische sleepboot Engeland op de hoogte van Blankenberg in aanvaring geweestbeiden zijn zwaar beschadigd in het dok te Vlissingen gekomen. Door de handboog-societeit #St. Sebastiaan" te Graauw werd jl. Vrijdag deelgenomen aan het te Goes gehouden concours, gegeven van wege de Koninklijke handboog-societeit „Jacoba van Beije- ren," ter eere van haar 30jarig bestaan. De uitgeloofde eerste prijs van 25 voor de meeste losse vogels is, na een warmen strijd, gewonnen door den schutter Th. Bouwens van „St. Sebastiaan" te Graauw, terwijl de verguld zilveren herinnerings- medaille, uitgeloofd voor het verst afkomend ge- zelschap, mede doordiezelfde societeit is behaald. Axel, 19 Augustus. Naar wij vernemen zullen de normaallessen te Oostburg met October aan- staande een aanvang nemen en stelt het bestuur der gemeente Hulst bij het schooltoezicht pogin- gen in het werk, om eene inrichting, welke voor al voor eene kleine gemeente zooveel stoffelijke en verstandelijke voordeelen moet opleveren, aldaar gevestigd te krijgen. Ilontcnisse, 17 Augustus. Naar men verneemt zal de opening van het stoombootveer Walsoorden- Hansweert-Vlake op 31 dezer of 1 September eerstkomende op feestelijke wijze plaats hebben. In den vroegen ochtend van heden werd geboeid alhier gebracht en na eenig oponthoud naar het huis van bewaring te Hulst getransporteerd de persoon van P. F. de N., die in den afgeloopen nacht door den veldwachter A. J. Cramer gearre- steerd was, bezig zijnde met valsche sleutels zich toegang te verschaffen tot het pakhuis van J. van Bekkum te Lamzwaarde, in welk pakhuis tijdens de laatstverloopene jaren van tijd tot tijd belang- rijke diefstallen zijn gepleegd, zonder dat het aan de politie of aan den bestolene, ondanks veelvuldige waakzaamheid, mogt gelukken den dief te vatten. In den avond van den 16 dezer kwara te Vlissingen uit zee in de haven een klein binnen- vaartuig met slechts een man aan boord. Deze persoon verhaalde, dat hij visscherman was en met nog twee man uit den Briel ter vischvangst voer dat hij zijne kameraden op schepen in zee had afgegeven om loodsdienst te doen, en nu wegens slecht weder hier binnen was geloopen. Na inge- wonnen informatie door de politie blijkt, dat die persoon het schuitje gestolen heeft en plan had ermee naar Engeland over te steken. Den volgenden dag is hij in verzekerde bewaring genomen. In de maand November aanstaande zal een vergelijkend onderzoek plaats hebben van adspiranten voor de betrekking van surnumerair bij het vak der posterijen, waartoe 8 plaatsen ter vervulling worden opengesteld. Nadere bijzonderheden ver- meldt de Staats-Courant. In October e. k. zal te 's Gravenhage een vergelijkend onderzoek plaats hebben van personen, die wenschen te dingen naar de betrekking van klerk bij de rijkstelegraaf. Nadere bijzonderheden vermeldt de Staats-Courant. De Staats-Courant bevat een Koninklijk be- sluit, houdende bepalingen ter uitvoering van art. 4 der wet van 25 April 1879 en art. 65 der wet van 17 Augustus 1878 (Onderwijswet.) Be- doeld besluit treedt in werking op het tijdstip, voor het in werking treden der wet van 17 Augustus 1878 te bepalen. Het bevat program ma''s voor de examens: lo. ter verkijging eener acte van bekwaamheid A voor schoolonderwijs in de Fransche, Hoogduitsche of Engelsche taal2o. ter verkrijging eener acte van bekwaamheid B voor schoolonder wijs in de Fransche, Hoogduitsche of Engelsche taal- en letterkunde; - 3°. ter verkrijging eener acte van bekwaamheid voor huis- en schoolonder wijs in de Fransche, Hoogduitsche of Engelsche taal, het handteekenen, de beginselen der land- bouwkunde en de gymnastiek. In het verkeer met de Nederlandsche kolo nien en bezittingen in Oost- en West-Indie kan mede gebruik worden gemaakt van briefkaarten met betaald antwoord. Het port van een vooraf betaald antwoord is het zelfde als dat van de briefkaart zelve, namelijk 7£ cent. Op de vraag, of er bedenking bestaat tegen het verleenen van doorloopende vergunningen tot invoer van Amerikaansch rundvee, heeft de minister van binnenlandsche zaken geantwoord, dat het hem, uit vrees voor overbrenging van longziekte, be- denkelijk voorkomt, vergunning te verleenen tot invoer van slachtvee, met het doel om daarmede handel te drijven, en dat die vergunningen behooren beperkt te blijven tot invoer van enkele stuks slachtvee aan slagers, die nabij de grenzen des lands wonen. Tin \KI ZK\SCIIK 101 inr.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1