v o o r BINNEN LAND. BU1TENLAND. INo. 1461. Woensdag 21 Mei 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMBNT. Bij den bondsraad is het wetsontwerp ingediend, waarbij aan het rijksland (Elzas-Lotharingen) eene vrij groote mate van zelfstandigheid wordt gegeven. Het ontwerp, uit 30 artikels bestaande, is met behendigheid gesteld. Indien het door den rijksdag wordt aangenomen, verwacht men, dat aan generaal van Manteufel het stadhouderschap zal worden opgedragen. Ter Neuzen, 22 Mei. Ti It NEUZENSflHE COURANT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door hei geheele Rijk 1,10. Door gcheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brlevenbuahouderg. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlrtdag II It IF. area. Dlt bind *er»chljnt Dinsdag- en Vrljdagavond blj J. R. DHONT te Ter Neuzen. gericht F*olitiel£ Overzicht. In den Duitschen rijksdag gaan de zaakjes onder afwisselend verzet, geregeld hunnen gang. Het zou waarlijk vermoeiend zijn en misschien ook ver- velend, haarfijn terug te geven, wat al zoo voor en tegen elk onderdeel der tariefwetten wordt aan- gevoerd. Dit wekt te minder belangstelling, omdat het resultaat toch zal zijn, dat met eenige geringe wijzigingen, dehoofdzaken zullen worden aangenomen. De Kamer heeft zich nu reeds de handen gebonden gegeven door de aanneming van den zoogenaamden ySpergesetz," waarbij voorloopig alvast verhoogde reehten geheven zullen worden, van de thans op speculatie in zoo aanzienlijke hoeveelheid aange- voerde grondsloffen en bewerkte artikelen. Vooral van tabak en wijn worden enorme inslagen gedaan. De overeenkomst tusschen de porte en Oosten- rijk—Hongarije betreffende Bosnie en de Herzegowina, en de bezetting van Novi-Bazar is eindelijk bekend I gemaakt. Uit dit stuk blijkt, dat den sultan in Bosnie en de Herzegowina slechts een geestelijk gezag over blijft, terwijl de gemeenschappelijke bezetting van Novi-llazar in zekere mate is tegen Servie, Montenegro en Bulgarije. Spizza is op plechtige wijze door Ooslenrijksche troepen bezet geworden. Zooals bekend is, werd deze stad krachtens het Berlijnsche tractaat aan Oosten- rijk afgestaan. De Fransche Kamer is thans weder vergaderd. De partijen hebben zich weder schrap gezet. Vooral de uiterste linkerzijde heeft dezer dagen eene demonstrate gehouden, die een voorsmaak geeft van de hevige opposite, di zij zal voeren en van de onbekookte plannen, die zij in 't schild voert. Intusschen is de regeering op alles voorbereid en denkt ze, die heethoofden wel pal te kunnen zetten. Vooral zal de terugkeer naar Panjs en de veiligheid van de Kamer als een stormram door de radicalen worden gebezigd, om de regeering in moeielijkheden te wikkelen en verdeeldheid te zaaien. Ofschoon door de regeeringsgezinde bladen die verdeeldheid wordt verbloemd, .schijnt daar toch wel iets van aan te zijn. Althans men verneemt, dat over de organisatie van de Parijsche politie, in verband met den terugkeer der Kamers naar Parijs, nog al harde noten zijn gekraakt. In de Belgische Kamer worden de debatten over de herziening van de onderwijswet met vervelende gerektheid en uitdagende vermetelheid voortgezet. De beide partijen wedijveren in het toewerpen van allerlei hatetijkheden, waarin zelfs de minister van onderwijs niet te kort schiet. Die Belgische heeren hebben al een wonderlijk begrip van waardigheid en maken de lands-vcrgaderzaal tot eene visch- markt, waar ieder zijne tegenpartij op de ongemanierd- ste wijze nitjouwt. De berichlen uit Rusland blijven steeds bedroevend luiden. Elke dag brengt nieuwe rampen aan den dag. Gansche steden worden door brand verwoest, die ontzettende schade aanricht en alom schrik teweegbrengt, omdat het meer en meer blijkt, dat de hand der nihilisten daarin spel heeft. Aan den anderen kant breidt de regeering hare buiten- gewone maatregelen over andere deelen des rijks uit, en worden duizenden in de gevangenis geworpen. Vooral is het gemunt tegen de oproerige studee- rende jeugd. In Charkow worden die maatregelen op de studenten met grootere gestrengheid toegepast. Naast al dit onheil paren zich ook verderfelijke ziekten, die gansche streken van den Caukasus hebben aangetast en groote sterfte veroorzaken. Bij zooveel onheil rijst de vraaghoelang zal dit nog moeten duren, zal zelfa dit machtige rijk uiet met ondergang bedreigd worden. Per telegraal. Heden is in de Tweede Kamer het debat over art. 1 van de kanaalwet afgeloopen alle voorge- stelde amendementen zijn verworpen, uitgezonderd dat tot het laten vervallen van de noordervaart, hetwelk werd aangenomen, doch het geheele art. 1 is bij stemming met 40 tegen 39 stemmen verworpen. De minister van waterstaat enz. verzocht daarop de verdere behandeling van het wetsontwerp niet voort te zetten. Morgen zijn verschillende kleinere ontwerpen aan de orde gesteld. Ilulst, 19 Mei. Heden is van hier naar het huis van arrest te Middelburg overgebracht M. L. Verbeeck, bijgenaamd Buijtaert, oud 28 jaren, dienst- meid, geboren te N'ieukerke en laatst wonende te St. Nicolaas (Belgie), als zijnde opgespoord en gearresteerd te Hontenisse door den wachtmeester P. de le Lijs, den marechaussee J. Buteijn der brigade Hulst en den brigadier E. Klittenberg der brigade Hontenisse; wegens kindermoord, gepleegd te St. Nicolaas, was zij alhier uit Belgie voort- vluchtig. Zaamslag, 17 Mei. Heden werd alhier door het bestuur der waterkeering van de calamiteuse polders Margaretha c. a. aanbesteed de volgende werken 1°. het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1880 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van de bovengenoemde calamiteuse polders; de begrooting hiervoor bedroeg 10866. De laagste inschrijver was C. van der Hooft te Ter Neuzen, voor 8049; 2°. het verbouwen van de directiekeet met op- zichterswoning in den Margarethapolder, met het onderhoud van dit gebouw tot 30 April 1880; de begrooting hiervoor bedroeg 3770. De laagste inschrijver was J. Wisse te Zaamslag, voor/ 3764. Vrijdag jl. werd aan het gebouw van het ge- westelijk bestuur aanbesteed het maken van werken aan de hoofden op den oever voor Ter Neuzen en aan de havendammen, behoorende tot het kanaal van Ter Neuzen. Voor dit werk werd ingeschreven door de heeren J. Verkuyl Quakkelaar te Vlissingen voor/9297 J. van Male Dz. te Breskens voor f 9148; C. Boot Wz. te Ter Neuzen voor 9127; D. Tholens te Hoek voor 8798 en P. A. van de Velde te Ter Neuzen voor 8300. Het in de maand Juni aanstaande te houden onderzoek der in de provincie zich bevindende ver- lofgangers van de militie te land, om het even uit welke provincie zij at komstig zijn, zal betreffen hen, die behooren tot de vier oudste lichtingen, na- melijk die van 1875, 1876, 1877 en 1878, voor zoo ver zij voor 1 April jongstleden in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld. Het onderzoek zal plaats hebben in de gemeenten en op de dagen en uren, als hieronder zijn aangewezen Te Axel, Woensdag 25 Juni, des voormiddags ten 10 uur voor Axel, Hoek, Koewacht, Ter Neuzen, Overslag, Philippine, Sas van Gent, West- dorpe, Zaamslag en Zuiddorpe. Te Hulst, Donderdag 26 Juni, des voormiddags ten 10 uur voor Boschkapelle, Clinge, Graauw, Hengstdijk, Hontenisse, Huist, Ossenisse, St. Jan- steen en Stoppeldijk. De verlofgangers zullen zich verzamelen vdor het gemeentehuis. Omtrent het finantieel onheil te Rotterdam melden de groote bladen allerlei bijzonderheden, die meestal niets anders blijken te zijn dan losse geruchten, zooals er honderden loopen. Men weet te verhalen, dat Pincoffs op een eigen of een ge- charterd stoomschip van Ostende uit is ontsnapt; dat het schip onder Spaansche, anderen zeggen Argentijnsche vlag vaart, nadat men den vorigen dag had gemeld, dat hij zich doodgeschoten had, of dat hij gevat was. Omtrent den anderen directeur, Kerdijk, kun nen wij nader melden, dat hij te Antwerpen in het hotel St. Antoine onder den naam van Carels zijn intrek had genomen. Hij trachtte daar zich met een scheermes het leven te benemen. De wonde, welke hij zich toebracht, was echter niet gevaarlijk. Hij bevindt zich nu in het gast- huis, alwaar hij door de politie wordt bewaakt en ter beschikking van het gerechtshof te 's Hage wordt gehouden. De minister van finantien maakt bekend, dat ter benoeming van landmeters bij het kadaster in de laatste helft der maand Juli a. s., op nader te bepalen dag, te 's Gravenhage een examen zal wor den gehouden. De hoofdcommissie tot aanbieding van een nationaal huldeblijk aan H. M. koningin Emma heeft aan de sub-commissien bij circulaire mede- gedeeld, dat zij in haar voornemen, dank zij de algemeene medewerking, gelukkig geslaagd is en dat zij de eer heeft gehad, dat huldeblijk aan H. M. te mogen aanbieden op 21 April 11. in het paleis te Amsterdam. H. M. de koningin heeft het huldeblijk met dank aangenomen, maar ook Z. M. de koning heeft aan den voorzitter, den burge- meester der hoofdstad, verzocht, om aan de ge meenten, waar bijdragen zijn bijeenverzameld ten behoeve van dat nationaal huldeblijk, daarvoor den dank van Z. M. over te brengen. Yolgens de Belgische bladen heeft de nieuwe leening der stad Brussel aldaar niet veel sympathie

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1