S-lAftBOSimS BEKENDMAKING. lAMUlS HIDING. BOBRBSff-mSPAM AU REM0IUT0IR. (l. DE EN,23 LUGE KERKSTRAAT 23 WIIKUIBR Jalouzien met Retlingen, 23 LUGE KERKSTRAAT 23 STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE, Openbare Verkoopino BOEREN-INSPAN, Openbare Vcrpacbting. WASCH-CRISTAL. Horlogemaker, NB 36 stuks zware Zilveren Horloges AANBESTEDEN: Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1880, van de aarde-, kram-, rijs- en steen- glooiingwerken aan voornoemden polder. VBKPAOHTEN: ir> cents per pakje. f^Depothouders gevraagd voor alle steden van NEDERLAND. MATIGB PRIJZEN. MUZIEKWERKEN. UURWERKEN. goes. 1 Urea van vertrek gedurende de maand Mei. 7,30 6,30 Het Bestuur van den polder Oiul- W estenrijlr maakt bekend: 1°. Dat eene vergadering van ingelanden zal gehouden worden op Maandag den 19den Mei 1879, des voormiddrgs te 11 urcn, in de herberg van P. Barkman te Iloek. 2°. Dat ten kantore van den Ontvanger-Griffier, ran af den 7den tot en met den 17den dszer maand, voor de grondeigenaren in den polder ter inzage zullen zijn nedergelegd de rekening en de verant- woording over het dienstjaar 1878/79, eu de be- grooting voor 1879/80 met memorie tot toelichting. 3«. Dat, na de vaststelling daarvan, de be- grooting andermaal ten voornoemde kantore ter inzage liggen zal en wel van af den 208ten tot en met den 288ten dezer maand, en 4°. Dat de rekening en de begrooting tegen betaling der kosten in afschrift of druk verkrijg- baar zijn. Ter Neuzen, 5 Mei 1879. Het Bestuur voornoemd, M. RIEMENS Az., Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur der waterkeering van den Cala- miteusen polder STAD PHILIPPINE, zal op Woensdag den 31 Mei 1879, des namiddags te 4 uren, in het logement „den gouden Leeuw," bewoond door Mejuffrouvr de Wed. J. B. de Poeljaeger te Philippine, in het openbaar, onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zecland, O O De besteding geschiedt volgens 1 der A. B. Het bestek zal van af den 10 dezer, ter inzage liggen ten kantore van den Secretaris-Ontvanger, en is, op franco aanvraag, tegen dadelijke betaling der kosten ad 0,50 bij hem verkrijgbaar. De aanwijs zal geschieden des Maandags de be steding voorafgaande, door C. van Asperen, water- bouwkundig ambtenaar bij voornoemden polder, bij wien verder alle inlichtingen te bekomen zijn, alsmede bij het Bestuur des polders. Philippine, den 5 Mei 1879. Het Bestuur voornoemd, V. N. VOERMAN, Voorzitter. A. TAELMAN, Secretaris-Ontvanger. VAN KEN EN IN DE geraeente AXEL. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal, ten verzoeke van ADRIAAN VERS!'RATEN, landbouwer wonende in den Capellepolder, gemeente Axel, op de alsnog door hem bewoond wordende hofstede aldaar, op IHusiiag den 37 Mei 1879, des morgens ten tien ure, in het openbaar verkoopen EENEN VOLLEDIGEN bestaar.de hoofdzakelijk in 6 Werkpaarden, 1 driejarig Yeulenmerrie, 1 tweejarig Paard, 7 Melkkoeien, 2 Kalfvaar- zen, 2 Jaarlingen, 1 eenjarige Springstier, 5 Kalveren, 5 Loopvarkens en 5 Loopertjes, 100 Hoenders en Hanen, 4 Eenden, een Karn- hond met Hok; voorts 3 Menwagens, een Treemkar, 1 Driewielskar met Beerbak, 1 Chais, 3 Pioegen, 1 Meedekploeg, 3 groote en 2 kleine Eggen, 1 ijzeren Egge, 1 Snij- molen, Stroo'oak, Vorken, Rieken, Mesthaken, Zeisen, 1 Kruiwagen, Windmolen, Zaadzeil met toebehooren, 3 Ladders, 3 Graankisten, Graanmaat, Graanschoppen, Stokken met bei- tels, 1 Slijpsteen, Karn- en Mclkgereedschap- pen, eene partij Huismeubelen en hetgeen meer zal worden geveild. Koopen tot en met j 3,kontant. Orgeldraaiers en liedjeszangers worden niet toe- gelaten. Het Dagelijksch Bestuur van het collegie der Visscherijen op de Sshelde eu Zeeuwsche stroomen, gevestigd te Tholen, zal, ten overstaan van den te Bergen op Zoom resideerenden Notaris H. A. van Goch, op Itonderdag den 8en Mei a. s., des v.oor- middags om 10 ure, in het koffiohuis „de Draak" van den Heer Trimbos aldaar, in het openbaar De MOSSELKREEK in vier perceelen, en de navolgende perceelen op de YERSC1IE OES- TERBANK, waarvan de pacht niet voor vijf jaren is verlengd: no. 11, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 131, 132, 186, 187, 188, 189, 215, 216, 217 233 en 247. Boekjes met de algemeena voorwaarden van ver- pachting, de bijzondere voorwaarden, de perceels- beschrijving en de kaart zijn van af den 3en Mei aanstaaude verkrijgbaar ten kantore van den Secretaris-Penningmeester van het Bestuur, tegen betaling van 25 cents per exemplaar. De aanwijzing die zich bepaalt tot de grenzen der perceelen in de Mosselkreek zal geschieden op Binsdag den 6 Mei aanstaaude des morgens vroeg. Gedaan te Tholen, 26 April 1879. Het Bestuur voornoemd, C. J. de V. van NOORDEN, Voorzitter. DE CASEMBROOT, Secretaris. Dit preparaat maakt de wasch sneeuw- wit, zonder de stof ook maar in het geringste aan te grijpen, spaart het ge- bruik van Zeep, en voorkomt de onaan- gename zeejilucht, die men bijua altijd aan de gedroogde wasch bemerkt. Maakt de aanwending van Cllloor en Sod;l overbodig, waardoor de stof altijl aan- gegrepen wordt. Bij het gebruik van dit Preparaat behoeft men de wasch slechts eeninaal te wasschen, maakt het Bleeken overbodig, en kan op deze wijze in elke huishouding worden aan- gewend. Alle nieuwe ontdekkingen om de wasch door machines enz. spoedig te reinigen, berusten moestal op aanwen ding van Cllloor en Soda. Ieder pakje Wasch-Cristal bevat eene nauwkeurige gebruiksaanwijzing. ROBERT IIOLTZ, Nijmegen. Chemisch Technische Fabriek. DE PRACHTIGSTE KEUZE van gewaarborgd voor 5 jaren; AUG. NIMMERGEERS, Mr. Timmerman en Trappenmaker te Sas van Gent. DE PRACHTIGSTE KEUZE van GOES. in verschillende soorten van Gouden en Zilveren Heeren- en Dames-HORLOGES, Bronzen, Marraeren en Vergulden P^N- DULES, met COUPES, Fransche, ovale en vierkante KLOKKEN, Duitsche 8 daags- en 30^^uurs-veerkracht KLOKiKEN, Amerikaansche WEKKERS, SCHEEPSKLOKiCEN, REGULATEURS, HARMONICAS met 1, 2, 3, 4, 6 en 8 registers, met bel en trompet, van af 2,50 tot 60,——. lot het her- stellen van bovengenoemde uur- en muziekwerken beveelt hij zich voortdurend minzaam aan, voor eene soliede behandeling zorgdragende. heb ik weder ontvangen, die ik expres heb laten maken voor zwaar werk, met de paardeu te ver- richten, waarvoor 2 jaren gegarandeerd wordt, van 20,tot 45, Dagelljlis. Van Vlissingen naar Breskens voorm. 6,nam. 1, en 3,45 Breskens naar Vlissingen Van Vlissingen naar Borssele u Borssele naar Ter Neuzen n Ter Neuzen naar Hoedekenskerke n Hoedekenskerke naar Hansweert. h Hansweert naar Walzoorden Walzoorden naar Hansweert Hansweert naar Hoedekenskerke. u Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen Zondng en Zaterdiisr. vm. u 10,30 11- llanndag. 1,30 4,15 Wocnsdag en Vpijdag. vm 7,30 8- 10,30 11- 10,30 11- vm. 7,30 n 8, n 10,30 11- 11,30 mid. 12, nra. 12,30 1- vra. 10,30 11- Dinodag en Douderdiig. vm. 7,30 nm. 2, 8,- 2,30 6,vm. 10,30 u 6,30 n 11,—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 4