VEKK1E/JNG. BEK.lMMAK.raG. AANBESTEDING STRAATY ERLICHTIN G ADVERTENTIEN. IMRIjS VAN LEERLIH VOOR HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. BV. OPENBARE VERKO0P1NGEN iNo. 1476. Zaterdag 12 Juli 1879. 19e Jaargang. AIge m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. A. F. Mangnus D. Ferket. Openbare Verpachting. 2 hectare Wintergerst, ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het neheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaarg, Postdiree- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namiddag IIHIE nren. Bit blad vcrachijnt Dinadag- en Vrijdagavoud bij Jl. K. G. DHOKI te Ter Neazcu* Bij deze courant bchoort een bljvoegael. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran TER NEUZEN zullen op Donderdug, den 17 dezer, des morgens te 11 uren, in het gemeenteraadhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, AANBESTEDEN: De levering van Petroleum en hetgeen verder noodig is voor de Straat- verlichting, gedurende 1879/80. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie, alwaar ook den dag vdor- en tot het oogenblik van de besteding eene ver- zegelde bus is geplaatst, tot het ontvangen der inschrijvingsbiljetten. Ter Neuzen, 8 Juli 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Boschkapelle brengen bij deze ter kennis van de kiesbevoegde ingezetenen, dat op 15 Juli aanstaande van 9 ure voor— tot 5 ure na den middag de verkiezing zal plaats hebben voor twee leden van den raad dier gemeente en dat aan de beurt van aftreding zijn de heeren en Boschkapelleden 8 Juli 1879. J. VEREECKEN, Burgemeester. A. C. van den EECK1IOUT, Secretaris. Voorspoedig bevallen van een' zooil M. C. BINNEN DIJK—Meuer. Valkenburg (Z. Holl.), 7 Juli 1879. De heer en mevrouw SCHOLTEN Steinbuch, betuigen hun harlelijkeu dank, voor de ontvangen bewijzen van belang- stelling, bij de geboorte van hun jongste kind. Ellewoutsdijk, 9 Juli 1879. Wordt bekend gemaakt dat de verkooping van Gerst en Erwten in den polder Willem III ge meente Zaamslag sn Boschkapelle ten behoeve van den beer H. J. VAN DEN BERGE, grond- eigenaar te Koudenkerke, zal gehouden worden op Yrijdag den 25 Juli 1879, des voormiddags ten 9 uren, in plaats van des namiddags ten 2 uren, zoo als in de vorige courant is geannonceerd. ELK ZEGGE HET VOORT. De ondergeleekende verzoekt bij de verkiezing op Dinsdag 15 Juli aan staande voor lid van den gemeenteraad in de vacature, ontstaan door het overlijden van zijn schoonvader J. Lensen, niet in aanmerking te komeu. H. WOLEERT Dz. Ter Neuzen, den 11 Juli 1879. Bij de aanstaande verkiezing voor twee leden van den gemeenteraad te Axel, op Dinsdag 15 Juli, wenscht de ondergetee- kende wegens vergevorderden leeftijd niet meer in aanmerking te komen. J. DE PUTTER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES maken bekend, dat de inschrijving van nieuwe leerlingen aan de inrichtingen van middel- baar onderwijs zal plaats hebbenvoor de in richtingen voor jongens in bet locaal dier school, op Dinsdag den 13 Augustus a, s., des voor middags van 10 tot 12 uren, en voor de inrichting voor meisjes in het "locaal dier school, op Woens- dag den 13 Augustus a. s., des voormiddags van 11 tot 12 uren; moetende van de in te schrijven leerlingen een bewijs van vaccine of kiuderziekte worden overgelegd. Goes, den 5 Juli 1879. Burgemeester en Wethouders van Goes, J. G. DE WITT1 HAMER. De Secretaris, HARTMA N. Het Dagelijksch Bestuur der Yisscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, zal ten overstaan van den Notaris Benteiju te Tlioleu, in phet Hof van Holland," aldaar op Donderdag 31 Juli aanstaande 's morgens 10 uur, verpachten: 21 perceelen in de Oosterschelde bij Yerseke. 2 perceelen voor den Bruinnisse- polder, en 44 perceelen in de rivier de Een- dracht. Boekjes der verpachting met perceels-beschrijving en kaarten zijn op 21 Juli 1879 en volgende dagen te verkrijgen bij den waarnemenden Secretaris- penningmeester van het Bestuur, tegen betaling van 25 cent per stuk. Tholen, den 10 Juli 1879. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, C. J. de V. van NOORDEN, Voorzitter. T. A. WAGTHO, R Secretaris- Penningmeester. door het ministerie van den Notaris C. J. A. Fere ken, te Ter Neuzen. 4 Op Dinsdag den 15 Juli 1879, de* namiddags ten 2 ure, tegelijk met de ver kooping van Aloijsius Boone, ten verzoeke van JAN FRANC1ES HERMAN, landbouwer te Koe- wacht van 2 hectaren GERST; 4 ROGGE; en i n ERWTEN, wassende op zijne lan den in den Nieuwen Kerne m elk polder, ge meente Koewacht; alwaar te vergaderen. Op Donderdag, den 17 Juli 1879, on- middelijk na afloop der verkooping op de landen van Mejuffrouw Leunis en Graaf Van Lijnden, ten verzoeke van den Hoog Welgeboren Heer Jonkheer Mr. Th. SERRAR1S, Advocaat- Generaal bij het gerechtshof te 's Hertogenbosch en den heer JULES YOGELVANGER, grond- eigenaar te Hulst, van: in den Van Lijndenpolder, zijnde kavel 19, gemeente Boschkapelle. O Op Dinsdag, den 23 Juli 1879, des mor- gens ten 10 ure, ten verzoeke van de wed. MAARTEN VAN DIXHOORNlandbouwster wonende in den Buthpolder, gemeente Axel, op de door baar bewoond wordende hofstede, van: BEEST1ALEN als: 10 Werkpaarden, waaronder 5 Veulenmerries, 1 tweejarig Paard, 2 jaar- lingen, 5 Veulens, 1 0 Melkkoeien, 6 Vaarzen, 5 eenjarige Hokkelingen, 5 Kalfvaarzen, 3 Stieren, waaronder 1 jaarling en 2 kleine, 1 Schaap en 6 Varkens. VoortsLANDBOUWGEREEDSCHAPPEN als 5 Mennewagens, waaronder 4 met ijzeren assen, 1 Speelwagen, 1 Waalsche en 3 kleine Ploegen, 1 Rolblok, 4 houten en 1 ijzeren Eggen, eene partij Mutsaard, Rommel en al wat meer zal worden aangeboden. Koopen tot en met 3 kontant. Orgeldraaiers en Liedjeszangers worden niet toegelaten. En op Zaterdag, den 26 Juli 1879, des na middags ten 1 ure, ten verzoeke als voren. 3 hectaren ERWTEN en ROGGE, alsmede 1^ hectare AARDAPPELEN, wassende op de bij haar nog in gebruik zijnde landen tegen den spoorweg in den Buthpolder, gemeente Axel. Te vergaderen op hare voormelde hofstede aldaar. Op Maandag den 28 Juli 1879, des na- middags ten 2 ure, ten verzoeke van de wed. LEENDERT DE REGT, te Axel en JACO BUS HAAK, te Ter Neuzen. 1. Voor JACOBUS HAAK, op de hofstede thans bewoond door Hermanus de Jonge Azn., van Al bet MEST in den Mestbocht, 1| hectare ERWTEN en 1 hectare TARWE. 2. Voor de wed. DE REGT, op hare gescheurde weide vlak bij Zaamslag, van: 3| hectare schoone TARWE. TER IVEIIZENSCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1