BINNENLAND. No. 1454. Zaterdag 26 April 1879. 19e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushoudere. ADVEB,TENTl£N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE nren. Bit bind Tcratbljnl Dinsdag. cn Vrijdagavond J. K. ft. DHOJIT te Ter Nenzen. f^olitielt Overzieht. De jongste verkiezingen voor de Kamer van Afgevaardigden is niet ten gunste van de gematigde republiek uitgevallen. Parijs koos een bonapartist, Bordeaux een socialist. En welk een socialist; niet minder dan de beruchte Blanqui, die van de vijf en zeventig jaren zijns levens niet minder dan vijf en dertig in de gevangenis heeft doorgebracht. Hij is twee- of driemaal ter dood veroordeeld, tien jaren bracht hij in ballingschap door en zou nog langer achter slot hebben gezeten, had hij niet geruimen tijd zich weten schuil te houden. In zijn vrijen tijd hield hij zich bezig met samen- zweringen, vechtpartijen of barricades en tusschen de bedrijven door met het schrijven van weten- schappelijke werken over sterrekunde en politiek. Hij is ook vijf uren aan de regeering geweest onder de commune. Tegen alle regeeringen heeft hij samengespannen. Hij kende nooit rust behalve in de gevangenis, daar gevoelde hij zich tehuis en daar" leeft hij nog als een landedelman, zijn geest voedende met zedelijke romans en het lezen van de Staats-courant; als uitspanning kweekt hij vogels op en verzorgt bloemen. Zulk een man wil men nu op 75jarigen leeftijd als volksvert.egen- woordiger der herboren republiek doen optreden. 't Is toch te dwaas, om er aan te denken. Maar 't was ook niet met ernst geineend. Het waren voornamelijk de bonapartisten, die deze poets aan de republiek wilden spelen. Zij verklaarden open- lijk, dat zij haar door deze candidatuur belachelijk wilde maken en de regeering in moeielijkheden brengen, ten einde een nieuwen twistappel in de Kamer te werpen over zijne al of niet toelating. Het laat zich verwachten, dat de regeering zich hierdoor niet zal laten verschalken en dat de meerderheid der Kamer eergevoel genoeg zal be- zitten, om zulk een man niet als confrere aan te nemen. Zijne verkiezing is onwettig enalleende beslissing der Kamer kan uitspraak doen, be- houdens de hoogere uitspraak van den Senaat, die zeker wel in ontkennenclen zin zal uitvallen. De zittingen van de Belgische kamer der afge vaardigden zijn thans geopend en beloven, rijk aan strijd te zijn. De onderwijs-kwestie, als het brand- punt van den strijd, zal de gemoederen niet weinig in opstand brengen. Men mag zich voorbereiden op ongezouten taal. Ook zal een ontwerp worden ingediend, om de knoeierijen bij de verkiezingen tegen te gaan. In Duitschland zijn de partijen van den vrij- handel en het beschermend stelsel steeds dapper in de weer, om in de lucht te schermen met verzet tegen of adhaesie aan de plannen van den bondskanselier. De onderkoning van Egypte zit weer vast in den zadel, heeft zijn eigen //iiationaal" finantieel plan geteekend en laat Engeland en Prankrijk en hunne gevolmachtigden met lange neuzen staan, de handen op den rug gebonden. Hij heeft van zijn leenheer, den Sultan, de verklaring verkregen, dat hij 't niet heel mooi vindt, die heeren zoo voor den gek te houden, doch dat hij er niet aan denkt, hem weg te jagen. Integendeel, als hij er iets op weet, om aan geld te komen en een deel daar- van hem wil overzenden, dan wil hij nog wel teekenen voor al zijn leven, dat hij hem nooit zijn congd zal geven. Hij heeft daarbij al de buitenlandsche consuls op zijne hand weten te krijgen, die hun eigen patroon nu zijn afgevallen. Men moet maar slim zijn, dan kan men geld en vrienden krijgen, en de Khedive heeft getoond, de slimste onder de slimmen te zijn. De mogendheden hebben ieder voor zich, doch in gelijken geest, aan Turkije den raad gegeven, op nieuw rechtstreeksche onderhandelingen met Griekeuland aan te knoopen, alvorens een beroep te doen op de gemeenschappelijke tusschenkomst der mogendheden. Dit is de zin van verklaringen, door sir Stafford Novthcote in het Engelsche parle- ment afgelegd. De goede uitslag van deze poging wordt echter betwijfeld, zoolang Turkije weigert, de grensiijn, door het congres van Berlijn aan- gewezen en waaraan Griekenland zich houdt, als uitgangspunt aan te nemen. Ter Neuzen, 25 April. De op den 26 Maart 11. aan het kantongerecht alhier benoemde griffier Mr. P. M. Beelaert van Em- michoven heeft voor die beuoeming bedankt. Door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is tot hulpsluismeester aan het kanaal te Zuid-Beveland, standplaats Ilansweert, met 1 Mei a. s. benoemd J. de Schutter, thans in die zelfde betrekking te Sas van Gent. In de 2e helft der maand Maart jl. zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brieven verzonden P. van Gaiferen (2 stuks) te Sas van Gent; Overtveld te Middelburg. Aan den heer A. P. Wisse, geboortig van Axel, hulponderwijzer te Middelburg, werd den 23 dezer acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer verleend. In April 1878 verkreeg genoerade heer acte voor de Fransche taal. Axel22 April. Bij de Ned. hervormde ge- meente alhier is beroepen de heer M. J. Wentink, predikant te Dinteloord c. a., classis Breda. Boschkapelle, 23 April. Jl. Maandag werd door den landbouwer H. de Moor alhier een bij hem gemeste stier naar het station te Hulst geleverd, als bestemd voor Belgie. Daar gewogen, bleek het dier het zeldzame gewicht te hebben, van 1060 kilogram, en wordt de zwaarte van hetzelve ge- schat op 1100 kilogram, indien het voor lietver- laten zijner standplaats ware gewogen. De reis van af de hofstede van den verkooper in den Catha- rinapolder tot voornoemd station, pi. m. 2 uur afstand, werd met het kolossale doch tamme dier te half negen ure in den voonniddag aangevangen en in 7^ uur te voet afgelegd. Bij den raad van state is ingekomen een koninklijk besluit, houdende beschikking op het beroep van den gemeenteraad van St. Jansteen van een besluit van Gedep. Staten van Zeeland van 29 November 1878, waarbij zij hun goedkeuring hebben onthouden aan de gemeentebegrooting voor 1879, wegens het daarop voorkomen van een sub- sidie aan het algemeen armbestuur. Het besluit van Gedep. Staten is bekrachtigd en het daar- tegen ingesteld beroep ongegrond verklaard. Het te Ylissingen achterblijvend le bataljon 3e regiment infanterie is aangewezen om, hetzij met November a. s. of uiterlijk met Mei van het volgena jaar, naar Bergen op Zoom te worden verplaatst. Reeds wordt de kazerne voor de ontvangst van gemeld bataljon te Bergen op Zoom in gereedheid gebracht. Maandag zijn in tegenwoordigheid van den hoofd-ingenieur A. J. H. Beeloo aan de werf der Koninklijke maatschappij de Schelde te Ylissingen de kielen gelegd van twee sehroefstoomschepen, genaamd Arend en Yalk, voor rekening van het departement van kolonien ten dienste der Indische civiele marine. Bij dezelfde maatschappij is onlangs mede de kiel gelegd van eene schroefstoomboot ten dienste voor het politietoezicht van de visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen. De machines voor deze vaartuigen, alien van compound systeem, worden mede aan de fabriek der genoemde maatschappij vervaardigd. Den 18 dezer werd te Goes eene vergadering gehouden van de Zeeuwsche auti-revolutionaire kiesvereeniging. Er waren 34 personen tegenwoor- dig, terwijl het bleek dat 73 leden zich bereids hadden aangesloten. De voorloopige commissie stelde voor om het bekend program als grondslag der vereeniging aan te nemen, doch evenwel daarin enkele wijzigingen te brengen. Na breedvoerige gedachtenwisseling werd dit voorstel aangenomen; de wijzigingen bepalen zich tot art. 3 en 4. Het ontworpen huishoudelijk reglement werd aangenomen, nadat daaraan nog eenige uitbreiding was gegeven. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heerenjhr. J. L. de Jongc van Zierikzee, A. Littooij, W. A. de Rijcke en W. J. J. Koole van Middelburg, M. de Jonge Jz. van Goes, W. T. A. Winckel van 's Gravenpolder en J. H. Hennequin van Sluis. De groote dagbladen zijn opgevuld met bijzon- derheden omtrent de hartelijke ontvangst, den koning en de koningin te Amsterdam ten deel gevallen. Onze ruinate is te beperkt om zelfs een eenigzins uitvoerig uittreksel der verslagen te gevenwij deelen daarom alleen het volgende mede De aankomst was bepaald op Maandag ongeveer 12 uur 's middags, doch reeds te 8 uur's morgeus zag men duizendtallen nieuwsgierigen in groote scharen naar het station van den Rijnspoorweg optrekken, om in de eerste rijen te kunnen plaats nemen en bijgevolg goed te kunnen zien. Die later kwam, moest zich vergenoegen achter de voorste rijen te staan en weldra waren het Federiks- plein en Stationsterrein met wachtenden overdekt. Een kwartier na 12 naderde de koninklijke trein en knalde het eerste van de 101 traditioneele saluutschoten, ten teeken dat de trein in aantocht was, en op dat eerste schot, 't welk een doffen nagalm over de rustige stad verspreidde, hoorde men van al de torens, die van bespeelbare carillons voorzien zijn, het vroolijke volkslied weerklinken, waarmede de krioelende menigte gedurig instemde. Een donderend hoera, door de duizenden in de nabijheid van het station, of op de huizen en in de boomen, in de omgeving, aangeheven, was voor TER NEEZENSEHE CIIIR WT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1