b L. van Waesberghe-Janssens, WEILAND, No. 1442. Zaterdag 15 Maart 1879 I9e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ADVERTENTIEN. Coupons Rusland, Bekendmaking. Openbare Verkooping De Rangschikking ATTENTIK. j ABONNEMKNT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE nren. Dlt blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. D H O W T te Ter Nenzen. Bij deze conrant bchoort een bljvocgscl. Ter Neuzen, 14 Maart. Benoemd tot notaris te Hulst, ter vervanging van wijlen den heer M. Geene, de heer A. M. van Rijsoort van Meurs, thans notaris te Veere. Door het postkantoor alhier zijn gedurende de 1* helft van Februari jl. de volgende onbestelbare brieven verzonden H. van Holffen te Rotterdam, Geziena de BrUin te Retranchement, en Ph. J. Durijck (zonder adres). Het eerste bedehuis voor de hervormde ge- meente van Ter Neuzen, welke in 1578 Pieter van Orlieus tot haren eersten leeraar bekwam, werd den 15 September 1579 door dezen ingewijd, en is in 1598 door eene nieuwe kerk vervangen. Toen deze voor de gemeente niet ruim genoeg meer was, ver- rees ter zelfder plaats een grooter kerkgebouw, bij aanbesteding op 15 Mei 1659, voor 8550. De eerste steen daarvan werd gelegd den 19 Juli 1659, en voltooid zijnde, ingewijd den 11 April 1660. Na in 1850 en ook later belangrijke herstellingen eu verbeteringen ondergaan te hebben, werd het in 1863 met een orgel verrijkt, hetwelk den 11 October van dat jaar voor het eerst bij de openbare godsdienst-oefening in gebruik kwam. De overeenkomst tusschen Groot-Brittanje en Nederland, het telegrafisch verkeer betreffende, dato 19 December 1870 gesloten, is gewijzigd; dientengevolge wordt met ingang van 15 Maart a. s., het woordentarief ingevoerd. Yoor gewone telegrammen zal vijftien cent voor ieder enkel woord worden geheven. Voor een vooruitbetaald antwoord op een telegram zal de betaling gelijk zijn aan wal geheven wordt voor een telegram van tien woorden. Geen vooruitbetaald antwoord zal meer dan dertig woorden mogen bevatten. Dinsdag had aan den calamiteusen polder Anna-Friso (Noord-Beveland) eene oeverafschuiving plaats. Eene oppervlakte van bijna 900 vierkante M. is er weggevallen. De afschuiving had plaats ongeveer 26 of 27 M. van den teen des dijks. De grootste diepte schijnt te wezen 9 en de gemiddelde diepte 5 M. Mijnheer Jaren lang neem ik telkens als ik verkouden ben, dagelijks 4 of 5 uwer heilzame teercapsules van Guyot in; steeds ben ik in 3 of 4 dagen van mijn verkoudheid bevrijd. Vergun mij nu daarom- trent een bijzonderheid te vermelden. De laatsten keer, dat ik uw middel gebruikte, leed ik sedert 2 maanden reeds aan een moeielijk te genezen beenwond. Na uwe capsules 3 dagen gebruikt te hebben was ik zeer verbaasd, zich een korst om de wond te zien zetten. Dit resultaat aan uw middel toeschrijvende ben ik voortgegaan met het gebruik van teer. Na verloop van 10 dagen was ik radicaal genezen. Ik heb uwe capsules aan verscheidene personen aanbevolen, die tot hunne verwondering precies dezelfde uitwerking hebben ondervonden als ik. Na verloop van 4 of 5 dagen vormt zich een korst om de wond en in den regel volgt de genezing na 10 of 14 dagen. J. Claer, 5, rue Fonsoy, Brussel. De teercapsules van Guyot zijn verkrijgbaar in de meeste apothekcn. Aanstaanden Zondag 16 dezer door Gods goedheid onze geliefde JACOBUS DOELDER, zijn 80sten gehoortedag te herdenken. Ter Neuzen, 15 Maart 1879. Zijne dankbare kinderen en behuwdkinderen. De ondergeteekende brengt door deze, namens de directie van de spoorwegen Gent-Ter Neuzen en Mechelen-Ter Neuzen, harte- lijk (lank aan alien, die hebben medegewerkt tot blussching van den brand, ontstaan in een der goederenloodsen, gelegen aan het spoorwegterrein, in den nacht van Zondag op Maandag jl. In het bijzonder zij dank gebracht aan die personen, welke door hun ijverig pogen den voort- gang van den brand trachtten te stuiten vdor dat de brandweer aanwezig was; aan alle autoriteiten der gemeente Ter Neuzen voor de genomene maat- regelen en vooral aan het geheele personeel der brandweer. Ter Neuzen, 13 Maart 1879. F. DE BUCK, Stationschef. vervallende 1 April aanstaande, worden van af heden zonder eenige korting dagelijks inge- wisseld door Commissionnair in EfFecten te Hulst. Neemt ook Belgisch en Fransch geld nan hoogen koers. Ten verzoeke van de kinderen van wijlen J. J. HERMAMS, in leven herbergierster en winkelier- ster te Boschkapelle, zal op Woensdag den 19 Maart 1879, des voormiddags om 9 uur, door het ministerie van Mr. J. G. van Deinse, Advocaat en Notaris te Hulst, worden voortgegaan met de openbare verkooping van j MOBILAIR en WINKELGOEDEREN, hoofd- zakelijk bestaande in: Eenige Manufacturer, Winkelgoederen, Wijnen, Likeuren, Herberggerief, Meubelen en Huii- raad. Die daartoe gading hebben komen ten dage, uur en plaats voornoemd, aanhooren de condition en doen voordeel. in het faillissement van A. C. DIERICK, winke- lier te Hontenisse, is ingevolge bevel van den Heer Rechter-Commissaris met de bewijzen ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Midael- burg nedergelegd, om aldaar gedurende veertien dagen te verblijven ter inzage van een ieder. Hontenisse, den 12 Maart 1879. De Curator, J. VAN BRABAND. De ondergeteekende verzoekt beleefdelijk terug- zending van het ledig goed, door hem in 1878 en vroeger verstrekt. Mocht dit op 1 Mei aanstaande niet zijn inge- komen dan zal hij, dien datum, over het bedrag, per wissel beschikken. Middelburg, 10 Maart 1879. A. A. MES Gz. TE KOOP: puik BRAAKPEEN- ZAAD 2,00 per kilo; STOPPEL- PEENZAAD 1,50 per kilo; best geel WORTEL- PEENZAAD /1,00 per kilo en VITSEN /3,00 de maat, bij P. J. DE POTTER, landbouwer te Hulst. BOSCHKAPELLE. Mr. J, G. van Deinse, Advocaat en Notaris to Ilulst, zal ingevolge bekomene rechterlijke autorisatie, ten verzoeke van de kinderen van wijlen de weduwe JOSEPHUS JUDOCUS HERMANS, in leven landbouwster en herbergierster te Boschkapelle, in het openbaar presenteeren te verkoopen: Eerste Koop. 83 aren 60 centiaren Weiland, gelegen in de ge meente Stoppeldijk en daarnader in de gemeente Stoppeldijk, kadastraal bekend onder sectie B, no. 314. Tweede Koop. 31 aren 70 centiaren Weiland, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie B, no. 580. Om met den 1 October 1879 op het gebruik te komen. i pCt. PREMIE van INSTEL. j pCt. GELAG. INSTEL Donderdag 27 Maart 1879. VERBLIJF Donderdag 3 April 1879. telkens des namiddags om 2 uur, ten herbergo bewoond door Judocus Hermans, herbergier to Boschkapelle. Die daartoe gading hebben komen ten dagen, uur en plaats voornoemd, aanhooren de condition en doen voordeel. COllRANT. VAN IN DE GEMEENTE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1