t t LANDBOUW- EN VEETEELT BEKENDMAKING. AANUESTEOING. ADVERTENTIEN. Besprekinij aanstaande Tentoonstellinij, Hijtoer eiiz. Mi het doen van eene keuze uit de vele aangeboden gewas den landbouwers van Natal niets dan schade MAATSCHAPPIJ AFDEELINGr HULST. I)e leden die genegen zijn hunne rijtuigen tot het doen van een Rijtoer, bij gelegeuhcid der aanstaande Teutoonstelling, beschikbaar te stellen, om zoo bij voorkeur aan buiten deze afdeeling wonende leden, gelegeuheid te kun nen versckaffen, hier iu den ointrek eenige Hofsteden tc bezoeken, worden ten vrieudelijkst* uitgenoodigd, daarvan in deze vergadering ken nis te geven. H ANDELSBERICHTEN. Boter- en Eiermarkt te Kloosterzande. 30jarige Echtvereeniging AANBESTEDEN: Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1880, van de aarde-, kram-, rijs- en steen- glooiingwerken aan voornoemden polder. wsarvan men de opbrengst eerst bij het einde van het eischende. Ook de koffie groeit iu deze half-tropisohe jaar kan genieten. Kortom, ik zou een Europeeschen strtek uitmuntend, schoon er tot heden zoo weinig landbouwer, die Transvaalsche boer wil worden in geen van geplant wordt dat de opbrengst slechts voldoende geval aanraden, zijn land te verlaten, als hij niet minstens is tot eigen verbruik der boerenmen brengt ze zelf eene som van 25000 frs. tot zijne beschikking heeft; niet eens ter markt. Te Waterberg hebbeu wij koffie en ook dan nog zal hij zich het eerste jaar vele ont- j gedronken, die niet ouder behoefde te doen voor die beringen moeten getroosten en zeer zuinig moeten zijn. uit Natal, die overigens toch nog zoo goed niet is Maar dan ben ik ook overtuigd, dat hij, eenmaal eene als de koffie van Java, Bourbon of Brazilie. goede hoeve hebbende, met arbeid en spaarzaamheid Het suikerriet wilt er ook zeer goed, maar deze in weinige maanden vooruit zal vliegen. plant eischt eene bijzondere zorg en fabrieken, ge- Nog kan ik niet genoeg aanraden, voorzichtig te zijn, dreven met groote kapitalen. Tot hiertoe heeft dit hoeven. Men doet 't best, zich bij eerlijke lieden te opgeleverd, daar zij er geen genoegzame kennis van vervoegen om inlichtingen, en vooral niet de eerste bezaten en het noodige kapitaal misten. De zelfde de beste hoeve te nemeu, die men wil verpachten. opmerking geldt de katoen. Meerendeels is de verbouw Een wakker landbou.ver, hier eenmaal aangekomen, van al deze gewassen toch onbekend aan Nederlandsche sla liever zijne tent ergens op, blijve daar eenige weken of Belgische landbouwers en ik zou hun deu raad niet en bezoeke vervolgens zooveel hoeven als mogelijk is. geven er zich aan tc wagen. Zij zullen in de cultuur Ik kan hun nog andere inlichtingen geven, om hunne van graangewassen en beetwortelen alsmede in de keuze gemakkelijk te makeu en hunne onderneming veeteelt, een uitgestrekt veld voor hunne werkzaamheid te doen slugen. De eerste opmerking geldt het vinden. water, hier niet alleen noodig voor voeding, maar It moet ecliter nog &ne plant noemen die, naar ook voor besproeiing. De droogte is soms ont- mijne meening, eene groote toekomst in Zuid-Afrika zettend iu de Transvaal! Meerendeels hangt de waarde te gemoet gaat, en ingevoerd is door een bekwameu eener boerderij dan ook af van de hoeveelheid water, landbouwkuudige n. 1. Dr Sutherland. Ik bedoel de waarover zij kan beschikken. Ten tweede moet ik hennep. Deze plant groeit uitstekond op de hoeve wijzen op de slepeude ziekte, waardoor de dieren worden van dezen landbouwer en zou door onze Nederlandsche aangetast. Algemeen gelooft men, dat ze veroorzaakt en Belgische boeren met goed succes in de Transvaal wordt door zekere planten, die op sommige hoeven kunnen verbouwd worden. groeien en op andere r.iet. Een derde opmerking einde- Nog een enkel woord over de vruchtboomen. De lijk betreft de nabijheid van een iniddelpunt van be- meest verschillende vruchteu levert dit land op. De volking, van eene der weinige Transvaalsche stcden oranjeappel, de perzik, de citroen, de vijg groeien hier (als men eene verzameling van eenige huizen eene stad even goed als de appels en de peren in Nederland en noemen kan). Belgie, en toch zijn die vruchten er even zeldzaam als Eene melkerij zou ook zeer goede winsten opleveren, (je boomen. De boomkweekerij wordt zeer verwaarloosd, want vooral 's winters is de melk buitengewoon duur. slechts in de tuinen vindt men eenige boomen, omdat Men betaalt voor eene flesch melk 1 fr. 25 centimes raen> bij het einde van den zomer het verdorde gras en voor een kilo boter 8, 10 tot 12 frs. 's Zomers en je droge Stengels van sommige planten in brand verminderen deze prijzen met 40 a 50 pet. Hoe is steekt, wat natuurlijk de boomen en dit te verklaren in een land, waar het gras zoo over- vloedig is en de koeien (100 a 125 frs. 't stuk) zoo TOT BEVORDERING VAN IN ZEELAND. Vergadering op Maandag 19 Mei 1879, des namiddags ten uur, in het societeitslokaal ,/de Wapens van Zeeland," te Ilnlst. O.VDERWERP: Verbetering van den VEESTAPEL door Kruising. A. HOMBACH, Voorzitter. L. VAN WAESBERGHE-JANSSENS, Secretaris. Het Bestuur van den polder V :i n L ij n d e n maakt bekend uren, door in het Nederlandsch V. Batenburg te Ter goedkoop zijn? Alweer dezelfde redenen van vroeger luiheid der blankeu en inboorlingen, gebrek aan kapi taal, sterfte onder het vee, droogte enz. enz. Ik zou te ver afdwalen, als ik al deze oorzaken ging verklaren. Het eigenlijke boeren, om nogmaals terug te kornen op het gematigde deel, is inderdaad weinig bekend in de Transvaal; mesten wordt er zoo goed als niet ge- daar., wat voor de vruchibaarheid der grond pleit. Evenwel is het ook waar, dat eenige planten zooals de mails, geen mest behoeven. De laatste plant wordt (|ezell zelfs zeer ondiep gezaaid. Een Engelsche landbouwer schat zijn gewonen rnais-oogst op 20 p. st. per akker of 1250 frs. per H. A. Eene hoeveelheid haver van 3| Engelsche pond of 0,45 K. G. kost te Pretoria 8 peuces a 1 schelling! De aardappelen zijn verkocht voor 75 tot 90 francs de 100 K. G.men kan nu ge makkelijk de opbrengst van eene hectare aardappelland berekenen en ik heb gansche velden gezien, die wel zoo schoon stonden als in Nederland of Belgie. Men plant ze in November, om ze in Eebruari of Maart te rooien; in sommige zeer vruchtbare streken heeft men zelfs twee oogsten per jaar. Voeder voor paarden, vee enz. wordt hier niet gezaaid en toch hebbeu eenige proeven bewezen, dat het uitmuntende resultaten zou opleveren, daar de hooibouw ook verwaarloosd wordt. Gedurende het winterseizoen verhuizen verscheidene boeren uit de hooge vlakten met hunne kudden naar de bosschen van Waterberg en naar het dal van Conatie, waar er altijd veel gras gevonden wordt. De verbouw van beetwortelen is onlangs met succes beproefd door een Zwitser; men gebruikt n. 1. veel beetwortelen voor't stoken van braudewijn. Overigens is deze plant ook uitmuntend geschikt voor voeder van 't vee gedurende den winter. De qualiteit van den grond is in vele streken aan- merkelijk verschillendmen vindt er even als in Nederland en Belgie de vette kleigronden van het Land van Waes en den drogen zaudgrond van de Campine. In het algemeen bestaat de grond in het gematigde deel uit goede klei, zonder kalk; bij eene oordeelkundige besproeiing en eene goede bewerking wordt dit zeer vruchtbaar land. Het klimaat is zeer aangenaamVolgens mijne waarnemingen is de warmte over dag tusschen 25 en 30® C. De nachten zijn altijd koel, zelfs in den zomer. 's Winters vriest het een weinig in de zuidelijke districten en soms zelfs te Pretoria. Alles wat ik gezegd heb van de verbouwers en de cultuur in het gematigde deel, kan ook toegepast worden op het andere gedeelte van de Transvaal. De grond is de zelfde, maar het klimaat is veel warmer. Men kan er behalve de planten uit de gematigde zone, ook zulke verbouwen die een warmer klimaat vereischen. In de eerste plaats noem ik de tabak, die er uit- stekend groeit en goede winsten afwerpt. De tabak, die in de Transvaal zeer goedkoop zou moeten wezen, is er evenwel zeer duur; men verkoopt ze te Pretoria voor 3 tot 6 frs. het pond. En toch is het een zeer gemakkelijke vrucht, weinig kapitaal en werk ver 1°. Dat eene vergadering van ingelanden zal sTruiken vernielt! gelloudulL worden op Woeusdag deu 4 Juui 1879, In het gematigde deel zouden even goed als te Nutal, ''es namiddags te ananassen, bananen enz. kunnen groeien. logemeut bewoond Men zou een geheel boekdeel kunnen vol schrijveu, Neuzen. als men eene uauwkeurige en volledige opga\e wilde doen van al de cultures, die mogelijk zijn iu een zoo uitgestrekt land als de Transvaal, dat tegelijker- tijd het klimaat van Spanje en dat van Frankrijk heeft. Zoo zou men b. v. nog kunnen spreken over bosch- bouw, zijdewormteelt enz. enz.; dat zou mij echter te ver van het doel afbrengen, dat ik mij heb voorgesteld. Mijn oogmerk was alleen mijnen landgenooten in de noodige inlichtingen te geven. Daarom meen ik genoeg gezegd te hebben over den 1 a n d- bouw in de Transvaal, eu eindig dus, in het vertrouwen, hiermede een nuttig werk verricht te hebben. Uw oud abonne C. M. 14 Mei 1879. Aanvoer 150 K. G. Boter, 3000 hoender- en 500 eendeneieren. Middenprijzen Boter 0,95 per K. G. Hoendereieren f 0,72} en eendeneieren f 0,80 per 26 stake. Dordrecht, 15 Mei. Tarwe bij den aanvang der markt 30 cent hooger, later als vorenRogge tegen 30 cent hooger goed te plaataen Paarden- boonen 20 cent, Duivenbooneu 40 cent, Witteboonen 50 cent hooger. Puike Zeeuwsche en Vlaamache Tarwe f 9,50 a J 9,80 mindere f 8,80 a J 9,30. Rogge Zienwsche en VlaamBche f 6,30 a f 6,80. Overmaasache 6,30 a f 6,60. Gerst Zeeuwache en Vlaamache winter f 6,50 a f 7,30. Over maasache J 6,50 a f 7,Zeenwache eu Vlaamache zomer f 5,30 a f 6,20 Overmaasache f 5,a f 6,Haver dunue f 3,00 a f 4,20. Dikke f 4,30 a f 5,00. Paarden- boonen f 6,60 a f 7,00. Duivenboouen f 7,a f 8, Witteboonen f 10,a f 12,50. UruinebooDen 7,a f 11,—. Erwten 7,60 a f 8,Koolzaad 11,80 a 12,60. tyjnzaad st. a at. Kanariezaad f 7,a f 8,50. Lokeren, 14 Mei. 7 Mei. Tarwe, p. 106 1., fr. 20,75 a 23,50 21,00 a 23,50 Rogge, 15,00 16,00 14,75 16,00 Gerat, 16,00 17,75 16,25 17,25 Haver, p. zak 13 50 15,00 14,25 15,75 VAN E. VAN DER BENT EN A. BUIJCK. Ter Neuzen, 17 Mei 1879. Hunne dankbare kinderen en behuwdkinderen. •Z». Dat ten kantore van den Ontvanger-Griffier, van af den 19dea tot en met den 28»tea dezer maand, voor de grondeigenaren in dien polder ter inzage zullen zijn nedergelegd de rekening en ver- autwoording over het dienstjaar 1878/79 eu de begrooting voor 1879/80 met metnorie tot toe- lichting. 3o. Dat, na de vaststelling daarvan, de be grooting andermaal ten voornoemde kantore ter inzage liggeu zal eu wel van af den 6den tot en met den 16den Juni a. s., en 4o. Dat de rekening en de begrooting tegeu betaling der kosten in afschrift of druk verkrijg- baar zijn. Ter Neuzen, 14 Mei 1879. Het Bestuur voornoemd, J. VERPOORTE, Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur der waterkeering van den Cala- miteusen polder STAD PHILIPPINE, zal op Woensdag den 3! Mei 1879, des namiddags te 4 uren, in het logement „den gouden Leeuw," bewoond door Mejuffrouw de Wed. J. B. de Foeljaeger te Philippine, in het openbaar, onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, De besteding geschiedt volgens 1 der A. B. Het bestek zal van af den 10 dezer, ter inzage liggen ten kantore van den Secretaris-Ontvanger, en is, op franco aanvraag, tegen dadelijke betaling der kosten ad 0,50 bij hem verkrijgbaar. De aanwijs zal geschieden des Maandags de be steding voorafgaande, door C. van Asperen, water- bouwkundig ambtenaar bij voornoemden polder, bij wieu verder alle inlichtingen te bekomen zijn, alsmede bij het Bestuur des polders. Philippine, den 5 Mei 1879. Het Bestuur voornoemd, V. N. VOERMAN, Voorzitter. A. TAELMAN, Secretaris-Ontvanger.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 3