TerM Her brieveiiail naar OosMni. BINNENLAND. No. 1435. Woensdag 19 Februari 1879 I9e Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. A ANBESTEED: het maken van eene verplaatsbare houten hospitaalbarak. Ter Neuzen, 18 Februari. POSTER IJ EN. TliK IMEUZENSrHE nilill WT - Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teureti en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag unnsiddag BRIE nren. Dit bind Ycmchljnt Dliutdag- en VpljdagaTond blj J. R. G. DHOKT te Ter Nenzezi- BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat op Dooderdag, den 2? dezer, des voormiddags te elf nren, op het gemeenteraadhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, door hen zal worden De betrekkelijke voorwaarden liggen, van af Donderdag a. s.ter inzage op de gemeente- secretarie en zijn ook, van af dien dag, aldaar, tegen betaling van 0,50, verkrijgbaar. Yerdere inlichtingen kunnen al aanstonds worden verkregen bij den gemeentebouwraeester. Ter geineente-secretarie is den dag v66r— en rerder tot het oogenblik van de besteding, een ge- sloten bus geplaatst, tot het ontvangen der in- schrij vingsbilletten Ter Neuzen, 18 Eebruari 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzieht, Nu Engeland zijne rekening opmaakt, om te zien, wat het bij den jongsten klap aan de kaap heeft verloren, staat de overmoedige //Bui" met gekromden nek te itampvoeten en te blazen. \laar het helpt hem niets. Met waarlijk prijzenswaardige openhartigheid wordt de toedracht der zaak, voor zoover aan de regeering tot dusver bekend, den volke verkondigd. Die mededeeling komt ongeveer op het volgende neder: Den 22 Januari was de opperbevelhebber met een deel der colonne den geheelen dag op ongeveer 4 uren afstands van het kamp verwijderd, toen het ter bewaking van het kamp achtergebleven deel van genoemde colonne plotseling door eene groote vijandelijke overmacht overrompeld werd. Keizer Wilhelm heeft een bewijs van zijn wel- varen willen geven en de zitting van den Duitschen rijksdag in persoon geopend. Het was eene nieuwe hulde, den grijzen vorst bewezen. Met luid gejuich werd hij begroet, met vasten tred stapte de 80jarige vorst voort en met krachtige stem droeg hij de openingsrede voor. Kort van zin, maar diep van beteekenis is dit staatsstuk, zoowel door hetgeen daarin gezegd, als daarbij gezwegen wordt. De medewerking van den rijksdag werd gevraagd, voor 't geval dat verscherping van de socialistenwet noodig mocht zijn. In Oostenrijk-IIongarije is men nog steeds aan het tobben met de ministerien. In het eerste deel van het rijk heeft men het oude stel maar weer wat opgelapt, omdat men geen bekwame en ge- moedelijke mannen kon krijgen, om orde in dien warboel te brengen; in de andere helft wankelt het ministerie reeds zoolang, dat een kan uitblijven. Wie nu de gelukkige van alien is men zou het nauwelijks gelooven! het is de sultan. De Fransche en de Engelsche geldmannen hebben eerst als om strijd om de gunst gedongen, de verhevene porte, natuurlijk tegen behoorlijke provisie, van geld te mogen voorzien. Z. M. gaf de voorkeur val niet lang aan den Franschman. Daarentegen schonk de Engel sche regeering haar een douceurtje van f 60000 jaarlijks, als vergoeding voor den afstand der staats- eigendommen in Cyprus. Maar voor den overigen grond geen cent. Die nam de Brit op de gewone wijze. Of de porte met al dat geld rijker of armer zal worden, is de vraag. Zeker is, dat van al de verbeurde landen geen cent inkomen kan gebeurd worden, en dat de beurzen der be w oners van eigen land reeds vrij sterk zijn uitgeschud. Er blijft altijd nog een postje van 800 millioen als schadeloosstelling aan Rusland in het vet. De houders van Turksche schuldbrieven behoeven dus niet bevreesd te zijn, dat zij de grootste schuld- eischers zijn, die wellicht teleurgesteld zullen worden. Met de Russische pest staat het niet best. Ofschoon men het ware niet te weten komt, zoo verneemt men toch, dat zij zich uitbreidt en nog even doodelijk is. De mazelen breiden zicli bier nog steeds uit; van 11 tot 18 dezer zijn weder 46 personen als lijdende aan deze ziekte aangegeven, zoodat het totaal lijders thans 107 bedraagt. Ilontenisse, 17 Februari. Onze gemeente-haven te Walsoorden is voor de eerstvolgende 3 jaren, ingaande 1 Mei a. s., verpacht aan J. van den Bergen alhier, voor eene jaarlijksche som van 1590, Afgaande op de met uliimo April eindigende verpachting, ad 1300,'s jaars, schijnt men een druk verkeer op de haven te verwachten, iets wat ons nog zoo maar niet dadelijk in 't oog valt. We willen hopen! Uit Walsoorden schrijft men ons: Het drijfijs, dat sedert een lOtal dagen geheel is opgeruimd deed langs den oever van het calainiteus waterschap Walsoorden, nog al eenige schade ontstaan aan de oeverdammen. De steiger leed niets. Donderdag jl. werden aan mr. D. van Eck uit Delft de volgende kernachtige dichtregelen toegezonden door dr. Wap: 13 Februari 1879. Nu, dertig jaren lang, een Hoekpilaar van Staat; een Pleiter voor het Recht, een Volksstem in 'a Lands Raad; een Reus in 't Vredekarap, als Oorlogstegenstauder een Burger, houw en trouw, in alles Vaderlander; een ltidder zonder blaam van Neerlands kloeken Leeuw; een Pronk van zijn Gewe3tsteeds guile en ronde Zeeuw een Iloofd van 't Huisgezinslechts zelden zoo te vinden een altijd werkzaam brein, vereerd door puik van Vrinden: raaalde ooit een stout penseel dat beeld in eenen trek •enstemmig klonk de kreet: dat 's Daniel van Eck!" Als een staaltje van militaire reehtspleging deelen wij het volgende mede Den 10 Februari reed de Koning incognito in bur- gerkleeding, gezeten in eene gesloten coupe, zonder eenig onderscheidingsteekeu noch aan hetrijtuig, noch aan den koetsier; de merkbare teekenen voordeschild- wacht zijn de nestels, die's konings koetsier draagt en die thans, wegens den hofrouw, zwart en dus niet goed te onderscheiden zijn. Wei zijn er nog kroontjes aan de lantarens, maar op geringen afstand zijn ook die nauwelijks zichtbaar. Het rijtuig onderscheidde zich dus merkbaar door niets van elk ander hofrijtuig, waarvan er zoovelen door de residentie rijden. De schildwacht, geplaatst voor de hoofdwacht op het Buitenhof, bemerkte dan ook niets van het voorbijrijden des konings. Hij riep dus ook niet de waeht in het geweer en de commau- deerende officier van de wacht, in zijne kamer gezeten, had evenmin iets van dit voorbijrijden bemerkt. Na het aftrekken van de wacht is daarop de schildwacht voor acht dagen in het cachot gesloten en de officier, luitenant Bloys van Treslong, die in casu werkelijk „van den prins geen kwaad wist," met 8 dagen kamerarrest gestraftook den sergeant van de wacht is 8 dagen provoost opgelegd. Het ge- heele garnizoen moest, bij wijze van strafoefening, parade houden. Wat zijn militaire misdrijven!> vraagt de schrij- ver der brieven uit de hofstad in de Arnh.Ct. Zegge't, wie dat kan; ik kan geene omschrijving geven, maar wil alleen naar mijne zwakke krachten bouw- stof aandragen, waaruit later de een of ander mili- tair-juridische specialiteit eene definitie smeden kan. Militair delict, bestrafbaar met provoost, is onder anderen het loopen met een opgeslagen broekspijp door den modderdezer dagen zijn hier te's Graven- hage 35 man, grenadiers of jagers, tot acht dagen van die straf verwezen door een hooggeplaatst officier, die hen in dien onreglementairen staat van kleeding tegenkwam Gelukkig kon die straf niet uitgevoerd j worden, omdatde provoost maar op een man of vier was ingericht. De personen, die verzocht hebben als klerk bij do Rijkstelegraaf in aanmerking te komen, zijn aangeschreven om zich, voor het vergelijkend onder- zoek, aan te melden aan het gebouw op den Eluweelen Burgwal, no. 22, te 's Gravenhage op 6 Maart aanstaande, des voormiddags te negen uren. Uit de residentie deelt men van goederhand mede, dat mevrouw de prinses weduwe Hendrik het verlangen heeft te kennen gegeven, dat de fonteinen van het huldeblijk op Soestdijk niet zouden worden uitgevoerd. Met de verplaatsing van het algemeen dep6t van discipline van Naarden naar Vlissingen, schijnt men ondanks overwonnen plaatselijke bezwaren, nog niet in het rechte spoor te zijn, althans aan de zoo noodige veranderingen der kazerne te Vlis singen, waaraan vdor 1 Mei a. s. ruim 4000 vertimmerd moet worden, is tot nu toe, nog geen hand geslagen. Zijn wij goed ingelicht, dan heeft de waarneinende minister van oorlog bezwaargemaakt, de begrooting goed te keuren, het aan den nieuwen minister overlatende, in deze te beslissen. Virt MARSEILLE, 20 Febr., 8,45 's morgens. Vih BRINDISI, 27 Febr., 8,45 's morgens. Yifi, N1EUWEDIEP, 1 Maart, 6,'savonds. Via NAPELS, 10 Maart, 6,'savonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. I ^undbouwberichten. ksinton Hulst. Van hier kan gemeld worden, dat de te velde staande vruchten door den vorst niet hebben geleden en over het algemeen er vrij wel uitzien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1