No. 1448. Zaterdag 5 April 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. Ter Neuzen, 4 April. TER NEIJZENSCHE COIIRANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het i<elieele Eijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brievenbushouders. ADVEKTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiamlddng II HIE nren. Dlt bind verschljnt Dinsdag- en Vrljdagavond bij Jl. K. ft, DIOAT te Ter Nenzear JPolitielt Overzicht. De vuurproef, die het Engelsche ministerie in het lagerhuis te doorstaan had, was harder, dan die waaraan het in het huis der lords blootstond, en nochtans heeft het ook daar de overwinning be- haaldd. w. z. de motie, door de heeren Dilke en Mure gesteld, om de houding der regeering af te keuren, in zake het voorgevallene met den gou verneur van de Kaap, werd met eene meerderheid van 60 stem men verworpen. Ofschoon een dergelijke uitslag te verwachten was, heeft het debat over de motie echter die uitwerking gehad, dat het de meening der partijen, omtrent de handelingen der regeering in de koloniale politiek, in een helder licht heeft gesteld. Opmerkelijk was bij dit debat, dat de scherpste pijlen uit den koker der conser- vatieve leden kwamen en het doel juist raakten. Men nam de verklaring van de. regeering aan, dat zij voor eene verdedigende houding eene voldoende troepenmacht naar de Kaap had gezonden. Maar men veroordeelde het in den gouverneur der koloni* dat hij aanvallender wijs is te werk gegaan en de Engelsche onderdanen aan zijne roekelooze handel- wijze had opgeofl'erd. Men ging nog verder en beweerde, dat er volstrekt geen noodzaak tot zulk een aanval was geweest, ja, zelfs niet tot den oorlog. En zoo al, dat die dai; door Sir Bartle Frere zelf was uitgelokt. Al zijne handelingen zoowel in Natal, den Transvaal, als in Zoeloeland rechtvaardigen eerder de uitspraak, dat hij een ongeschikt en eigenzinnig, dan een bekwaam en gewillig ambtenaar was, zooals in eene hooge be* trekking als de zijne paste. Allen, zoowel de liberale als de conservatieve woordvoerders, ver- klaarden dus uit eenen mond de noodzakelijkheid in te zien, dat Sir Bartle Frere onverwijld terug- geroepen werd. 't Zou nu al heel zonderling zijn, als de gouverneur meer aan het vertrouwen der regeering, dan aan dat van het parlement zou hechten, te meer daar de stemming bij de bevolking aan de Kaap alles behalve gunstig jegens hem is. In Frankrijk houdt de kwestte over blijven of verhuizen naar Parijs nog altijd de partijen van kamer en senaat bezig. Dat komt er van, als men samen moet wonen. De senaat wil niet doorgaan voor buurmansgek en zich altijd naar diens grillen schikken. Welke mooie praatjes en schoone be- loften de radicale heeren van de beneden verdieping ook mogen doen, de heeren van het bovenhuis ver- kiezen niet, met die woelgeesten in die woelige stacl Parijs samen te wonen. Hunne vrees is te meer gegrond, nu ook een woelig clubje uit Nieuw- Caledonie eerstdaags den Parijschen bodera zal be- treden, die daar wellieht zekere plannen zullen broeden, welke de, veiligheid van die respectabele manneii in gevaar zouden kunnen brengen. En waarlijk, er is zeer weinig kruit noodig, om die miju te doen ontploifen. De kwestie van het hooger onderwijs houdt de liartstochten in de hevigste male gaande en men zal het ontwerp vrij wat moeten snoeien en matigen, zal men veler gemoederen tot kalmte kunnen brengen. Wellieht houdt men deze zaak nog wat op sleeptouw, evenals men denkt te doen met de verhuiskwestie, teneinde na het bedaren van den storm een slag te slaan. In den rijksdag van Duitschland heeft de socialist Liebkneclit weder de regeering onderhanden ge- nomen, daar hij beweerde, dat de post-admini- landsehe zaken afkomstig wetsontwerp, houdende stratie het briefgeheim schond. Dat gold natuurlijk toezieht op de openbare middelen van vervoer, inge- liet besluit, om revolutionaire gescliriften te onder-1 trokken, omdat hij zich met het beginsel van zoeken en des noodig terug te houden. De regee- voorafgaande vergunning niet kon vereenigen. Naar ring verdedigde zich op groud van de wet. Al zijn oordeel is een onderneming van een openbaar wat vroeger door Liebknecht dienaangaande was middel van vervoer een bedrijf, dat wel verre van aangevoerd, bleek ongegrond te zijn. En daarmede gevaarlijk, schadelijk of hinderlijk te zijn, integen- kon hij weder naar huis gaan. deel zeer ten bate strekt van het publiek. Be- Op den eersten April kreeg Bismarck een stand- 1 houdens de inachtneming der algemeene reglementen beeld in Keulen. Hij zeide, te vreezen, een gek van politie, aange.vuld voor zoover die tkans niet figuur te zullen maken, als hij op den dag der voldoende zijn, behoort dus de oprichting van der- gekken zoo geheel in 't ijzer zou verrijzenmen gelijke ondernemingen te worden vrijgelaten. D« zou nu een ijzeren en een vleeschelijken Bismarck hebben. Het standbeeld kon wel eens een zinspe- liug op zijn ijzeren wil zijn. Oost-Rumelie zal voortaan zich verlustigen kun nen, in de militaire parades van de troepen van vier a vijf natien te mogen bij wonen. Deze zullen voortaan de opgedrorigen gasten dier ongelukkige bevolking wezen. De mogendheden zullen ze daar een paar jaar laten logeeren, om de orde te hand- u--en. Daar de Turksche troepen het tegendeel bewerken, zal men die wijselijk er buiten houden. Natuurlijk zullen de Bulgaren de kosten betalen. Per telegraaf. 's Gravenhage4 April. De Tweede Kamer heeft in hare heden gehoudene zitting na korte discussie een vijftal wetsontwerpen aangenomen, waaronder wettelijke regeling tienjarige volkstellin- gen en heffing rechten wegens verrichtingen burger- lijken stand; de kamer is daarna op reces gescheiden. Gisteren heeft alhier de openbare aanbesteding plaats gehad van de volgende werken onder het beheer der genie: 1°. Het eenjarig onderhoud van de kazerne— gebouwen te Ter Neuzen, minste inschnjver C. de Smidt te Ter Neuzen voor f 1187, de begrooting bedroeg f 1500. 2°. Het eenjarig onderhoud van de werken te Ter Neuzen en te Ellewoutsdijk, minste inschrijver C. de Smidt te Ter Neuzen voor grooting bedroeg 2200. strekking heeft het ontwerp, hetwelk de minister dezer dagen heeft ingediend en dat hoofdzakelijk gevolgd is naar de reeds in 1869 en 1870 inge- diende en toen voorloopig onderzochte wetsontwerpen. HH. MM. de koning en de koningin zullen den 21 April e. k. des morgens langs den Rijn- spoor van 's Hage naar Amsterdam vertrekken, om daar hun intocht te doen, en dus niet, zoo ala vroeger gemeld werd, eerst naar bet Loo vertrekken. Met de toebereidselen voor de feestelijke ont- vangst van het koninklijk echtpaar zal eerstdaaga een aanvang gemaakt worden. De werkzaamheden voor de oprichting van de groote eerepoort op de Hoogesluis zijn reeds weder begonnen. Men zal nu zeker voorzorgsmaatregelen nemen, dat niet de eerst beste stormvlaag die poort zal kunnen doen instorten. De gemeenteraad van Zalt-Bommel heeft besloten, zich tot de Tweede Kamer te wenden en, in navolging van dien te Deventer, protest in te dienen tegen de voorgestelde heffing van eene be- lasting op de goederen in de doode hand. De vaste goederen van die gemeente hebben eene waarde van meer dan een millioen gulden, zoodat genoem- de belasting meer dan 4000 'sjaars zou bedragen. In eene vergadering, in den Haag gehouden door het comite der IJszeevaart, is besloten de Willem Barents omstreeks 1 Juni weder uit te zenden voor een tocht naar de IJszee. De zooloog, die aan de expeditie deelneemt, is de beer J. W. van Lith de Jeude, candidaat in de philosophic f 1740, de be- te. Utrecht. Men schrijft ons uit Borssele 1 April: Op 15 April e. k. wordt te Groningen eene vergadering gehouden van de kiesvereeniging Hun- In de jongste zitting van den gemeenteraad is singo, teneinde de middelen te behandelen, die besloten, dat de toelating van nieuwe leerlingen kunnen worden aangewend, om het steeds hooger op de openbare school voortaan niet meer dan opgedreven oorlogsbudget terug te brengen tot driemaal in het jap zal plaats hebben en wel met een meer met de draagkracht der ingezetenen over- priino Januari, MeJ en October. eenkomend cijfer. lot dusverre kon die toelating elke maand Qp ,je algemeene vergadering van het Ned. geschieden. leder-industriebond is het besluit genomen zich De heer J. Berman, directeur bij den rijks- bij adres tot de regeering te richten, met het ver- telegraaf te IJzendijke, is gesteld ter beschikking zoek in het belang der leder-industrie eene wijzi- van den gouverneur-generaal van Nederlandsch ging in de tariefwetgeving te brengen. Indie, om te worden benoemd tot adjunct—inspec- Uit Vlaardingen wordt gemeld, dat de toe- teur bij den post— en telegraafdienst daar te lande. siancj van de visscherij aldaar steeds zeer kwijnend Het garnizoenshospitaal te Vlissingen wordt blijft. Er gaan geen schepen om Noordsche visch met 1 Mei a. s. opgeheven; er zal eene infirmerie in zee en van het geringe getal, dat uitzeilt is de voor in de plaats gesteld worden. Het personeel aanvoer nog hoogst onbeduidend. Er is geen van het op te hetfen hospitaal zal over de verschil- rekening te maken bij de zware kosten, die de lende ziekeninrichtingen van het rijk verdeeld worden. reederij vereischt, zoodat bijna iedere reeder aarzelt De minister van waterstaat heeft bij zijn dien eerstijds zoo bloeienden tak van nijverheid optreden een van den vorigen minister van binnen- verder uit te oefenen. Heel Vlaardingen kan thans

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1