TertM fler brieramail naar OosMni. BINNENLAND. BU1TENLAND. No. 1483. Woensdag 6 Augustus 1879. I9e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door bet geheeLe Rijk j 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENT IE N. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamlddag UKlli uren. Oil bind verschljnt Dinsdag- en Vrijdagavond blj Jl. K. fi. D H O T te Ter Neuzen, JPolitiel* Overziclit. Zoo erg de zaken in Turkije zijn tegen geloopen, zoo goed zijn ze in Egypte uitgevallen. Engeland en Frankrijk hebben zoo goed mogelijk bun zin gekregende onderkoning treedt in de rechten zijns vaders. Alvorens verdragen te sluiten met vreemde mogendheden, moet hij ecbter de porte daarvan kennis geven. Nu de contracteerende partijen weten wat vleesch zij in den kuip hebben, is overeengekomen, dat de Sultan meer zal ont- vangen van Egypte dan te voren, doch zoodra hij een der voorwaarden weder intrekt, dan wordt een deel der schatting ingebouden. In het Engelsche lagerhuis hebben de heeren zich weder bezig gehouden met zaken, die hun eigenlijk niet aangaan. Zoo is er gesproken over het onbetamelijke, dat Spanje in zijne kolonien nog den slavenhandel duldt, ofschoon de regeering er op gewezen is, dat zij in de eigen geannexeerde provincie Cyprus dien liandel nog niet belet heeft. Voorts heeft men steen en been geklaagd over de gruwelijke mishandelingen, die Rusland zijne bannelingen zou hebben doen ondergaan. Spanje heeft die bemoeiallen daarover duchtig de les gelezen. Daarom heeft de regeering omtrent de feiten uit Rusland kortweg maar onkunde verklaard. Voor den Zoeloe-oorlog is nog een voorloopig erediet van 3 miljoen gevraagd. De regeering i denkt de oorlogskosten voor een deel door de Zuid-Afrikaansche bevolking te laten dragen. De bevelhebbers van het Afghaansche leger zijn door de Koningin tot riddeis van de Bath-orde tweede klasse verheven, wel een bewijs hoe tevreden de vorstin over de nitslag van dien bijna bloedeloozen krijg is. Een parlementslid, dat wegens laster van een zijner collega's in den klokkentoren van het Westminsterpaleis opgesloten zit, heeft een excuus- brief aan het huis gericlit, waarin hij zijn oprecht j leedwezen en grooten spijt betuigt, dat hij het achtbare parlement aanstoot heeft gegeven. Men zal zijn verzoek in overweging nemen. Het ziet er maar leelijk uit met de wet op het liooger onderwijs, die thans bij de Senaats-com- ir.issie in Frankrijk in behandeling is. Nad at eerst alles was aangenomen wat geen aanstoot kon geven en men over de betwiste artikelen het zoo- wat eens' begon te worden, bericht nu op eens de telegraaf, dat de commissie met 6 tegen 2 stem- men de wet heeft verworpen en dat de geduchte en gevreesde Jules Simon tot verslaggever van den Senaat is gekozen. De uitslag der stemming bij den Senaat zal nu veel afhangen, of men de debatten over het ontwerp tot na de vacantie zal uitstellen, dan wel het dadelijk zou afdoen. In het eerste geval zou men de twijfelaars voor de zaak kunnen winnen. De wet waarbij de kweekscholen voor onder- wijzeressen door den staat onderhouden en de be- staande van geestelijken opgeheven zullen worden, is door den Senaat aangenomen. Ook heeft hij besloteu, dat voortaan geene geestelijken aan het hoofd van hospitalen en liefdadige inrichtingen zullen tnogen staan. De Bonapartisten zijn thans bezig elkander te plukharen, omdat zij hun zin niet kunnen krijgen. ;t Is natuurlijk weer de beer Paul de Cassagnac, die de belhamel daarbij uithangt. Hij heeft het op het oogenblik te kwaad met een half dozijn bladen van zijn soort en haalt in zijn eigen blad den heer Rouher, die een paar stukken van de Cassagnac in zijn blad weigerde op te ncraen, zoo duchtig door, dat de overige als een troepje honden om twee vechtbazen staan te ketfen en te huilen. Mexico heeft in de laatste jaren reeds herhaal- delijk getracht om weder diplomatieke betrekkingen met Engeland en Frankrijk aan te knoopen. Binnen- kort verwacht men nu te Londen de aankomst van een Mexicaansch gezantschap, dat trachten zal deze betrekkingen te herstellen, die afgebroken werden bij het uitbreken van den oorlog door Napoleon III ondernomen, waaraan Maximiliaan van Oostenrijk zijn korstondig keizerschap en zijn noodlottig uiteinde dankte. Ter Neuzen, 5 Augustus Gisteren avond omstreeks 5£ uur is alhier door den gemeenteveldwachter J. Ilirl en den marechaussee D. Buurman aan het spoorwegstation gearresteerd en naar het huis van bewaring gebracht H. Voor- hans, oud 19 jaar, geboren te Bergen op Zoom, verdacht van de gepleegde diefstal bij een carous- selhouder te Middelburg van 250 en een bank- biljet van 40 naar men verneemt is het bankbiljet benevens eenige gelden nog in zijn bezit gevonden. Bij Kon. besluit is de le luitenant J. L. F. H. Rollin Couquerque, van de Vde afdeeling vesting- artillerie, voor den tijd van vijf jaren gedetacheerd bij het wapen der artillerie van het leger in Nederlandsch-Indie. Blijkens ontvangen berichten van de Willem Barendsz, heeft dit schip eene voorspoedige reis gehad en van 22 Juni tot 10 Juli voortdurend goed weer. Den 5 Juli ontmoette men op 300 mijlen van de Noordkust van Noorwegen het ijs en werd toen langs en gedeeltelijk door het ijs gesteven naar Yardo, om water in te nemen en brieven te ontvangen en te verzenden. Van genoemd eiland liep men vervolgens de Barendszee weer in, om daarin te kruisen en waarnemingen te doen, eer de steven gewend werd naar de Matotsckin Scharr, de straat, welke Nova Zembla in tweeen deelt. Den 16 Juni werd de poolcirkel gepasseerd, hetgeen aan boord met een diner gevierd werd. Den 9 Juni was een der postduiven opgelaten, waaraan men echter twijfelt of zij wel ooit het vaderland zal bereiken. Met betrekking tot de uitlevering van H. P. Kerdijk verneemt men, dat Kerdijk, op wiens eenige malen herhaald verzoek om in vrjheidstelling afwijzend is beschikt, uitgeleverd zal worden zoodra voldaan zal zijn aan de laatste formaliteiten, welke in acht zijn te nemen. Zijn advocaten hebben ill. afgezien van hun voornemen, bij het hof van cassatie in beroep te komen van het advies van het hof van appeleen later bericht meldt, dat Kerdijk heden zal worden uitgeleverd. Naar men verneemt, zijn van de uit het magazijn van den heer van Loon te Rotterdam gestolen kostbaarheden ongeveer 300 stuks te Emmerik in beslag genomen, die bij den daar aangehouden verdachte gevonden zijn. Een inspec- teur van politie is naar Emmerik vertrokken, om den dief naar Rotterdam over te brengen. Op de kamers, die de dieven te Rotterdam in de Kipstraat bewoonden, is in beslag genomen eene koffer, inhoudende, nevens eenige kleeding- stukken, verschillende ledige etuis, een dieven- lantaarn en een raam van een zaag. Alle aanwijzingen zijn dus voorhanden, dat men met de ware schuldigen te doen heeft. POSTER IJ EN. Via MARSEILLE, 7 Aug., Via NAPELS, 11 Aug., alien 6,17 Vict BRINDISI, 14 Aug., j 's avonds. V^ AMSTERDAM, 15 Aug., De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Landbouwberichten. Naar men verneemt, wenscht ook eene firms te Groningen eene proef te nemen, om daar ter stede Amerikaansche ossen aan de markt te brengen, welke proef dezer dagen ook in Amsterdam is ge nomen en volgens de van daar ontvangen berichten uitmuntend is geslaagd. De echtgenooten X.kruideniersbewonen sedert langen tijd, in een der voorsteden van Brus- sel, de beneden—verdieping van een huis, waarvan de eerste verdieping bewoond wordt door den eige- naar en zijn vrouw. De zaken der echtgenooten X. gingen zeer wel, zij hadden veel klanten, doch als zij hunne kas onderzochten, vonden zij nooit eenige winst. Het was zeker dat zij bestolen werden, en zij besloten den dief te ontdekken. Verleden week gingen zij beiden uit, hopende dat de dief van hunne afwezigheid zou gebruik maken; zij hadden echter de voorzorg gehad, twee politie agenten in hun magazijn op wacht te zetten. Nauwelijks waren de echtgenooten X. weg, of de agenten hoorden de deur openeneen vrouw kwam in den winkel en opende een der laden van de toonbank. De dievegge werd onmiddelijk aangehouden: het was niemand anders dan de vrouw van den huisbaas In een gsmeente nabij Charleroi had Zater- dagavond 10 uur zekere mej. Brouwet het ongeluk, toen zij zich met een brandende petroleum lamp naar hare slaapkamer begaf, te vallen, waardoor de lamp op den grond viel en zij letterlijk geheel in vlammen stond. Op haar noodgeschreeuw kwam men spoedig toeloopen en het gelukte dan ook de vlammen te blusschen, die reeds een groote uitbrciding hadden genomen in het huis zelfs. De stoffelijke schade bedraagt ongeveer 10,000 fr. Zooals men kan begrijnen, is de toestand van mej. Brouwet hopeloos. De ontworpen Noordpool-expeditie, ditmaal bepaaldelijk uitgerust met het doel om tot elken prijs de Noordpool te bereiken, zal waarschijnlijk in de lente van het volgend jaar Engeland ver- laten. Aan het volhardend streven van comman- deur Cheyne is het gelukt, een hoofd-comite ten TER VRLZFNSI IIK CIIIIIUW

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1