VKRKIKZING. Villi klli/.ING. BLNNENLAND. iNo. 1474. Zaterdag 5 Juli 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 4 Juli. TER NEUZENSCHE COHANT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door bet ^eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. (Trootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nniniddiig DRIE nren. Bit bind verschljut Dinadng- en Vrijdngavond bij J. K. G. DHONT te Ter Kenzen Blj deze cournnt bchoort eeu bijvoegsel. BURGBMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN brengen ter kennis van de be- langbebbenden, dat op Dinsdag, den 15 dezer, van des voormiddags 9 tot des narniddags 5 uur, in de raadzaal aldaar, zullen worden ingeleverd de stembriefjes ter verkiezing van drie leden van den Gemeenteraad, om te voorzien in de vervul- ling van de plaatsen der ledendie met den eersten Dinsdag van September a. s., volgens den bij artikel 27 der Gemeentewet bedoelden rooster, moeten aftreden, zijnde de lieeren JOZIAS DE FEIJTER, GUILLAAM DEES en JAN LENSEN, de laatste inmiddels overleden. Ter Neuzen, 3 Juli 1879. Burgemeester en Welhouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HOEK brengen ter kennis van de belangliebben- den, dat op Dinsdag, 15 Juli 1879, van des voor middags 9 tot des narniddags 5 ure, in de raad zaal aldaar, zullen worden ingeleverd de stem briefjes ter verkiezing van twee leden van den Gemeenteraad, wegens de periodieke aftreding in September a. s. van de lieeren JOHANNES DE FEIJTER Wz. en ADRIAAN FRANSE. Hoek, den 28 Juni 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAJjT BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JRolitfeli Ovei-zielit. Men raakt nu reeds verlegen met den afgezetten of afgedankten onderkoning van Egypte. De mogendbeden willen hem niet langer in Cairo dulden, zoo nabij den troon van zijn oudsten beve ling. Zij vreezen terecht, dat bij zicb niet zal kunnen onthouden, van zijn erfopvolger vaderlijken raad en vermaningen te geven, die met hare politiek niet zeer zouden overeenstemraen. Maarook de porte scbijnt van zijne tegenwoordigheid in Kon- stantinopel niet gediend. Men beeft hem niet 011- duidelijk te kennen gegeven, dat men hem en zijn aanhang liefst zoover mogelijk van het Nijdal verwijderd zou zien, zelfs met den wensch van aan een uithoek der wereld nog gelukkige dagen te mogen slijten. Het laatste bericbt van zijne be- stepiming is, dat bij met zijn gewezen minister naar Napels is vertrokken. Of bij daar nu een serail van Napelsche schoonen zal oprichten, dan wel eene keurbende van de zwartoogige sirenen naar een onbekend Walhalla zal medevoeren, is nog zeer twijfelachtig. In Engeland teert men steeds op bet ongeval met den Franschen Prins. Er zijn per Kaapsche mail nadere bericbten daaromtrent aangekomen, die echter weinig of niets meer nieuws behelzen, dan we reeds weten. De bizonderheden bevestigen, dat de Prins met een troepje van 8 man op ver- kenning was uitgegaan, zonder inedeweten van lord Chelmsford, dat ze door een 50tal Zoeloe's verrast en overvallen werden en dat de Prins wegens het stijgeren van zijn paard door een Zoeloe werd afgemaakt. Bij bet lijk vond men zijn hor- loge, zijne ringen en zijn relequienkastje. Het werd overgebracht naar Pietermoritzburg, waar het op een praalbed werd geplaatst. Vandaar is het den 11 Juni naar Durban vervoerd en vervolgens naar Kaapstad, vatiwaar het onder geleide van een kolonel den 9 dezer naar Engeland wordt gebracht. Met de ongelukkige moeder schijnt het wat beter te gaan. Men vreest echter, dat haar reeds zoo geschokt gestel bij het aanschouwen van het stoffelijk overschot van haar eenigen beveling nog heviger zal aangegrepen worden. Mocht zij dat I gelukkig te boven komen, dan denkt men, dat zij j zich met der woon zal gaan vestigen iii Oosten- rijk. 't Zou echter te betwijfelen zijn, dat zij zich zoover van het graf van haren man en zoon zal verwijderen. Met de bonapartisten in Frankrijk is 't al heel wonderbjk gesteld. Ook die lieeren zullen geilood- zaakt zijn te spelen aap, wat heb je mooie jongen. 't Scbijnt waar te zijn, dat het testament van den jeugdigen Napoleon niets bevat, wat naar staatkunde zweemt. Nu zit er waarlijk niets anders op, dan dat de bonapartisten eieren voor bun geld koopen en zich in de armen van Jerome Napoleon werpen, dien zij verfoeien en die hen veracht. Het laat zich begrijpen, dat de ontmoetiug tusschen de beide partijen niet heel hartebjk is geweest. Velen, die nog een beetje eergevoel bezitlen, hebben zich dan ook aan de partij outtrokken en de politiek aan den kapstok geliangen. Zoo deed o. a. de boofd- leider Rouher, terwijl anderen naar de republikeinen zijn overgeloopen. Bovendien is het Jerome niet geraden, zich openlijk te verklaren, want dan zou bij met zijne familie bet land worden uitgewezen. Men kan nu nagaan, dat het ware van den stand van zaken niet spoedig aan 't licht zal komen. Zooveel is echter zeker, dat Bonapartisten en Orleanisten vooreerst bun staart niet zullen roeren. In Pruisen is een ministerieele crisis ontstaan. De ministers van finantien, landbouw en eeredienst hebben hun ontslag genomen. In Rusland blijft de regeering steeds strenge maatregeien tegen de nibibsten nemen? neen, tegen de burgerij. Van regeeringswege is weder eene reeks van nieuwe verbodsbepabngen in't leven geroepen, om woebngeu te keer te gaan of te voor- koinen. Het schijnt, dat Siberie wat al te rijk be- deeld wordt door de verbannen nibibsten. Altbans een troepje van dat soort is gezonden naar eeu ei- land in Oost-Azie. Per tele«rm«i. In de heden gehoudene zitting van de Provinciale Staten in deze provincie is bet voorstel van Gedepu- teerde Staten tot bet subsidieeren van een stoomboot- I dienst tusschen Walsoorden en Vlake en uitbreiden van den dienst Ter NeuzenVbssingen aange- nomen. Tot lid van Gedeputeeerde Staten werd gekozen, in plaats van wijlen den heer Mr. T. A Lam- brechtsen, de heer J. H. C. Heijse te Zierikzee en tot buitengewoon lid van dat college, in plaats van wijlen den heer Mr. W. P. Vis, de heer Jhr. P. Damas van Citters te Oostkapelle. Gisteren avond is alhier op de reede gearri- veerd het Noord-Amerikaansche oorlogsstoomfregat Trenton, kommandant Davids, laatstkomende van Portsmouth met bestemming naar Antwerpenhet fregat is heden middag derwaarts vertrokkenhet salut, door het schip gedaan, werd zoowel van ge- meentewege als van militaire zijde beantwoord door het uitsteken der Nederlandsche driekleur. In de gister gehoudene zitting van het kanton- gerecht alhier is de nieuw benoemde griffier Mr. H. M. G. Kloppenburg plechtig geinstalleerd en heeft daarna zitting genomeu. Zaamslag, 2 Juli. Op de jaarlijksche in deze gemeente, dit jaar op gisteren gehouden paarden— en veemarkt, waren aangebracht32 paarden, 15 stuks hoornveo en 3 varkens. De handel was onbeduidend. Premien verkregenJannis Vinke voor het grootste getal paarden en voor het schoonste werkpaard van 47 jaar oudWillem Geelhoedt, bij loting tegen Jacobus van Dixhoorn, voor het grootste getal hoornveeEdial Dekker voor het schoonste 3jarig paard; Mattheus de Bruijne Jz., voor het schoonste 2jarig paard en de vetste vaars Dirk Dekker voor bet schoonste jaarbngpaard, Daniel Egbert Wolfert voor de schoonste baatgevende koe, en Auguste van Damme te Boschkapelle, voor den scboonsten dekhengt. Zaamslag, 2 Juli. Gisteren had alhier de voorge- no men ringsteking te paard plaats, waaraan door 28 ruiters werd deelgenomen. Uit de inlegpenningen en vrijwilbge bijdragen waren 14 zeer nette prijzen aangekocht, waaronder een wekker, stijgbeugsels met singel, een met zilver belegde cigarenkoker, een zilveren horlogeketting, eeu rijteugel rnet toebeliooren, en meer andere, terwijl een prijs, zijnde een met zilver gemonteerd cigarenpijpje, was geschonken door een belangstellende te Hoek, die daarvoor openlijk wordt dank betuigd. Deze 15 prijzen, waaraan de onvermijdelijke potlepel niet ontbrak, werden naar mate van de behaaldn ringen, of, bij gelijk getal naar loting gewonnen door F. van Dixhoorn CMz. 1® prijs, C. Dees 2e prijs, J. de Bruijne Dz. 3e prijs, A. Meeusen 4® prijs, S. de Mul 5e prijs, L. Koster Az. 6e prijs, J. van Driel 7® prijs, W. Dieleman 8® prijs, J.Verpoorte Jz. 9® prijs, C. de Putter Cz. 10® prijs, C. de Put ter Jz. 11® prijs, W. van Driel 12® prijs, J. Rie- mens Jacz. 13® prijs, Jac. Dekker 14® prijs, 15® prijs M. Dieleman Cz. Jammer dat de weersgesteldheid zoo tegenviel, niet alleen regenachtig, maar bij tussclien poozen water stroomende, als een gevolg waarvan een cordon van parapluien om de rijbaan scheen getrokken, lietgeen aan vele toeschouwers bet uitzicht benam of belemmerde.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1