BLNNENLAND. x\o. 1459. Woensdag 14 Mei 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 13 Mei. ABONNEMENT. 7 Per drie maanden binneu Ter Neuzen 1,Door he*, ifeiieele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders Bit bind verschljut Blnatdag- en Vrijdngnvoml COURANT. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruinate berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlridag BRIE nren. K. G. DHOIIT te Ter Nenzen. F*olitieli Overzieht. De Duitsclie rijksdag heeft Yrijdag eene zesde en laatste zitting gewijd aan de algeineene beschou- wingen over de nieuvre tarief- en belastingvoorstellen. In de vorige zitting ging bet vrij wat stormachti- ger toe, dan in die der vorige dagen, wat trouwens niet te verwonderen was, want, 't was Bismarcks felle tegenstander, Lasker, die als eerste spreker optrad. Hij begon met de voorstanders van bet vrijhandel- stelsel te verdedigen tegen de beschuldiging van onwil, om tot eene goede regeling der quaestie mede te werken; hij wees op de kleingeestigheid der beweegredenen van de industrieel-agrarische coalitie en verklaarde, dat het ontwerp—tarief met weinig kennis van zaken in elkander was gezet. Het ging ec'nter niet aan, zeide hij, het Duitsclie volk te doen boeten voor de zonden der tariefcommisssie, maar de rijksdag was geroepen, om de leemten aan te vullen, die de commissie bij gebrek aan de noodige inlichtingen in de voorstellen geiaten had, al zou daar zelfs geruime tijd mede verloopen moeten. Hij besprak toen de graanrechten en be- weerde, dat de eigenlijke bedoelingen van den rijks- kanselier eerst aan het licht gekoinen waren, in zijne correspondentie met den grooten Beierschen grondbezitter, vrijheer von Thungen, dezer dagen in den Reichsanzeiger opgenoinen. In dit schrijven, eene agrarische buitensporigheid, was eigenlijk het ware programma van Bismarck te vindende land- bouw zou ten slotte op dezelfde wijze door den staat beschermd moeten worden, ais de nijverheid. Terugkomende op de door den rijkskanselier in den rijksdag gehoudene redevoering, beweerde Lasker, dat, hetgeen daarin over de verhouding der land- bouw-lasten gezegd was, in erge mate overdreven was en van weinig zaakkennis getuigde. Vooral drukte hij er zeer op, dat de rijke grondbezitters door de indirecte belastingen verlicht zouden wor den, terwijl het duurder worden van levensmiddelen zwaar op de minder bevoorrechten drukken zou. Ten slotte verklaarde hij, zijne stem alleen te zullen geven aan de voorstellen, voor zoover de opbrengst van de nieuwe tarieven strekte, om de "bijdragen der verschillende staten aan het rijk te vervangen, waartoe bijv. de tabaksbelasting kon dienen. En zelfs dan nog zou alles er van afliangen, of de noodige #constitutioneele waarborgen" wel gegeven worden. Laskers redevoering werd terstond bestreden door den minister Hofmann en daarop door Bismarck zelf, die inmiddels in den rijksdag verschenen was, en uit de stenografische verslagen een uittreksel van het gesprokene medebracht. De rijkskanselier, die eene zelfs voor hem buitengewone prikkelbaar- heid toonde, kwam er zeer uitdrukkelijk tegen op, dat men in zijn schrijven aan den vrijheer von Thungen eene //agrarische buitensporigheid" zien wilde, en bestreed op vinnige wijze de meening, dat hij eene financieele grondeigenaars-|iolitiek volgde; evengoed zou hij kunnen zeggen, dat Lasker een voorstander was der staatkunde van hen, die niets bezitten. Met groote bitterheid kwam hij vervolgens op tegen de beschuldiging van overdrijving en van onnauwkeurigheid in de opgaven, betreffende de verhouding van verschillende soorten van lasten. Tot de voorstellen zelven overgaande, legde hij grooten nadruk op de noodzakelijkheid, om de tarieven voor het goederenvervoer laugs de spoorwegen te regelen, hetgeen noodig was, om de grenstollen aan het doel te doen beautwoorden, Ten slotte verklaarde hij, onder luiden bijval van de rechterzijde, dat hij vast besloten had, zijn programma in zijn geheel te laten en ten uitvoer te brengen. vGelijk ik aan von Thungen heb geschreven zoo eindigde Bismarck zijn soinmige posten in het ontwerp- tarief anders, dan ik ze had gewenscht, maar ik kon helaas! niet alles verkrijgen, wat ik wenschte. Miju einddoel is nog altoos hetzcifdevermindering van lasten voor de gemeenten en voor de grondeige- naars door middel van indirecte belastingen, afschaf- fing der klassen-belasting, financieele zelfstandigheid des rijks, verheffing van den nationalen arbeid, in de steden en ten plattelande, bij de nijverheid on bij den landbouw, en bescherming van dien arbeid, zooveel maar eenigszins mogelijk is, zonder benadeeling van het algemeen." Windthorst verklaarde daarop, ook namens het ultramontaansche centrum, een voorstander van matige beschermende rechten te zijn, zoodat hij, onder eenig voorbehoud, wel voor de voorstellen stem men zou. Toen nam de president van den rijksdag, de heer Eorckeubeok, het woord, om Bis marck terecht te wijzen, ten opzichte van eenige door Lasker gebezigde uitdrukkingende rijks kanselier had daarin persoonlijke aanvnllen of on- waardige beschuldigingen gezien, en dat was een zijdelings verwijt, dat de voorzitter zich niet goed van zijne taak kweet. Laskers woorden waren echter wel scherp geweest, doch niet beleedigend. Bismarck antwoordde hierop zeer geraakt, dat hij veel eerbied had voor het oordeel van den voorzitter van den rijksdag; hij had echter ook zijne eigene opinie, als voorzitter van den bondsraad, en, wat hij gezegd had, hield hij volhij had daar niets bij te voegen of af te nemen. Onder hevige opschudding verliet hij daarop de zaal. De berichten uit Zululand luiden nog even on- gunstig, en de correspondenten hebben over 't alge meen een zwaar hoofd in den toestand. Lord Chlemsford vroeg op nieuw versterkingen, waarom Engeland voornemens is, nog 5000 man naar Natal te zenden. In Afghanistan ziet het er beter uit. Jacub Khan beviudt zich thans in het Britsche hoofdkwartier, en men heeft de beste verwachtingen omtrent het resultaat der onderhandelingen. Rusland is verontwaardigd over de berichten, die over zijn binnenlandschen toestand in het buitsn- lmd verspreid zijn. Mogelijk zijn die berichten niet geheel vrij van overdrijving, maar de corres pondenten in Petersburg zullen wel niet geheel onwaarheid schrijven. Intusschen zal op hunne correspondentien voortaan eene strenge controle worden uitgeoefend. Een gerucht zegt, dat door het uitvoerend comite der nihilisten aan den groot- vorst-troonopvolger een schrijven gericlitis, houdende, dat de nihilisten besloten hebben, hem uit den weg te ruimeii. Axel, 12 Mei. Naar wij vernemen hoopt de heer H. van Wijngaarden op 23 Juni a. s. het feest te vieren zijner 25jarige ambtsvervulling als hoofdonderwijzer aan de openbare school te Axel. Clinge, 12 Mei. Gisteren avond omstreeks 11 uren werden de ingezetenen alhier in hunnen slaap gestoord door het geroep vanbrandbrand Het bleek al spoedig, dat een klein gebouwtje juist op de grens van de Belgische Clinge, geheel in brand stond, en, daar de brand door den Zuidoosten wind werd aangewakkerd, werden de daaraanpalende woningen ook door het vuur aange- tast, zoodat vijf huizen en een schuurtje eene prooi der vlammen werden en vijf huisgezinnen thans zonder huisvesting zijn. Oorzaak van dezen brand weder onbekend. Het is verbazend, hoe dikwijls in deze twee dorpen, Nederlandsche en Belgische Clinge, brand woedt en altoos is de oorzaak in stik donker duister gehuld. De heer H. P. Winkelman, burgemeester van Vlissingen, heeft, wegens voortdurende ongesteld- heid, tegen 1 Juli a. s. ontslag uit zijne betrek- king aangevraagd. Voor de leening der stad Brussel is bijna tot het drievoudig bedrag ingeschreven. Aan de inschrijvers zal dus slechts 38 pCt. van de door hen ingeschreven sommen worden toegewezen. De minister schijnt eindelijk gehoor te hebben gegeven, althans eenigermate, aan de adressen van de onderscheidene corporation, die verzochten dat de hooge regeering middelen zou beramen tot be- perking van het misbruik van sterken drank. Vol- gens art. 509 van het nieuwe ontwerp-wetboek van strafrecht zal openbare drotikenschap voor de eerste maal worden gestraft met eene boete van ten hoogste 10, en kan eerst bij herhaling hechtenis van ten hoogste 3 dagen worden opgelegd. Wie liefde gevoelt voor zijn evenmensch, zal elke poging, die op beperking van misbruik toeloopt, toejuichen, en zich verheugen, dat bij het nieuwe wetboek straffen op openbare dronkenschap worden gezet. Wanneer zij gestreng worden toegepast, zullen zij zeker ten goede werken op het maat- schappelijk leven. Jammer, dat de minister de huisje-drinkers, die om de goedkoopte of om 't oog der wereld den roes in huis nemen, niet heeft getroffen of kan treffen, want daar zit eigenlijk de wortel van den kanker, die aan Neerlands welvaart knaagt. Al stelt de minister nog zooveel boete en tuchthuisstraf op het publiek schandaal, zalig zijn zij, die de lading in huis nemen, om niet van de menschen gezien te worden. De te Bergen op Zoom gehouden verpaciitiug van 28 perceelen oester- en inosselbanken heeft den geringen prijs van 564 opgebracht. Sommige perceelen brachten slechts i op. De Kamer van koophandel en fabriekeu te Bergen op Zoom heeft aan den minister van financien te kennen gegeven, dat sedert eenigen tijd de omloop van Belgische centimestukken weder toenemende is. Als oorzaak hiervan geeft de Kamer voornamelijk aan het niet buiten koers stellen der oude koperen munt. Zij wijst er op, dat de wet van 23 Maart 1877 is gemaakt om door eene andere alliage en vorm het onderscheid van de Belgische munt meer te doen uitkomen en meent dat eene gedwongen inwisseling der oude koperen munt noodzakelijk is geworden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1