7i EKE NT) M A KIN G. No. 1462. Zaterdag 24 Mei 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BRANDSCHOUWING. BINNENLAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 23 Mei. Het is onbegrijpelijk, hoe het personeel van het hotel zich heeft Jaten overhalen, om Kerdijk vervolgens eenige oogenblikken alleen te laten; misschien is het toe te schrijven aan de ver- warring van het eerste moment en de haast om hulpiniddelen aan te brengen. Zeker is het, dat deze van zijne eenzaamneid gebruik gemaakt heeft, om zich met een oud, versleten en afgestompt scheermes eene onbeduidende wonde aan d3n hals toe te brengen, waarna hij zich eveneens twee weinig doorgedrongen sneden nabij de polsaderen heeft gegeven. Ook deze poging tot zelfmoord was volkomen onbeteekend; niemand gelooft bier, dat K. ernstig het voornemen gehad heeft, zich het leven te benemen. TER NEUZENSCIIE COIIIW'T. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonnecrt zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Dit blad verachljnt Dinsdag- en frijdagiiTond ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namlddag DRIF. urea. ft. DOONT te Ter Nenzen. Bij deze courant bchoort een bijvoegsel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN maken bekenddat, ingevolge art. 21 der verordening op de brandweer in die gemeente, van wege het bestuur der brandweer, eene brandschouwing aan de huizen der ingezetenen in de kom der gemeente zal plaats hebben in den loop der volgende week. Ter Neuzen, 20 Mei 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Axel maken bij dezen bekend, dat de KERMIS alhier, dit jaar zal aanvangen den 2 Juui aan- staamle en eindigen den 7 Juni daarna. Axel, den 13 Mei 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, SCHORER. De Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER. folitlelt Overzicht. De brandtoorts wordt in Rusland naar alle kan- ten gezwaaid. Elken dag worden nieuwe bericliten van hevige branden aangebracht. Orenburg is twee- malen door brand geteisterd, zoodat thans de ge- heele stad in asch ligt. Niet minder dan 590 huizen in de stad zelve en 1420 in de voorstad zijn eene prooi der vlammen geworden. Irbit is ten derden male door het vuur geteisterd. Lublin, eene groote stad in Russisch Polen, is grootendeels door brand vernield. Petropawlowsk, eene stad in Sibcrie, stond den 19 in verscheidene kwartieren in brand. Zoo worden alom schrik en angst ver- spreid, millioenen schats vernietigd en namelooze ellenden teweeg gebracht. Wie zijn de daders? Natuurlijk wijt men dit alies weder aan de revo- lutionairen. Maar wie zijn ze, waar vindt men hen, hoe groot zou hunne macht zijn, hoe verschrikke- lijk hunne wraak? Nu zou *t niet meer een strijd op leven en dood, man tegen man zijn, maar hunne macht zou zich nu tegen onschuldige bur gers gekeerd hebben. Dat zou immers vreeselijk zijnEn zoo 't al waar was, wat daaraan te doen De regeering sohijnt onmachtig te zijn de ware schuldigen te treffen. Engelands ministerie moest weer harde noten kraken. Een der Schotsche liberale leden van bet parlement heeft in het hoogerhuis, ten aanhoore van verscheidene leden van het koninklijke gezin, het verkeerde beleid van lord Beaconsfield in het licht gesteld en doen uitkomen, dat de gehuldigde politiek tot vele teleurstellingen heeft geleid en ontzaglijke offers heeft gekost. Yooral de houding tegenover Rusland en den onderkoning van Egypte werd hevig gegispt. De minister gaf zijne ver- bazing to kennen, dat die hertog juist op het oogenblik, dat de vredesonderhandelingen met Jacub Kahn worden gevoerd, zulk eene vijandige taal voert. Als naar gewoonte werd deze molie van afkeuring door de meerderheid weder verworpen. Dat wist de voorsteller wel; maar zijn doel was meer, om de gemoederen bij de aanstaande ver- kiezingen tegen de regeerings-gezinden te stemmen. Terwijl uit Afghanistan berichten kwamen, dat de Emir in hoofdzaak de vredesvoorwaarden van Engeland heeft aangenomen, wordt uit de Kaap gemeld, dat de stand van zaken daar niet gunstig is. Ziekte onder menschen en vee, gebrek aan het noodige materieel, aan voldoende manschappen, om een aanval met goed gevolg te wagen, on- gunstige tijd om den tocht te aanvaarden, slechte plannen van uitvoering, ziekte van den gouver- neur, wrevel van de Transvaalsche boeren, ziedaar redenen te over, om met zorg de toekomst te gemoet te gaan. En toch voorwaarts luidt de leus, al kostte het nog eens zoovele schatten aan menschenlevens en geld. Ziedaar de gevolgen van eene teugellooze heerschappij, van eene onverzade- lijke veroveringszucht. Per telegraat. In de heden gehouden zitting van de Tweede Kamer is bij missive van den Minister van Water- staat en Financien kennis gegeven, dat de kanalen- wet is ingetrokken. Het debat over het budget van oorlog is aange- vangen. Daarbij verklaarde de minister zich voor persoonlijke dienstplicht. Ilij zag op tegen wette- lijke legerorganisatie. Hij achtte het land verde- digbaar zonder dat het de personeele en financieele krachten zou te boven gaan. Maandag voortzetting. Naar wij vernemen, is tegen eenige landbouwers in dit district door de brigade marechaussee alhier en te Sas van Gent procesverbaal opgemaakt wegens het lioudeu van koewachters beneden den ouder- dom van 12 jaren; tot waarschuwing aan anderen deelen wij bovenstaande rnede. Benoemd bij het wapen der Koninklijke marechaussee tot wachtineester de brigadier L. A. H. Vermeulen te Ter Neuzen en tot brigadier F. K. Wiessner, marechausseede laatste is tevens verplaatst naar 's Hertogenbosch. Gedurende de 2e helft der raaand April jl., zijn de volgende brieven van het postkantoor alhier ver- zonden, welke door onbekendheid niet besteld zijn kunnen worder. A. A. Scheringa te Amsterdam; A. van der Vild te Zierikzee. Van het hulpkantoor te Axel: A. de Weerd te Vlissingen. Van het hulpkantoor te Zaamslag: F. H. P. Schutz te 's Gravenhage. In een algemeene vergadering der centrale liberale kiesvereeniging in het district Goes is Mr. W. A. van Hoek, rijksadvocaat te Middelburg, tot candidaat gesteld. Hij bekwam 84 en Dr. van Campen 78 stemmen. In verband met de groote manoeuvres, welke dit jaar zullen worden gehouden, worden onder de wapenen geroepen van 18 Augustus tot 20 September de verlofgangers der lichting van 1876, die behooren tot het regiment grenadiers en jagers, tot de acht regimenten infanterie, tot de twee compagnien hospitaalsoldaten en tot de vier regimenten huzaren. Omtrent Van Kerdijk's poging tot zelfmoord meldt men het volgende verhaal Omstreeks 4 u'ur in den morgen van 15 dezer werden de hotelhouder, zijne knechts en de in de omliggende vertrekken gelogeerde reizigers plot- seling opgesohrikt door twee pistoolschoten, kort na elkander in no. 32 gelost. Onraiddelijk toege- sneld, vond men Kerdijk ongedeerd en betrekke- lijk kalm. De pistoolkogels waren in de zoldering terecht gekomen; zij zijn op zoodanige wijze gelost, dat men niet kan aannemen dat K. ern- stig het voornemen gehad heeft, zich er door van het leven te berooven. Alvorens de schoten te lossen, had K. eene hoeveelheid chloroform ingenomen, te gering ecliter om daardoor zijn leven in gevaar te brengen. Een justitie-ambtenaar, met de instructie der zaak belast, zeide, dat volgens zijn gevoelen, K. louter „comedie gespeeld" had. Nadat de genees- heeren en de politie den toestand hadden geconstateerd en de zoon van den voortvluchtige op een hem gezonden telegram was overgekomen, begaf K. zich, onder geleide, nog denzelfden middag ge- deeltelijk te voet, gedeeltelijk per rijtuig, naar het hospitaal St. Elizabeth aldaar. Onder het opschrift: Ramp in Rotterdam 15 Mei," bevat het thans verschenen noramer van den Ned. Spectator een plaat, voorstellende een kamer, waarin een kaart van de kust van Afrika hangt, waarnaast de woorden: Afrikaansehe Handelsvereeniging en in vluchtige trekken de cijfers *,800000000" zijn te lezen. Op den achter- grond vertoont zich het geblinddoekte beeld der gerechtigheid, met het zwaard naar beneden in de linkerhand, doch de schalen zijn aan haar andere hand ontvallen en liggen op den grond. Op den voor- grond bij een tafel zit de Nederlandsche maagd, treurende en peinzende. Naast haren stoel en op tafel liggen een aantal boeken met het woord „balans" tot rugtitels. Onder de plaat leest men de veelbeteekenende woorden: „0, oude Nederlandsche goede trouw, waar gaat hij been!" Bij het departement van kolonien zijn de navolgende berichten uit Atjeh ontvangen Tegen het eind van April is de vijand aan- vallenderwijs te werk gegaan, eerst tegen Indrapoeri en vervolgens, na in grooten getale naar den linkeroever der rivier te zijn overgetrokken, tegen onze posten aan die zijde, terwijl ook onze trans-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1