BINNENLAND. lNo. 1468. Zaterdag 14 Juni 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Z. K. H. de Prins van Oranje den 11 dezer, des morgens te 103/4 uur te Parijs overleden. Ter Neuzen, 13 Juni. Tentoonstelling te Hulst. TRR NEUZENSEHE COURANT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamlddag DRIE nren. Dlt blad verschljut Dinsdag;- en Vrijdagavond bij J. K. e. D II O T te Ter Neuzen. Bovenstaand bericht ontvingen wij jl. Woensdag middag ten 3 uur 50 minuten per telegraaf. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik Prins van Oranje, werd den 4 September 1840 te 's Gravenhage geboren. Hij was dus nog geen 39 jaar oud. Zijne eerste opvoeding had te 's Hage plaats, waar hij onder de oogen zijner hoog begaafde moeder zich bekwaamde in al wat den koningszoon later nuttig en noodig kon wezen. Op de kost- school te Noorthey openbaarde hij zijn uitstekenden aan leg. Te Leiden bracht hij eenigen tijd als student door, en hij voltooide er zijne studien, terwijl hoogleeraren en medestudenten zijne groote be- kwaamheden en zijn welwillend karakter evenzeer huldigden. Verbleef hij in de laatste jaren niet in't Vader- land, al zijne uitnemende hoedanigheden zouden j eenmaal der natie toch ten goede komen! Neder- land ziet thans met weemoed terug, op wat voor de natie verloren ging, na aanvankelijk zoo schoeus 1 beloften Uit Parijs wordt nog het volgende gemeld dd. 11 Juni: Ziehier eenige bijzonderheden, aan de woning van den Prins van Oranje, Hue Auber 19, vernomen. Heden ochtend om 10| uur is de Prins in de arraen van zijnen kamerdienaar Donker gestorven, zonder smart en zonder te beseffen, dat hij ster- vende was. De laatste vijf dagen was zijn toestand minder gunstig dan de bulletins deden vermoeden. De laatste nacht echter was niet onrustiger dan de vorige. De kamerdienaar bood den Prins heden ochtend aan, hem een weinig in bet bed om te leggen. De Prins antwoordde den kamerdienaar (een Hol lander) in het HollandschDoe gelijk gij goed- vindt." Daarop de armen uitbreidende en in de kussens nederzinkende, slaakte de Prins een diepe zucht en blies den laatsten adem uit. Prins Alexander werd terstond geroepen en haastte zich te komen. De adjudant Bentinek heeft even na half elf uur aan den Koning getelegrafeerd, dat alle hoop verloren was. Toen de Koning nieuw bericht vroeg, moest geantwoord worden dat de Prins overleden was. Geen enkel geneesheer was bij des Prinsen laatste oogenblikken tegenwoordig. De Prins was alleen met zijnen kamerdienaar. Van de Rue Auber zal het lijk naar het hotel van den Nederlandschen gezant, baron van Zuylen, in de Avenue Bosquet getransporteerd worden. Daar zal misschien een lijkdienst gehouden en het lijk in een chambre ardente geplaatst worden. Het lijk zal gebalsemd en naar Nederland gezonden worden. Men verwacht de bevelen des Konings, die heden- namiddag ten vijf ure nog niet ontvangen waren. BURGEMEESTElt en WETHOU- DERS van Philippine ir.aken bekend, dat de KERMIS aldaar, vroeger in Augustus vallende, thans is verlegd op den derden Maandag in Juni en de twee volgende dagen, zijnde dit jaar alzoo op den 16, 17 en 18 dier maand. Philippine, 28 Mei 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TAELMAN, Burgemeester. Ch. DRAECK, Wethouder. Voor zoover bekend was, deelden wij jl. Woens dag en gisteren den uitslag der stemmingen voor leden van de Tweed3 Kamer der Staten-Generaal onzen lezers mede. Omtrent de verkiezing in het kiesdistrict Middel- burg geven wij onderstaande toelichting Er waren 2005 stemmen uitgebracht; 10 bil- jetten waren oningevuld en 8 zijn van onwaarde verklaard, zoodat het getal geldige stemmen 1987 en de volstrekte meenlerheid 994 bedroeg. Er zijn uitgebracht op de heeran Jhr. J. L. de Jonge, aftredend lid, 1028 stemmen. H. J. Bool, te Amsterdam, 951 stemmen. De heer De Jonge is alzon op nieuw gekozen. De kolom a van den volgenden staat wijst het getal kiezers aan, die dezen keer, de kolom b het getal kiezers, die bij de verkiezing op 12 Juni 1877 hunne stem hebben uitgebracht. Kiezers. Biljetten. Kiezers. Biljetten. a b a b 4941 368 Middelburg Vlissingen 260 Veere Oostkspelle 41 Domburg 38 Vrouwepolder41 Serooskerke40 Aagtekerke 32 Grijpskerke 35 Westkapelle. 51 St. Laurens 30 Meliskerke Zoutelande. 29 Biggekerke 44 O. en VV. Souburg 44 Koudekerke 77 Ritthem24 N. en St. Joosland 31 Arnemniden32 Groede78 Breskens 33 Nieuwvliet 21 Kadzand40 Oostburg 51 Retrenchement 20 Zuidzande 43 Schoondijke 63 Transport. 1757 175 27 34 27 35 34 23 24 34 20 27 24 32 27 58 22 25 27 69 30 20 30 46! 15j 39 56! 350 171 19 Transport 1757 Biervliet50 IJzendijke104 29 Hoofdplaat. 28 21 Waterlandkerkje 23 Sluis60 37 St. Anna ter 24'l Muiden 7 18 iHeille11 27jAardenbnrg 68 17 St. Kruis 18 19 Eede10 18 Axel115 31 Zaamslag 88 Ter Nenzen 139 48 Hoek46 15 Sas van Gent. 30 23 Koewacht 30 29 Overslag7 Philippine8 Westdorpe. 36 Zuiddorpe 22 Boschkapelle 21 18481215 1348 34 75 22 13 1215 31 74 16 9 64 - 52 78 81 Totaal 2678 Van onwaarde Geldige stemmen 76 70 103 30 17 16 5 4 20 17, 13 63 56 100 41 22 17 14 2005 1840 18 1987 Volstrekte meerderh. 994 In bet kiesdistrict Goes zijn uitgebracht 1732 geldige stemmen, volstrekte meerderheid 867. Hiervan waren uitgebracht op: Jhr. Mr. A. P. de Savornin Lohman 727, Mr. W. A. van Hoek 580, Dr. P. J. P. Vermeulen 357 en S. T. H. van der Heijden 45 stemmen. Herstemming dus tusschen Jhr. Mr. A. P. de Savornin Lohman en Mr. W. A. van Hoek. In het kiesdistrict Dokkum werd Mr. W. A. Bergsma herkozen, zooals wij in het grootste gedeelta van ons bijvoegsel nog konden melden. In het kiesdistrict Alkmaar is het aftredend lid Mr. J. L. de Bruijn Kops gekozen. De afdeeling Hulst van de maatschappij tot bo- vordering van landbouw en veeteelt in Zeeland onder het bestuur van den waardigen en ijverigen voorzitter den heer A. G. V. Hombach en be- kwamen secretaris den heer L. J. M. van Waes- berghe neemt steeds in ledental toein de laatste vergadering werden weer ongeveer 30 nieuwe leden aangenomen. De tentoonstelling van paarden, rundvee, schapen, varkens, pluimgcdierte, werktuigen enz., te houden te Hulst op a. s. Dinsdag en Woensdag 17 en 18 Juni, zal door de talrijke inzendingen van paarden en rundvee, samen meer dan 200 stuks, buiten- gewoon luisterlijk zijn. Tot keurraeesters zijn gekozen: voor de paarden de heeren C. Mazure te Zierikzee, P. Boel te Hulst en J. Pateer Ez. te Horitenisse voor het rundvee de heeren G. Blindenbach te Cortgene, M. Bauwens te Graauw en J. van Weezenmaal te Hengstdijk; voor schapen, varkens, geiten en konijnen de heeren A. Kouijzer te Graauw, J. Buijs en D. Hartog te Hulst; voor pluimgedierte de heeren J. van Jole en j P. A. van de Voorde te Hontenisse en de voor zitter der afdeeling Hulst de heer A. G. V. Hombach; voor werktuigen de heeren F. S»«al te Graauw, J. J. van Arenthals en A. P. Marlet te tloutenisse. Tot leden van de jury bij de harddraverij de heeren P. Boel te Hulst, P. Staal te Graauw en J. Vaal te St. Jansteen. Met bijzondere ingenomenheid kunnen wij mede- deelen, dat door de welwillende medewerking van een zestigtal leden, welke hunne rijtuigen beschik- baar gesteld hebben voor het houden van een rijtoer, dat gedeelte van het programma volkomen zalslagen; eenige plaatskaarten tot deelneming zijn nog bij den secretaris der afdeeling beschikbaar. De rijtoer zal plaats hebben op Dinsdag 17 dezer, des namiddags ten een uur, van uit Hulst over Graauw door den Kruispolder naar Kloosterzande en van daar terug naar Hulst. Onder meer hof- steden, welke zullen worden bezocht, komen voor die, bewoond door P. Boogaert te Graauw, M. J. van Arenthals te Hengstdijk en de hofstede vPour le bouquet" van mevrouw de wed. E. J. P. P. J. G. Vogelvanger, in leven de wakkere en or.ver- getelijke voorzitter der afdeeling Hulst. De tot standkoming der harddraverij, waaraan door een dertigtal paarden van zessen klaar zal worden deelgenomen, is vooral te danken aan de com- missarissen de heeren P. P. Pruijtier, J. A. Pateer en P. Verbist, alien te Hontenisse; verschillende prijzen hiervoor zijn uitgeloofd door eenige voor- name dames, voorstanderessen van harddraverij en van het bestuur. Aan den gemeenschappelijken maaltijd in den namiddag van a. s. Woensdag, te houden in „den Koning van Engeland" te Hulst, kastelein P. de Booy, nemen ongeveer 70 leden deelde spijskaart

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1