B1NNENLAND. ADVERTENTIEN. No. 1482. Zaterdag 2 Augustus 1879. 19e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. abonnement. Door het Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, geheeLe Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree teuren en Brievenbushouders. Dit bind vcr»cbljnt Dinsdag- en Vrljdagavond ADVEKTENTltN. Van 1 tot 4 regels 0,40. "Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namiddag DRIE nreu. J. K. 6. DHOBT te Ter Nenzcu, Blj deze courant bcboert een bljvoegsel. JPolitieli Overziclit. De Porte heeft weer een meesterstukje harer waardig geleverd. Nauwelijks was naar alle deelen der wereld, die belang stellen in de Oostersche een spoJr'weg °doo7de woestijn van quaestie, geseind, dat de grootviz.er gezegevierd Sa))arft We,n^ de repubiick dit anei tot en zijn zetel behouden had, met genoegzaam j b daQ m me)) haar W(j] wal vergeven. van 1200 millioen, afgehamerd in iets meer dan drie uren tijds. i De welvaart van de republiek doet haar reuzen- plannen droomen. Nauwelijks is de uitvoering van het plan van de doorgraving der landlengte van Panama op het touw gezet, of men maakt onbeperkte volmacht om hervormingen in te voeren en, luidde het bericht, dat bij dadelijk aan het werk zou tijgen, of ziet daar volgt een telegram, dat bericht den val van Khereddin-pacha met het besluit, dat voortaan het groot-viziraat onvervuld zal blijven en de Sultan een geheele verandering van kabinet had tot stand gebraclit. Blijkbaar heeft de Sultan door den val van Khereddin een bewijs van zijn zelfstandigheid willen geven, doch door bet onvervuld laten van het viziraat weer zijn zwakheid aan den dag gelegd, door de vrees om Engeland te kwetsen met een benoeming van een Russisch gezinden groot-vizier en aan Ruslands aandrang gehoor te geven door zich van Khereddin te ontslaan. Nu de nog al krasse bekentenis van den Engelschen minister van buitenlandsche zaken in het lagerhuis, dat de Sultan niet naar raad wil luisteren en dat de toestand in zijn land in een woord afkeerwekkend is, dat het leger van ambte- naren slechts van knevelarijen en omkooping bestond, zulk een getuigenis kan niet van bevriende zijde komen en men kon daaruit reeds opmaken, dat er een steekje aan los was. Janus blikt nu naar het Oosten, in de hoop, dat hem van daar licht en bijstand zal verleend worden. Hoe het Belgie vertoont het zonderlinge looneel, dat over alle deelen van het rijk plakkaten worden verspreid, waarin het levenvan den vorst bedreigd wordt. Nu weder is er een te Nivelles gevonden, getee- kend„een klerikaal." Of dat werkelijk van die zijde komt en wie de bedrijvers zijn, ligt voorals- nog in het duister. Ter Neuzen1 Augustus. Ileden inorgen orastreeks 4^ uur had de 12jarige jongen Wilhelmus Broekmans, varende bij schipper Adrianus Kamp, te huis behoorende te Raamsdonk en liggende met zijn schip alhier op het kanaal, het ongeluk over boord te vallen en te verdrinkeU zijn lijk werd een paar uren later opgevischt. Z. M. heeft beuoemd tot voorzitter van het bestuur der waterkeering van den calamiteusen pol der Nieuwe Neuzen, M. de Regt; tot dijkgraafin het bestuur van den polder de Kleine Stelle, V.N. Voerman, en tot plaatsvervangend dijkgraaf, B. J. Thomaes; tot plaatsvervangend dijkgraaf van den met Egvpte zal afloopen, is nog polder Nieuw-Othene, M. Dieleman Wz.tot dijk- twijfelachtiger dan ooit Wei beweren Engeland graaf m het bestuur van den polder de Loose en Franknjk, dat het Egyptisehe vraagstuk een A; Scheele, en tot plaatsvervangend dykgraaf l. bevredigende oplossing tegemoet gaat, maar nog leeinan, o ij graa in le es uur van en ,9.r. u- i iir i uolder Noord bn Neuzen, A. Dekker, en tot p aats- altud blnft de firman uit, waarbn den khedive het poiuci ^uuiu uy f J - - agen te sluiten. vervangend dijkgraaf, F. Deestot plaatsvervangend recht werdt verleend, om verdragen In de belachelijke beleefdheids-politiek jegens de ex-keizerin Eugenie schijnen de ministers niet it zullen zegevieren. Het borstbeeld van den jeugdigen Napoleon zal niet in Westminster- Abtdy geplaatsl worden. En het comediespel met den luitenant Carry, den lafaard, die het jeugdige leven heeft laten verloren gaan, zal eindigen met een genade, afgesmeekt door de moeder van het slaclitoffer zelf. De senaats-commissie in Frankrijk heeft de wet van Ferry in haar minst belangrijke artikelen aan- genomen. Over de betwiste artikels 7, 9 en 10 moet nog nader overleg met de regeering plaats hebben. Wellicht dat men het op een accoordje zal gooien en wederzijds concession gedaan zullen worden. De Bonapartisten zijn toch maar slechts vrien- den van de zaak, die zij voorstaan en die zij zeggen, dat hun heilig is. Terwijl de leden der partij onderling aan het kibbelen zijn over de vraag, wie zij als hun opperhoofd zullen erkennen, maken sommigen van hen dingen van den hun heiligen Louis Napoleon bekend, die alles behalve stichtelijk zijn en een donkere schaduw werpen op hun politieken heilige. Van hen mag 't wel gezegd wordenbeter een verstandig vijand, dan een onkundig vriend. De Kamer heeft met bewonderenswaardige voort- varendheid de hegrooting van financien, ten bedrage dijkgraaf van den polder Serlippens, J. Huysenstot gezworen van den polder van Lijnden, W. Geelboedt. Uitslag van herstemmingen voor leden van den geir.eenteraad. Axel. Gekozen de beer P. Dieleman Wz., met 87 stemmen de heer J. Cappon bekwam 69 stemmen. Bosclikapelle. Herkozen de beer A. F. Mang- nus met 19 stemmen; de heer C. J. Vereecken verkreeg 13 stemmen. Iloek. Herkozen de heer A. Franse met 32 stemmen; de beer Joh'. de Feijter Wz. verkreeg 19 stemmen. Stoppeliiijk. Herkozen de heer P. J. Verstraaten met 26 stemmen; de heer G. Mangnus verkreeg 16 stemmen. Kruispoldersclie Kaai, gemeente Ilontenisse 29 Juli. De op Zondag 11. alhier plaats gehad hebbende gaaibolling is even als verleden jaar al weder zeer tot genoegen van deelnemers en toeschouwers afgeloopen. Jammer nogthans, dat de avond weder getuige moest zijn van baldadigheden en straatschenderijen, zonder dat het waakzaam oog der politie de schuldigen kon betrappen. Het is zeer te wenschen, dat de woestelingen eens gevat en naar verdiensten gestraft worden, eer hunne strafwaardige handelingen verschrikkelijke ongelukken ten gevolge hebben. De verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zeeland, ter vervanging van wijlen den heer J. M. Hennequin in het hoofdkiesdistrict Sluis, zal ingevolge besluit van Gedeputeerde Staten plaats hebben.op Dinsdag 12 Augustus a. s. en de herstemming zoo noodig Dinsdag den 26 dier maand. Naar men verneemt, heeft Z. M. de Koning af- wijzend beschikt op het, bekende verzoek van den ministerraad, om de tusschen het kabinet en den minis- terraad gewisselde stukken in hun geheel bekend te maken. Men schrijft uit 'sHage: Aan den heer Van Lijnden van Sandenburg is door Z. M. de formatie van bet Kabinet aangeboden, doch nog niet aanvaard; andere geruchten zijn onjnist of voorbarig. De minister van financien heeft op de vraag, of de grondbelasling wegens een gebouwd eigen- dom, krachtens art. 52 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 82), over een tijdvak van 12 maanden kan worden teruggegeven, indien het gebouw, bij den aanvang van dat tijdvak onge- bruikt en onverhuurd, in den loop dier 12 maanden is afgebroken, een bevestigend antwoord gegeven. De belastingplichtige heeft toch ook in dat geval gedurende 12 maanden van zijn eigendom geen genot gehad, en juist dat is de grond voor de teruggaaf, in gemeld artikel bepaald. De groote veldmanoeuvres in een gedeelte van Noord-Brabant en Gelderland zullen plaats hebben van omslreeks 8 tot 17 September a. s. Daaraan zal deelnemen de 3e divisie, waarbij zullen worden gevoegdeene batterij van het 2e regiment veld-artillerie, 2 corapanjien artillerie-transporttrein, 1 companjie pontonniers, 1 detachement hospitaal- soldaten en 1 detachement cavallerie. De bataljons, die aan de oefeningen deel neinen, zullen daartoe op de grootst mogelijke sterkte worden gebraclit, door daarbij te detacheeren de miliciens der lichtingen van 1876, 1878 en 1879, ingedeeld bij de depots der betrokken corpsen infauterie. De veld-esca- drons zullen op eene sterkte van 90 troepen- paarden worden gebraclit. De coinpanjie pontonniers zal eene sterkte heb ben van 1 kapitein, 4 luitenants, 10 onderoffi- cieren en 165 pontonniers. De vlottende trein zal bestaan uit 51 pontons. Tjp 25jarige Echtvereeniging Qz J\ VAN /i) MARINES ADRIAAN LEIJSENAAR ADRIANA DE GROOTE. Berk el en Rodenrijs, 1 Aug. 1879. Hunne dankbare kinderen. Voorspoedig bevallen van een /.onii M. F. C. WIESSINGvan den Eeckhout. Vlissingen, 30 Juli 1879. TUB NEBZENSCHE COlJRAIVT 1 "1 f I J .M v.,n I, ,.r\n n I 111. rr.^nn n T/\i EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1