Vertrel fler IrieTenall naar Oost-Inl. BU1TENLAND. POSTER IJ EN. Kantongerecht te Hulst. GEMENGDE BERICHTEN. Nederlandsch Indie, van den 2 dezer, bevat het Gras is er niet, al hebben de weilanden groenbooswichten te vatten, aan wie zeker eene strenge bericht, dat in Atjeh de weersgesteldheid nog altijd de koeien hebben niet te eten, en groenten zijn j straf zal voltrokken worden zoodra men genoeg ongunstig is, zoodat de troepen zich hebben I er niet, al wordt er gepoot en gezaaid, want er 1 bewijzeu tegen hen in handen zal hebben. Vs i i T) 1 1H It i w% r. mat In - -■ zeer moeten bepalen tot opneraingen en verkenningen, waarbij echter den vijand veel afbreuk werd gedaan met weinig verliezen onzerzijds. Bij den vijand viel geen toenadering waar te nemen alien 6,17 's avonds. Yi& BRINDISI, 8 Mei, Yia N1EU WEDIEP, 9 Mei, Yi& MARSEILLE, 15 Mei, i Yia NAPELS, 18 Mei, I De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. groeit niet. Bloemen zijn er buiten nog niet te vinden en in de kassen heeft men op verre na nog niet te kiezen. De nitvoer van bloembollen, hoofdzakelijk uit Haarlem en omstreken, vertegenwoordigt ge- durende de laatste 16 jaren een kapitaal van bijna twintig millioen gulden. Yooral in de laatste jaren is de uitvoer sterk toegenomen, zoodat deze cultuur zich voortdurend ontwikkelt. Zitting van 1 Mei. Te Biervliet heeft een van diefstal verdacht meisjc getracht door ophanging zich aan de straf van den wereldlijken rechter te onttrekken. De toe- leg is mislukt. Te Hansweert is een arbeider overleden, die bij 't plaatsen van een heistelling een blok op 't hoofd kreeg. Een vrouw en 6 kin- deren blijven onverzorgd na. Te Etten miste eene vrouw,- bij hare tehuiskoinst uit de kerk,. haar driejarig kind. Do kleine was onopgemerkt in een sloot geraakt en verdronken. Te Amster dam heeft een meisje door bet drinken van een groote hoeveelheid vitriool zich van het leven be- roofd. Zij was verleid en durfde liaar ouders, brave, hoogst fatsoenlijke menschen, haar toestand niet. openbareu. Er is een belangrijk overschot in de kas van het feestcomite der Haagsche Door cenige Eenigen tijd geleden werd te Brussel veel ge- i sproken over de arrestatie van een bende gauw- i dieven, bijgenaamd de fluweelen vesten, die in het centrum van een der volkrijkste wijken van de hoofdstad, bijgenaamd de oude Duivelshoek, bun P. J. It., te Stoppeldijk, ter zake van jachtovertre- kwartier hadden opgeslagen. ding onder verschoonbare omstandigheden; veroordeeld [)e J3l usselsc|le recbtbank heeft in de jongste burgerij. Dat gebeurt niet veel. tot eene geldboete van 0,50 of subsidaire gevauge- d u verscheidene leden dezer bende veroordeeld der voornaamste slagers te Leiden is door adver- nisstraf van 1 dag en m de kosten. va® tot 4Q maanden geVangenisstraf. tentien bckend gemaakt, dat zij den prijs van het scheldwoorden vrijgesproken. g Jl. Vrijdag bevonden zich in de mijn Agrappe, rundvleesch, te beginnen met 1 Mei met 10 cent L. G. d'H., te Boschkapelle, en P. d'H., te Stop- te Framenes, nog 23 lijken, waarvan eenige in de Per zullen verlagendit voorbeeld verd ent peldijk, beiden ter zake van overtreding van het, regie- gaanderij Van 520 en de anderen in die van 610 liavolgi''?- j-6 8 lertogen osc l zijn r ooi e ment op de polders in Zeeland; veroord. tot eene boete meter. Men is druk bezig met bet water uit den rijksambtenaren 5 manden met sp.ntus aangebouden, van f 10, of subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. verwijderen dat de hoogte van 580 meter w'elke oudel' het bedriegelijk voorgeven, dat de V. Z., huisvrouw van J. de N. te Hontenisse, ter l jjjken der de (]ie in Unhoud uit eieren besto.td, waren verzonden. - zake van overtreding van het herberg reglement; bij in verstek veroord. tot eene boete van 2 of subs, gevang. de mljn waren> zlj" opgehaald. van I dag en in de kosten. In het dorp Bars, arrondissement Mirande, is onder7ijzer"Taneen bijzondere school, beklaagd J. H P. S. en P S., de beide eersten te Honte- in den lmcht tusschen 6 en 7 Febr. j een r.jk j yan onzedeliike handelingen tegenover jeugdige nisse, de laatste te Clinge,_ter zakeals voren i veroord. grondeigenaar met name Esp^ron op geheimz.nm-mei aan'zijne zorge° toevertrouwd. - Aan das'euU1inTkTkosten V Se w'jze vennoord. Lang is men m het onzekere aanstaande geneeskundig congres te Amsterdam A C. P. te Hont'enisse, ter zake van het veranderen 5e™e8t>. l»er de ^uldigen waren En nog is ook dame dee]ne!ne,1; namelijk mevr. Hog- van woonplaats zonder het doen der bij de wet gevor- raen met tot ^kerheid gekomen. x e vermoe gan^ me^ doctor te Londen. Zij zal het woord derde aangifte; bij verstek veroord. tot eene boete van dens rustten echter op de famine van de yrouw f 10 of subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. van den heer Esperon, die zeker 30 jaar jonger V. de C., te Clinge, ter zake overtreding van het was dan hij. Het huwelijk is althans op uit- reglement op het losloopen van honden te Hontenisse; drukkelijk verlangen der vrouw gesloten op voor- bij verstek veroord. tot eene boete van 2 of subs. waarde, dat de goederen zouden toebehooren aan Voor de arrondissements—recbtbank te Alkmaar zal deze week de zaak worden behandeld van een gevang van 1 dag en in de kosten. voeren over den samenhang tusschen den kanker en het lymphatisch systeem. In de Oeverstraat te Arnhem deed zich het buitengewone voorval voor, dat twee verscliillende huurders, een slager en een bakker, elk van meubelwagens voorzien, P. J. B„ te Clinge, ter zake van overtreding van t^tTmeer v'erde^ malkte^TeTrmffamilie hu,s wenschten te betrekken. De een had het reo-lement on het bevisschen der Schelde eu Zeeuw- T - de woning van den vader, de ander van den zoon sche strooraen; bij verstek veroord. tot twee boeten der ™°uw °P a"erlei wijze misbruik van den ryk- gekuurd 'pe Amsterdam heeft zich weer een ieder van 10 of subs, gevang. van 1 dag voor iedere dom van den heer Ijsperon, terwijl levige twisten kantoorbediende met eene geldsom (1500 mark) boete en in de kosten. e» bedreigingen den moord waren voorafgegaan. - er troon8 uit de voeten gemaakl. Te J. de W„ te Clinge, beklaagd van gelijke overtre- Toch bestaat er nog te weinig bewys, om de be- Deveuter is de prjjs van de boter 36 a 40 cent ding; vrijgesproken. schuldigden te veroordeelen. per half kilogram; zoo gelukkig zijn we hier nog L. de R. en L. de R., beide te Clinge, beklaagd Dat koning of keizer zijn niet alle heerlijk- niet. Er waren niet minder dan 190 lief hebbers van gelijke overtre ing; onts agen van recitsvervo ging. keden jn zich sluit, kan men b. v. bespeuren als Voor de pas vervulde betrekking van admistrateur lende o'vertredingen al^voren- bij'veTslek'veroord. tot men let op welke wijze de Czaar van Rusland naar der Drenlsche stoombootmaatschappij te Meppel. vier boeten ieder van f 10 of subs, gevang. van 1 dag Livada is getrokken. Hij vertrok naar het stati- voor iedere boete en in de kosten. on in een zwaar rijtuig en gevolgd door een escorte L. de R., te Clinge, ter zake van eene overtreding van 400 man. Het station was aan alle zijden als vorenbij verstek veroord. tot eene geldboete van door militairen en politie afgezet en raen kon geen f 10 of subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. verlof tot binnengaan bekomen. Hetzelfde was C. de S te Clinge, ter zake als voren; bij verstek kej. geya] met de stations waar de Czaar stilliield. veroordeeld tot eene boete van 10 of subs, gevang. yoor(.g bad men langs de baan op tamelijk klei- van I dag en in <le kosten. ne afst,anden patrouilles geplaatst, terwijl de kei- zerliike trein voorafgegaan werd door een andere, Landbouwberichten. waarin een reeks van gardes du corps en politiedie- Van 23 Maart tot 19 April zijn, blijkens inge- naren geplaatst waren. De maatregelen, tot be komen ambtsberichten, door longziekte aangetast Veiliging van den trein geuomen, waren zoo vele, 28 runderen, als 2 in Noord—Brabant, 1 in Gelder- daj. mej. de yoorbereiding verscliillende dagen ge- land en 25 in ZuidHolland. In het vorige tijd- moeid waren. perk van vier woken ware.. 18 runderen door die te palermQ stonden on. ziekte aangetast langa 29 personen terecht, beschuldigd van te be- Een bewijs, dat tegenwoordig de zuivelbe- booren tot eene bende misdadigers onder den naam reiding zeer weinig winst afwerpt, is: dat te de van ]?ratuzzi. pe yereeniging bleek vaste wetten Rijp een boer zijn melk voor 5 cent de liter ver- en statuten te hebben en stond onder bevel van koopt, daar dit nog veel voordeeliger is dan boter een aanv0erder; zij" had haar eigen notaris, genees- en kaas te bereiden. beer, raadslieden, apotheker en zelfs een kapellaan, Men schrijl't uit het Westlaud: De lente j die eveneens voor het gerecht verscheen. De leden laat zich dit jaar lang wachten. Anders bloeien waren gehouden elkander bij te staan, indien de voor tneer dan eene maand de pruimen, abrikozen politie een hunner vervolgde en de doodstraf werd en perziken, die nu eerst in bloei staan. Zoo is volvoerd aan hem die zich hieraan onttrok. Allerlei het ook gelegen met vroegbloeiende heesters, ter- vreemde gebruiken hadden bij de inwijding in de wijl het vroegste blad, dat van de kastanje, nog bende plaats. Zoo werd b. v. het nieuwe lid in maar ontwikkeld is. Anders bloeien ook seringen eene zaal gebracht voor een Christenbeeld; daar en jasmijnen, geuren versprijdende in de zoele gaf men hem een geladen pistool, en zonder lucht, maar de zeer kleine bloeibeginsels zijn nog aarzelen raoest hij een schot op het crucifix lossen. gesloten. Weinige uren op dag heeft eene liefde- De beteekenis hiervan is, dat wie op den Christus lijke weersgesteldheid zich nog maar doen gevoelen geschoten had, naderhand geene bezwaren meer j e thuig te drjnken of kofliehuis- of spoedig is de lucht met onweerswolken bezet, hebben kon om, wanneer de vereeniging mt eischte, kondor te worde„ die hier en daar uitbarsten. Terstond neemt de zijn vader, broeder of kind te vermoorden. 1 1 koude de overhaud met nachtvorst en aanhoudenden De bewoners van Palermo zijn niet weinig in In iaarloo is het liuis, in mur ewooiu uoordenwind. Aldus is bloeimaand aangebroken. bun schik dat bet der politie gelukt is 29 dezer door den landbouwer Lolkema, atgt! iran ljna Geen wonder dan ook: het salaris bedraagt f 2000 'sjaars. Te Oostende is een lievige brand uit- gebarsten in een petroleummagazijn, betwelk totaal vernield is. De bewoners hebben zich gered, door uit de vensters te springen. Volgens een Brus- selsch dagblad dreigt de leeuw van Waterloo van zijn heuvel te storten. De aardlioop, waarop hij zich bevindt, valt uiteen en het bovenste ge- deelte van de trap is reeds geheeld vernield. De Engelschen, die tot aan den leeuw willen stijgen, zijn genoodzaakt op bun knieen te kruipen. Het aantal branderijen te Schiedam klom in het afgeloopen jaar tot 357 plus een stoom- branderij, die 15 branderijen vertegenwoordigt. De gezamenlijke productie gedistilleerd bedroeg 452,362,51 hectoliters ad 50 procent. Treurige vooruitgang, want hoe hooger Schiedam rijst, boe dieper Nederland zinkt. Een anderbalf jarig kind in den Ilaag heeft door het omtrekken van een petroleumtoestel hevige brandwonden gekregen en is aan de ge- volgen overleden. De rnoeder, die mede brand wonden bekwam, verkeert in een ver van gunstigen toestand. Men moet er zich over verbazen, hoeveel geld de eigenaars van koffiehuizen enz., in korte Zoo heeft een dezer iieeren jaren weter. te oogsten. met 1 Mei zijn functie nedergelegdde man heeft 2 prachtige paarden, 3 dito koetsen, een palfrenier en koetsier aangeschaft, en zal zoodoende aan het jonge Amsterdam leeren, dat niets verstandiger is

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 2