I B1NNENLAND. No. 1486. Zaterdag 16 Augustus 1879, 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 15 Augustus, ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- teuren en Brievenbushoudera. ADVERT ENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag URIE urea. Dlt bind vemchljiit Dinsdag- en Vrljdagavond bij J. K. G. DflOKT te Ter Neuzen. A Bij deze conrant bcboort een bljroegscl. JPolitteli Overziclit. De heeren achter de groene tafel in het Engelsche parlement hebben weer de noodige hatelijkheden moeten vernemen over het ergclijke plan, om voor Prins Louis Napoleon in Westminster-abtdij een standbeeld op te richten. Een der sprekers stelde vooraan de Koningin een adres te richten, met het verzoek hare toestemming tot de uitvoering van het plan niet te verleenen. Hij betoogde, dat de plaats, waar de asch der groote manner; van Engeland rust, niet bestemd mag worden voor de huldiging van de nagedachtenis van een jongeling, die voor Engeland niets gedaan heeft. ,/Geen der Napoleons, zeide spreker, kan bij Engeland op dergelijke onderscheiding aan- spraak maken. Napoleon I is de plaag van de menschheid geweest; Napoleon 11 stierf gelukkig Trior hij kwaad kon doen; Napoleon III is door Prins Albert geschetst als geboren samenzweerder, en eindelijk, wat Napoleon IV betreft, deze is gestorven, vr5or hij zijn plan heeft kunnen ver- wezenlijken, om alle krachten in te spannen, tot omverwerping van den tegeuwoordigen staat van zaken in Prankrijk." Een ander spreker beweerde, dat de overleden Prins de infame, eergierige plannen der Bonapartisten had willen ten uitvoer brengen. Een derde spreker noeinde het eene schande, dat de regeering van de Westminster-abtdij een tweede wassenbeeldenspel k la madame Tussaud wilde maken. De lord-kanselier betreurde het, dat dergelijke grove uitdrukkingen in het parlement gebezigd waren. Hij herhaalde overigens, dat de machtiging tot oprichting van een monument in Westminster— abtdy uitsluitend behoort aan den deken, en dat de Koninigin van het begin zich met die zaak niet heeft ingelaten. Hiermede konden de heeren bedillers naar huis gaan. Sir Garnet Wolseley, bevelhebber over het leger aan de Kaap, verklaarde aan de kooplieden van de kust, die in alien vorm hunne onderwerping kwamen aanbieden, dat, ofschoon Engeland thans als overwinnaar hun land kwam bezetten en behouden, nogthans geen duim van het grondgebied zou worden aangeroerd. Hun eigendom zou in 4 a 5 gebieden, bestuurd door de onafhankelijke Zoeloe—hoofden, worden ingedeeld. Bloedvergieten zou voortaan zonder voorafgaand proces niet meer plaats hebben. Het rmlitaire stelsel zou afgeschaft worden en het sluiten van huwelijken toegestaan moeten worden. Cetewayo zou niet meer regeeren. Onder deze voorwaarden zou het geheele Zoeloe—land aan het Zoeloe-volk behooren, en de groote Koningin het verkoopen of ten geschenke geven van land aan blanken niet toestaan. De hoofden waren over deze schikking uitermate tevreden en begroetten V bij het afscheid nernen Sir Garnet met het konink- iijk saluut, wat zooveel beteekent, als het plechtig bezweren van hunne trouw aan de Koningin van Engeland. In wcerwil van deze hoogmoedige ver- klaringen is t nog alles behalve zeker, dat de oor- log spoedig ten einde zal zijn. De inboorlingen A en de onderworpen hoofden verzckeren, dat dit niet eer het geval zal wezen, vdordat Cetewayo gevangen of gedood is. De kolonisten duiden het den be vel.lebber dan ook euvel, dat hij de versterkingen heeft teruggezonden en den Zoeloe—vorst niet in zijne schuilplaats vervolgt, maar dit aan de zwarten overlaat. Daardoor zal hij zijne macht zeer verzwakken. Aarifi-pacha, de nieuwe premier van sultan Abdul- Hamid, heeft nog geen opvolger gekregen te Pa rijs, alwaar hij als gezant de Porte vertegenwoor- digde. Men zegt, dat de benoeming van dien gezant vooreerst r.og niet geschieden zal, daar Aarifi, in de onzekerheid hoe lang hij nog aan het bewind blijft en misschien veronderstellende, dat hij weldra weder voor een ander zal moeten plaats maken, den post te Parijs wenscht open te houden, om eventueel weder derwaarts terug te keereu. Vol- gens sommigen evenwel zou Anti—pacha bestemd zijn, om als hoofd der Ottomanische legatie te Parijs op te treden. le Gastein heeft Zaterdag weder eene nu zeer hartelijke ontmoeting plaats gehad tusschen den keizer van Duitschland en den keizer van Oos- tenrijk. Gastein en de omliggende hoogten waren des avonds schitterend verlicht. De ontmoeting schijnt geen staatkundige beteekenis te hebben. De grijze Duitsche vorst leeft overigens in die badplaats zeer stil. Men zegt, dat hij zeer ver- j ouderd en gebrekkig is. Zijn gang is onzeker en zijne houding gebogen. Op zijne wandelingen wordt hem een rolwagentje achterna geduwd, om hem gelegenheid te geven, nu en dan wat uit te rus- ten. Wij hebben gisteren het genoegen gehad bij den beer L. J. van Leeuwaarden, koopinan in antiqueteiten alhier, een drietal boekjes te bezichti- gen, welke zeker als eene buitengewone zeldzaamheid zijn aan te merken. Deze boekjes toch herinneren ons aan de 14e eeuw, toen de boekdrukkunst en het maken van papier nog niet waren uitgevonden en het schrijven bijna alleen beoefend werd door kloosterlingen van beide seksen; hoe de schrijfkunst toen beoefend werd, daarover kan men oordeelen, wanneer men deze of dergelijke boekjes heeft ingezien. Zooals men weet, kan men het oude schrift ge- voegehjk in Kerk- of Monnikenschrift en in het zoogenaamde Hofschrift onderscheidenhet schrift in bovengenoemde boekjes behoort bepaald tot dat van het Kerk- of Monnikenschrift, daar de soort van letter en de spelling geheel overeen- komen met het schrift van 1350 tot 1400. De handschriften bevatten Christelijke gebeden, zijn op perkament geschreven en op vele pagina's met heerlijke miniaturen of teekeningen en fraaie voor- letters versierdde boekjes zijn netjes ingebonden, twee in leer en een in perkament. Van wege het bestuur der waterkeering van den calamiteuscn polder //Nieuwe Neuzen" had gisteren alhier de aanbesteding plaats van het maken van werken tot verdediging van den oeverhiervoor j waren de navolgende inschrijvingen ingekomen, als van: W. Ringhout te Hontenisse, voor f 21,100; P. J. van Remortel Az. te Hontenisse, voor 20,900 L. E. Willems te Selzaete, voor/20,200; H. Hage te Middelburg, voor f 19,960; J. L. de Jongh te Ameide, voor 19,835; D. de Jong te Ter Neuzen, voor 18,300C. van der Hooft te Ter Neuzen, voor 18,240. In Zeeland zullen de miliciens van de lichting 1876 van 18 Augustus tot 20 September onder de wapenen worden opgeroepen, teneinde de najaars- oefeningen bij te wonen, terwijl die van 1878 tegen 28 September e. k. met onbepaald verlof zullen worden gezonden. Het gerucht loopt, en wel van verschil- lende zijden, dat de heer Van Lijnden de opdracht voor de formatie van een Kabinet heeft nedergelegd. In October zal te 's Hage een vergelijkend onderzoek plaats hebben van personen, die wenschen te dingen naar de betrekking van klerk bij den rijkstelegraaf. Belanghebbenden vinden de voor waarden in de Staats-Courant (no. 187). Bij de maatschappij tot exploitatie van staats- spoorwegen zal voortaan de benoeming van tele- grafisten, conducteurs en wegers plaats hebben na een vergelijkend examen, dat telkens wordt uit- geschreven, wanneer dat voor de behoefte van den dienst noodig blijkt. Tot deelneming aan het eerste examen, dat drie dagen zal duren en reeds begonnen is, werden opgeroepen al de personen, die reeds op de sollici- tantenlijst waren ingeschreven. Deze week is van Vlissingen vertrokken do stoomboot Argus, ten dienste van het politietoezicht voor de visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, met bestemmingplaats Bcrgen-op-Zoom als stationnement. Deze boot is in vier maanden geheel compleet met machine en ketel aan de koninklijke maatschappij de Schelde vervaardigd. Bij het lossen van de Prinses Marie (maat schappij Zeeland) te Vlissingen werd opgemerkt, dat er ongeveer twee voet water in het schip was, waardoor een groote menigte vrachtgoederen be- schadigd zijnalleen van het expeditiekantoor Brasch en Rothenstein, werd voor een waarde van achtendertig duizend mark geweigerd in ontvangst te nemen. Na het uitpompen van het water heeft men nergens een lek kunnen ontdekken, zoodat men op dit oogenblik nog in het onzekere verkeert, lioe dit water in het schip is gekomeu. Namens de Vlissingsche Handelsbank is door hare rechtsgeleerde raadslieden een circulaire aan de crediteuren dier instelling gezonden, waar- in te kennen wordt gegeven, dat de heer A. Meijers tot liquidatie der door hem beheerde Bank wenscht over te gaan, en hun eene minnelijke schikking wordt voorgeslagen, daarin bestaande, dat zij 45 k 50 pCt. hunner vorderingen zouden ontvangen. Daarin worden eenige oorzaken van den achter- uitgang der Bank opgegeven, als daar zijn de algemeene stilstand in zaken, de invloed der Rotterdamsche handelscatastrophe en andere ver- liezen; terwijl ten slotte aan de crediteuren de verzekering wordt gegeven dat zij, ingeval de inrichting failliet mocht gaan, slechts p. m. 15 pCt: zullen ontvangen. Van het bijeenroepen van crediteuren, of aan- bieding om hun opening van zaken te geven, wordt in de circulaire niets gemeld. Dinsdag werd aan den afgetreden directeur- generaal der Exploitatie-maatschappij, den heer TER (VEIIZE1VSCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1