No. 1456. Zaterdag 3 Mei 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 2 Mei. TI'JK lVEUZENSCHE Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het HE gehee)- Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainfddag DRIE uren. Dlt blad verschljnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij Jl. K. G. DBONf te Ter Neuzen. Bij dezc couraut bcboort een bijvocgscl. Overzicht. Aller oogen blijven steeds gevestigd op Rusland, dat eene zedelijke verdorvenheid te aanschouwen geeft, en een dispotisme aan den dag legt, zooals nauwelijks van eene alleenhecrschappij in Achter- Azie te verwachten is. De algemeene onzekerheid van persoon en eigendom zijn daar thans tot wet verheven. Tegenover de willekeur van eenige waau- zinnige booswichten stelt de regeering de willekeur van ambtenaren met onbeperkte volmacht. Terwijl de eersten stand noch rang ontzien, waar het per- tonen geldt, die in strijd handelen met hunne revolu- tionaire inzichteii, verklaren de anderen ieder schul- dig, die zich niet streng houdt aan de bepalingen, door angst en sclirik in het leven geroepen. De burgerij wordt zoodoende van beide kanten bestookt geen oogenblik is zij zeker van hare veiligheid, j hare vrijheid, haar leven. De mannen van ver- stand en liooge begaafdheid meenden terecht, in zulk eene slaafsche onderwerping en willekeurige bejegening niet te moeten berusten. De hoog- leeraren van de hoogeschool te St. Petersburg hebben hunne betrekkingen neergelegd, omdat zij het te vernederend vinden, aan het lioofd te staan van j inrichtingen van vrije wetenschap, die thans aan zulke slaafsche banden zijn onderworpen. Hun voorbeeld is door hunne ambtgenooten in andsre steden gevolgd. Daarentegen gaat de regeering met steeds grootere gestrengheid to werk, tegenover de studenten der versc'nillende inrichtingen van hooger onderwijs. Dagelijks hebben onder hen samenrottingen en arrestatien plaats. Hen groote menigte van hen zucht in den kerker of in een verbanningsoord. Het laat zich denken, dat onder zulke omstandigheden het onderwijs schade lijdt. Maar buiten dezen neemt het aantal vervolgingen j met den dag toe, terwijl de onbeschaamdheid der nihilisten in dezelfde mate verineerdert. Zij ver- kondigen thans openlijk in hunne plakkaten, dat het leven van den keizer niet meer veilig is en zij drijven de stoutmoedigheid en onbeschaamdheid zdo ver, dat zij hunne ,/broeders" tot dien laag- hartigen moord oproepen. Het voorbeeld van Engeland en Belgie schijnt in Erankrijk navolging te vinden; de werklieden van verscheidene groote zijdefabrieken hebben het werk gektaakt. Daarentegen zijn de Belgische mijn- werkers weer aan 't werk gegaan. In Engeland blijven de kolenwerkers nog steeds weigerachtig, het werk te hervatten. In de zittingen van het Parlement wordt thans weder de oude strijd geleverd, over het verkeerde regeeringsbeleid van het tegenwoordig kabinet. Vooral trok nu de aandacht de hooge som, die op de begrooting voor leger en vloot is uitgetrokken. Een lid becijferde, dat de kosten meer dan tWe'emaal zoo hoog waren, als eene der groote mogendheden zich veroorlooft. Zij bedragen thans, volgens de begrooting, niet minder dan 500 millioen gulden. Hij waagde het eenige bezuinigingen daarin voor te stellen, doch de vrienden der regeering zorg- den er wel voor, dat dit werd afgestemd. In Pruisen is men altijd bezig met strijd- voeren voor en tegen de tariefwetten van den bonds- kanselier. De verschillende steden, provincien en staten zijn nu met elkaar aan 't plukharen over de vragen: bescherming of vrijheid. Het is te hopen en te verwachten, dat aan dat gehaspel spoedig een einde zal komen. De zitting van den rijksdag, die aanstaande is, zal deze wetten en de rege- ling van het onafhankelijke Lotharingen moeten behandelen. Gewis weder eene nieuwe gelegenheid tot strijd, maar zeker geen doellooze. De Bulgaarsche Kamer van vertegenwoordiging heeft hare moederlijke taak volbracht en eene constitutie aan het nieuwe rijk geschonken. Nu zal een landvoogd moeten worden gekozen. Men gelooft vrij algemeen, dat priiis Battenburg de uitverkorene zal zijn. Z. M. heeft benoemd tot sluismeester bij het kanaal Ter Neuzen-Gent A. C. J. Limonard, thans hulpsluismeester. Gedurende de le helft van April jl. zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brieven verzonden Van der Burht te RotterdamK. Kieboom te Weerde. SI ui sk i Iden 1 Mei. Heden werd alhier door den heer le luitenant der Koninklijke mare chaussee de bronze medalje voor 12jarige trouwe dienst uitgereikt aan den marechaussee van de Kasteel in tegenwoordigheid van eenige onder- officieren en marechaussees. Nadat het eereteeken op zijne borst was gehecht, hoorden wij met genoegen den heilwensch van dien officier en aanwezigen van dit wapen, waarop door alien werd aangeheven: Leve luitenant de Rooij! Sas vail Gent, 30 April. Ill den morgen van 29 dezer te 3| uur had in de bloemfabriek van J. Verschatfel alhier door een der ramen een diefstal plaats door zekeren V. de L., vroeger bediende in de fabriek, van 12 kilos bloem. De wachtmeester Prins der marechaussee met den brigadier Segaar op vermoeden daarvan gewaar- schuwd zijnde, betrapten den dief op heeterdaad, die hem arresteerden en in verzekerde bewaring brachten. Een uur daarna had de ongelukkige zich door ophanging aan zijn kousenband van het leven beroofd; hij laat eene vrouw en vijf kinderen aan hun lot over. Bij besluit van den commissaris des konings is bepaald, dat de adevering van de bij de nationale militie, voor de lichting van dit jaar, in te lijven manschappen zal geschieden als volgt Op Woensdag 7 Mei 1879, te Vlissingen in het groot Arsenaal, des namiddags te 1 uur, na aankomst der stoomboot van Ter Neuzen, die der gemeenten gelegen in het Oostelijk gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen. Op Donderdag 8 Mei 1879, te Vlissingen in het groot Arsenaal, des middags te 2 uren, na aan komst der stoomboot van Breskons, die der gemeenten gelegen in het Westelijk gedeelte van Zeeuwsch- Vlaanderen. Op Dinsdag 13 Mei 1879, te Middelburg op de bovenvoorzaal van het raadhuis, des voormiddags te 10 uren, alien uit de verschillende gemeenten dezer provincie, die zich voor de zee-militie heb ben aangemeld. Mr. W. Ph. Vis, lid der Prov. Staten van Zeeland, buitengewoon lid van Gedep. Staten, com missaris van den polder Walcheren, enz., is jl. Maandag na eene langdurige ongesteldlieid, op zijn buitenverblijf te Zeist overleden. Ieder, die hem kende, moest hem waardeeren om zijn eerlijk en rechtschapen karakter, en zijn ijverig streven vooral op het gebied van den landbouw. Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de suppletoire vesting-begrooting, hebben vele leden het verlangen uitgedrukt naar een wijziging van de vestingwet, en wel uit tweeerlei hoofde: 1°. om de werken over een ruimer termijn te verdeelen, meer in verhouding tot onze tegenwoordige finantieele krachten; 2°. omdat de tegenwoordige wijze van oorlogvoeren een verandering van stelsel noodig schijnt te maken. Bovendien zag men op tegen de finantieele ge- volgen van een volledige uitvoering der wet en vreesde men aanzienlijke overschrijding van het geraamde cijfer. Alvorens zich dan ook verder te verbinden, verlangde men algemeen een uit- voerige en duidelijke uiteenzetting van 's ministers plannen en stelsel. Kon dat thans niet, dan bij de volgende begrooting, in welk geval uit de tegenwoordige inmiddels alle nieuwe werken zou- den verdwijnen. Naar wij vernemen, is de zeildag van de Willem Barents voor den tweeden Noordpooltocht bepaald op den 3 Juni a. s. Gegevens en waar- nemingen, op den eersten tocht verworven, wettigen het vermoeden, dat ditmaal het tot nog toe onop- geloste vraagstuk, waar de warme stroomingen blijven, wellicht zal kunnen worden beantwoord. De feestelijke intocht van HH. MM. den koning en de koningin te den Haag heeft Maandag onder goed weder en blij gejuich der saamge- stroomde menigte plaats gehad. De illuminatie, in den avond van den dag ontstoken, voldeed bijzonder. De vele keurige en veelkleurige particu- liere verlichtingen, in de hoofdstraten en't gansche centrum der stad aangebracht, waren meerendeels opgeluisterd door schoone bloem- of plant ver- sieringen, tropheen, etalages en andere, soms zeld- zame decoratien. Van 9 tot 11 uur 's avonds maakten de koning en de koningin in een open rijtuig, met vier paarden bespannen en door ver- schilleude autoriteiten gevolgd, een tochtje door de hoofdstrat8n. Na afloop van den rijtoer verschenen de vorstelijke personen op het balkon van het paleis en groetten de menigte allerminzaamst. Dinsdag werd eene receptie (cour) ten hove gehouden, welke zeer druk bezocht was. Ten een ure aangevangen was het defile langs 1IH. MM. van kainerheereu en buitengewone adjudanten enz. enz. te twee uur afgeloopen. Na afloop deden de koning en de koningin hun dagelijksche wandelrit. Toen Maandagavond jl. 1111. MM. de koning en de koning de Hoogstraat in den Haag passeerden, werd door de zorg van het bekende huis Riminel de straat vdor dit etablissement geparfumeerd met

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1