So. 1478. Zaterdag 19 Juli 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ministerie van Justilie. BINNENLAND. ABONNEMBNT. Per drie maanden binueu Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- teuren en Rrievenbushouders. A D.V IRTENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddng DRIE nren. Dlt bind verschljnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. DBONT te Ter Neuzen. B»J deze conrant bcboort een bljyoegsel. De Minister van Justitie vestigt nader de aan- dacht van belanghebbenden op de bij de wet van 5 Juni 1878 (Staatsblad no. 90) voorgeschrevene vernieuwing van alle op 1 Januari 1879 bestaande hypothecate insehrijvingen. De aanvraag tot vernieuwing moet geschieden door den hypothecairen sehuldeischer of door een derde namens hem op de wijze, in artikel 2 der genoemde wet omschreven. Alle vernieuwingen moeten plaats hebben in de jaren 1879 en 1880; bij gebreke van vernieuwing binnen dien tijd houdt de vroegere insehrijving op van kracht te zijn en kan zij niet meer worden veruieuwd. Thans staat alzoo nog gedurende achttien maanden 1 de gelegenheid tot vernieuwing opendocli de ver- minderiug van het salaris des hypotheekbewaarders voor de vernieuwing, met de helft, heeft nog plaats slechts gedurende zes maanden tot het einde van het nu loopende jaar 1879. Toeziende voogden en toeziende curators zijn, op stratfe van vergoeding van kosten, schaden en intressen, verplicht toe te zien, dat de hypothecate inschrijvingen tot zekerheid van het beheer van den voogd of curator binnen den bovenvermelden tijd worden vernieuwd. De overschrijving van processen-verbaal van beslag op onroerende goederen, die niet in 1879 of 1880 zullen zijn vernieuwd, zullen daarna van rechtswege vervallen doorgehaald 's Gravenhage, den zijn en ambtshalve worden 1 Juli 1879. De Minister van Justitie, H. J. SMIDT. folitieli Overzicht. De Duitsche rijksdag heeft met 217 tegen 107 stcmmen het toltarief aangenomen en bepaald, dat de rechten op granen met 1 Januari en die op vlas met 1 Juli 1880 in werking zullen treden-. Daarna is de zitting door den kanselier, in naam des Keizers, met eene korte rede van dankbetuiging gesloten. Waarlijk, zoo ooit, dan had de kanse lier thans wel stof tot dankbaarheid. De vraag zal nu zijn, of ook het volk reden van dankbaar heid zal vinden in de hoogere rechten, die het voor- taan zal moeten bijdragen, maar waarvoor eene hooge mate van welvaart door den ontwerper van dit1 grootsche plan is voorgespiegeld. De prins Bismarck gaat nu naar Kissingen, om zich van de doorge- stane vermoeienissen wat te herstellen. De minister Falk, die thans zijn ontslag heeft bekomen, ontvangt van alle zijden dankadressen. Terwijl de ex-khedive in Napels geen onder- komen kan vinden, omdat geen hotel groot genoeg is, om hem met zijn groot gevolg te herbergen, en de porte zijn verzoek, om in Turkije te mogen terug- keeren, van de hand heeft gewezen, gaat de jeugdige nieuwe bestuurder van Egypte voort hervormingcn in te voeren in de administratie, zeker eene der i eerste behoeften van dit ontredderde land. De vorst van Bulgarije hield Zoudag zijn plech- tigen intocht in de hoofdstad Sofia en werd door den metropolitaan verwelkomd. Ilij beantwoordde diens redevoering ook weder vloeiend in de taal van zijne nieuwe onderdanen. Het blijkt nader, dat hij bij zijn bezoek te Kon- stantinopel de investituur nog niet ontvangen heeft. De /./herat" was nog niet gereed en zou hem door een specialen gezant nagezonden worden. De porte wil de ceremonie in Bulgarije zelf doen geschieden, zegt de Tribune, om de bevolking te her- inneren, dat zij nog steeds schatplichtig aan Turkije is. Dit juist wilde vorst Alexander vermijden, toen hij aandrong op een persoonlijk bezoek bij de porte, doch de groote heer doorzag dit en wilde zich niet door den jeugdigen monarch laten ver- schalken. Van daar de trouwens in Turkije niet ongewone bizonderheid, dat de bedoelde „herat" toevallig noch niet gereed was. Ter Neuzen, 18 Juli. Met ingang van 1 Augustus a. s. is de assistent van het postkantoor alhier, de heer K. Willerasen, benoemd tot directeur van het hulppost- en rijks- telegraafkantoor te Ridderkerk. In zijne plaats alhier is benoemd de heer D. C. Terveer van Ridderkerk. De uitslag der verkiezing voor 3 leden van den gemeenteraad op 15 dezer is als volgtuitgebrachte stemmen 199; van onwaarde 3; aantal geldige stemmen 196; volstrekte meerderheid 99 stemmen. Gekozen zijnde heeren Joz. de Feijter met 167, G. Dees met 153 en J. Donze Az. met 117 stemmen. Verder werden nog uitgebracht: op de heeren J. A. Tazelaar 76, H. Wolfert Dz. 24, P. F. de Nijs 9, J. A. van Boven 3, A Dekker 3, J. L. van IJsselsteijn 3, A. Scheele 2, C. v. d. Hooft 2 en C. Dees 2 stemmen, te'rwijl -de heeren J. P. Scheele, A. Donze Jz., A. Tholens, E. van der Bent, E. Acke, Johannes Leunis, D. Scheele en J. Wieland ieder eene stem verkregen. Ilulst. De aftredende leden van den gemeente raad, zijnde de heeren Mr. F. J. F. M. Walter en L. J. M. van Waesberghe-Janssens, zijn op nieuw als zoodanig herkozen, de eerste met 80 en de tweede met 78 van de 90 uitgebrachte geldige stemmen. Axel. Aantal kiezers 195; ingeleverd 159 gel dige stembiljettenvolstrekte meerderheid 80hier- van verkregen de heeren Levinus do Feijter Jz. 90, Petrus Dieleman Wz. 62, Jannis Cappon 50, W. Dekker Pz. 43, D. J. Oggel 37, Jhr. Mr. L. Schorer 12, E. Verhelst 7 en M. de Bruijne 2 stemmen, terwijl 8 personen ieder 1 stem verkregen. De heer L. de Feijter Jz. is alzoo gekozen, terwijl er eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren P. Dieleman Wz. en J. Cappon. Bosehkupelle. Ingeleverde stembiljetten 24; herkozen: de heer D. Ferket met 16 stemmen; herstemming tusschen de heeren A. F. Mangnus, aftredend lid, en C. F. Vereecken, die ieder 11 stemmen op zich vereenigden. Clinge. Getal kiezers 49; ingeleverde geldige biljetten 40. De aftredende leden zijn herkozen, de heer P. Vercouteren met 39 en de heer S. van Dorselaer met 36 stemmen. Graauw. Geldige uitgebrachte stemmen 47 herkozen: de heer P. Lemsen met 35, gekozen: de heer P. A. van de Voorde met 29 stemmen. Het aftredend lid, de heer P. Staal, verkreeg 21 stemmen. Hoek. Ingeleverde biljetten 66; van onwaarde geenvolstrekte meerderheid 34. Gekozen is de heer Jacobus Jurrij met 35 stemmen, terwijl eene herstemming moet plaats hebben tusschen de aftredende leden, de heeren Adriaan Franse, die 31 en Johannes de Feijter Wz., die 26 stemmen bekwamen nog verkregen de heeren Joh*. Riemens Mz. 13, FranQois Dieleman Pz. 12, P. Scheele 3 en C. Platteeuw Pz. 2 stemmen9 personen ver kregen ieder eene stem. Hontenisse. Geldige uitgebrachte stem men 101 herbenoemd werdende heeren J. A. Duwooz met 89, H. A. A. Baron Collot d'Escurij met 88, J. C. Rosseel met 70 en J. van Jole met 53 stemmen. Koewacht. De aftredende leden, de heeren F. de Vleeschouwer en C. L. Persijn, zijn met eene groote meerderheid van stemmen herkozen. Ossenisse. Van de 29 uitgebrachte geldige stem- men bekwamen de heeren Jan Francies Bogaart en Carolus Ludovicus Burm, beide aftredende leden, respectivelijk 22 en 19 stemmen. Verder verkre gen de heeren Judocus Lemsen 7, Jan Franciea Lemsen en Seraphinus Cornelis ieder 4 stemmen; de aftredende leden zijn alzoo herkozen. Philippine. Aantal kiezers 19; ingeleverde geldige biljetten 15; herkozen de aftredende leden, de heeren J. F. Voerman met 14 en J. Barbe met 12 stemmen. Voor de leden P. M. Voerman, die verzocht had niet meer in aanmerking te komen, en P. B. Caes, die uit de geraeente is vertrokken, zijn gekozen de heeren V. N. Voerman met 12 en J. B. Minnebo met 10 stemmen. Sas van Gent, Aantal kiezers 52; uitgebrachte geldige stemmen 27. Herkozen zijn: de heeren II. van de Wattijne met 24 en C. J. Adriaansen met 16 stemmen. St. Jansteen, Getal kiezers 83; ingeleverde geldige biljetten 42; herkozen: de aftredende leden, de heeren A. IJsebaert met 33 en C. L. Bleijen- bergh met 27 stemmen. Stoppeldijk. Aantal kiezers 71; ingeleverde biljetten 38, alien geldig. Herkozen werd de heer Dignum de Wael met 25 stemmen; her stemming tusschen de heeren Gijsbregt Mangnus, die 18 en Pieter Verstraaten, die 12 stemmen verkreeg. Westdorpe. Getal kiezers 57ingeleverde stem biljetten 21; herkozen: de heeren F. A. Willaert met 19 en J. B. Verhelst met 18 stemmen. Znamslag. Getal kiezers 146; ingeleverd 108 briefjes; van onwaarde 1 bianco biljet.geldige bil jetten 107; volstrekte meerderheid 54. Gekozen zijnde aftredende leden, de heeren C. de Bokx met 70 en C. J. van Vessem met 57 stemmen. De heeren A. Riemens en T. van Pienbroek ver kregen respectivelijk 36 en 24 stemmende overige stemmen waren over 12 personen verdeeld. •f Ti ll NEIIZENSEHE COURAIVT. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1