si333f aaaa, V I Gezaaii tat, Branflhoat en BOEREBI-IBJSPABJ ST A ATS-LOTER [J N°. 300. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. KENNISGEVING, Openbare Verkooping Landbouwgereedschap, Openbare Verkooping BOEREIN-I NSPAN, KLAVERS TE VELDE, UIT DE HAND TE HOOP P U II L I E 14 E VEILING, GEZONDE VOERGERST OPENBARE VERKOOPING KLAVERS, harde groene Voererwten TE K O O P: O O G ZI Ell T E N. KOSTELIRIZE ll.l.tllfLECIfll VODB OOCIUDW WASGH-CRISTAL. Dr. Ghantomelanus OOGEN WAT ESI. Het Bestuur van den CANISVLIET-POLDER maakt bekend dat de rekening over 1878/79, en de begrooting met de memorie van toelichtingdaarop voor 1879/80, voor de grondbezitters in dien polder zullen ter inzage liggen bii den Ontvanger-Griffier, van af den 16 tot en met den 26 dezer. dat eene vergadering van stembevoegde ingelanden van dien polder zal gehouden worden ten huize en herberge van P. Kerckhaert, te Westdorpe, op Dinsdng 27 Mei, des voormiddags 10 uren; dat de vastgestelde begrooting met de memorie van toelichting nader ter inzage zullen liggen, bij den Ontvanger-Griffier, van 29 Mei tot 5 Juni daaraanvolgende, en dat de rekening en begrooting, de laatste met de memorie van toelichting, tegen betaling der kosten, in afscbrift of druk verkrijgbaar zijn ten kantore van den Ontvanger-Griffier. Westdorpe, den 12 Mei 1879. Het Bestuur voornoemd, (Get.) N. KERCKHAERT, Dijkgraaf. (Get.) H. VAN DE WATTUNE, Ontvanger-Griffier. gemeente A XI liL. De Notaris C, J. A. Fercken, te Ter Yeuzen, zal, ten verzoeke van ADRIAAN VERSTRATEN, landbouwer wonende in den Capellepolder, gemeente Axel, op de alsnog door hem bewoond wordende hofstede aldaar, op Dinsdng den 27 Mei 1879, des morgens ten tien ure, in het openbaar verkoopen EENEN VOLLEDIGEN bestaar.de hoofdzakelijk in 6 Werkpaarden, 1 driejarig Veulenmerrie, 1 tweejarig Paard, 7 Melkkoeien, 2 Kalfvaar- zen, 2 Jaarlingen, 1 eenjarige Springstier, 5 Kalveren, 5 Loopvarkens en 5 Loopertjes, 100 Hoenders en Hanen, 4 Eenden, een Karn- hond met Hok; voorts -3 Menwagens, een Treemkar, 1 Driewielskar met Beerbak, 1 Chais, 3 Ploegen, 1 Meedekploeg, 3 groote en 2 kleine Eggen, 1 ijzeren Egge, 1 Snij- molen, Stroobak, Vorken, Iiieken, Mesthaken, Zeisen, 1 Kruiwagen, Windmolen, Zaadzeil met toebehooren, 3 Ladders, 3 Graankisten, Graanmaat, Graanschoppen, Stokken met bei- tels, 1 Slijpsteen, Karn- en Melkgereedschap- pen, eene partij Huismeubelen en betgeen meer zal worden geveild. Koopen tot en met j 3,kontant. Orgeldraaiers en liedjeszangers worden niet toe- gelaten. gemeente STOPPELD1JK. De Notarissen Mr. J. G. van Deinse te Hulst, en Coninck Westenberg, te Sas van Gent, zul len ten verzoeke van A. VAN RENTERGHEM, landbouwer te Stoppeldijk, op Woensilag den 4 Juni 1879, des voormiddags om 10 uur, in het openbaar presenteeren te verkoopen 4 Werkpaarden en 2 jaarling Hengsten, 10 baatgevende Koeien, 4 Springstieren, 4 jaar ling Runders, 2 Ossen en 6 Kalfvaarzen, 2 Menwagens, 2 Vrachtkarren, 1 Cliais, 3 Ploe gen, 1 ijzeren en 4 houten Eggen, 2 Sleden, 1 Rolbok, 1 Molbord met ketting, 1 Beer bak, 1 Vlasreep, 1 Balans met Gewichten en 1 Kruiwagen. Eenig Gezaagd hout en Balken, 1 mijt Fasseel en 3000 Takkebossen. Eenige HUISMEUBELEN bestaande in: 1 Gla- zenkast, 3 Ledikanten, 1 Schraag en betgeen verder zal worden aangeboden. Mitsgaders 3 heetaren Zeenwsche KLAVERS te velde. Alles zich bevindende en groeiende op en nabij de door den verkooper bewoonde hofstede in den Pauluspolder, gemeente Stoppeldijk. Die daartoe gading hebben komen ten dage, uur en plaats voornoemd, aanhooren de condition en doen voordeel. ZEGT HET VOORT. NB. Zij die wegens vervallen venditieschuld, ten kantore van wijlen den Notaris GEENE of van Mr. VAN DEINSE, nog nalatig zijn, worden volstrekt niet als koopers aangenomen. Belgische koopers voorzien zich van gegoede Nederlandsche borgen. NEDERLANDSCHE De trekking der le klasse begint den 19 Mei e. k. Heele en gedeelten van loteu verkrijgbaar bij P. J. VAN BRABAND, te Hontenisse. om terstond in het gebruik te komen. met AANHOORIGHEDENgeschikt voor aller- hande bedrijf, staande binnen de stad Hulst, aan de Kerk. Te bevragen bij den bewoner en eigenaar PETRUS JOHANNES SCHILLEMANS, rustend landbouwer te Hulst. op Woensdag 21 Mei, 's namiddags een uur in het koffiehuis Eendragt, op de markt te Middelburg, van eene partij EXTRA ZWARE EN WELGEWASSEN CATHARINA POLDER, gemeente Ooschliapelle. De Notaris 8. A. de Smidt te Axel, zal, ten verzoeke van het Bestuur der BURGERLIJKE GODSHUIZEN VAN GENT, op Woensdag den 21 Mei 1879, des voormiddags ten 10 uren, in het openbaar presenteeren te verkoopen 10 heetaren extra zware en welgewassen staande op hunne landen, gelegen in de Catha- rina polder, gemeente Boschkapelle. Te vergaderen in den polder aan het Paviljoen bewoond door II. Ducheine. Gegadigden komen op dag, uur en plaats voor- meld, voorzien van gegoedde medekoopers en ZEGGEN HET VOORT. Inlichtingen geeft Deurwaarder KOULON. Eene bijna nieuwe IIOYDE.YKAR met ijzeren as en op veren. In persoon te bevragen bij den herbergier A. DE WITTE te Boschkapelle. Dr. VAN DUIJSE PRUDENSZOON, te Gent 67 Nederkouter. Maan—Woens— en Vrijdag van 8 tot 10 uur. 15 cents pet* paRje. Depothouders gevraagd voor alle steden van NEDERLAND. Dit preparaat maakt de wasch sneeuw- wit, zonder de stof ook maar in het geringste aan te grijpen, spaart het ge bruik van Zeep, en voorkomt de onaan- gename zeeplucht, die men bijna altijd aan de gedroogde wasch bemerkt. Maakt de aanwending van Cilloor en Soda overbodig, waardoor de stof altij 1 aau- gegrepen wordt. Bij het gebruik van dit Preparaat behoeft men de wasch slechts eenmaai te wasscheu, maakt het Bleeken overbodig, en kan op deze wijze in elke huishouding worden aan- gewend. Alle nieuwe ontdekkingen om de wasch door machines enz. spoedig te reinigen, berusten moestal op aanwen ding van Cilloor en 8otla. leder pakje Wascb-Cristal bevat eene nauwkeurige gebruiksaanwijzing. ROBERT IIOLTZ, Nijinegen. Chemisch Technische Fabriek. Aan alien, wier oogen door inge- spannen zien of lezen beginnen te ste- ken, of waaruit bij harden of kouden wind vocht ontloopt, wordt met vertrouwen aanbevolen Na een korte proefneming zal men de uitmun- tende werking kunnen waarnemen. Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cent. Verkrijgbaar in de onderstaande depots G. W HOTTTZAGER, Ter Neuzen. Urea van vertrek gedurende de maand Mei. f V»n Vlissingen naar Breskens voorm. 6nam. 1,en 3,45 Dagelijks. 1 - - - - - t Breskens naar Vlissingen 6,30 1,30 4,15 Van Vlissingen naar Borssele u Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke u Hoedekenskerke naar Hansweert. Hansweert naar Walzoorden z, Walzoorden naar Hansweert H Hansweert naar Hoedekenskerke. Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele n Borssele naar Vlissingen v u,— VAN TAN EENEN IN DE IN DE EN VAN IN DBN W. A. Noestte Siais. J. }P. van Braband. te Broa- wershaven. D. Ilildernistete Goes. Zoudag Woeusdag DiiiMdag en Tlaaiidag. en en Zaterdag. Vrijdag. Uonderdag. vm. 7,30 vm. 7,30 vm. 7,30 vm. 7,30 nm. 2, h 8, n 8, n 8, n 8,n 2,30 y 10,30 10,30 f v 11,- 11,30 1 mid. 12, nm. 12,30 j y 1- y 10,30 10,30 vra. 10,30 6,vm. 10,30 11,— 11,- v 11,- h 6,30 h 11,—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 4