BINNENLAND. No. 1434. Zaterdai? 15 Februari 1879. 19e Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 14 Februari. TEI! NEIZENSCHE COURAIVT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonnecrt zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teurei) en Rrievenbushouders. A D V E R T E N T I E N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmiddag DRIE uren. Dlt bind reraehljnt Dinsdag;- en Vrijdagavond bij K. 6. It II O T te Ter Nenzen JPolitiek Overzielit. In Engeland heerscht groote verslagenheid wegens het bericht, uit Natal geseind, dat het Britsche leger in het Kafferland eene geduchte nederlaag heeft geleden. Vijf compagnien Engelsche troepen en 600 man inlandsche, benevens eene batterijzijn met het leger der Zoulous, ten getale van 20,000 man, bij de rivier Tugela slaags geweest, waarbij eerstgenoemden bijna geheel vernietigd werden. De Engelschen verloren 500 man en 60 officieren, de vijand 5000 man. Deze bemachtigde een En- gelsch vaandel en eene aanzienlijke hoeveelheid levensmiddelen en munitie. Men vreest nu voor Natal. Dringend zijn groote versterkingen uit Engeland gevraagd. Ook in het eigen land dreigt een oproer. 30000 it 35000 sjouwers en kaai- werkers hebben te Liverpool het werk gestaakt, en trachten aan hunne eischen om hooger loon klem bij te zetten, door overal schrik en ontzetting te weeg te brengen. Den van elders geworven werklieden wordt belet te werken en deze worden met moord en doodslag bedreigd; bij hen voegden zich een duizend- tal matrozen, die in woesten optocht door de stad kruisten en alles met vernieling bedreigden. In allerijl werden troepen uit Londen gezonden, om de orde te handhavei); maar wat lielpt eene hand- vol gewapende mannen tegenover eene honderdvou- dige macht van bongerige en naar wraak dorstende woestaards. Waarlijk, het rijke en nijvere Enge land gaat eene bange toekomst tegemoet, indien de stilstand in handol en bedrijf zoo voortduurt. Aller- wege hooge lasten; goud, om den eenen vijand om te koopen; goud, om den anderen vijand te ver- delgen wederom goud, om geroofd goed machtig te worden; dit. is het geval in Afghanistan, aan de Kaap, in Cyprus. En in eigen land lijden honderd- duizenden ellende en gebrek, vragen tien- en nogmaals tienduizenden vergeefs om werkHet eene en het andere komt voor een goed deel op rekening van die ellendige veroverings-])olitiek, waaraan zich de groote mogendheden sedert een halfjaar met vernieuwde hevigheid overgeven, en waarin Engeland tot dusver zonder veel mensclien- offers zulk een gewichtige rol speelt. In Frankrijk daartegen gaan de zaakjes tot dusver beter. De president der republiek en zijne trawanten zijn ijverig bezig met bevestiging en loutering van de republiek. Het schijnt, dat de beeren van de groene tafel zicli het werk gemakkelijk willen maken. Althans zij splitsen de departementen en werpen een brok daarvan aan een of anderen regeerlievenden vriend toe. Zij zijn nu aan hun tiende collega te benoemen. Als't maar niet wordt: vetd hoofden, veel zinnen. En de beeren repu- blikeinen van bet echte water hebben tot nu toe nog niet veel eensgezindheid aan den dag gelegd. Er worden allerlei geruchten verspreid omtrent de aanstaande plannen van het ministerie. Zoo zou men de fouten van een vorig kabinet willen goed maken, door handelsverdragen onder beter voor- waarden aan te gaan. Aan de naar het land terug- keerende commune—mannen zal men liulp verleenen; men zal zich niet verzettcn, tegen het veranderen van de grondwet, ten einde weder in Parijs te vergaderen, maar wel zal men weigeren, de mannen van 16 Mei in bescbuldiging te stellen. Nu, bet laatste is zeker het beste en gemakkeliikste uit te voeren; maar ten aanzien van de beide eerste punten het ieder naar den zin te maken, daartoe behoort vrij wat zeemanschap en eene kennis en ervaring, die men niet van de tegenwoordige mannen van het bewind mag verwachten. Wij zullen nu maar geduld .noeten hebben en afwachten de dingen, die komen zullen. Gisteren werd weder eene zitting van de kamer gehouden. We zullen spoedig ver- nemen, wat daar is verhandeld. Bismarck schijnt het duchtig gemunt te hebben op den ongelukkigen koning van Deneinarken. Eerst palmt hij met geweld een deel van zijn gebied in, naderhand neemt hij zonder geweld het andere weg. En nu bedreigt hij den jeugdigen schoonzoon van den koning met verlies van al zijne kroon bezittingen, indien hij niet voor goed voor zich en voor zijne nakomelingen afstand doet van de Hannoversche treon, Doet hij dit wel, dan kan hij staat maken op eene jaarlijksche rente van een kapitaaltje van een goede 30 millioen gulden. Voorzichtigheidshalve zal Bismarck dat geld onder zich houden en mag de ex-pretendent telkens zijn termijn rente bij hern beuren. Het laat zich aanzien, dat de muilkorfwct een treurig einde zal nemen. Als misgeboorte, uitgebroed in de hersenen van den ,/ijzeren man," werd ze, van eenige ledematen beroofd, in den bondsraad aange- nomen, maar zal waarschijnlijk in den njksdag wel als niet levensvatbaar worden verklaard. Veel beter zal het ook niet gaan met de belastings-ontwerpen. 't Is evenwel mogelijk, dat de leden zicli buiten de kamer het ergste daartegen verklaard hebben, en, als ze in de onmiddelijke omgeving van dien ijzeren colossus komen, zoo zeer door hem aantrokken worden, dat ze onweerstaanbaar moeten zwicbten voor zijn ijzeren wil. Men heeft zulks meer gezien in het politic—land. Nu het varkentje met Rusland is gewassclien, zal hij een ander ter hand nemen. Het grieksche en dat van Novi-Bazar schijnen moeielijk te reinigen beestjes te wezen. Maar de slimme Aziaat zal er zich wel door heen werken of van afinaken. Hij heeft het met al de slimheid van Rusland toch nog slim genoeg aangelegd, om de schadeloosstelling in geld, of wat daarop lijkt, te voldoen. De rekening is nainelijk bij het opmaken van de voorwaarden van het tractaat zoo secuur opgemaakt, dat tot de kleinste postjes in rekening zijn gebracht en voor de manschappen, die tengevolge van den oorlog in Rusland gelogeerd hebben, alias de krijgsgevanger.en, docli niet konden wachten, om tot Allah te gaan, tot dat die vrede definitief is gesloten, niets in rekening zal worden gebracht, sinds den dag, dat ze niet meer van deze aarde waren. De oorlogschatting is overigens bepaald op 800 millioen roebels in papierengeld. De edel- moedige schuldeischer heeft ten oviervloede verklaard, dat de porte betalen kan, wanneer zij bet geld heeft. Per telegraaf. 's Gravenhage, 14 Februari. Heden heeft het gerechtshof uitspraak gedaan in de zaak van P. B. Hermans, landbouwer te Ter Neuzen, beschuldigd van diefstal van suikerpenen en hem veroordeeld tot zes maanden celstraf. De nieuw benoemde minister van oorlog, de heer J. C. C. den Beer Poortugael, heeft heden morgen ten half elf uur in handen van Z. M. den koning den gevorderden eed afgelegd en daarna het beheer van zijn tijdelijken arabtgenoot over- genomen. Dit jaar zullen 43 leden der tweede kamer moeten aftreden, waarvan 23 liberalen, 9 katho- lieken, 5 anti-revolutionairen, 4 conservatieven en 2 liberaal-conservatieven. Onze afgevaardigde, de heer jhr. J. L. de Jonge, behoort onder die aftredende, evenals de heer mr. P. H. Saaymans Vader, afgevaardigde van het district Goes. Als leden van den gemeenteraad alhier treden dit jaar periodiek af de heeren J. Lensen, Joz. de Peijter en G. Dees. De gemeenteraad van Gent heeft op nieuw besloten eene deputatie te zenden naar den minister van openbare werken, om de uitdieping van het kanaal van Ter Neuzen en het sluiten van een overeenkomst met Nederland te dier zake te vragen. De heer mr. D. van Eck, lid van de tweede kamer, herdacht gisteren den dag, waarop hij dertig jaar geleden als zoodanig door het district Middel- burg gekozen werd. Onafgebroken heeft de jubilaris het raaiidaat, hem toen door zijne kiezers toever- trouwd, vervuld en onbezweken stond hij immer pal ter verdediging van zijne politieke beginselen. Het spreekt van zelf, dat die kiezers dien dag niet onop- gemerkt lieten voorbijgaan. Door eene commissie werd den heer mr. van Eck een brief van geluk- wenschen aangeboden, met de mededeeling, dat een stoffelijk aandenken aan dezen feestdag zal volgen. Een zilveren piece de milieu is hiervoor in de fabriek van de heeren van Kern pen Zonen te Voorschoten in bewerking. Ook van andere zijden ontving de jubilaris ver- schillende blijken van belangstelling in dit jubelfeest. De aanstaande jaardag des konings zal in de residentie op verlangen van Z. M. zonder open- bare feestelijkheden voorbijgaan. De gewone parades in andere steden worden, zooals men weet, ook niet gehouden. Ingevolge de bevelen van Z. M. den koning zullen voortaan op Zon- en feestdagen de officie ren de chacot of kolbak dragen en in hetzelfde tenue in het publiek verschijnen, dat voor de troepen wordt gecommandeerd. Door den minister van oorlog is een voor- schrift gegeven omtrent het theoretisch en praetisch onderricht der miliciens van de lichting 1879. Hierin komen tal van punten voor, die vroeger niet onderwezen werden en toch tot eene goede opleiding van recruten noodig zijn. Het gerechtshof te 's Gravenhage heeft den 12 dezer J. J. R., gewezen ambtenaar der exploitatie- maatschappij te Vlissingen, wegens valschheid in geschrifte veroordeeld tot 3 maanden cellulaire ge- vangenisstraf en 10 boeten van 50. Omtrent den toestand der maatschappij /Zee- land" kunnen wij uit goede bron nog mededeelen, dat de dezer dagen door ons vermelde toeneming van het getal reizigers en het goederen-vervoer ook zeer gunstig voor de geldmiddelen is geweest. Was

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1