I1EKENDMAKING. BINNENLAND. No. 1460. Zaterdag 17 Mei 1879. 19e Jaargang AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmiddag DRIE uren. Dit bind vcrschijut Dinsdag- en Vrijdagarond bij JU K. G. DHOAIT te Ter Keiszcs. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Axel maken bij dezen bekend, dat de KEKV1S alhier, dit jaar zal aanvangen den 2 Juni aan- staamie en eindigen den 7 Juni daarna. Axel, den 13 Mei 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S C H O R E R. De Secretaris, J. v. D. SCFIOONAKKER. JPolitielc Overzicht. Beaconsfield lieeft gezegevierd in Afghanistan. Hij heeft zijne vwetenschappelijke grenzen" op de meest eervoile wijze verkregen. De door Enge- land tot Emir gepromoveerde Jacub Kahn is zelf dat gedeelte van zijn grondgebied, hetwelk de voor Engeland zoo belangrijke Khyber-, Peiwar- en Khotanpassen omvat, komen aanbieden. Bovendien heeft hij toegestaan, dat Engeland diplomatische agenten te Kaboel en Kandahar, de hoofdstad en voornaamste handelstad van het rijk, zal vesti- gen. Deze aanvankelijke uitbreiding van grondgebied heeft uit een oorlogknndig oogpunt voor Britsch-Indie veel te beteekenen. De uitge- strektheid gronds bedraagt niet minder dan 80,000 vierkante mijlen, nagenoeg zoo groot als een zesde van Duitschland. Het is, wel is waar, eene ruwe, weinig bevolkte en door roofzuchtige bevvoners be- zette streek, maar de Engelsche volharding en tact tegenover barbaarsche volken zullen deze bezitting tot eene winstgevende maken. Nu rest nog de afdoening der zaken aan de Kaap. Men zal ook liier voorzeker dezelfde tac- tiek trachten in toepassing te brengen. Nu men de boeren en inboorlingen in Natal en Transvaal tot bedaren heeft gebracbt, zal men den Zoeloe- koning ook wel op de eene of andere wijze tot be- tere gedachten brengen en hem dwingen tot den vrede, natuurlijk met strengere voorwaarden tot verzekering van den vrede. In Duitschland is de kundige bondskanselier steeds er op uit, om zijne plannen zoo snel moge- lijk te verwezenlijken. Nu weder is de belasting op den tabak en op het bier aan de orde gesteld. De minister trachtte de bezwaren, geopperd tegen de eerste soort, te ontzenuwen en de voordeelen in het licht te plaatsen, die de voorgedragene wet boven een vroeger ontwerp aanbiedt. De tijd van de hervatting der zittingen van de Fransche kamer nadert. Nu komen ook weder de hangende zaken op het tapijt. Gelukkig, dat die niets beduidende quaestien, waarover zooveel beweging is gemaakt, de verplaatsing naar Parijs en de verkiezing van Blanqui, de gemoederen niet sterk meer in beweging zullen brengen. Men zal naar Parijs gaan en Blanqui niet toelaten. Intus- schen heeft de regeering weder een balletje opge- worpen, om de Parijsche politie in eigen beheer te nemen, opdat zij, in geval van oproer, daarover vrijelijk kunne beschikken. Het laat zich begrijpen, dat de Parijsche gemeenteraad daarmede alles be- halve ingenomen is. De strijd tegen de onderwijs-ontwerpen wordt met onbezweken hardnekkigheid voortgezet. De tegenstanders laten zich geen schrik aanjagen door de bedreigingen en vervolgingen der regeering. Deze verklaart van haren kant, waar ze er gele- genheid toe vindt, dat ze geen haar breed van haar program zal afwijken. Per telegraai. De minister van oorlog heeft in de memorie ter beantwoording zijner begrooting verklaard, dat het bij hem een punt van overweging uitmaakt om, in het belang van vrije ontwikkeling van handel en nijverheid der vesting Ter Neuzen, de servituten, uit hare bevestiging voortvloeiende, belangrijk te verminderen, door aan den koning voor te dragen, haar van eerste klasse van vestingwerken in derde klasse te doen overgaan. De discussien over het kanaal door de Gelder- sche vallei zijn heden in de Tweede Kamer afge- loopen. Na verschillende replieken bestreed de minister van waterstaat sterk het voorgestelde amendement om dit kanaal uit de wet te schrappen. Aanneming van het amendement zou het algemeen landsbelang ten zeerste schaden. Naar aanleiding der discussien stelde de heer Fransen van de Putte eene motie voor, om de stemming over Art. 1 aan te houden tot na de beslissing over Art. 3, waarop hij wijziging zou voorstellen, om bet finantieel bezwaar weg te nemen. Deze motie werd verworpen met 38 tegen 37 stemmen. Het debat over het kanaal door de Geldersche vallei is daarna geeindigd, evenzoo over de ver- betering van den waterweg Meppel—Zuiderzee. De discussie over de noordervaart is aangevangen; door den heer van Naamen is als amendement voorgesteld, dit onderdeel van de wet te schrappen. Maandag voortzetting. Ter Neuzen, 16 Mei, Naar wij heden vernemen, heeft de Engelsche stoomboot S. A. Sadler, kapitein Verril, die giste- ren avond omstreeks negen uur van hier, komende van Gent, naar zee is vertrokken, op de reede voor Rammekens eene daar voor anker liggende Italiaan- sche bark aangevaren, in ballast van Antwerpen gekoraen, zoodat deze daarop spoedig is gezonken, terwijl een matroos daarbij moet zijn verdronken naar men zegt, had de bark geen lichten brandende. Gisteren heeft alhier door het bestuur der waterkeering van den calamiteusen polder vNieuwe Neuzen" de aanbesteding plaats gehad van: Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1880 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerkeu en van het maken van werken tot dijksverbetering enz.; hiervoor waren inschrijvingsbilletten ingekomen van A. v. d. Beek te Zaamslag, voor 18820; D. Bolier Cz. te Rilland, voor 17545; C. Boot Wz. te Ter Neu zen, voor 16089; D. Tholens te Hoek, voor 15598 en C. v. d. Hooft te Ter Neuzen, voor 15480. De begrooting bedroeg 18549,95^. Bij de christelijk gereformeerde gemeente te Oost- en West-Barendrecht, classis Dordrecht, is beroepen de heer P. Diermanse, predikant alhier. Gisteren werd te Middelburg door het be stuur van den polder Walcheren verpaeht het recht om broed- of mosselzaad weg te halen van de paalwerken aan het strand der Noordwatering, ge- durende het jaar 1879. Ingekomen was een biljet van V. N. Voerman te Philippine voor 405. Houtenisse, 14 Mei. Aan het postkantoor te Groenendijk zijn gedurende 1878 ontvangen, 13202 brieven, 1517 briefkaarten, 1780 dienstbrieven, 231 aangeteekende brieven, 23931 dag- en week- bladen. Gestorte postwissels, 557 tot een bedrag van f 10419,64; uitbetaalde postwissels 1041 tot een bedrag van 14939,42^; en ontvangene kwitantien 304, tot een bedrag van f 932,28. In de Dinsdag te Goes gebouden algemeene vergadering der ,/Centrale liberale kiesvereeniging" is de voorloopige candidatenlijst samengesteld uit de beeren Dr. AW. van Campen, te Goes, die 44, Mr. W. A. van Hoek, te Middelburg, die 43, J. H. C. Heyse, te Ziei'ikzee, die 2 stemmen en Mr. Mom Visch, te Arnhem, die 1 stem had verkregen. In drie afdeelingen had de heer Sassen en in een de heer Mr. Walter nog stemmen bekomen. Deze vverden van de lijst genomen, eerstgenoemde uit naam van zijn voorstellers, laatstgenoemde op eigen verzoek. Tevens werd in deze vergadering kennis gegeven van de oprichting der afdeelingen Oostelijk deel van Zuid-Beveland en Hulst. De tweede algemeene vergadering, waarop een definitief eandidaat zal worden geproclameerd, is bepaald op Dinsdag a. s. Belangstellenden maken wij gaarne opmerk- zaam op het navolgende Bij koninklijk besluit van 8 April 1879 (Staats- blad no. 54) tot wijziging van het reglement be- treffende den vorm enz. der maten en gewichten, vastgesteld bij koninklijk besluit van 16 October 1869 (Staatsblad no. 159) wordt bet gebruik ge- oorloofd van ijzeren gewichten van den zoogenaam- den bomvorm, met handvat en justeeropening. Op die gewichten kan de benatning door een enkele K worden aangeduid, met het eijfer, vermeldende het getal kilogrammen. Door den minister van oorlog zijn dezer dagen strenge maatregelen genomen ten opzicbte der werkzaamheden, die soms aan militaire oppassers worden opgedragen. De minister wenscbt den sol- daat niet langer als sjouwerman buiten en als keukenmeid in het huis te laten dienst doen. De prins van Wales heeft aan den heer H. Stasse, kommandant van het stoomschip Prinses Elizabeth, waarmede Z. H. H. den overtocht van Vlissingen naar Queenboro deed, als blijk van tevredenheid een doekspeld ten geschenke gegeven van matgoud, uiterst fijn bewerkt, in den vorm van een paardenhoef, met vijf diamanten als nagels, terwijl het midden wordt gevuld door de kroon met de drie vederen van 's prinsen wapen. Gisteren beerschte te Rotterdam in de handels- kringen en op de Beurs een ware paniek, door bet feit dat de firma Kerdijk Pincolfs, direeteuren der Afrikaansche Handelsvereeniging, gefailleerd en TE«NEEZENSCHE COERANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1