BEKENDMAKING. C0LLFCTE GEWAPENDE DIENST. BIN NUN BAND. iNo. 1469. Woensdag 18 Juni 1879 19^ Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 17 Juni. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Bijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brieveubushouders. Dlt bind vcrschljut Dlnsdag- en Vrljdagavond fiOURANT. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Gfrootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag It It IF. nren. J. H. DHONT te Ter Neniea. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN brengen ter kennis der ingezetenen, dat de gewone jaarlijksche collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de ge- wapende dienst in de Nederlanden, dit jaar weder, met gesloten bus, aan de huizen der ingezetenen zal worden gehouden in den loop dezer week. De hoogst nuttige werking van deze echt Vader- landsche, in het begin dezer eeuw opgerichte instelling geeft haar, bij voortduring, aanspraak op algemeene ondersteuning, die thans met te meer ernst raoet worden gevraagd, uithoofde de laatst afgelegde rekening van het fonds met een nadeelig saldo is gesloten, ten gevolge waarvan aan vele anders rechthebbenden hoegenaamd geene onder steuning uit dat fonds kan worden verleend. Ter Neuzen, 16 Juni 1879. Burgeineester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland maken bekend 1<>. dat de gewone jaarlijksche Paarden- en Veemarkt alhier, zal worden gehouden op Dinsdag den l8ten Juli 1879, aanvangende des voormiddags te 9 uren, en eindigende des namiddags te 3 uren. Van wege de gemeente worden, te diergelcgenheid, uitgeloofd elf verschillende preinien, naar welke echter geene mededinging wordt. toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die te dezer zake, in het vorig jaar zijn bekroond, alsmede voor de paarden en het vee, wegens welke alhier, reeds vroeger, eene premie als uitinuntende is toegekend en voor die welke na 11 uren worden aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden, gedurende den tijd der Paarden- en Vee- markt, toegelaten 2°. dat de Kermis of Jaarniarkt in deze ge meente, zal plaats hebben op Dinsdag den l8ten Juli 1879 tot en met Dniulerdag den 3den dier maand. Zaamslag, den 6 Juni 1879. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. F*olitieli Overzicht. In Frankrijk houdt het schandaal door de Cas- sagnac en zijne bondgenooten nog steeds de aandacht van de pers en van het publiek bezig. Het schijnt den toeleg van de bonapartisten te zijn, om door hunne verwarring de waardigheid van de kamer in miscrediet te brengen. Zij hopen, dat de senaat, op heden over de verplaatsing van de verfegen- woordiging naar Pavijs handelende, door deze inci- denten beangst zal worden gemaakt. De regeering is echter voornomons het voorstel krachtig te ver- dedigen en waarborgen te verschatfen, dat de veilig- heid van dit lichaam verzekerd zij. De beweging in Algiers schijnt in omvang toe te nemen en de opstandelingen maken zich gereed om naar Tunis te vluchten, nadat zij slaags zijn geweest met de troepen en eenige dooden zijn ge maakt. Zij tellen ongeveer 1000 man en vele Ara- bische ruiters en infanteristen voegen zich bij hen. Men brengt deze beweging in verband met de ontevredenheid, die de vervanging van het militair bestuur door eon burgerlijk -heeft verwekt. Blanqui heeft gratie bekomen en is omniddelijk op vrije voeten gesteld. llij lag reeds ter ruste, het was 's avonds 10 uur, toen de directeur der gevangenis hem te kenneii gaf, dat hij spoedig moest vertrekken. Hij kleedde zich dadelijk aan en vertrok oogenblikkelijk met den nachttrein naar Parijs, waar niemand hem verwachtte. Nauwelijks van den eersten schrik bekomen, of de ongelukkige bewoners van Italie worden op nieuw bedreigd met verwoestingen van het vuur en het water. De Po is op verschillende plaatsen doorgebroken en heeft twaalf bloeiende gemeenten geheel onder water gezet; nauweliiks hebben de burgers zich kunnen bergen; onberekenbaar is de schade aau het te velde stnande graan en aan de vruchtboomen te. weeg gebracht. De schade is zoo aanzieulijk, omdat men, als het water gevallen is, niet weer zal kunnen zaaien. Op Sicilie is een opstand uitgebroken wegens de duurte der levetis- middelen en de drukkende belastingen. De menigte dwong den burgemeester de sleutels van het raad- huis af te geven, sleepte de registers naar buiten en stak ze in brand. Troepen, gezonden om de rust te herstellen, werden met steenworpen begroet. Bij het eind van het gevecht werden vijf soldaten gewond en vijf boeren gedood. Sir Bartle Frere, de gouverneur van de Kaap, schijnt thans eieren voor zijn geld te kiezen. Hij, de grootste drijver tot den oorlog, verklaart nu, nadat schatten zijn verspeeld en stroomen bloeds zijn gevloeid, dat de oorlog tegen de Zoeloes strikt defensief is. Men schijnt thans geheel verlamd; geene enkele railitaire beweging van belang heeft plaats gehad. Intusschen kost alleeu het vervoer van troepen en levensmiddelen dagelijks schatten, wordt groote ellende geleden en heerscht allerwege ziekte. De vinogendheden" schijnen den Khedive van Egvpte het vuur van alle kanten aan de schenen te "willen leggen. Na de toetreding van Engeland is ook Frankrijk tot het protest van Duitschland tegen de schending door den khedive van de internationale overeenkomsten, betreffende de ge- mengde internationale gereehtshoven, toegetreden. Per telegraal. Heden is in de zitting van de provincial staten van Zuid—Holland tot lid der Eerste Kamer (vaca- ture Pincoffs) gekozen Jhr. F. G. E. Merkens van Gendt te 's Gravenhage met 41 van de 72 uitge- brachte stemmen; de heer Begram verkreeg 22 stemmen. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Sluis den heer Nier- strasz, thans commies bij het departement van finantien. Ter ondersteuning van het goede doel, beoogd met de bekendmaking van ons gemeentebestuur, geplaatst aan het hoofd dezer courant, deelen wij mede, dat, volgens het laatst uitgebrachte verslag betrekkelijk het fonds ter aanmoediging en onder steuning van de gewapende dienst in de Neder landen, uit dat fonds geringe ondersteuning werd toegekend aan 28 verminkten van den veldtocht van 1815; 6 nageblevenen van gesneuvelden in dien veldtocht; 2 verminkten van den veldtocht van 1814; 189 verminkten van veldtochten in Oost-Indie 104 verminkten uit den strijd met Belgie; 11 nageblevenen van gesneuvelden in dien strijd 1655 gebrekkigen waaronder 326 blinden die voor het grootste gedeelte aau deze oorlogen hebben deelgenomen, en 281 overige oud-strijders van Waterloo. Gisteren avond te 7 uur heeft te Huist de vergadering van het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering van land bouw en veeteelt in Zeeland plaats gehad. Uithoofde van de zitting der eerste kamer was de voorzitter, de heer Mr. C. J. Picke, afwezig en werd zijne plaats inge- nomen door den vice-voorzitter der vereeniging, I de heer J. M. Kakebeeke, van Goes. A1 de afdeelingen hebben, op eene enkele uit- zor.dering na, afgevaardigden naar de tentoonstelling gezonden. Gedurende de eerste helft der maand Mei is van het postkantoor alhier een brief verzonden aan Jogt te Bergen op Zoom, welke door onbekendheid niet besteld kon worden. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van Goes Mr. J. G. de Witt Hamer, met machtiging om nevens deze betrekking ook die van procureur te bekleeden. Naar het Dagblad verneemt, zou Z. M. de Koning ten slotte geweigerd hebben het ontslag, door het Ministerie aangeboden, aan te nemen. De algemeene vergadering der gewestelijke vereeniging Zeeland van het N. O. Genootschap heeft met het oog op art. 21 der nieuwe wet op het lager onderwijs eene commissie benoemd om te beraadslagen over een algemeen plan, dat voor ge heel Zeeland geldig zou kunnen zijn. Leden dier commissie zijn: de heeren Bevelander Schoo, te Groede; C. van Dijk, te Ter Neuzen; M. de Mol, te Veere; Kousemaker, te Nisse; Van der Dusse, te Dreischor, en Crucq, te Stavenisse. Hoiiteuisse, 10 Juni. Heden besloot de directie der harmonie St. Cecilia om concerten te geven als volgt Op het dorp Groenendijk den 22 Juni, te Kloosterzande 13 Juli, te Walzoorden 3 Augustus en te Lamzwaarde 31 Augustus eerstkomende. Ilontenisse, 16 Juni. Naar men verneemt, zal het concert op het dorp Groenendijk, aanvankelijk bepaald op 22 Juni e. k., vooreerst niet plaats hebben uithoofde van het overlijden van Z. K. H. de Prins van Oranje, zullende de directie betrek kelijk et3ii aldaar te geven concert nadere besehik- kingen nemen. Voor de verkiezing van leden van de tweede kamer moet in de hoofd-kiesdistricten Rotterdam,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1