Vertrek ier Mevenmall naar Oost-Iaflie. BINNENLAND. No. 1479. Woensdag 23 Jul! 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie mannden binnen Ter Neuzen f 1,Door het i^eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. (Irootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddttg DRIE area. Dlt bind verttchljnt Dlntidng- en Vrljdagavond blj J. H. C. DHONT te Ter Nenzen. Folitiek Overzicht. Nauwelijks is de groote slag in den Duitselien rijksdag geslagen, of men wordt weer verrast door een nieuw voorstel van zeer ingrijpenden aard, een voorstel namelijk, dat niet meer dan vier artikelen van de rijks-grondwet zal wijzigen, en de finantieele belangen van het land en van de bondsstaten voor een geruimen tijd in handen der regeering geeft, zonder dat de vertegenwoordiging daarop controle kan oefenen. Bij den bondsraad is namelijk het voorstel ingediend, om de begrooting van het rijks- budget niet meer voor een, maar voor twee jaren achtereen te doen plants hebben. Voortaan zal dan ook de jaarlijksche bijeenroeping van den rijksdag niet als regel gelden en zal de zittings-periode tot een tijdvak van 4 jaren verlengd worden. Zoo volgt op de economische reactie onmiddelijk de politieke, en, als het centrum aan de laatste wil meedoen, zal de kultuurstrijd niet gestaakt worden. Men acht het waarschijnlijk, dat dit voorstel door den bondsraad wel, maar door den rijksdag niet zoo grif zal aangenomen worden. Krijgt Bismarck zijn zin, waarvoor hij zijne raiddeien wel zal weten te beramen, dan zullen de bondstaten dat voorbeeld spoedig volgen en de alleen-heerschappij van den vice—Keizer is verzekerd. De Keizer heeft in het begin der vorige week de benoemingen van den minister van eeredienst en dien van landbouw bekrachtigd en bovendien den heer Hofmann, een even volgzaam trawaut als de overige ministers, tot minister van handel en nijver- heid benoemd. De afgetreden ministers Balk en Friedenthal zijn tot ministers van staat benoemd en in den adelstand verheven, doch hebben, naar men zegt, voor deze laatste onderscheiding bedankt. lntusschen laat Bismarck alle praatjes en beschul- digingen langs zijn breeden rug gaan, en wrijft hij zich in groote zelfgenoegzaamheid de handen. Hij zal zich door de Kissinger lucht en het verster- kende water zijuer bronnen wat laten opfrisschen, om dan bij de volgende campagne met nieuwen moed zijne grootsche plannen te openbaren. Nu men in Engeland aan het stoffelijk overschot van den jeugdigen Napoleon vorstelijke eer heeft bewezen, gaat men hem eene onderscheiding geven, die alleen aan zeer groote helden of eerste staats- mannen ten deel valt. Men zal hem niet alleen een marmeren standbeeld in Westminster-Abtdy oprichten, maar ook een hospitaal ter zijner eere stichten, dat zijn naam zal dragen. Het Engelsche volk is toch een zonderling volk in zijne vereering en verguizing. Het kan zich tegenover anderen toch recht belachelijk maken, zooals het bij deze ge- legeuheid blijkbaar doet. Belachelijk ook is de strijd, die in het parle- ment werd gevoerd over de lijfstratfen, aan militairen toe te dienen. Het was een waar loven en bieden over het meerder of minder getal zweepslagen, dat voortaan zou worden toegediend. Een ver- standig man onder de leden stelde voor, die geheele tuchtiging, als in strijd met onzen tijdgeest, af te schatfen. Dit vond men toch wat al te kras en besloot, zich tot 25 zweepslagen inplaats van de doodstraf te bepalen. Met de aankomst van Sir Wolsely aan de Kaap zijn de rollen verwisseld, is lord Chelmsford de tweede in rang geworden en Sir Bartle Frere van een deel zijner taak ontheven. Niettemin schijnt de eerste toch nog rechtstreeks te onderhandelen met Cetewayo, die, volgens het jongste bericht, weder nieuwe vredes-voorstellen zou gedaan hebben. Frere laat zich intusschen nog door de boeren bewierooken, die nog altijd de flauwe hoop koesteren, dat zij iets van limine vrijheid terug zullen erlangen. In Rumenie is het ministerie afgetreden, omdat de kamer geen geneigdheid aan den dag legt, de gelijkstelling der joden, overeenkomstjg het tractaat van Berlijn, te bevorderen. Servie, dat er volgens de Tribune op uit schijnt te zijn, om steeds met den een of ander ruzie te maken, heeft thans den sultan eene rekening ge- zonden der kosten, welke de laatste inval der Alba- neezen na zich heeft gesleept. Het bedrag daarvan beloopt niet minder dan drie millioen francs. De porte zal dit zeker niet betalen, want vooreerst heeft zij geen geld, en verder zal zij ook wel eene tegen- rekening kunnen inleveren. Doch nu dreigt Servie, als het de drie millioen niet krijgt, op zijne beurt, het aandeel der Turksche schuld niet voor zijne rekening te nemendat bij de onafhankelijksverklaring te zijnen laste gekomen is. Het bestaande schrikbewind in Rusland schijnt de autoriteiten nog niet te voldoen. De gouver- neur van Petersburg heeft besloten, alle koetsiers onder toezicht der politie te stellen, opdat zij geen misdadigers laten ontsnappen. De politie der portiers heeft niet aan de verwachting beantwoord; aan de verordening waarbij zij is ingevoerd, wordt trouwens slecht de hand genouden. Het nieuwe Italiaansche kabinet-Cairoli zal debu- teeren met de ontwerpeu, betreffende het gemaal en de spoorwegbelasting. Als het maar niet er onder verpletterd wordt. De Zwitsersche bondsraad heeft een schrijven gericht aan de verschillende kantons, waarin hij er op wijst, dat de vijf jaar verstreken zijn, die de wet hun gelaten had, om de invoering van het kosteloos lager ouderwijs voor te bereiden, zoodat van nn af de in .1874 aangenomen wet op het onderwijs in voile werking treedt. Ter Neuzen, 22 Juli. Axel, 21 Juli. Het beroep tot predikant bij de Ned. hervormde gemeente alhier is door den heer A. J. Westhoff, tlians te Bennekom in Gelderland, aangenomen. Sas van Gent, 21 Juli. Heden had alhier de aanbesteding plaats van werken tot verbetering der zeewering aan den Loozepolder, gemeeente Hoek; hiervoor wareu zes inachr ij vi ngsbiljetten ingekomen, als van C. van der .Hooft te Ter Neuzen voor 6600, C. Blok te Hoek voor f 6200, C. Boot te Ter Neuzen voor f 6150, P. Bareman te Hoek voor 5900, A. Tholeus Dz. te Ter Neuzen, voor/5210 en D. Tholens te Hoek voor f 4999. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund. Naar men verneemt zal eerstdaags vergunning aangevraagd worden, om iu Zeeuwsch-Vlaanderen een stoomtramdienst in te voeren en wel van Breskens over Kruisdijk, Schoondijke tot Oostburg, om over Nieuwvliet en Groede, naar Breskens terug te keeren. Een en ander in verband met den stoembootdienst op de Wester-Schelde. Door dergelijken dienst wordt in een lang gevoelde behoefte voorzien. Men scbrijft uit Vlissingen 21 JuliHet Engelsche driemastschip St. Bernhard, gezagvoerder Biorns, van New-York naar Antwerpen met eene voile lading graan, is heden morgen in hjet vaar- water Deurloo, nabij Westkapelle, verongelukt. Veertien man der equipage zijn heden middag alhier aangekomen, terwijl zeven personen, waaronder de kapitein, diens zoon en de loods, bij de ramp zijn omgekomen; aan boord was de Belgische zee- loods A. Maerhoudt. De Javaansche prins Hario Gondo Siwoyo heeft, bij gelegenheid zijner receptie op het Loo, namens zijn vader, den onafhankelijkeu vorst van Solo, aan Z. M. naar Oostersch gebruik eenige geschenken aangeboden. Die geschenken bestaan in1°. een Balineesch zwaard in gepolijsten gou- den scheede, waar van het hand vat bestaat uit een massief goudeu afgodsbeeld, omzet met eenvoudig geslepen edelgesteenten van verschillende klenr (in het Javaansch mira genoemd.) Dit zwaard heeft een lengte van ongeveer zeven decimeter. 2°. een Soloosche kris met recht hand vat, en scheede van gepolijst wit sandelhout met brillanten omzet. Deze kris is ongeveer zes decimeter lang; 3°. een piek van letterhout, waarvan het bovenste gedeel- te bedekt is met een groot aantal brillanten in zilver gezet. Om het stalen uiteinde is een ge- dreven massief gouden dop. Van alle drie dezer wapenen is het staal van de fijnste soort en met figuren en goud geinkrusteerd Een bij het departement van kolonien ont- vangen telegram van den goeverneur-generaal van Nederlandsch Indie, van 18 dezer, be vat de vol gende mededeelingen omtrent de krijgsverrichtingen in Atjeh: Van 6 tot 12 Juli werd het vijandelijk terrein in de XXVI Moekim door oqze troepen in alle richtingen doorkruistwaarbij groote voorraden levensmiddelen, wapenen en ammunitie buit gemaakt werden en nergens tegenstand ontmoet werd. Vele vluchtelingen zijn teruggekeerd en verscheidene kampongs onderwierpen zich. Ook in de XXII Moekim keert de bevolking terug. De gezond- heidstoestand was gunstig. POSTER IJ EN. Via MARSEILLE, 24 Juli, Via NAPELS, 28 Juli, alien 6,17 Via BRINDISI, 31 Juli, 's avonds. Via AMSTERDAM, 1 Aug., De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Landbouwberichten. Men schrijft uit NoorddijkAls een bewijs hoe de landerijen in waarde dalen kan dienen, dat eene boerenplaats in deze provincie, die vdor twee jaren nog 74,000 kon opbrengen, nu in veiling is gebracht doch opgehouden, daar niemand meer bood dan f 33,000. In de laatste drie jaren werden in Engeland GOURANT rrt if

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1