Wei tier Uremafl naar Oost-Ini. BINNENLAND. ADVERTENTIEN. i\o. 1444. Zaterdag 22 Maart 1879. I9e Jaargang. AIge m ee n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 21 Maart. POSTER IJ EN. 30jarige Echtvereeniging SWHSSrasSEKBJHSSa R NEUZENSGHG COURANT ABONNEMENT. Per drie mnanden binnen Ter Neuzen 1, geheele Rijk f 1,10. Door gehee! Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, teuren en Brievenbuahouders. Door het Postdirec- ADVESTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmlddag DRIE uren. Dlt bind vcrscliljnt Dlnitdng- en Vrijdngavond bij J. K. G. DHONT te Ter Nenzen. Blj ticzc courant bchoort een bijrocgscl. F*oIitiekr Overzieht. De mannen van „de zedelijke orde" in Erankrijk hebben niet berust in het vonnis, over hen geveld zij hebben op hunne raanier geprotesteerd tegen de onwettige handeling der kamer. Wij inoeten be- kennen, dat het vonnis verschrikkelijk luidt: zij worden ronduit voor misdadigers, landverraders en wetten-verkrachters uitgemaakt. Hun vonnis zal in de 36000 gemeenten van Frankrijk aangeplakt worden, opdat ieder kunne oordeelen, wat zij tnis- dreven hebben, hoe verontwaardigd de volksmeening over hunne schanddaden is. Hoe hard ook, zoo is het oordeel rechtmatig. De ministers van 16 Mei en 23 November ontzeggen nu aan de kamer het recht, om zulk een vonnis uit te spreken. Zij ontzeggen haar het recht, om hen in hunne eer aan te tasten. Zij doen ten slotte een beroep op het volk, overtuigd, dat alle vrienden van recht en billijkheid de motie zullen afkeuren. Wie had zooveel schaamteloosheid bij hen nog verwacht. Door dit protest drukken zij het zegel op hunne snoodheid. Zij schijnen het er op aan te leggen, om niet vergeten te worden. In het lagerhuis in Engeland is het vrij storm- achtig toegegaan, naar aanleiding van de scherpe afkeuring door een der leden uitgesproken over de onvoorzichtige wijze, waarop de opperbevelhebber van het leger aan de Kaap, dit eene nederlaag heeft bezorgd. De regeeringsgezinde leden begonnen in koor te schreeuwen en te brullen, zoodat. het den spreker onmogelijk was, zich rerstaanbaar te maken. Toen deze echter uitgeput op zijne plaats neerviel, kreeg hij de voile laag van den minister en diens vrienden. Men schold op hem, als op een deugniet, en hij werd als een kwdjongen terecht gezet. Zoo smoort men in Eugelands vertegenwoordiging de stem der waarheid. In tegenstelling met den algeraeenen nood van het land en de ellende, die door een groot deel der volksklasse wordt geleden, heeft Eugelands koningm het huwelijksfeest van haar derden zoon met eene Duitsche prinses op eene ongemeen luister- rijke wijze gevierd. Naast tal van buitenlandsche vorsten en vorstinnen, schitterde de bloem van den Britschen adel in al haar luister. Om het schouwspel betoverend te maken, had men ook een Indischen nabob en diens gemalin genoodigd, die met recht Oostersche pracht zich in den drom van kostbaar getooide mannelijke en vrouwelijke grootheden bewogen. Van de verschillende oorlogsterreinen valt niet veel bijzonder nieuws te melden. Een curieus bericht wordt van den jongsten vijand, den koning van Birmah, gemeld. Deze vorst, die, zoo maar in koelen bloede, zijne heele hof houding en familie liet om hals brengen, zou door den angst voor de roodrokken en door zijne liefde voor god Bachus in een staat van razernij verkeeren. De onderkoning van Indie zou hem eene laatste bedreiging zenden en danja, men spreekt er nu reeds van, of men maar voor het gemak zijn geheele rijk zal annexeeren. Men acht het voor de veiligheid en welvaart der bevolking althans beter, dat de edele Britten het bestuur zullen aanvaarden, dan het langer in handen van zulk een wreedaard over te laten. l'erwijl Bismarck de verschillende commissies aan het werk heeft gezet, om zijne verschillende her- vormingsplannen te beoordeelen, doet hij pogingen, om den paus wat naar zijne hand te richten en heeft hij zijn agent afgezonden, om den stedehouder van Petrus te polsen, in hoever hij zou willen toegeven, teneinde weer op goeden voet met hem te komen. De heeren der sociaal-deinocratische partij hebben in den rijksdag weder een staaltje van hunne geraakt- heid gegeven. Bij gelegenheid, dat het rapport over den bulgerlijken staat van beleg aldaar in be- handeling is gekomen, heeft de socialist Liebknecht zich alles behalve malsch over dien maatregel uitge- lalen. Hij beweerde, dat zijne partij geen revolutio- naire, maar eene hervoriningspartij was. Hij wilde ook de houding zijner vrienden in den rijksdag recht- vaardigen, door zichte onthouden van de instemming, als de overige leden „leve de keizer!" aanhieven. Toen barstte de algemeene verontwaardiging los. Hij werd tot de orde geroepen en inoest kreten van misnoeger. zijner medeleden vernemen. Dit zal hunne zaak er niet beter op maken, en eene verscherping van de bevoegdheid des voorzitters zeker bevorderen. De Deensche schoonerbark „Medea," welke den 10 December van het vorige jaar in de Noordzee tusschen Ostende en Blankenberg door visschers van eevstgenoemde plaats in eenen ontredderden staat werd gevonden en door twee sleepbooten in de haven alhier is binnengebracht, werd heden morgen met den daarbij behoorenden inventaris publiek verkocht aan den heer J. Muijllaert te Ostende, voor de som van f 1350, Gedurende de 2e helft van Eebruari jl. zijn van het postkantoor alhier de volgende onbestel- bare brieven verzonden L. P. van Oppen te Ter Neuzen; E. Smagghage te Monir, en Wed. E. van de Veken te Rozendaal. De minister van finantien heeft vastgesteld het plan der 300e Staatsloterij, bestaande uit 21,000 loten, 10,500 prijzen en twee preinien. De collecte dier loterij wordt geopend op 21 April en gesloten 3 Mei 1879. De trekking begint op 19 Mei en eindigt 9 Augustus 1879. Vik MARSEILLE, 21 Maart, 8,45 's morgeus. Via N1EUWEDIEP, 21 Maart, 6,'savonds. Via BRINDISI, 28 Maart, 8,45 's morgens. Via NAPELS, 31 Maart, 6,'savonds. De Eransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. EEN GOEDKOOP GENEESMIDDEL. Iedereen weet hoe moeielijk gewoonlijk verkoud- heden, bronchitis en andere kwalen van dien aard te genezen zijn, vanwege hunne hardnekkigheid en hoeveelheid aftreksels, stroopen en andere genees- middelen men moet gebruiken, om die ziekten kwijt te raken. Daarenboven weet een ieder dat een verwaarloosde verkoudheid heel licht in eene bronchitis ontaard, ja zelfs soms in longtering overgaat. De talrijke ondervindingen bewijzen dat de zuivere NOORWEEGSCHE TEER, goed toebereid, een bijna wonderdadige uitwerking heeft op de genezing van de genoemde ziekten. De Teer kan niet in substantie gebruikt worden vanwege haar onaangenamen smaak en kleverige bestanddeelen. Een pharmaceut te Parijs, de heer Guyot, is op het denkbeeld gekomen, die teer te omgeven met gelatine, ter grootte van een gewone pil. Niets is gemakkelijker om in te nemen. De gelatine lost zich terstond op in de maag, en de teer doet zijn werking. Twee of drie teercapsules genomen bij het eten, brengen spoedig verlichting te weeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitis te genezen. Men ziet zelfs dat het gebruik de reeds eenig- zins gevorderde tering geneest. In dat geval be- let de teer de decompositie van de tuberkels, en met medewerking der natuur is de genezing dik- wijls sneller dan men had durven hopen. Men j kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen, zoowel van wege zijn uitstekends uitwerking als om zijn goedkoopen prijs. Elke flacon van teercapsules toch kost slechts twee franken en vijftig centimes en bevat zestig capsules; de geheele behandeling komt dus slechts op vijf of zeven en een halve cent daags en ontheft van het gebruik van afkooksels, pates en siropen. Om zeker te zijn dat men de echte capsules heeft, moet men op de driekleurige handteekening van den heer Guyot op het etiquette letten. Te verkrijgen in de meeste apot'neken. VA.N JAN SCHEELE Rz. EN CORNELIA DEN BRANDER. Axel, 21 Maart 1879. Heden overleed na eene kortstondige ziekte, na voorzien te zijn van de laatste H. Saera- menten, tot diepe droefheid van mij, van mijne kinderen en van mijn behuwdzoon, mijne geliefde echtgenoote ANNA MARIA DE POORTER tn den ouderdom van 60 jaren en 18 dagen. Hontenisse, den 20 Maart 1879. J. B. VAN LEUVEN. Eenige kennisgeving. Voor de belangstelling mij en mijne betrekkingen dezer dagen betoond, betuig ik mijn liartelijken dank. Ter Neuzen, 21 Maart 1879. Wed. BAERVELDTDonk ersloot.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1