BINNEN LAND. i\o. 1452. Zaterdag 19 April 1879. 19e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 18 April. nil M:iizr\s<;iiK 1:01mm. Per drie mnandeu binnen Ter Neuzen 1,Door het gelieele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders ADY ERTENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,1#. Gtrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiamiddag URIE nren. Dlt bind Tcmchijnt Dinsdag- en Vrijdngavond bij JU K. C. DflOKT te Ter Nenzcn, Bij dcze courant bcboort een bljvoegsel. Politifik Overzicht! Rusland heeft ditmaal de treurige onderscheiding, otn aan het hoofd van ons overzicht te staan. Treurig noemen wij die onderscheiding, omdat het feit van den dag niet meer of minder geldt, dan een aanslag op het leven van zijn alleenheer- scher. Toen de czaar Maandag morgen zijne gewone wandeling deed voor het gebouw van den generalen staf te St. Petersburg, loste een onver- laat niet minder dan vier revolverkogels op hem, doch hij bleef ongedeerd. Jt Schijnt, dat de man- nenhand .minder vast of het oog, minder scherp ziet, dan dat der vrouw. A1 de getrotfenen kwamen door vrouwenhanden om, de mannen-aanslagers misten persoonlijk hun doel. En dat is gelukkig ook, want anders zou er al vrij wat ornkeer in de wereld zijn teweeg gebracht, indien al die kogels hun doel hadden getroffen. Niet alleen, dat in de laatste weken geheime brandbrieven tot ver- schillende hooge ambtenaren waren gericht, maar de revolutionaire bladen sloegen een toon aan en behelsden bedreigingen, zoo helsch en vernietigend, dat men zich onwillekeurig moest afvragen, of er in deezarenstad volslagen regeeringloosheid heerschte. Weinige dagen voor den aanslag op den keizer, werd er een gewaagd op den gouverneur van Kieuw. Door een der hoofdstraten te paard rijdende, werd een schot op hem gelost, dat miste. De gendar mes, die den snooddaard moesten achterhalen, leg- den daarvoor zoo weinig bedrijvigheid aan den dag, dat hij ontkomen zou zijn, had niet een boer hem een slag op het hoofd gegeven, waardoor hij be- wusteloos neerviel. De gouverneur was door het revolutionair comite gewaarschuwd, en had toen zijn ontslag ingediend. De Engelschen zullen een alles belialve aan- gename Paschen hebben doorgebracht, in spanning als ze zitten over den uitslag van het ontzet van kolonel Pearson aan de Tugala-rivier aan de Kaap. Het feit moet nu reeds beslist zijn, doch hei bericht kan zich, bij gebrek aan telegrafische ge- meenschap met Europa, nog wel eenige dagen laten wachten. Intussehen schijnt het in de Transvaal en Natal alles belialve rustig te zijn; de boeren hebben een plechtigen eed gezworen, dat zij geen deel aan den strijd zullen nemen tegen de Kaffers, zoolang zij niet hunne volkomene vrij- heid hebben herkregen. In het district Nieuw— Engeland heerschte den 18 Maart eene groote moedeloosheid, doordien het land geheel aan de genade der Kaffers was overgelaten. Alle inwoners waren met hun vee gevlucht, dat ze zelven inoesten drijven, omdat de Kalferbedienden dit weigerden te doen, of hun dienst hadden verlaten. Het graan stond rijp op eenige |ilaatsen, maar er waren geen handen, om het te maaien. In Azie verwekt Jacub Kahn bezorgdheid, die niet wil toestemmen in de vredesvoorwaarden en zich tot het uiterste wil verdedigen. In Egypte geeft de Khedive handen vol werks, daar hij zulk eene verwarring heeft te weeg ge bracht, dat de ministers waarlijk niet weten, hoe te handelen. Het gerncht, dat de sultan zou aan- geboden hebben, hem te ontslaan, en in diens plaats zijn ooin Halim-pacha aan te stellen, wordt tegengesproken. Men vermoedt dan ook, dat er, zoo al niet samenspanning tusschen heer en vasal, althans geen bepaalde tegenwerking bestaat. Nu schijnen de bevolking van en de vertegenwoordiger, te Cairo op de hand van den onderkoning te zijn iets dat de zaak nog moeielijker maakt. In Erankrijk begint de aanhang der communards zich meer en meer te roeren. De gevangen com munard Blanqui wordt door zekere partij tot volks- vertegenwoordiger aanbevolenzij wendt alles aan, om haar doel te bereiken. Men raadt het minis- terie aan, maar toe te geven en hem genade te schenken; beter, dan hem gcdwongen in de kamer te raoeten toelaten. Naast hen wagen het de bonapartisten, zich te laten gelden. Hunnerzijds hebben zij thans een petitionnement op touw gezet tegen de onderwijs-ontwerpen der regeenng. Deze heeft handen vol werks, om te waken, dat geen opruiende taal wordt verkondigd. De nieuwe plannen van Duitsch lands bonds- kanselier schijnen alles behalve in den smaak der Bremer en Hamburger roerders en liandelslui te vallen. Ze hebben er de lucht van gekregen, dat Bismarck hunne onafhankelijkheid zou willen prijs geven, door ze te noodzaken tot aansluiting bij het tolverbond. Ze hebben ronduit verkiaard, dat ze vrij willen blijven, steeds het beginsel van vrijen handel willen bevorderen en van geen bescher- ming der nationale vlag of van differentieele rechten willen weten. Eerstdaags zullen de vertegen- woordigers der zeehavens te Berlijn samenkomen, teneinde maatregelen te beramen, hoe zich in deze aangelegenheid te gedragen. Er is wederom sprake van eene ontbinding van den rijksdag, ingeval de kanselier geen kans zag, zijne hervormingsplannen goedgekeurd te krijgen. Gaan we de stemming echter na, die meer en meer voor de plannen veld wint, dan gelooven we, dat hij eerder van sliinheid, dan van overmacht zal gebruik maken. Per teleenmaf. 's Gravenliage, 18 April. Het voorloopig ver- slag van de effecten—belasting is heden verschenen de groote meerderheid in drie afdeelingen was overtuigd van de noodzakelijkheid, om door krach- tige maatregelen te voorzien in de blijvende gaping tusschen de gewone behoeften en de inkomsten. Een aantal leden meenden dat de drie millioen dezer belasting wel door inkrimping der uitgaven te vinden waren. Velen bestreden de rechtvaardig- heid en billijkheid dier belasting. Tal van be- zwaren daartegen werden ontwikkeld, ook met het oog op den effecten— en geldhandel. Sommigen stelden eene algemeene incometax op den voorgrondvelen wenschten inkomsten van roe- rend vermogen op minder bedenkelijk wijze te treffen. Wilde men deze belasting, dan moest zij uitgebreid worden tot hypothecaire en andere schuldvorderingen. Zooals onze lezers in het bijblad zullen zien, hebben wij thans aan het verzoek van verschillende lezers onzer courant voldaan, om den loop van den burgerlijken stand ook van andere gemeenten op te nemen. Wij wenschen daarmede voort te gaan en zullen geregeld in het eerst uitkomend nummer na den len en 15en van elke maand de ontvangen op gaven onzen lezers mededeelen. Heden werd gevankelijk van hier naar Middel- burg overgebracht, zekere Petrus van Laer, van beroep schippersgezel, oud 16 jaar, wonende te Clinge (Zeeland), beschuldigd van diefstal in gelds- waarde in een bewoond huis ten nadeele van F. Pieters aldaar op den 14 April jl. Axel, 17 April. Gisteren avond omstreeks 9 uur kwam de 70jarige kleermaker S.alhier van het station en huiswaarts keerende geraakte hij, door de duisterni* misleid in de brandput te water, doch werd gelukkig op zijn hulpgeroep door eenige personen daaruit gehaald en gered. Een uur later om 10 uur hoorae de vrouw van den herbergier van Aerde alhier hulpgeroep, waarop haar man, die reeds te bed lag, naar den kinderdijk liep en aldaar een persoon te water vond, die in de diepte verdween. In een schuit springende, had hij het geluk den drenke- ling bij het weder bovenkomen bij de haren te grijpen, met behulp zijner vrouw uit het water te halen en hem alzoo van den dood te redden. Alstoen bemerkten zij, dat de geredde de horlogie- maker J. alhier wonende, was, die eenige mi- nuten te voren hunne herberg had verlaten. Men verwacht gedurende het aanstaand verblijf van Z. M. den koning te Amsterdam, de benoeming van Z. K. H. prins Alexander tot stedehouder van Luxemburg. De minister van oorlog heeft bepaald, dat de gladde ijzeren kanonnen, thans nog bij de ves- ting-artillerie in gebruik, vervallen, behalve het kanon van 9 centimeter, en dat de hierdoor beschik- baar komende vuurmonden in de verschillende ves- tingen en forten publiek zullen verkocht, worden. Ter benoeming van vier sumumerairs der directe belastingen en van het kadaster zal in de maand September 1879 op nader te bepalen plaats en dagen, een vergelijkend examen worden ge- houden. Hij, die tot het examen wenschl te worden toegelaten, moet op 1 Januari 1879 den ouderdom van 19 jaar reeds en dien van 25 jaar nog niet hebben bereikt, en voor 1 Augustus 1879 aan den minister van financien een verzoekschrift in- dienen, onder overlegging van de vereischte stukken. De surnumerair der directe belastingen en van het kadaster ontvangt, na in dienst te zijn gesteld, een toelage van 100 's maands. De hoofdeommissie voor de viering der Unie te Utrecht, is in overleg met de plaatselijke com- missien tot het treurige besluit moeten komen het plan tot monumentale vereeuwiging dier belangrij- ke gebeurtenis op te geven, en de gelden aan de inschrijvers terug te geven. Van dit besluit is aan Z. M. den Koning kermis gegeven. In de tegen Woensdag 23 April te Utrecht belegde vergadering van de vereeniging voor de krijgswetenschap zal de heer W. Rooseboom eene voordracht houden over de handhaving onzer neu- traliteit in verband met de Wester-Schelde. De Nieuwe kerk te Amsterdam, wordt, naar

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1