B1NNENLAND. No. 1464. Zaterdag 31 Mei 1879. 19e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-VI aan der en. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 30 Mei. TER IVEUZEIVSCHE COURAIVT. Per drie maandeu binnen Ter Neuzen 1,Door het ^eheele Ttijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouderg. ADVERTENTlSN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DIME nren. Dit blad veracbijnt Dinsdag- en Vrijdagavond blj J. H. G. I) n O 1* T te Ter Nenzcn. 8»j dezc courant bcboort een bljvocgscl. BURGEMEESTER en WETHOU- DE11S van Philippine maken bekend, dat de KF.KMIS aldaar, vroeger in Augustus vallende, thans is verlegd op den derden Maandag in Juni en de twee volgende dagen, zijnde dit jaar alzoo op den 16, 17 en 18 dier maand. Philippine, 28 Mei 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TAELMAN, Burgemeester. Ch. DRAECK, Wethouder. P'olitleli Overzielit. De kanselier van het Duitsche rijk zet zijne econo- mische plannen met goed gevolg door; nadat hij het centrum voor zijne inzichten had gewonnen, heeft hij door een verbond met de Duitsch-con- servatieven zich eene meerderheid in den rijksdag weten te verschatfen, waarvoor alle mannen van overtuiging het veld moeten ruimen. Nadat eerst de voorzitter van den rijksdag wegens gemoedsbe- zwaren gemeend heeft, zijn ontslag als zoodanig te moeten nemen, is de vice -voorzitter wegens die- zelfde grief hem gevolgd. Onmiddelijk na den val dier beide achtbare mannen, die tot de natio- naal-liberale partij behooren, zijn tot voorzitter een conservatief en tot ondervoorzitter een ultra- montaan gekozen door de leden dier beide partijen. Intusschen is het tot eene breuk van de liberale partij gekomen, waardoor deze al hare kracht in in den rijksdag heeft verloren, en zoo goed als geheel buiten de werkzaamheden wordt gesloten. Maar niet alleen bij deze slachtoffers van pulitieke dwinglandij zal het blijven. Er is sprake, dat ook de ministers van eeredienst en landbouw wegens dezelfde redenen zullen vallen. De voornaamste rechten op het ijzer en de granen zijn toch onver- anderd aangenomen, hoe de nationale partij zich daartegen ook verzet heeft. Een voorstel van hare leden, om de doorvoerrechten te vergemakkelijken, is naar de bondscommissie verzonden. De rechten op andere metalen zijn eveneens onveranderd aan genomen. Men verwacht, dat ditzelfde lot ook de tabaksbelasting zal treffen, anders wordt de rijksdag bedreigd met het voorstel van het monopolie. Tegen het oorspronkelijke voorstel van den voor- maligen voorzitter zal nu ook de belasting op het hout in de voile vergadering behandeld worden. Prins Alexander van Bulgarije is, na zijne rondreis bij den keizer van Rusland en den keizer van Oostenrijk, bij den Duitscben keizer te gast gegaan. Hij wordt overal met veel voorkomenheid ontvangen en wordt met kruizen en eeretitels rijk begiftigd. Hij schijnt de beste bedoelingen te j koesteren omtrent zijne nieuwe onderdanen voor- loopig echter zal hij niet toegeven aan den wensch eener vereeniging met Oost-Rumelie. De vorst zal weldra verloofd worden met de dochter van den Russischen vorst Jussupow, eene der rijkste erfdochters des lands. Eene reeds aangekondigde reis van den prins naar Parijs moet met deze verloving in verband staan, omdat vorst Jussupow en zijne dochter zich op dit oogenblik aldaar bevinden. De Engelsehc regeering schijnt in Afghanistan de kat uit den boom te willen zien. Zij heeft verklaard, vooralsnog het Kurumdal en al wat voorts binnen het gebied der zoogenaamde wetenschappelijke grenzen is gelegen, niet rechtstreeks te willen inlijven, maar het in naam onder het gezag van den Emir te laten. Sir Bartle Frere heeft zich op zijne manier zeer genadig betoond tegenover de Transvaalsche boeren in plaats van bun de ontroofde vrijheid te hcrgeven, heeft hij bij een smeekschrift, dat de boeren tot de koningin hebben gericht, de vleiende verklaring afgelegd, dat zij eerzame mannen zijn en dat hunne wenschen wel overweging verdienen. Zij hebben aangeboden, indien zij de vrijheid terug krijgen, goede bondgenooten te worden. Wellicht zal hij het nog zoover brengen, dat zij bij de hervatting van den krijg tegen de Zoeloe's hem nog een handje zullen helpen; want, waarlijk, hij heeft die hulp wel noodig, als men de geruchten mag gelooven van de ellende, waarin dit kostbare leger verkeertziekte onder de manschappen, sterfte onder het vee, gebrek aan vervoermiddelen en drijvers, ellendige wegen, ondoorwaadbare rivieren en naakte vlakten. Onder zulke vooruitzichten wordt nu weder de krijg aangevangen, die, volgens het oordeel van deskundigen, alles behalve volgens de regelen der krijgskunst op touw is gezet. In de Fransche kamer heeft wederom een van die opstandjes plaats gehad, die men meer van den kant van sommige heethoofden daar heeft waargenomen. Het gold nu een strijd tusschen den bekenden bonapartist de Cassagnac en den secretaris van staat, die zekere uitvallen van dien beruchten duellist eenvoudig ,/Schandelijk" heeft genoemd. Deze werd daarop driftig, liep naar de tribune, vroeg revanche, en toen die niet naar wensch werd gegeven, begon hij te schelden. Een kame- raad van hem ondersteunde die ontboezemingen door andere nog minder parlemcntairo, waarop hij door den voorzitter tot de orde werd geroepen, met andere woorden, hem het stilzwijgen werd opgelegd. Hij beantwoordde dit op de manier van een schooljongen, met te schreeuwen,/dankje wel, meneer de voorzitter 1" Ziedaar het eenig belang- rijke van de jongste zitting. Buiten de zitting was men van plan den twist uit te vechtendoch de getuigen vonden het wat al te gek, om voor zulk eene beuzeling elkaar dood te schieten. Ir*er telegrnaf. Nadat heden in de Tweede Kamer eenige wets- ontwerpen waren aangenomen, is eene voordracht opgemaakt voor lid van de algemeene rekenkamer; tot candidaten zijn gekozenvan Vliet, referen- daris bij de rekenkamer, Uyttenhoven, controleur der belasting te 's Gravenhage, en Zuble, eervol ontslagen hoofdcommies bij het departement van binnenlandsche zaken. De kamer is daarna op reces gescheiden. Heden is te Middelburg aan het gebouw van het provinciaal bestuur aanbesteedhet leveren en storten van steen tot voortzetting van de oever- verdediging voor Ter Neuzen; de minste inschrijver was I. van Male Dz. te Breskens, voor 6478 de begrooting bedroeg /"7100. Bij de op gisteren gehouden aanbesteding van het verbouwen der cipierswoning en gevangen- kamers van het kantonnale huis van bewaring alhier, is voor dat werk ingeschreven door G. J. Balkenstein te Ter Neuzen, voor /2390; L. Deij te Ter Neuzen, voor /2364; D. P. J. van Rees te Ter Neuzen, voor 2300D. Tholens te Hoek, voor /1998; J. L. Koole te Ter Neuzen, voor f 1970; M. Klaassen te Ter Neuzen, voor /H930; J. Scheele Dz. en R. Walravon te Ter Neuzen, voor 1845. Stoppeldijk, 29 Mei. Naar men met zekerheid verneerat, zal de Harmonie Amphion alhier op den 3 Juni e. k., ter gelegenheid der kermis, des namiddags 5 ure een concert geven op het dorp Rapenburg. In het Weekblad voor Zeeuwsch Vlaanderens westelijk deel komt een ingezonden stuk voor, waarin het volgende wordt medegedeeld. Uit het fonds vau de calamiteuse polders, dat met de in- voering der wet van 19 Juli 1870 ophield te bestaan, was een saldo overgebleven van nog al eenige duizenden guldens. Het rijk maakte plan, die gelden voor zich te behouden. Gedeputeerde Staten kwamen echter in verzet bij een adres aan de Tweede Kamer. De Kamer benoemde eene com- missie en koos daarin ook de beide afgevaardigden voor Middelburg, de heeren Van Eck en De Jonge. De leden der commissie konden het niet eens worden. De heer Van Eck meende, dat het geld aan de provincie behoorde, de heer De Jonge en de anderen niet. Geen wonder, nu zelfs een Zeeuwsch afgevaardigde volhield, dat de gelden aan het rijk toekwamen, dat nu ook velen gingen twijfelen. Met 61 tegen 5 stemmen werd het gevoelen van de meerderheid der commissie aan genomen. De schrijver vraagt: Heeft de heer De Jonge hier de belangen van Zeeland behartigd? Bij de Tweede Kamer is ingekamen de memo- rie van antwoord op het ontwerp tot invoering eener effectenbelasting, voorzien van een gewijzigd ontwerp. Ook de hypothecate en andere rente- gevende schuldvorderingen zullen volgens het nieuwe voorstel worden belast. Ook wordt nu door den minister een aangifte in klassen voorgesteld. Men verneemt, dat het ontwerp tot invoering eener belasting op de goederen in de doode hand voorloopig niet zal worden behandeld. De minister van justitie heeft bepaald, dat het examen voor het notarisambt voor het jaar 1879 zal aanvangen op Dinsdag den 1 Julie, k., en dat het zal worden gehouden in den Haag. In de St.-Ct. worden de namen medegedeeld der leden die met het afnemen van gemeld examen belast zijn. Aan het Zeeuwsch Genootschap der Weten- sohappen is door een inwoner van Middelburg, die gedurende eenige jaren aan de zuid-westkust van Afrika verblijf hield, een verzameling voorwerpen, die door de inboorlingen gebruikt worden, ten ge- schenke aangeboden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1