So. 1471. Woensilaa 25 Juni 1879. 19e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Ter Neuzen, 24 Juni. TEH M liZliNSI HIl COURANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Rrtevenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40, Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendau uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iinmtridng BRIE area. Bit bind ventcliijnt Blnttdag- en Vrljdagavoud bij J. 14. C. B H O SI T te Ter Siciucn- BIJ dezc conrnnt bchoort een bljvoegsel. Onder de punten van behandeling in de aanstaande zomervergadering der Provineiale Staten van Zeeland rerdient in de eerste plaats de aandacht een voorstel van Gedeputeerde Staten tot het subsidieeren van een stoombootdienst tusschen Walzoorden en Vlake. Tot recht verstand dezer zaak moeten wij een stap terug doen naar de laatste najaarsvergadering der Staten. Altlaar was een adres ingekomen van den gemeenteraad ran Trr Neuzen, waarin deze aandrong op eene ver- beterde communieatie tusschen die gemeente en Vlis- singen, door middel van den Provincialen stoomvaart- dienst op de Wester-Schelde Het afdeelingsverslag over dat adres was vol welwillendheid voor de ge meente, die klaagde zoo slechte gemeenschap met hare rechtbank te hebben, maar het was eene Platonische liefde voor Ter Neuzen's belangen, zooals bleek uit de afwijzing van het verzoek. Uit de afdeelingsver- slagen en uit hetadvies van Gedeputeerde Staten bleek, dat gebrek aan materieel en personeel beide met geld te verhelpen aan de inwilliging van het ver zoek in den weg stonden, en de voile vergadcringbleef ge- trouw aan de voorloopige beraadslaging in de afdeelingen, zonder dat Ter Neuzen'sstreven eenige verdediging vond. Toch werd in de geopende discussie het woord gevoerd niet over Ter Neuzen. Het vijfde district heeft ook nog een oostelijk deel, dat gesteld is op eene andere communieatie met de hoofdplaats der provinoie, of misschien veeleer met Holland, dan het uu, hetzij over Ter Neuzen, hetzij over Belgie kan vinden. De heer Van Waesberghe-Janssens brak een lans voor dat misdeelde gedeelte van onze provinoie. Ook het verzoek van Ter Neuzen vond zij het dan ook slechts terloops bij hem genade, maar vooral drong hij aan op het „niet uit het oog verliezen van de belangen van hen, die meer betrokken zijn bij de vaart op de boven-Schelde." Hij stelde voor: „eene subsidie uit te loven tot het bedrag, dat nu uit de Provineiale kas voor de vaart cp de boven-Schelde betaald wordt, aan een concessionaris, die zou onder- nemeu, op de wijze later te bepalen, dagelijks dienst te doen tusschen Walzoorden eu Vlake, en in dat geval den Proviacialen stoombootdienst op de boven- Schelde op te heffen." De zaak was uit den aard niet rijp voor dadelijke beslissing en werd in handen gesteld van Gedeputeerde Staten. Dit college is tot de conclusie gekomen, dat het voorstel, zooals het is gedaan, niet uitvoerbaar schijnt, wijl het voordeel der opheffing van den thans be- staanden karigen dienst op de boven-Schelde haast verzwolgen zou worden door de uitbreiding, die dan, door meerdere beschikbaarheid van materieel en personeel, de dienst Ter NeuzenVlissingen zou kunnen en be- hooren te krijgen. De grond dus van den heer Van Waesberghe-Janssens, dat door uitsluiting van de boven-Schelde uit den Provincialen dienst gelden zouden besehikbaar komen, valt weg bij het standpunt door Gedeputeerde Staten ingenomen. Het voorstel van hun college wordt veelzijdiger en dus ook duurder. Zij willen, (hetgeen bespaard zal worden door het niet meer varen naar Hansweert en Walzoorden, doen te goed komen aan de billijke vraag van Ter Neuzen en teveus voorzien in de behoet'ten van het oostelijk deel van het vijfde district, door het subsidieeren van een stoombootdienst WalzoordenVlake. Het voorstel luidt lo. ten behoeve van een stoombootdienst tusschen Walzoorden en Vlake gedurende vier jaren te verleenen eene subsidie van hoogsteus 11,000; 2o. Gedeputeerde Staten te machtigen om op de meest aannemelijke voorwaarden eene overeenkomst te dier zake aan te gaan. De strekking van dit voorstel is dus, dat tegen eene las proefneming voor enkele jaren voorgestelde, doch bij welslagen der proef als vaste begrootingspost aan te merken uitgave, de gemeente Ter Neuzen tegemoet- komiug vinden zal aan haar in November uitgedrukt verlangen, en dat ook aan het voorstel van den heer Van Waesberghe-Janssens zal worden voldaanin grootere mate dan wellicht deze afgevaardigde zich bij het doen van zijn voorstel had voorgespiegeld. Het vijfde district zal dan en van Ter Neuzen en ran Walzoorden eene voldoende communieatie naar Walohe- ren en Zuidbeveland vinden. Van Walzoorden zal die communieatie zelfs zoo goed geregeld zijn, dat drie malen aaags tusschen die plaats en Vlake zal worden heen en weer gevaren. Blijkens het rapport van Gedeputeerde Staten zijn reeds vijf aauvragen om concessie voor dezen dienst in hunne handen, alle onder voorwaarde van subsidie. Wat het denkbeelrl van Gedeputeerde Staten omtrent den dienst op de Wester-Schelde is, als dit voorstel om subsidie te verleenen mocht worden verworpen, schijnt te blijken uit een volzin in hunne toelichting van het voorstel, die aldus luidt: „Verkieslijk boven het voortgaan op den tegenwoordigen voet zou het ons daarom voorkomen den dienst van bet eene deel van het 5e district op te heffen, en dien voor het andere deel te verbeteren. Doch beter," enz. Gede puteerde Staten achten dus in de eerste ptaats de aauneming van bun voorstel wenschelijk tot subsi- dieerir.g van een dienst WalzoordenVlake, doch zoo de vergadering daarir. niet wil treden, zouden zij toch Walzoorden en Hansweert willen laten buiten den Provincialen stoombootdienst. Wij hebben bovenstaand artikel van de Middel- burgsche courant van 21 Jnni 11. als hoofdartikel geplaatst, daar het eene zaak betreft, die aan alle inwoners van het 5e district van Zeeland zeer veel belangstelling moet inboezemen. De voorstelling der feiten echter zou misschien aanleiding kunnen geven tot eene minder juiste appreciatie van het doel, dat de heer Van Waesberghe-Janssens en zijne medeleden, die het voorstel van Van W. J. steunden, daarmede op het oog hadden. Zijn wij wel inge- licht, dan is dat voorstel eene vrucht van onderliuge besprekingen tusschen de leden der Provineiale Staten uit het 5« district en werd het gedaan naar aanleiding van een rekest van Ter Neuzens gemeenteraad. De heer Van W. Jansscns en zijne medeleden schijnen in dat voorstel het eenige middel gezien te hebben om, nadat het rijpelijk zou zijn onderzocht, de communieatie tusschen bet 5e district, Walcheren en Zuidbeveland en via Ter NeuzenVlissingen en via Walzoorden, Hansweert of Vlake, op eene voldoende wijze te regelen, zonder de financien der provincie te veel te drukken en zonder daarbij de belangen van de j eene localiteit aan die eener andere op te offeren. Het schijnt alleen te hebben moeten dienen, otn uit de vergadering der Provineiale Staten een denkbeeld aan te geven, dat met afwijking van den tot nu toe door de Provincie in deze zaak gevolgden weg, Gedeputeerde Staten na rijp onder- zoek in de gelegenheid zou stellen een vaste som ter subsidieering voor te stellen. Wij zijn alzoo van meening, dat door den voorsteller en zijne medeleden de belangen van Ter Neuzen niet zijn uit het oog verloren, hetgeen misschien bij eene vluchtige lezing van bovenstaand artikel onze lezers soms zouden veronderstellen. Overbodig te zeggen, dat wij hopen, dat het voorstel van Gedeputeerde Staten door Provineiale Staten zal worden aangenomen. Z. M. heeft eervol ontslag verleend aan den heer F. H. Stubbe als majoor-kommandant bij het 5e bataljon rusiende schutterij in Zeeland. Axel, 23 Juni. Onze geachte hoofdonderwijzer, de heer H. van Wijngaarden, mocht heden het feest vieren zijner 25jarige ambtsvervulling aan de open bare school. Reeds in den morgen wapperde van vele gebouwen de nationale vlag als een bewijs van deelneming aan de feestvreugde door de bewoners. De hulp- onderwijzers, die ZEd. des voormiddags geluk kwamen wenschen, boden hem als eene herinnering aan dezen dag, drie porseleinen vazen aan met kristallen prisma's versierd. De kweekelingen bleven ook niet achter en boden hunnen leermeester een paar kristallen flacons aan met zilver ornement. Nadat ZEd. verder door tal van notabelen en bur gers was gefeliciteerd en hem nog menig stoffelijk bewijs van hoogachting was aangeboden, begon de schooljeugd zich tot groepjes te verzamelen, die, vroolijke liedjes zingend, de stad doortrokken. Om 1 uur werd de schooldeur geopend, en stroomden de leerlingen binnen. Daarop begaf zich eene deputatie uit hen naar den hoofdonderwijzer, om dezen te verzoeken in hun midden te verschijnen. Bij zijn komst met een laid hoezee begroet, nam hij eerst het locaal op, dat prachtig versierd was met vlaggen, groen en 'oloemen, (de laatste twee artikelen met milde hand door de burgerij geschonken). Hierna kreeg een der leerlingen het woord om uit naam der medeleerlingen ZEd. geluk te wenschen met dezen feestdag en hem als bewijs van hoog achting en erkentelijkheid hunne geschenken aan te bieden. Deze bestonden uit eene sierlijke vergulde lichtkroon (lamp en lustres) en een rooktafeltje. I Diep geroerd nam nu de jubilaris het woord om zijne leerlingen te bedanken, niet in de eerste plaats voor de stoffelijke waarde van hun geschenk, maar vooral voor het bewijs hunner deelneming in zijne feestvreugde. Nadat vervolgens alle leer lingen ZEd. hadden gefeliciteerd, en daartoe in optocht voorbij hem waren getrokken, werden zij rijkelijk op bier en koek onthaald, maakten met hunne onderwijzers eene wandeling door de stad, gebruikten nog eenige ververschingen en keerden recht verheugd huiswaarts. Des avonds was ten huize van den jubilaris eec vriendental vergaderd. Met guile scherts, vroolijken kout, muziek en zatig werd de dag geeindigd aan een welvoorzienen disch en slechts noode kon men laat in den nacht scheiden. Voorzeker zullen velen zich vereenigen met den wensch, door een der aanwezigen uitgesproken vHet zij den heer Van Wijngaarden gegeven nog vele jaren in deze gemeente werkzaam te zijn Axel, 23 Juni. De heer J. A. Goedbloed, predikant bij de christelijk gereformeerde gemeente alhier, beroepen zijnde bij die getneenten te Middel- harnis en te Westmaas, maakte gisteren de gemeente bekend, dat hij voor beide beroepen heeft bedankt. Philippine, 21 Juni. Gisteren heeft alhier door het Bestuur van den Kleine Stelie polder de aan-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1