B1NNENLAND. No. 1453. Woensdag 23 April 1879. 19e Jaargang. AIge m ee n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het gelieele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE area. Dlt blad veracbljut Dinsdag- en Vrljdagavoud hij J. b. D H O W T te TerMeozen. JPolitiek Overzicht. De hoofdquaestie ran den dag blijft steeds de aanslag op het leven van den Russischen Czaar gepleegd. Nu rijzen twee gewichtige vragenwas de moordenaar een medeplichtige van de nihilisten en welke gevolgen zal het gepleegde feit na zich slepen Ten opzichte van de eerste vraag ver- keert men nog in het onzekere, ofschoon de mis- dadiger verklaard zou hebben, dat hij medeplichtigen heeft en door het lot tot den moordaanslag was aan- gewezen. Zulke bekentenissen hebben hier eene dubbele beteekenis, omdat zij in strijd zouden zijn met het beginsel, dat door de nihilisten schijnt aangenomen te zijn, om de omgeving van den keizer uit den weg te ruimen, maar den persoon des keizers ongedeerd te laten. Ten andere zouden zij door dit feit hunne tegenstanders een wapen te meer in handen hebben gegeven, om hunne snoode plannen te verijdelen. En wat nu het ant- woord op de tweede vraag betreft, hieromtrent schijnt meer zekerheid te bestaan, in dien zin namelijk, dat de keizer tot de deputatie uit den adel gezegd heeft, dat hij ondanks zich zelven door de onbe- gTensde vermetelheid der aanvallers zich genood- zaakt ziet, buiteugewone maatrege'ien te nemen, in het belang der inaatschappij en van Rusland. Welke nu die maatregelen zullen zijn, is met geen moge- lijkheid vooruit te bepalen. In Engeland staren regeering en volk angstig naar de Kaap, die tot dusver voor hen een voor- werp van vgoede hoop" blijft. Kolonel Paerson zou hebben geseind, dat hij het zeer benauwd' in zijne verschansing krijgtde laatste voorraad voedsel is opgeteerd, het verkrijgen van eene teug waters gaat met levensgevaar gepaard, ziekte en ellende grijpen meer en meer om zich heen. Nu zag hij aan den eenen kant de spits zijner bevrijders, ten getale van 6000 man in het verschiet, maar in zijne nabijheid niet minder dan 35000 geoefeude Kafifers, die zich aangorden tot een verwoeden strijd, om bevrijders en gevangenen in het zand te doen bijten. De ontmoeting moet reeds plaats hebben geliad en de beslissing zijn verkregen. Maar vele dagen moeten verloopen, eer men in het moeder- land den uitslag te weten kan komen. Intusschen verbeiden daar 20000 arbeiders in de kolenmijnen de uitspraak hunner patroons, of'nun loon op den ouden voet geregeld zal worden, dan wel of zij moeten verhongeren of toegeven. Na- tuurlijk zullen zij tot het laatste besluiten, maar eer het zoover komt, zal nog veel geleden en ge- streden moeten wordende strijd om 't leven en de strijd over het kapitaal, een moeielijke tweesprong, waaruit de laatste gewoonlijk als overwinnaar treedt. In Frankrijk zijn de radicalen warm, om den communard Blanqui in de Earner te brengen; ze trachten al het mogelijke aan te wenden, om de regeering te dwarsboomen. Te Parijs vergadert intusschen een congres van katholieke afgevaardig- den, senatoren en bisschoppenom te beraad- slagen over maatregelen tegen de nieuwe onder- wijswetten der regeering en zich voor te bereiden tot den strijd, dien zij weldra tegen deze ontwerpen zullen aangorden. In Duitschland zijn thans de zeehandelaars bij- eengekomen, om voor de belangen van den handel in 't algemeen en voor de hunne in 't bijzonder een lans te breken. Zij verklaarden in eene ver- gadering te Berlijn eenstemmig, dat de belasting- plannen van den bondskanselier voor een goed deel onaannemelijk zijn en meer na- dan voordeel het land zullen aanbrengen. Zij hebben dat alles heel netjes aan den rijksdag uiteengezet. Nu is 't de vraag, of het hun veel zal helpen. 't Valt zeer te betwijfelen. De zaakjes in 't Oosten gaan haar gangetje, dat wil zeggen langzaam aan. Door geven en nemen schieten ze allengskens op. De porte heeft zijn gouverneur voor Oost—Rumelie van de mogend- heden laten keuren. Hij vond genade in hunne oogen. Of hij nu ook in functie zal treden, is de vraag. Hij is een Bulgaar en men zegt, dat hij wel berekend is voor zijne niet gemakkelijke taak. Maar overigens schijnt van eene gemengde bezetting van dit gebied vooreerst wel niet te komen, Rusland zal alleen voorloopig de taak op zich nemen, in afwachting dat de vernuftige diplomaten weer iets anders er op zullen vinden, om de vonken aan den gang te maken. Ter Neuzen, 22 April. I)e luitenant der infanterie L. A. de Jong van Lier, te Middelburg in garnizoen, wordt met den 1 Mei a. s. met een detachement van 16 man- schappen tijdelijk naar hier geplaatst. Het 3e bataljon van het 3e regement infanterie te Vlissingen heeft order ontvangen den 29 dezer van daar naar Bergen op Zoom te marcheeren. Onder verschillende naturalisatie— wetsont- werpen, welke aan de Tweede Kamer ingediend zijn, komt er ook een voor betreffende P. M. J. Dierickbierbrouwer, geboren en wonende te Koewacht. Axel, 21 April. Voor het beroep totpredikant bij de Ned. herv. gemeente alhier is door den heer W. Mense, thans te Zwijndrecht, bedankt. Walsoorden, 19 April. Heden had alhier plaats de aanbesteding der gewone herstellings— en ver- nieuwingswerken aan de zeewering en oeververde- diging van het calamiteus waterschap Walsoorden, met hun onderhoudgedurende het dienstjaar 1879/80. Ingekomen waren 12 iuschrijvingsbiljetten en wel als volgt: A. van der Beek te Zaamslag, voor 27840; J. van Poperingh te Bruinisse, voor f 27593; C. Bolier te Rilland, voor/ 27300; B. den Exter van den Brink te Krabbelidijke, voor f 27200; C. Boot te Ter Neuzen, voor 26980; J. Verkuyl Quak- kelaar te Vlissingen, voor 26877 D. Bolier te Bruinisse, voor f 26750; J. Kraaijeveld te Krui- ningen, voor 26660; B. Ringhout te Walsoorden, voor f 25999; D. Tholens te Hoek, voor 25700 C. van der Hooft te Ter Neuzen, voor 25484 P. J. van Remortel Nz. te Hontenisse, voor 25480. De raming was 27395,59. Men zal zich misschien herinneren dat voor geruimen tijd melding werd gemaakt van de door den heer P. L. Thomas, te Hulst, in 't werk ge- stelde pogingen tot opgraving van een Spaansch schip, geladen met staven zilver, dat in de nabij heid zijner woonplaats, op reis van Antwerpen naar Middelburg, gezonken en sedert vele jaren door den bodem overdekt zou zijn. Dit werk is indertijd gestaakt, dewijl men geen werktuigen bezat om dieper dan tot 13 voet te boren. Naar wij vernemen zullen de onderzoekingen thans voor reksning van den heer Thomas her- vat worden door de heeren Gebr. Kronenburg, te Culemborg, en wel door middel van grondbo- ringen tot minstens 30 it 40 meter diepte. Krachtens genomen raadsbesluiten zal de kermis te Philippine voortaan gehouden worden op den 3en Maandag in Juni en de twee volgende dagen, en die te Hoofdplaat op den 6en Zaterdag na Pinksteren en den daarop volgenden Maandag. Tot commies ter provinciale griffie, derde afdeeling te Middelburg, in plaats van Mr. Dronkers, is door gedeputeerde staten gisteren benoemd Mr. W. Polman Kruseman. Op een request van het gemeentebestuur van Aardenburg aan den minister van finantien, om een geriefkantoor in te richten onder de ge meente Eede aan de Belgische grenzen, tot het doen van in- en uitklaringen van goederen, onder- hevig aan in- en uitgaande rechten, is gunstig beschikt. Het kantoor zal echter alleen des Zater- dags op bepaalde uren geopend zijn, ten behoeve vooral van den diligencedienst van Aardenburg naar Brugge, vice versa. De leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn tegen 28 April, des namiddags ten 3 ure, bijeengeroepen. De geheele sterkte van de schutterij, dienst- doende en rustende, was op 1 Januari 1879 118,236 man tegen 116,938 op 1 Januari 1878. De sterkte van den eersten ban der dienstdoende schutterij in Zeeland bedroeg 879, die van de rustende 4750 man. De militiens der lichting 1877 bij het rege ment rijdende artillerie onder de wapenen, zullen tegen 1 Mei in het genot van onbepaald verlof worden gesteld. Naar men verneemt zou bij HH. MM. den koning en de koningin het voornemen bestaan in de zomermaanden een bezoek te brengen aan de zuidelijke provincien. Dit komt overeen met een gerucht, dat te Mid delburg gaat, als zou reeds aanschrijving gekomen wezen, dat HH. MM. bepaald die stad zullen bezoeken. Men spreekt reeds van de laatste week in de maand Mei, wanneer dat bezoek zou plaats hebben. Met het oog op dat bericht wenscht de rege- lingscommissie voor het congres en de uitvoerin- gen van het Nederlandsch gymnastiek-verbond de feestelijkheden, in verband met de te Maastricht te houden algemeene vergadering, tot het bezoek van de vorstelijke personen aan genoemde stad uit te stellen. Bij het loodswezen te Vlissingen zijn verle- den week twee kotters in dienst gesteld, bestemd om, te beginner, met 20 April a. s., een loodspost te bezetten in de nabijheid van den vuurtoren van Dungeness, zoodat nu de naar Vlissingen bestem de schepen daar steeds een loods zullen kunnen vinden. Het zeegat van Vlissingen is thans dus gedekt door vijf steeds in zee kruisende loods- TKR IMEUZEIMSCIIE COURAIMT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1