No. 1477. Woensdag 16 Juli 1879. Algemeen IMieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. 19e Jaargang. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Kijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEftTENTlEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. (rrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamlddag DRIE uren. - Dlt bind verochljut Dinsdag- en Vrijdagavond bl j J. H. ft. H II O T te Ter Nenzea, F*olitielc Overzicht. naamde constitutioneele waarborgen goedgekeurd. In Engeland heeft het kabinet ook op den zeven- De afgeloopene week was op wetgevend gebied jen dag der Julimaand eene overwinning behaald, in menig land niet onbelangrijk. Het heilige getal namelijk die der aanneming van de Iersche universi- zeven heeft daarbij eene niet onbelangrijke rol teitswet, zeer tegen den zin der Iersche afgevaar- gespeeld. Laat ons beginnen met Frankrijk, dan digden en der Iersche bevolking. Deze wet is zagen wij, dat daar het befaamde artikel zeven 1 njets meer dan een wassen neus, om eene andere van de wetFerry, die op het hooger onderwijs, meer ingnjpende wet den pas af te snijden. een artikel, waarbij aan den Staat het monopolie De Orontes, met het stotfelijk overschot van tot het geven van hooger onderwijs wordt toege- den ex-keizerlijken Prins aan boord, is Donderdag kend, met eene groote meerderheid is aangenomen. te Portsmouth aangekomen, waar vele leden der In dit besluit ligt een grool beginsel opgesloten. Napoleontische familie aanwezig waren. Het lijk Daardoor toch wordt de genadeslag gegeven aan Vverd op het admiraliteitsjacht Enchantress over- het zelfstandig onderwijs, tot dusver door sommige gebracht en zou gisteren te Woolwich aankomen. vereenigingen gegeven, een onderwijs, dat een zoo Vervolgens zou het naar Chislehurst worden over- overwegenden invloed op de vorming van het op- gebracht, om heden met veel praal ter aarde be- komende geslacht in 't algemeen en op die van de vrouw in 't bijzonder, uitoefent. Toen dit artikel, na een hevigen strijd was aangenomen, was ook het lot der wet beslist. De overige artikels werden afgehamerd en de geheele wet met 352 tegen 159 stemmen aangenomen. De meerderheid is beslissend genoeg, om ook het lot van de volgende wetten op het onderwijs te voorspellen. De Kamer is daarop overgaan tot de behandeling der begrooting, die gewoonlijk geen onderwerp, van groot bezwaar uitmaakt, sinds Frankrijk in steld te worden. Volgens berichten uit Kaapstad is luitenant Carey, die bij de patrouille was, toen de Prins er den dood vond, in heclitenis genomen en zal hij naar Enge land gezonden worden, om zichdaarte verantwoorden. De ex—keizerin heeft den wensch uitgesproken, dat niemand voor den dood van haar zoon aan- sprakelijk gesteld of dientengevolge gestraft zou worden. Voor den dronken Koning van Birmah begint het laatste nur te slaan. Er is een opstand in de laatste jaren zulke schitterende budgetten kan zjju jijk uitgebroken en Engeland schijnt zich daarbij aanbieden. De slechte graan- en wijnoogst en onzijdig te houden, of wellicht achter de schermen andere omstandigheden van den handel zouden den opstand aan te stoken. De cholera richt boven- dit jaar wel eens een dikken streep door de rekening dien vrij wat verwoestingen aan en kan het onder- kunnen geven en vrij wat minder millioenen in mijnde gestel van den woestaard wel eens spoedig 's lands kas brer.gen. te gronde richten. In den Duitschen rijksdag was het paragraaf Jn Turkije staan de zaakjes, als naar de gewoonte, zeven, die den doorslag gaf. Het betrof de wet op zeer wankelbaar. De Sultan, die zijn verbannen de waarborgen. Daarbij heeft Prins Bismarck eene grootvizier heeft teruggeroepen, natuurlijk met zekere merkwaardige rede gahouden, die als eene soort van plannen, weet nu waarlijk geen weg met hem. geloofsbelijdenis, of liever eene verontschuldiging Het leven van dien gunsteling wordt bedreigd en over zijne houding, tijdens de ontwikkeling en be- wellicht ook dat van den beschermheer. Het zal spreking der economische ontwerpen in den rijksdag dug wel zaak zijn, hem spoedig weer te zenden, aan den dag gelegd, kan worden beschouwd. Hij vanwaar hij gekomen is. zeide, dat hij zich bij het voorstel-Frankenstein had aangesloten, nadat hij bespeurd had, den weg niet te kunnen bewandelen, door andere fraclien voorgesteld, omdat die niet veel van de sociaal- 1 democratische inrichting verschilt, of althans daartoe g- (le he(jen gehouden verkiezing voor drie leidt. Het grondwettig recht van den rijksdag, tot yan den geine6nteraad hebben van de 263 het toestaan of weigeren der middelen, werd door kiezers'199 hun stembiljet ingeleverd. niets gekrenkt. Dat het particularisms versterkt T i wordt, zeide hij, is onwaar. Hij gevoelde zich I" <fste >elft der m.aand Ju'.' J1-*®" meer en meer verlaten door de nationale partij, van het postkantoor alhier de volgende onbestelbare doch heeft met sjeen enkele fractie gebroken. >r'fiven verzomen. .ft,,, j J. van Oppen te Veere en riliale te Antwerpen. Zijn streven was steeds het bevorderen van Duitsch- r Ter Neuzen, 15 Juli. lands eenheid. Maar de regeering kan niet afhankelijk zijn van de partijen; zij moet haar eigen weg als den waren beschouwen en dien niet verlaten. De spreker achtte den finantieelen nood werkelijk op- geheven en meende dat, wat thans op finantieel gebied is tot stand gekomen, zegenrijke gevolgen zou hebben. „Ik zai" zeide hij ten slotte //den besten weg tot heil van het vaderland gaan, onverschillig of ik daarmede haat of liefde oogst." Vrijdag jl. hadden te Hoek de volgende aanbestedingen plaats 1». Door het bestuur van het waterschap van den Nol tusschen den Kouden en den Lovenpolder van het maken van werken tot verdediging van den Nol van het bovengeuoemd waterschap. Hier- voor was ingeschreven door H. Klaassen te Zaamslag voor f 1058; A. Tholens te Ter Neuzen voor679; Jac. Meertens te Hoek voor 673; en D. Tholens Voorwaar eene guile bekentenis, die duidelijk in te Hoek voor 590. 't licht stelt, hoe onwrikbaar de vorst gelooft aan 2°. Door het bestuur van het waterschap Loven de waarheid, die alleen uit zijnen mond verkondigd, en Willemskerke van het herstel, de vernieuwing in zijne hersenen ontwikkeld wordt. De toekomst en het onderhoud tot 30 April 1880 van dc anrde-, zal nu moeten leeren, of Bismarck onfeilbaar is.kram-, rijs— en steenglooiingwerken ehz., aan de Intusschen is het voorstel betreffende de zooge- waterkeering van het bovengeuoemd waterschap. Hiervoor was ingeschreven door Jac. Meertens t« Hoek voor 1988; H. Klaassen te Zaamslag voor f 1682; A. Tholens te Ter Neuzen voor f 1579; en D. Tholens te Hoek voor 1469. In de vorige week is het paviljoenschip, toebehoorende aan schipper J. P. Eekman alhier, die den 11 Mei van het vorige jaar op de Lek bij Schoon- hoven zijn schip verloor, voor de haven van Ouda Tonge door lekkage gezonkenhet schip was geladen met 17 last blauwe glooiingsteen en was varende naar Feijenoord. De opvarenden zijn te Oude Tonge aange komen; de lading is gelost en het schip gelicht en te Oude Tonge binneDgebracht. Men leest in de Etoile: ,/Onlangs, bij de opening van een gedeelte van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen te Selzaete, hebben de leden i der kamer Willequet en Verhaegen de Naeyer gezegd, dat de regeering nog in deze zitting een ontwerp-overeenkomst met Nederland over de ver- breeding van het kanaal op Nederlandsch grond- gebied zou indienen. Er werden toen inderdaad onderhandelingen gevoerd en het Belgische gouver- nement hoopte, dat het spoedig zoude slagen. Maar het Nederlandsche kabinet heeft zijn ontslag ingediend en zoo het al zich heeft laten bewegen, aanteblijven, is zijn positie toch niet vast genoeg, dat een door dit kabinet vastgestelde conventie kans zou hebben, door de Staten-Generaal te worden goedgekeurd. Onder deze omstandigheden zal het Belgische gouvernement waarschijnlijk niet de be- lofte kunnen nakomen, die door de afgevaardigden van Gent in zijn naam werd gegeven, en zal de oplossing der kwestie tot de volgende zitting moeten uitgesteld worden." De St.-Ct. bevat de wetten tot naturalisatie van F. M. J. Dierick, bierbrouwer te Koewacht en van drie anderen. Bij de in het hoofdkiesdistrict Middelburg gehouden herstemming voor een lid der Provinciale Staten is gekozen de heer W. A. graaf van Lijnden met 530 van de 848 geldige stemmen. De heer Mr. G. N. de Stoppelaar verkreeg 318 stemmen. Men verneemt, dat het proces, aanhangig tusschen de reederij van de Italiaansche bark Aporti, die in Mei jl., ter reede van Vlissingen door de Engel- sche stoomboot S. A. Sadler aangevaren en daarna gezonken is, en die van laatstgenoemde stoomboot geeindigd is, door aanbieding van eene minnelijke schikking. Het schijnt in confesso te zijn, dat de schuld aan de Engelsche stoomboot ligt, zoodat de reederij van de Italiaansche bark algeheele sclia- devergoeding krijgt. Naar men verneemt heeft het ministerie in een uitgewerkt rapport aan den Koning een voorstel gedaan van grondwetsherziening, wat betreft de hoofdstukken over de Staten-Generaal en de Defensie. Volgens dat voorstel zou de Tweede Kamer moeten bestaan uit 100 leden, de Eersta uit 50 leden. De leden der Eerste Kamer zouden ge kozen worden door de Provinciale Staten, maar zonder een census van verkiesbaarheid. De Tweede Kamer zou worden gekozen voor den tijd van vijf jaar, in onveranderlijke districten, en volgens een 1 kiesrecht, dat niet meer alleen den census, maar TRISIVBLZEIMSCHE COI'IIA Yl. E j. .v. An 1 a rvonl n a K 4 n ^4 n 1 r#A ft VI natft /-ft ft ft /ft ft ft J 1 O VTQ ftl t 1 O l 1.1 A _1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1