JNo. 1446. Zaterdag 29 Maart 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BLNNENLAND. I ABONNEMENT. Ter Neuzen. 28 Maart TKIt \H 7.K\SI UK till RUT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Bclgie 1,40. Men abonneert zich bij a!le Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag unmiddag OIlll' nren. Dit Mad ver*cliljnt Dinsdag- en Vrljdagavond bij Jl. R. G. DDOSIT te Ter Nenzcn. BIJ dczc courant bcboort een bljvocgsel. k'olitlolt Overzielit. In Engeland beeft de minister van kolonien een tip van den geheimzinnigen sluier opgelicht en het stilzwijgen verbroken. Hij lieeft eene reeks depeches o|)enbaar gemaakt, nu hem het vuur van alle kanten aan de schenen werd gelegd, in de beide parlementen. Hij heeft namelijk medege- deeld, dat de opperbevelhebber van het leger aan de Kaap, verzooht heeft, onverwijtd vervangen te worden. De gouverneur der kolonie had daarin reeds toegesteind en voegde bij het verzoek van lord Chelsford de hoop, dat de keus op zulk een man gevestigd zal worden, die ook hem spoedig zal kunnen vervangen. De daarbij openbaar ge maakt e correspondents tusschen de regeering en den gouverneur, naar aanleidiug van den oorlog, werpt een zonderling lioht op de handelingen van dezen vertegenwoordiger der regeering. De onge- gronde wijze van handelen, om den oorlog met den Zoeloe—koning eenerzijds en de roekelooze wijze, waarop de oorlog is aangegaan, worden er door in 't helderste licht gesteld. De regeering zegt onver- bloemd, dat het onverantwoordelijk was, onder de gegeven omstandigheden zulk een strijd aan te gaan. De gemoederen der inboorlingen in Natal en die der Oranje-rivicr waren reeds in gisting, toen de uitdaging plaats had en de voorwaarden, door Sir Bartle Frere aan Cetewayo gesteld, konden niet andcrs dan tot een oorlog leiden; en 't was te verwachten, dat een oorlog met zulk een militair gediciplineerd volk bloedig zou zijn. Daarom was het roekelooze van den aanval te meer te gispen. De uitslag heeft aan de verwachting beantwoord. Hiermede tracht de reegeering zich schoon te wasschen. Tegenover de heflige oppositie, die het voorstel van den minister van onderwijs vindt, strekkende, om aan de leden van nict-erkende geestelijke orden de bevoegdheid om onderwijs te geven te ontuemen, zijn er vele republikeinen, die juist van oordeel zijn, dat deze voorstellen volstrekt niet ver genoeg gaan. Zij wijzen er op, dat er thans 158130 onderwijzers en onderwijzeressen in de zoogenaamde congregatie- scholen zijn en dat daarvan 7444 mannen en 14003 vrouwen de bedoelde bevoegdheid zouden verliezen, zoodat er toch nog 136683 geestelijke onderwijzers zullen overblijven, die door de wet met rust gelaten worden. Het is een vermetel waagstuk, de door de repu blikeinen thans aangebonden strijd, en het valt te betwijfelen, of de jeugdige republiek daartoe vol- doende kracht zal bezitten. Wanneer de leden der geestelijke orden uit de staatsschool, van den catheder verwijderd worden, inoeten hunne pl.aatsen door kundige en onafhankelijke personen vervuld worden. En waar die zelfs in Frank rijk te vinden, waar de schatten te verkrijgen, om het werk der liefde door dat van bezoldiging te doen plaats hehben Waar- lijk een moeilijk vraagstuk, welks oplossing zich niet enkel in eene wetsbepaling laat. vinden, maar die alleen door eene dure ervaring gegeven kan worden. Wij vreezen, dat het den voortvarenden radicalen zal gaan naar het Fransche spreekwoord, dat zegt: die te veel wil, komt mis uit. De quaestie der onafhankelijkheid van Elsas- Lotharingen maakte dezer dagen het hoofdonder- werp van beraadslagir.g in den Duitschen rijksdag uit. Met warmte werd het voorstel door de Elsasser leden daar bepleit. Bismarck tomde zich wel ge- negen, het voorstel te ondersteunen, doch hield weder zijne gewoue slingers om den arm, namelijk in zoover de militaire aangelegenheden en de houding der geestelijkheid daarmede niet in strijd zijn. in elk geval kon er slechts in zoover van eene onaf- hankelijkheids-verklaring sprake zijn, dat de regee ring altijd de bevoegdheid aan zich houdt, als de omstandigheden daartoe noodzaken, die vrijheid weder in te trekken. Licht verklaarbaar is die reser ve, nu deze nijvre en vrije bevolking met. het linker oog de vrije vlucht en de welvaart aanschouwt van het land, waaraan het met geweld is onttrokken, en met het rechter de verdrukking in zedelijken en stoffelijken zin moet aanschouwen van het rijk, waarbij zij is ingelijfd. Frankrijk krachtig en ge- vierd; Duitschland verzwakt en gehaat. Het gerucht loopt nu weder, dat de ijzeren man hoopt op den steun der nationaal liberalen voor het aannemen zijner belastings-plannen in den rijks dag. Hij zou wat van zijne eischen laten vallen, indien men hem wil steunen. Gisteren heeft alhier de verkooping plaats gehad van twee hofsteden met bouw— en weilanden, dijk en verdere aanhoorigheden, in vijf perceelen. Het eerste tot en met het derde perceel, zijnde de hof- stede enz., gelegen in de Oud Zevenaar-, Coegors- en Sparkspolders, gemeente Ter Neuzen, zijn ver- eenigd, ter grootte van 51 hectaren 36 aren 08 centiaren, verkocht voor f 755 per 44 aren 56 centiaren (Gentsch geinet), bedragende totaal, met inbegrip van den gestelden boomprijs, ongeveer f 89,300. Het vierde en vijfde perceel, de hofstede enz., gelegen in den Nieuwe Neuzenpolder, gemeente Hoek, zijn mede vereenigd. ter grootte van 22 hec taren 13 aren 25 centiaren, verkocht voor /550 per 44 aren 56 centiaren (Gentsch gemet), of totaal, mede met inbegrip van den boomprijs, ongeveer f 28,400. Benoemd tot griffier van het kantongerecht te Ridderkeik de heer S. G. van Welderen baron Rengers, thans te Ter Neuzente Ter Neuzen Mr. P. M. Beelaerts van Emmichoven, vroeger griffier te Oldenzaal. De heer C. A. Rovers, ontvanger der regi- stratie en domeinen te Sluis, over wien in den laatsten tijd in verband met eene aanbieding, die hem door den minister van kolonien zou zijn ge daan, veel is geschreven, is nu door genoemden minister gesteld ter beschikking van den gouverneur- generaal van Nederlandsch—Indie, om te worden benoemd tot financieel ambtenaar daar te lande. De offic. van gez. 1. kl P. C. Buyze, wordt geplaatst in de rol van het opleidingsschip Admiraal van Wassenaer en gedetacheerd op een der tot de opleidiuschepen behoorende iustructievaartuigen. Het geschenk, den heer mr. D. van Eck door een aantal zijner vrienden en vereerders aan- geboden. bij gelegenheid zijner 30jarige ambtsver- vulling als afgevaardigde der Tweede Kamer, werd hem jl. Maandag te zijnen huize overhandigd door eene commissie, bestaande uit de heeren rar. D. A. Berdenis van Berlekom, mr. W. A. van lloek, mr. F. M. C. van Deinse en P. Forbes Wels. De daartoe aangewezen commissie bracht in de jl. Dinsdag te Middelburg gehoudene vergade- i ring der kamer van koophandel en fabrieken een uitvoerig rapport uit omtrent de vraag der Haaijsche kamer, om ondersteunirig van een ad res aan d« regeering, waarbij wordt verlangd, dat andermaal wettelijke bepahngen op het verleenen van octrooien in het leven zullen worden geroepen. Het resul tant is, dat de kamer, zich met het gevoelen der j commissie vereenigende, besloot aan het verzoek barer Haagsche zusters niet te voldoen. Hiermede volgt zij het voetspoor van verschillende andere karners. Naar men mededeelt, verwacht men eerst- daags van den minister van oorlog eene circulaire, waarin lr'j zijne denkbeelden ontwikkelen zal omtrent de organisatie van het leger, in verband met de militie- en schutterijwet, algemeenen dienstplicht, afschaffing van de plaatsvervanging, enz. enz Dit zou een nieuwe manier zijntot dusver werden dergelijke mededeelingen door de ministers monde- ling of scliriftelijk aan de Eerste of Tvveede Kamer gedaan. Dezer dagen zijn, op last van den minister van finantien, opnemingen gedaan in verschillende deelen van het rijk, om te onderzoeken in hoeverre de herzienning van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen uitvoerbaar zou zijn zon- der eene voorafgaande herzienning en verbetering van de kadastrale plans. Is men wel onderricht, dan moet dat onderzoek tot zeer bevredigende uitkomsten hebben geleid. De Amsterdamsche Ct. maakt melding van een adres tegen de effectenbelasting, Zaterdag 11. aan de tweede kamer opgezonden, voorzien van de handteekeningen van een aantal der voornaaraste bankiershuizen, geldinriohtingen, kooplieden en par- ticulieren te Amsterdam. Dit voorbeeld vindt te Haarlem navolging; men teekent er ook een adres tegen die voorgestelde wet. Ook uit andere plaatsen worden adressen van adhsesie ingezonden. Onder ander zijn er thans reeds uit Arnhem, Zutphen, Zeist en 's Gravenhage bij ds tweede kamer ingekomen, die de ondertee- keningen dragen van de voornaamste vertegen- woordigers der geldmarkt en van handel en nijver- heid in die gemeenten. Tot lid der tweede kamer is bij de jl. Dins dag te Js Hertogenbosch gehoudene verkiezing ge- kozen mr. J. de Bruyn met 1444 van de 1588 geldige stemmen. Aan de leden van de Luxem'ourgsche kamer is door de ministers van justitie en binnenlandsche zaken een wetsontwerp ingediend over de terecht- stelling van uiisdadigers. Volgens dit ontwerp zal deze in de hoofdpiaats van het gerechtshof piaats hebben in het binnenste der gevangenis, waartoe niemand, zonder bijzondere vergunniug, kan wor den toegelaten. Het Nederlandsch onderwijzers-genootschap

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1