BINNENLANIX I Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen Mo. 1458. Zaterdag 10 Mei 1879. I9e Jaarsane. I ABONNEMENT. SGHUTTERIJ. Ter Neuzen, 9 Mei. h,,wTmiV Amr'v H Lh 'fTS ill" d'd™ anda™ 8 d"«« Kantongerecht te Hulst. r €7 ter via zi'\si;iii; coiiiiam. Per drie mnanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bl; alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeuden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag ■■amldilag DRIE uren. Dlt bind verschljui Dinsdag- en Vrijdngavond blj J. K. G. DHONT te Ter Nenzen. Burgemoester en Wethouders van Ter Neuzen herinneren de belanghebbenden dat zij zich, ter inschrijving voor de schutterij, inoeten vervoegen op de gemeente-secretarie, tus- schen den 15den en 318ten dezer, en dat zij, in gebreke blijvende dit te doen, ambtshalve in- geschreven, zonder loting ingelijfd en bovendien tot eene geldboete verwezen inoeten worden. Ter Neuzen, 9 Mei 1879. Burgemeester en Wethouders voornd., J. A. VAN BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. Belgische Kamer voor Beigen nog al op landmeter van de eerste klasse bij het kadaster gematigde wijze voortgezet. Veel belangrijks, veel te Goes. nieuws wordt er echter niet te berde gebracht. j Bij de herstemmi ,oor een lid der Tweede let z,jn meestal mm ef meer heft.ge aantqgmgen, Kamer in het kiesdistrict Dordrecht werd kozen die de part,jen elkander toeshngeren. de heer van Qsenbruggen met 682 van de 1204 Overziclit. In den Duitschen rijksdag is de gewichtige strijd aangevangen over de belasting- en tariefwetten. Als ontwerper heeft de bondskanselier den strijd geopend met eene belangwekkendedochzeer behendig ingekleede redevoering, waarin liij in de eerste plaats de noodzakelijkheid betoogde van de voor- gestelde wetten, tot vermeerdering der staatsin- komsten en verhooging van de volkswelvaart. Hij wierp vervolgens een blik op den toestand der ver- schillende takken van handel en nijverheidvooral deed hij uitkomen den treurigen toestand, waarin de landbouw en sommige takken van fabrieks- nijverheid verkeeren. Door het helfen van be- schermende rechten zou, zijns inziens, aan dien toestand een einde komen. De geest, dien deze wetten beheerscht, is een gematigd jirotectionistische, inaar hij verschilt daarin niet van het beginsei, dat steeds door de Duitsche vrijhandelaars wordt voor- gestaan. Ook zij verlangen geen verlaging van rechten en wenschen, zelfs die voor enkele takken van bedrijf verhoogd te zien. Aan dien wensch is bij deze wetten, met inac'ntneming van de binnen— en buitenlandsche belangen voldaan. Hij wees voorts op de gunstige gevolgen, die indirecte be- lastingen voor de vermeerdering van 'a lands in- komsten liebben. Hij koos tot voorbeeld inzonder- heid Rusland en beweerde, dat ook Frankrijk en Amerika zich daarbij goed hebben bevonden. Hij achtte het noodzakelijk, dat de rijks-inkomsten voortaan onafhankelijk worden gemaakt van de ouderlinge bijdragen der bondstaten. Hij koesterde de verwachting, dat ook andere landen in een niet ver verschiet het beschermend stelse! zouden orn- helzeu. Hij besloot met te wijzen op de noodzakelijk heid, ora thans te handelen. Theorien en weten- schappelijke beschouwingen kan men thans gerust achterwege laten. Niet langer mag Duitschland aan de onzekerheid prijs blijven; beter eene snelle verwerping, dan langer vertraging. Na hem sprak de voormalige minister Delbriick, die in kraehtige met feiten gestaafde woorden het onhoudbare van vele van Bismarck's beweringen in t licht stelde, dat, hoe schijnbaar jnist zijn stelsel van een theoretisch standpunt in elkaar sluit, het in de praktijk vele leemten be vat; de nadeelen er van zullen de meeste industrieelen ondervinden. Op vele belangrijke takken van nijverheid is geen adit geslagen; voor sommige is daarentegen alles gedaan; andere worden er werkelijk door benadeeld. Het debat over de ondervvijswet wordt in de In Frankrijk raken de gemoederen al meer en meer in beweging over de zaak van het onderwijs. Aan den eenen kant tracht men verzet onder de bevolkir.g tegen deze ontwerpen op te wekken, anderzijds tracht de regeering zulks door strenge raaatregelen tegen te gaan. 't Is te betreuren, dat door dien hevigen strijd slechts aan de ware be langen der schooljeugd te kort zal worden gedaan. Uit het land der Zoeloes luiden de berichten echter minder gunstig. Het hoofdleger is daar nog steeds werkeloos, en de nieuw aangekomen troepen zijn nog niet gereed tot nieuweu aanval. Intusschen hebben er telkens kleine, maar geduchte ontmoetingen plaats, die kostbare ruiterij en amunitie doen verloren gaan. De boeren blijven nog steeds eene lijdelijke houding aannemen. De regeering in Engeland schijnt ten laatste moedeloos te worden, en heeft verklaard, vrede met de Zoeloes te willen sluiten. Even slecht voor haar staan de zaken in Egypte. geldig uitgebrachte stemmen. Voor de diensten, door den heer P. W. Steen- kamp bij den brand in de broodfabriek op de \ijzelgracht te Amsterdam bewezen, heeft het bestuur van die fabriek hem een fraai zilveren th'eeservies aangeboden, terwijl de gezamenlijke assurandeuren hem eene aanzienlijke geldsom hebben vereerd als hulde voor de uitstekende wijze, waarop de braudweer door hem is ingericht. Deze week is het eerste schip, ruira 3000 ton inhoud groot, in het Koninginnedok te Am sterdam gedokt, en werd door directeuren der Amsterdamsehe droogdokmaatschappij per telegraaf aan H. M. de koningin, die het dok eenige dagen geleden doopte, kennis gegeven van het welslagen van dat verblijdend feit. Een aantal invloedrijke personen in Noord— Amerika richtten onlangs het verzoek tot den gezant van de Vereenigde Staten te 's Hage, den In weerwil van alle vertogen van Engeland en heer Birney, om voor hen eenige Hollandsche frankrijk, om de toegezonden ministers weer in koeien van de beste soorten aan te koopen. De functie te stellen, blijft de onderkoning weigeren, en zet hij de geestelijken en de overmannen op, om zich tegen elke Europeesche inmenging te verzetten. Wij maken onzen lezers opmerkzaam, dat met 15 dezer de zomerdienst van den spoorweg Ter NeuzenMechelen begint; de dienst zal alsdan geregeld zijn, zooals wij dien in het nummer van heden, rubriek middelen van vervoer, hebben aan- gegeven. Op de lijst der 59 hoogstaangeslagenen in 's rijks directe belastingen in Zeeland komen, voor zoover Zeeuwsch—Vlaanderen betreft, de navolgende personen voor met het achter hun naam gevoegde bedrag heer Birney heeft nu, naar wij vernemen, in Noord- Holland een uitmuntende collectie verkregen en dit vee is thans naar New-York verzonden met de stoomboot, die den 3 dezer van Rotterdam der- waarts vertrok. RECHTSZAKEN. Arroiidissenients-rccktbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van den 6 Mei de volgende vounissen uitgesproken J. van den B., zonder beroep te Axel, wegens dief- stal; vrijgesproken. F. B., polderwerker te Kapellebrug, wegens mishan- deling; veroordeeld tot twee boeten, ieder van /8 of 3 dagen gevangenisstraf voor iedere boete. C. de V., arbeider te Kapellebrug, wegens mishan- delingveroordeeld tot 3 dagen cellulaire gevangenis straf en f 8 boete of 1 dag cell, gevang. J. H., arbeider te Kapellebrug, wegens hoon; ver oordeeld tot eene boete van 8 of 3 dagen gevang. F. B., polderwerker, C. de V., J. de V. en P. de V., arbeiders, alien wonende te Kapellebrug, ter zake van mishandeling; den eersteu veroordeeld tot 15 dagen D. F. P. Seijdlitz, te Hulst 2735,24; Jhr. C. de Maere, te Axel 1673,99A. v. d. Broecke, U stnif. terwijl den eersten bovendien is veroordeeld tot 1206,87; J. M. Hennequiu, te Sluis/1114,73 A. J. Risseeuw, te Zuidzande 1014,18^; J. F. Henuequin, te Sluis 961,83^; J. Vogelvanger, te Hulst f 838,55; Jhr. Mr. L. Schorer, te Axel 814,36^. Den 7 dezer is te 's Graven hage met goed gevolg in de wiskunde geexamineerd de heer ■J. W. H. F. Buijze, geboren te Zaamslag den 12 Juli 1858, thans hulponderwijzer te Katwijk aan Zee. Ook de kiesvereeniging Plicht en Recht te Vlissingen heeft tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld den heer H. J. Bool, directeur van openbare werken te Batavia, thans op reis naar Nederland. Door Z. M. is benoemd tot ingenieur— verificateur van het kadaster W. F. Busing, thans tot twee boeten ieder van 8 of 1 dag cell, gevang. voor iedere boete. F. de S., polderwerker te Kapellebrug, wegens mis handeling; veroordeeld tot 3 dagen cell, gevang. Zitting van 8 Mei. S. D. Az. en J. D. Az., beide te Graauw, ter zake van het graven op eene plaats gelegeu binnen een afstand van 500 el uit den oever zeewaarts gemeteu; bij ver- stek veroordeeld ieder in boete van 10, subsidiair gevangenisstraf van 1 dag en solidair in de kosten. W. van J. Pz., te Graauw, ter zake van het teu anker leggen van een vaartuig, geen zeeschip zijnde, in een vaarwater tusschen zonsonder- en opgang zonder een helder wit licht te voeren; bij verste'k veroord. in boete van f 10, subs, gevang. van I dag en in de kosten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1