BINNKNLAND. Wo. 1484 Zaterdag 9 Augustus 1879, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. !9e Jaargang, ABONNEMENT. Fer cirie maauden biniieu Ter Neuzen 1,Door het ifilieele Ttijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- teuren en Brievenbushouders. Dlt bind verschljnt Dlnmdng- en Vrljdagavond ADVEKTENTIE N. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regei meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag toamiddag UHIE taped. J. K. fi. I> H 6 it T te Ter aieozcn. 1 JoIitieli Overzicht. Nu de zoraer zijn intrede in westelijk Europa heeft gedaan, ontvluchten de wetgevende lichamen zoo spoedig mogelijk de benauwde vergaderzalen, waar gedurende eenige maanden meer dan een heeten strijd is gevoerd. Frankrijk, Duitschland en Belgie bebben wel het meest van alien aan- spraak op, zooal niet de dankbaarheid, dan toch de belangstelling van een goed deel des volks in de wetten en besluiten, die in deze zittings-peri- ode zijn tot stand gekomen. Warm werd tot op het laatst gestreden in den Franschen Senaat. Daar werd bij de behandeling van het ontwerp op de normaalscholen voor onderwijzeressen een van die betreurenswaardige tooneelen vertoond, die de waardigheid van hoogachtbare lichamen niet weinig in de waagschaal stelde. Het was naar aanleiding van een rede van den minister van onderwijs, die de rechterzijde van minder nobele bedoelingen be- schuldigde, dat het kabaal is losgebarsten. Nadat een der leden van die partij den minister van minder edele bedoelingen had beticht, en deze door den minis ter niet onzacht werd teruggekaatst, verlieten al de partijgenooten de zaal. Bij hun terugkeer maakten zij den voorzitter der vergadering een verwijt er van, dat hij niet tusschenbeiden was gekomen en schreven dit toe aan partijdigheid. De brave man was daardoor zoo getroffen, dat hij verklaarde nooit in zijn leven aan zulk eene beschuldiging te hebben blootgestaan en thans ook niet zich verwaardigen zal zich daar- over te rechtvaardigen. Een lid van de linkerzijde stelde daarop een motie van vertrouwen in op den voorzitter, die door al de leden dezer partij werd aangenomen, en ten slotte werd ook het ontwerp aangenomen. De senaat en kamer zijn tot het laatst van November uiteengegaan, om, als er geen tegen- gpoeden zich voordoen, te Parijs weder samen te komen. Wat Duitschland op wetgevend gebied heeft ge- leverd in deze jongste zitting, zal onzen lezers nog levendig genoeg voor den geest staan, om eene opsomming hier onnoodig te maken. De naweeen van al dat fraais openbaren zich reeds allerwege in den lande. Van alle kanten komen klachten over de aanzienlijke stijging der levensmiddelen, dat de meest behoudenden beginnen te vreezen, dat het eind op eene gansche misrekening zal uit- loopen. In Posen b. v. kost 1 liter petroleum reeds 6, in Straatsburg 8 pfenningen meer dan voor het tarief; koffie is met 10, thee met 20, boter met 10 pfenningen verhoogd, de wijn van 36 tot 48 pfenningen per liter. Dat zijn de zege- ningen die de beschermende wetten des kanseliers, onder toejuiching van het centrum, hebben uitgestort. De sociaal-democraten te Erfurt hebben nog krachtige teekenen van leven gegeven. Zij hebben, bij de verkiezing van een lid voor den rijksdag, een hardnekkigen strijd gevoerd met den tegen- woordigen minister van landbouw, die het slechts met eene kleine meerderheid van hen kon winnen. En nu Belgie Zeker is er geen deel der aarde, waar onder gelijke omstandighcden grooter tegen- stelling is geleverd, dan tusschen dit land en het onze. Daar zijn genoegzaam dezelfde wetten in behandeling genomen en alle aangenomen en ingevoerd. Daar is eene kleine meerderheid in de Kamer, maar geduchter meerderheid daar buiten een hardnekkigen strijd zegevierend te boven gekomen. Nadat de onderwijswet aangenomen, gesanctioneerd en ingevoerd werd binnen weinige weken, en daardoor een stem door 't land ging, die zelfs het leven van den vorst bedreigde en de eensgezindheid voor de viering der ^Rationale feesten" dreigde te verstoren, heeft, voor de aan- neming van een crediet van bijna 5 miljoen, een der hoofden van de clericale partij de volgende, waarlijk edele, verklaring afgelegdWij zullen met een vaderlandsch gevoel voor de gevraagde credieten voor de feesten van het jaar 1880 stemmen, feesten, die bestemd zijn om de 50e verjaring te vieren der verovering van onze onaf hankelijkheid, der vestiging van ons nationaal stamhuis. Om ons te verheugen over al die weldaden en er de voor- zienigheid voor te danken, zijn wij het eens; vergetende wat ons bedroeft en alleen indachtig aan 't geen ons vereenigt, als burgers verknocht aan ons dierbaar vaderlandHiermede werd de zitting op waardige wijze gesloten. Engelands strijd in 't parlement, dat nog niet is gesloten, was zeker vrij wat minder vruchtbaar en doortastend, dan die in de zooeven genoemde landen gevoerd. Het bepaalde zich grootendeels met de bespreking van buitenlandsche politiek en met de belangen van de beide gevoerde oorlogen. Zelfs de jongste zittingen van de beide kamers waren gewijd aan een reeks van vragen over al die kwes- tien, welke evenwel zeer onbevredigend werden beantwoord. Ter Neuzen, 8 Augustus. Bij den raad van State, afdeeling voor de geschilleu van bestuur, is een koninklijk besluit ingekomen omtrent het geschil over de woonplaats van de reeds overledene arme krankzinnige, E. C. Stoffeijn, vrouw van P. Dieleman; Z. M. heeft beslist, dat Ter Neuzen als woonplaats moet worden aangemerkt. Westdorpe, 5 Augustus. Bij de op heden alhier plaats gehad hebbende kiezing voor twee leden van den gemeenteraad, in vervanging van de heeren J. B. Verhelst, die zijne benoeming niet heeft aanvaard en A. Hesters, welke zijn ontslag heeft ingediend, zijn ingekomen 24 stembriefjes waar- onder een van onwaarde. Herstemming voor de eerste vacature tusschen de heeren C. Steijaert en A. A. Plasschaert; voor de tweede tusschen de heeren N. Heijman en P. van Waes. Uit Hansweert wordt omtrent de stoomboot- dienst Walsoorden-Vlake het volgende gemeld Voor den dienst, die in 't begin der maand September a. s. - of zooveel eerder als Gedepu- teerde Staten zullen goedvinden - zal geopend worden, is een doelmatige en snelvarende schroef- boot in aanbouw op de werf van den rnede—con- cessionaris den heer Jan Smit. Deze boot wordt 150 voet lang en zal voorzien worden van machines van 28 paardenkracht (compound-sysleem). De naam, die zij zal voeren, is: Walsoorden-Hansweert- Vlake. Des zomers wordt driemaal en des winters tweemaal vice—versa gevaren en men stelt zich voor den overtocht te volbrengen in een half uur tijds. Indien de nieuwe boot nog niet gereed mocht zijn, wanneer de dienst in exploitatie komt, zal denkelijk de stoomboot Martina Johanna, thans sleepende op het kanaal van Walcheren, tijdelijk den spoorbootdienst waarnemen. Als stationnement en uitgangspunt is aangewezenHansweert. In verbaiul met en in aansluiting aan de spoor- boot eenerzijds en den spoorweg Ter Neuzen- Mechelen anderzijds is het voorneraen een diligence- dienst op te richten tusschen Walsoorden en het station Hulst. Mocht een en ander worden ver- wezenlijkt (en zulks is bijna zeker) dan zal er tusschen het land van Hulst (Zeeuwsch-Vlaanderen), het overige Zeeland en geheel Holland eene gere- gelde, gemakkelijke en min kostbare communicatio daargesteld en tevens de zoo vurig verlangde aanslui ting aan 't Europeesch spoorwegnet verkregen zijn. Z. M. heeft vergunning verleend aan J. Dirks, hoofdingenieur van den waterstaat en eerstaanwe- zig ingenieur bij de Amsterdarasche Kanaal-maat- schappij, tot het aannemen en dragen der versier- selen van officier van de orde van het Legioen van Eer, hem door den president der Fransche repu- bliek geschonken, Bij beschikking van den minister van oorlog is bepaald, dat in de maand September a. s. door verschillende troepengedeelten najaarsoefeningen op eenigzins uitgebreide schaal zullen worden ge- houden bij Bergen-op—Zoom, in de omstreken van Breda, bij Bussum, tusschen Arnhem en Does- borgb en tusschen Zutphen en Deventer. Het in 't Wiel gezonken steenschip „Vrouw Maria," schipper L. Mouthaan, is met behulp van een zestal lichters weder boven water gebracht en op het droge gehaald. De Vrouw Maria," die twintig voet onder water zat en drie gaten in het vlak heeft bekomen waarin de stukken der palen nog zaten waarop zij geloopen was heeft, behalve het verlies van kettingen en trossen, minder schade beloopen dan men vreesde. Volgens telegrafisch bericht is bij Kaap Guardafui (Oostelijkste punt van Afrika tusschen den Indischen Oceaan en de Straat van Bab-el- Mandel, gelegen op 11° 49'N.Br, en 51° 20'O.L.) eene Nederlandsche stoomboot gestrand. Bijzonder- heden ontbreken. Het stoomschip Overijssel, kap. Kramers, ver- trok van Batavia den 28 Juni naar Rotterdam, en tot heden werd niets van gemeld stoomschip ver- nomen. Dewijl de reis van Batavia tot Aden door de Overijssel gewoonlijk binnen de twintig dagen volbracbt werd, bestaat er reden te vermoeden, dat bovengemeld bericht betrekking heeft op de Overijssel. De beide Duitschers, die als vermoedelijke daders van den diefstal in het magazijn van den heer Van Loon zijn aangehouden, zijn afkomstig uit Hamburg; zij hadden te Rotterdam gedurende 14 dageu een vrij losbandig leven geleid, en stonden op het punt, om naar Engeland te ver- trekken. De te Rotterdam aangehoudene blijft, niettegen- staande eene menigte uit den winkel van den heer Van Loon afkomstige voorwerpeu (zonder waarde) in zijn koffer werden gevonden, zijne schuld out- ti'h m:i:zk\schf colraimt

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1