BURGERLIJKE STAND? ADVERTENT! EN. <f)) GRONDCREDIET. TE KOO P 'JP Hi -D Schoenmakersknecht gevaaagd HENGSTDIJK. HONTENISSE. ST OPPELDIJK. ZUIDDORPE. HANDELSBERICHTEN. 25 April. 2 Mei. Louden, 5 Mei. 25jarige Echtvereeniging; Boter- en Eiermarkt te Kloosterzande. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPl7 naakt ontkwam men aan de vbmmen. Tweelonge paarden, een jong rund en eenige varkens kwarnen in den brand om. Het overige vee is gqredVan al 't overige wal zich in huis bevond, kon nagenoeg niets gered worden. In de Friesche Ct. verhaalt iemand het vol- gende, dat voor eenigen tijd te Ee in Oostdongera- deel moet zijn voorgevallen. 't Was Zondag, aller- prachtigst weder en de menschen gingen dan ook bij groote troepen naar de kerk. Dat geeft te Ee nog al eenige beweging tegenwoordig. De kerkklok luidde en weldra zou ook ds. Dateina verschijnen om den kansel te bekliinmen. Vdor dit echter geschiedde, kwam er een audere #zwartrok" in de kerk: een ka of torenkraai. Deze trok de algeineene aandacht, behoorde aan een jongen uit het dorp en was tam gemaakt. Onze ka dan, zeker meenende, dat zijn baas ook naar de kerk ging, kwam binnen, nam dadelijk plaats op den predikstoel, en haar inond opendoende, riep ze met luider stem me kaka.... aAlge- meen gelach; bij de meeste kerkgangers ging de natuur boven de leer! Na dit preludium kwam ds. Datema in de kerk. De ka, voor hem be- vreesd geworden, vlucht en plaatst zich op het klankbord en begint daar, onder het zingen van een geestelijk lied door de gemeente, weder zijn ka! ka! ka! ka! ka! enz. zwijgende niet met de vrome schaar. Ds. Datema vroeg daarom aan de ^zoergewaardeerde hoorders," of er ook iemand was, die dit )/beest" kon verwijderen, anders tocli kondeu ze wel weer naar huis gaan. En, ja well er doet zich een vogelvanger op, de ondarwijzer dcr bijzondere school. Hij grijpt „dt; pong" van den muur en zal daarmede het diertje vangen. Dach, miswas't; de ka zet een sclieef gezicht, zij wil van pong nocli bijzonderen meester iets wet en. Ka! ka! roep ze en vlucht van 't klankbord naar 'torgel. Ook daar wordt ze te vergeefs vervolgd, neemt weer een vlucht door de kerk en terwijl duizende lunden omhoog rijzen, ontstaat een alge- meen gelach. Eindelijk wordt er besloten den jongen, den baas zelf, in de kerk te halen, wien de ka toebehoorde. Na lang aarzelen komt deze de kerk binnen, begeleid door den kerkelijken deurwaarder. Algcmeene en plechtige stilte. De jongen roept: ka! Algemeen gelach. De ka repli- cetert, ka! Algemeen gelach. Stilte, diepe stilte. Nogmaals roept de eigenaar kaen met ka! geeft het beestje zich over aan den knaap. Van af 1 Mei worden binnen Parijs krachtens een besluit van Januari 11. eene bijzondere soort van telegrammen door middel van saamgeperste lucht door buizen verzonden. De prijs is onaf- hankelijk van het getal woorden en is voor kaart- telegrammep 50, voor gesloten telegrammen 75 cents. Zij mogen niet zwaarder zijn dan de ver- krijgbaar gestelde formulieren en worden anders, evenals wanneer zij naar plaatsen buiten Parijs geadresseerd zijn, over de post verzonden. Toen 1 dezer de stoomboot Princess Alice op hot punt stond van Dundee naar Liverpool te vertrekken, namen een heer en eene jonge dame plaatsbiljetten. Even nadat zij aan boord gekomen waren, ver- scheen een heer, die de jonge dame opeischte als zijne wettige vrouw, die van hem was weggeloopen en onmiddelijk daarna kwam eene dame aan boord, die verklaarde dat de heer, die de jonge dame vergezelde, haar echtgenoot was en haar kwaad- willig wilde verlaten. Tusschen de beide heeren ontstond nu een gevecht, en inmiddels vertrok de boot, met alle vier aan boord. De gezagvoerder namelijk verklaarde, dat hij niet langer kon wachten, daar het t.ij anders zoude verloopen. Wat er van de twistende echtparen geworden is, is niet bekend. Van 16 tot 30 April 1879. BOSCHK APELLE. Iluwelijks-voltrekkingen. 22 April. Laurentius de Bakker, oud 24 j. en Paulina van Wolffelaar, oud 21 j. Geboorten. 24 April Anna Catharina, d. van Ja cobus de Poorter en van Rozalia Coolsen. 26 April. Maria I ouisa, d. van Josephus de Klerk en van Sophia Claassen. Overladen. 12 April. Maria Anna Collesaer, oud 65 j., echtg. van Jacobus Kint 17 April. Een zoon als levenloos aangegeven van Jacobus Mangnus en van Apolonia Erpelinck. Geboorten. 22 April. Hendrik, z. van Arij de Koeijer en van Cornelia Bavekoo. 27 April. Rosalia, d. van Jacobus de Koning en van Johanna Somers. Huwelijks-aangiflea. W. H. Pieter (van Tcr Neu- zen), jm. en M. A. van Dijke, jd. P. Schelfhout (van Graauw), jm. en C. F. Maas, jd. P. Wullems, jm. en I. Warteel, jd. P. de Bruijn, jm. en C. de Klerk, jd. C. van Kruijssen, jm. en A. Roelans, jd. Huwelijks-voltrekkingen. L. Janssens, jm. en Ph. Schelfhout, jd. Geboorten. Maria Mathilde, d. van P. Bruggeman en van I. d'Hont. Leonie, d. van P. Dobbslaar en van M M. Oostdijk. Jan Fancies, z. en Anna Maria, d. van C. Lamsue. Rosalia, d. van JMaas en A. R. Baart. Maria Anna, d. van J. Pieters en E. de Clip- pelaar. Rosalia, d. van Joh. Bogaart en A. M. Her man. Petrus Jacobus, z. van J. F. van den Haute en van R. Reijuiers. Cornelia, d. van Jac Bogaert en van M. Flips. Apolonia, d. van A. C. Vink. Petrus, z van F. van Eck en van R. Sarneel. Overlijden. P. Struijlaart, oud 65 j. echtg. van J. Korens. J. F. Lamsue en A M. Lamsue, oud 1 d., z. en d. van C. Lamsue. J. C. Yonk, oud 22 j d. van P. Yonk en J. Polder. A M. Pieters, oud 4 d., d. van J. Pieters en E. de Clippelaar. P. J. Mel, oud 65 j., wed. van A. C. Cammaart. M. L de Bakker, oud 9 j., d. van P. de Bakker en P. Fruijtier. Huweiijks-nar.giften. P. Dankaart, jm. en P. Kool, jd. Huwelijks-voltrekkingen. J. F. Schelfhout, oud 43 j., weduwn. en J. M. Giele, oud 23 j., jd. Geboorten. Th. Hemelaar, z van P. W. Hemelaar en A. C. de Rooij. M C. Vetters, d van C. L. Vet- ters en C van den Brande. P. J. van den Brande, z. van A. van den Brande en C. de Bruijne. Overlijden. L. J. Pieters, oud 39 j., echtg. van R. Verstraeten. Huwelijks-aangiften. 19 April. Josephus Francis- cus Schout en Yirginie Leonie van Gremberghe. 23 April. Ferdinandus Verdurmen, weduwn. van Joanna Livina de Maerschalck, en Maria Theresia Haers. Overlijden. 21 April. Maria Theresia de Block, oud 29 j., echtg. van Hcuricus van Bambost. S 6,75 raindrre f 6,50 k f 8,Koolzaad Zeeuwsch f J Flakkeesch f a J Overmaasch f Eieren f 3.a f 3,10 per 100 Btuks. Aardappelen J 4,25 a f 5. Meekrap. Weinig vraag waardoor er geen verandering in de prijzen is ontstaan. V las. Hedeu werd ca. 23000 steen aang voerd, iaeest duor afwijkend goed, die gedeelteiijk tot hooge prijzen nemers vouden. Noteeren Hollandsch 38 tot 56 stuivers, Zeeuwsch 32 tot 40 stuivers per steen. Gent. Id. roode, Rogge Gerst, Haver, Boekweit, p. hect. Duivenboonen, Paardenboonen, Koolzaad, 100 k. Lijnzaad, Kempzaad Lijnkoeken, Kooizaadkoeken kempzaadkoeken, Eieren per 26, fr. 25,00 a 26,00 fr. 25,00 a 26,00 25,00 26,00 ft 25,00 25,50 19,00 20,— i> 18,00 19,00 23,00 23,00 20,00 22,00 a 22,00 20,00 15,00 H 15 50 19,50 19,50 17,50 16,75 40,00 40,00 32,00 84 00 32,00 34,00 26,00 26,00 25,00 24.00 25 00 24'00 19,00 20,00 19,00 20,00 16,00 15 00 1.70 1,80 1,70 180 VAN ADRIAAN DE DOELDER EN LEVIN A VAN ALTEN. Ter Ncuzen, 6 Mei 1879. fluntie dankbare kinderen. ft1 De ondergetcekenden betuigen hun- nen liartelijken (lank voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun 25jarig Huwe- lijk zoo van hier als elders ontvangen. Axel, 4 Mei 1879. J. M. VAN DEN BERGE. P. C. VAN DEN BERGE, VAN VESSEM. Nkdkrlanii. Belois Franebijs KuaiAND. Prijzen <lex* ILIIecten. Amsterdam, 5 Mei. Certific. Werkelijke schuld ditc dito dito dito dito dito Aandeel llaiidelmaatschappij dito exploitatie Ned. staatsspoorw. Ccrtificaten bij Rotsehiid lnschrijvingen Obligatieu 1798/1815 dito Hopo Co, 1855 6e serie dito 1000 1S64 dito 1,. 100 1872 dito L. 100 1873 Loten 1866. Oblig. Hope Co. Leaning 1860 Certific. dito lnscript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligation 18671869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito. Aand. Baltische spoorweg dito dito Jelez Orel dito spoorweg PotiTifiis dito dito Charkow Azov* Schatkist obligatien Prijzen van Coupons Amsterdam 5 Mei. Metall. f 21.324dito zilver 21,35 Div. Eng. per J 11,70. Eng. Portugal per f 11,70 Spaansche piasters j 47,45; Amerikaansche dollars (in good) f 2,44. 30 April 1879. Aanvoer 90 K. G. Boter en 2500 Eieren. MiddenprijzenBoter f 1,10 p«r K. G. Eieren f 0,70 de 26 Btuks. Rotterdam, 5 Mei. Door een zeer kleinen aanvoer van alle granen ondergingen de prijzen bijna geen verandering. Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe j 9,30 a f 9,70. Over- maassche J 7,a J 8,80, Rogge, Zeeuwsche en Vlaamsche 6,30 a f 6,80. Overmaassche f 6,50 a f 6,50. Gerst Zeeuwsche winter f 7,a f 7,40. mindere f 5,80 a f 6,80 zomer dito f 5,80 a f 6,20 mindere 4,50 a f 5,70. Haver, korte J 3,50 a J 5,40 lange f 2.a f 5,Paardenboonen f 6,70 a f 7,20. Duivenbooner. J 7,75 a J 8 25. Bruineboonen f 11,25 a f 12,mindere 6 50 a f 19,75. Witteboouen, Walehersche J 11,75 a J 12,25, Zeeuwsche J 10,25 a f 11,25 mindere f 7,25 a f 10,Erwten. Walcherache j 8 50 5 f 9,Zecuwscbe f 7,75 a f 8,25, kanariezaad beste f 8,25 Poien. 21 pet. 84 3 751 4 971 5 A 100J 1111 21 g 5 H 924 5 U 5 H 874 5 80f 5 81 5 1831 4» 78J 4 4 A 4 A 72 6 A 364 5 A 1184 4» A 87 8 A 484 5 V 804 5 A 804 5 A 804 4 A 764 Voor de vele bewijzen van belang stelling, ons betoond bij het over lijden van twee onzer lievelingen op 28 Maartjl., betuigen wij onzen liartelijken dank. Ter Neuzen, 6 Mei 1879. J. THOLENS. C. B. THOLENSvan der Beek. De ondergeteekende betuigt zijnen liartelijken dank voor de belangstelling, hem betoond bij zijne benoeming tot Sluismeester al hier. A. C. J. LIMONARD. Ter Neuzen, 6 Mei 1879. De gemeente-vroedvrouw A. S. HUF- KENS is van af heden verkuisd van uit de lange Noordstraat naar de Westsluis in het huis vroeger bewooud geweest door den heer Aug. Hamerlinck. Ter Neuzen, 2 Mei 1879. VOOR (In lt<|iiidatie.) CREDITEUREN der genoemde maatschappij kunnen omtrent hunne belangen te raijnen kantore inlichtingen verkrijgen. Ter Neuzen, 6 Mei 1879. J. STURM. EEN ZWAAR SCHIMMELBLAUW MAK zeer geschikt voor molenaar of brouwer, oud 8 jaar, bij R. SCHEELE Dz. te Ter Neuzen. terstond of zoo spoedig mogelijk, tegen kost en inwoning, loon naar bekwaamheid, bij J. PLAT- TEEUW te Hoek bij Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 3