MATEN EN GEWICHTEN. BINNEN LAND. No. 1470. Zaterdag 21 Juni 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. H E R IJ K ABONNEMENT. Ter Neuzen, 20 Juni. TKR NEUZENSCHE Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. a 1IG ADYEBTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Gfrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namldriag DRIE nren. Dit bind vepuchljnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. C. D H O IV T te Ter Nenzen- DER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN maken bekend: dat de herijk der maten en gewichten in die gemeente zal plaats hebben in het oude school- lokaal aldaar op 30 Juni, 1 en 2 Juli aanstaande, telkens van 812 ure des voormiddags en van 14 ure des namiddags dat in dit jaar alle maten en gewichten aan herijk zijn onderworpen; dat deze behoorlijk sclioon en droog moeten zijn om onderzocht te kunnen worden en de aan- bieders het aan zich zelven te wijten hebben, indien, bij niet inachtneming van dit voorschrift, de stuk- ken onherijkt worden teruggegeven en dat van de tonvormige maten, die van 1 en Jiectoliter tot den herijk kunnen worden aan- geboden, doch dat het gebruik dier maten uit- sluitend voor den handel in aard- en boomvruchten is toegelaten. Ter Neuzen, 19 Juni 1879. Burgemeester en Wetliouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN brengen ter kennis der beianghebbenden, dat tot het doen der aanvragen om toelating van kinderen op de openbare lagere scholen dezer gemeente, gelegen- heid zal bestaan op llouderdag, den 30 ilezer, des namiddags van 34 ure, op het gemeentehuis. Ter Neuzen, 19 Juni 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAx., Secretaris. JF*oliti«li Overzicht. Het begint in Erankrijk en zijne voornaamste kolonie al meer en meer te gisten. Nauwelijks is Blanqui uit zijne gevangenis, of men spant op nieuw samen, om den vrijgelateno weder tot publiek persoon te verheffen. In eene vergadering van een vierhonderdtal heethoofden is besloten, verzet aan te teokenen tegen het besluit der kamer, ivaarbij zijne verkiezing nietig is verklaard. Een ander schandaal heeft de bekende vechtersbaas de Cassagnac in de kamer gemaakt op den eersten dag van het debat over het wetsontwerp op het hooger onderwijs. De belhamel heeft zich zoodanig geweerd, dat men hem de kamer moest uitzetten en de zitting opheifen. Hij beschuldigde den minister van stelselmatigen laster en ver- valsching van stukken. De voorzitter verzocht hem, zijne taal te matigen, doch toen legde hij nog meer klem op het woord ^vervalsching." De voorzitter deed toen het voorstel, om de censuur over hem uit te spreken. Dat veroorzaakte eene algeineene beweging van de linkerzijde toejuiching, van de rechterzijde tumult. De kamer besloot, hem voor drie dagen het verblijf in de kamer te ont- zeggen. De voorzitter sloot de vergadering en verzocht aan de Cassagnac de tribune te verlaten. Daarop schold hij het geheele gouvernement voor ellendelingen. De voorzitter verklaarde, dat dit woord bij den procureur der republiek tot een punt van aanklacht zal worden gemaakt. Zoo heeft dat heer reeds twee aanklachten voor zijne rekening. Hij zal nu wellicht spoedig de plaats van den op- roermaker Blanqui innemen. De onderkoning van Egypte wordt nu van alle kaJten in de klem gebracht. Na Duitschland, Oostenrijk en Rusland is nu ook Italie toegetreden tot het verbond der mogendheden, om te protes- teeren tegen de onbetamelijke wijze, waarop hij met 's lands middelen, eigenlijk het goede geld zijner fondsenhouders, omspringt. Eerst heeft hij stok stijf staande gehouden, dat hij dood onschuldig is, aan al hetgeen, waarvan men hem beticht. Daarop heeft hij verklaard, dat hij met de mogendheden op den besten voet wil leven en daarna heeft hij zijn berucht decreet ingetrokken. De sultan ligt weer overhoop met zijn grootvi- zier, die voor de honderdste maal gedwarsboomd wordt door de hofpartij, welke alles hij het oude wil laten en zich vetmest van de drukkende belastingen der uitgemergelde bevolking. De vizier heeft voor de honderdste maal gedreigd, zijn post te verlaten, indien het niet beteren wil. Men moet echterer- kennen, dat de goede man een taai geduld moet bezitten, om het zoolang in zulk eene omgeving te kunnen uithouden. Met 33 tegen 31 stemmen heeft de Senaat van Belgie het regeeringsontwerp tot wijziging der wet op het lager onderwijs aangenomen. Per teleerraat. In de beide Kamers zijn heden de rouwadressen aan Z. M. den koning aangenomen. De Tweede Kamer is tot latere oproeping uit- eengegaan. In de Eerste Kamer verklaarde de minister van justitie, dat zooeven bericht was ontvangen, dat de Amerikaansche regeering de grondslagen voor een uitleveringstractaat, hetwelk zoo goed als gereed was, niet aanneemt. De heer Huijdecoper bracht de Rotterdamsche catastrophe ter sprakede minis ter van justitie betoogde uitvoerig, dat zoowel door de justitie als regeering alles is gedaan, om den voortvluchtigen te krijgen. In den loop van Woensdag (14 Mei) kwam eerst het gerucht haar ter oore. Eerst Donderdag namiddag had zij zeker- heid, dat het misdrijf gepleegd was, daar in den avond en nacht van Woensdag ieder gesloten was als een bus. Toen had de misdadiger echter Liver pool reeds verlaten. Gisteren heeft alhier door het bestuur der waterkeering van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen de aanbesteding plaats gehad van; het maken van werken tot verdediging van den oever in twee perceelen. Voor het eerste perceel, omschreven in het bestek no. 32/2 waarvan de begrooting bedroeg 16706,25, waren inschrijvingsbiljetten ingekomen van de heeren I. van Male Dz. te Breskens, voor 16198; C. van der Hooft te Ter Neuzen, voor 16000; V. de Clercq te Selzaete, voor f 15981 en D. de Jong te Sliedrecht voor/15931. Voor het tweede perceel, omschreven in het be stek no. 33/3 waarvan de begrooting bedroeg f 32758,31, waren inschrijvingsbiljetten ingekomen van de heeren H. Hage te Middelburg, voor/31563; D. Tholens te Hoek, voor 31400; D. de Jong te Sliedrecht voor f 30000; J. L. de Jongh te Ameide, voor 30000 en C. van der Hooft te Ter Neuzen, voor f 29450. Z. M. heeft herbenoemd tot burgemeester van Zaamslag de heer L. van Dixhoorn, tot burge meester van Graauw de heer P. Verhaegen. Axel, 19 Juni. Bij de Ned. hervormde gemeente alhier is gisteren bericht ontvangen, dat de heer J. A. P. Ris Lambers, predikant te Barneveld, voor de beroeping herwaarts bedankt. Ilulst, 19 Juni. Het rozenprieel bij onzen stad- genoot, den boomkweeker Jan de Wolf, waarop we bij vroegere gelegenheden een en andermaal de aandacht vestigden, noodigt weer ieder bloemen- liefhebber tot een bezoek uit. Men herinnert zich ongetwijfeld nog, dat het is eene treurroos, geent op een wilden egelantier. De stam heeft thans een omvang van 24 c. M. en eene hoogte van 2 M. De ranken beslaan een omtrek van 40 M. en vormen een prieel, overdekt met duizenden rozen en duizenden bij duizenden knoppen, waar- onder meer dan 40 personen gemakkelijk plaats vinden. Jonge planten zijn ten alien tijde ruim- schoots voorhanden. Bij de herstemming voor een lid in de pro vincials staten van Zeeland, in het kiesdistrict Middelburg, zijn uitgebracht 889 stemmen; van onwaarde 5. De heer C. J. J. A. van Teijlingen verkreeg 511, Mr. G. N. de Stoppelaar 373 stem- men, zoodat eerstgenoemde verkozen werd. Men schrijft uit Rotterdam 19 dezer: In dagen van onrust en spanning, van rouw en bezorgdheid, als wij thans beleven, is niets gevaar- lijker dan die nog te verhoogen door ailerlei ge- ruchten, die op geen goeden grond van waarheid rusten. Gisteren heerschte alhier een vrij groote agitatie, ten gevolge van zoodanige geruchten, die van elders schenen te zijn overgewaaid, wat in onzen tijd van snel verkeer zoo spoedig het geval is. Wij hebben groote behoefte aan kalmte en rust en aan gelegenheid ons eenigzins te herstellen van de slagen, die ons troffen en vooral daarom ook verblijden we ons er over, dat de gunstige berichten, die wij eenigen tijd geleden omtrent de gezond- heid van Z. M. den Koning hebben medegedeeld, opnieuw worden bevestigd. In weerwil der schokken van den laatsten tijd is Z. M. volkomen wel en heeft heden morgen geruimen tijd in het Basse-cour voor het Paleis het Loo gewandeld. Het gerucht wordt bevestigd, dat, overeen- komstig nader gemaakte schikking, het stoffelijk oversehot van den Prins van Oranje, toch uit het paleis m den Haag naar de laatste rustplaats te Delft zal worden overgebracht. Het lijk zou Maandagavond te's Hage aankomen. Bij Koninklijk besluit van 10 Mei 11. zijn goedgekeurd de statuten der vereeniging de Sophia-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1