PUBLICATIE BINNEN LAND. Ao. 1457. Woensdag 7 Mei 1879. 19e Jaargang. AIge m ee n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie mnanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Mdh abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushoudera. Bit blad vcrschfjnt Dlnsdag- en Vrijtlaga vond ADVERTENTlf5N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainlddag UEtlE nren. K. G. DHONT te Ter Neuzen. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provineie Zeeland, brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat door hen op Maiindag den 19 Mei 1879, eene schouwing zal worden gehouden over de buurtwe- gen en voetpaden in deze gemeente, voorkornende op de door Gedeputeerde Staten dezer provineie, kracbtens art. 7 van het reglement, vastgestelde tableaux, en noodigen mitsdien de onderhoudsplich- tigen uit om te zorgen, dat de bedoelde wegen en voetpaden in behoorlijken staat van onderhoud en bruikbaarheid verkeeren. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag den 2 Mei 1879. L. VAN DIXHOORN, Burgemeester. E. H. WORTMAN, Secretaris. JPolitielx Overzicht. Bulgarije heeft een vorst, de algemeen beminde Alexander Joseph, prins van Battenberg, tweede zoon van prins Alexander van Hassen-Darmstad en van Julia, prinses van Battenberg. Hij is met algemeene stemmen en geestdrift door de Tirno- vasche vergadering, onder den naam van Alexander I, tot wettigen vorst des lands uitgeroepen. Van de drie candidaten scbeen hij de meest begeerde; want, toen de bisschop van Bulgarije de hoedanig- heden van elk dier candidaten opsomde, viel de vergadering hem in de rede, met den laatsten can- didaat tot vorst te proclameeren. Die keuze schijnt ook aan de groote mogendheden te behagen. Hij is trouwens aan genoegzaain alien verwant. De nieuwe vorst is nog jong, 22 jaar, inaar dapper; hij heeft in den Turksch-Russischen oorlog gestre- den; Hij keut de Bulgaren en zij keunen hem zeer goed. De vreugde over den uitslag dezer verkiezing is buiten de kamer onbesclirijfelijk. De verkiezings- acte werd dadelijk geteekend en aan prins Don- doukoff eene ovatie met muziek gebracht; bij zijn verscliijneti werd deze met uitbundig gejuich be- groet. De nationale vergadering is den 30 April door prins Dondoukoff gesloten. Eene deputatie vertrok terstond naar Berlijn, om aan prins Batten berg de kroon van Bulgarije aan te bieden. De Duitsche rijksdag zal het gewichtige werk der tariefwetten onderhanden nemen. Hoe meer de tijd om te handelen nadert, des te meer raken de gevoelens verdeeld. In de laatste dagen is de schaal weder naar de zijde der vrijhandelaars overgeslagen. Ofschoon men algemeen van ge- voelen is, dat Bismarck zijne plannen, ten koste van wat ook, zal doorzetten, zoo is hij tocli niet zoo zeker van eene meerderheid voor de verhooging der graanrechten. Nu de middenpartij iuziet, dat zij met de aanneming daarvan geen garen zal spinnen, vreest men, dat zij wellichl tegen het voorstel zal stemmen. Hoe bet ook zij, Bismarck zal zijn zin zien te krijgen, is bet niet met deze, dan met eene andere kamer. Aannemen of ontbinden is zijne leus. Vrij algemeen is de bevolking echter beducht, dat het aannemen dier oniwerpen eene ramp voor het land zal zijn. Zij begrijpt niet, hoe de 160 miliioen mark, die bet volk aan indirecte belastingen meer dan thans zal moeten opbrengen, de zoo voorgespiegelde welvaart in 't land zal bren gen. Integendeel, men vreest, dat de andere mogend heden revanche zullen nemen en dat de uitgevoerde waren door verhoogde rechten gedrukt zullen worden. De berichten uit Zoeloeland zijn niet zeer bevre- digend. De opperbevelhebber der Engelschen heeft zijn leger nu weder op zijn eerste standpunt terug- getrokken. De groote hitte en vochtig'neid werkt allernadeeligst op de gczondheid van de troepen en het vee. Onder het laatste heerschte groote sterfte. Ook Citewayo heeft zich met zijne troepen terug getrokken. De Engelschen hebben vergeefs beproefd, de kraal van het Basutohoofd Maroisi te bestormen; zij verloren daarbij 26 man. Het resultaat van al hunne bemoeiingen op het oorlogs- veld is tot dusver geweest een verlies van meer dan 1000 soldaten, eene menigte officieren, benevens eene waarde van 9 miliioen guldeu aan wagens, amunitie, leeftocht, enz. De Hollandsche boeren stonden gereed, ten getale van 4000, om een aanval te doen op hunne verdrukkers. Sir Bartle Frere zou eene samenkomst met hen gehad liebben, waarin het tot eene bevredigende overeenstemraing zou zijn gekomen. Lord Beaconsfield verklaarde in het hoogerhuis, dat bet niet mogelijk was, de handelstractaten op het beginsel van wederkeerigheid te sluiten. Hij gaf daarbij zijne meening te kennen, dat er teekenen van verlevendiging van den handel waren waar te nemen. Ter Neuzen, 6 Mei. Den door Z. M. benoemden sluismeester aan het kanaal van hier naar Gent, de beer A. C. J. Limonard, is Ter Neuzen als standplaats aangewezen. Axel, 5 Mei. Volgens heden alhier ontvangen bericht, heeft de heer M. J. Wentink, predikant te Dinteloord c. a., voor het beroep naar de her- vorrade gemeente alhier bedankt. Dit jaar is door den minister van oorlog gevolg gegeven aan den meermalen uitgesproken wensch, om de miliciens zooveel mogelijk in te deelen in garnizoenen en bij corpsen, nabij hunne burgerlijke woonplaats gelegen. De minister van financien brengt in de St. Ct. ter kennis van de belanghebbendendat in den loop van dit en het volgende jaar honderd twintig kommiezen der vierde klasse der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen kuunen worden aangesteld op eene bezoldigiug van 420 's jaars en eene toelage voor eens van f 75 voor uitrustiug, nadat zij op de linie van toezicht zijn in dienst gesteld. Nadere inlichtingen zijn vermeld in de St. Ct. van Zaterdag. De Stand, spreekt het bericht van het D. v. Z.-H. tegen, dat de heer J. van Oordt, te Amsterdam, schoouzoon van den beer Saaymans Yader, bij de a. s. verkiezingen in het kiesdistrict Goes door de auti-revolutionairen candidaat zal worden gesteld. Tot voortzetting van de buitengewone werken van ouderzeesche oeververdediging aan het district Ftaauwers liebben ingelanden van het waterschap Schouwen besloten, met het gemeente-crediet een 6 pCts. annu'fteitsleening van 92,500 te sluiten. De begrooting van het waterschap bedraagt/268,741. Het aantal kilogrammen oesters en mosselen in het afgeloopen jaar te Bergen op Zoom ook van Tholen verzonden, wordt in ronde cijfers geraamd op 200,000 en 1,770,000, hetgeen belangrijk minder is dan in 1877, toen die cijfers 302,000 en 2,646,000 waren. De Spectator geeft, een welsprekend plaatje. Ofschoon de wind zoo gunstig mogelijk is, komt de zeilboot vEffectenbelasting" toch niet vooruit; daarop wordt de sleepboot Kanaal wet" er voor gezet, en nu is 't in orde;/Zij zal er haar wel doorslepen." Het besluur der afdeeling Westland van de Hollandsche maatsehappij van landbouw heeft aan II. M. de koningin, op den dag van hare intrede in de residentie, ten paleize aangeboden een mandje met blauwe druiven, de eerste vrucht uit 't Westland van dit seizoen. H. M. heeft dit eigenaardig geschenk aange- nomen en het bestuur dier afdeeling haren dank doen betuigen. Deze druiven waren in de gemeente Wateringen geteeld en door den voorzitter dier afdeeling daartoe aan de afdeeling verstrekt. Ofschoon de inkomsten in Indie zeer hoog zijn, moet men juist geen rekening maken om veel te kunnen overleggen. Zeker hoog geplaatst ambte- naar te Batavia is bij voorbeeld in 't genot van een tractement groot 800 's maands. 's Mans noodigste uitgaven maandelijks zijn 200 huishuur, bedienden f 90, rijtuig f 80, twee jongens op de hoogere burgerschool 150, twee kiuderen op de school voor lager onderwijs f 50, rij- en voertuigen om ze naar en van de scholen te brengen of te halen 60. Dit maakt eene som van 630. Er blijft dus over voor voeding en kleeding 170 's maands. Dat houdeu van zooveel bedienden en van rijtuig en paarden is daar geen weelde, maar noodzakelijkheid! Voor elk werk moet men een bediende hebben. Hij, die eten kookt wil geen huis schoonmaken en die hiervoor is aangesteld verkiest niet uw erf aan te vegen of water in uw badkamer te brengen. 't Houden van rijtuig en paarden is ook onver- mijdelijk. Loopende kan men zijn arbeid niet af en huurrijtuigen zijn te duur. 't Is dus ook hier niet al goud, wat er blinkt. De oorlog met Atchin, of Atjeh zooals men ook schrijft, heeft aan contanten gekost in 1873 15,050,000,00 in 1874 8,190,841,00 in 1875 10,366,000,00 in 1876 15,784,445,00 in 1877 16,561,473,00 raining in 1878 7,000,000,00 Dus in 6 jaren tijds/ 72,952,759,00, dat is bijna drie en zeventig miliioen guldens. Hierbij koinen nu nog de reeds gedane en loopende uitgaven over dit jaar. Mocht de oorlog nog geeindigd zijn v<5or wij 1880 scbrijven. Vol gens de jongste berichten marcbeeren de zaken goed. Een bij het departement van kolonien ont vangen telegram van den gouverneur-generap' van TER NEUZENSCHE COI ISWT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1