BU1TENLAND. een, wiens naam der nationale letterkunde ten sieraad Eenige dagen geleden overleed te Antwerpen geschoten, die hem troffen in den linker arm. strekt, hadden het gure winterweder getrotseerd om op het binnenlandsch vaartuig Twee Gebroeders deze hulde aan Potgieter's nagedachtenis bij te wonen. eene vrouw. Deze ongelukkige is gestorven op Het borstbeeld is in wit marmer, uitmuntend haar schip waar zij zich geheel alleen bevond met schoon en gelijkend, door prof. StrackiS gehouwen, twee zeer jonge kinderen. Laatstgenoemden zijn en in een nis van blauw arduin gesteld, aan het twee dagen alleen gebleven, met het lijk hunner boofdeind van de groeve. moeder, zonder dat iemand zich met de begrafenis - Het huldeblijk, namens het leger aan het bemoeide. De politie heeft toen zij kennis van huldeblijk, koninklijk "echtpaar aan te bieden, bestaat in een beeld in oxydd, voorstellende een krijgsman uit het Karolingisch tijdvak, met het zwaard neder- waarts gericht in de rechterhand en het schild, aan den linkerarm, uitgestrekt over de op een rots- blok liggende kaart van Nederland. Het beeld staat voor het in de rots geplante Nederlandsche vaandel. Het geheel rust op een marmeren voet- stuk en is ongeveer 2 M. hoog. Volgens het jaarboekje voor het notarisambt 1877 waren er in Nederland 1231 candidaat— notarissen, en volgens dat van 1878 thans nog 1151. Landbouwberichten. In het tijdperk van 29 December 1878 tot 25 Januari 1879 zijn, blijkens ingekomen ambts- berichten, door longziekte aangetastin Zuid— Holland 15, in Noord-Holland 1, totaal 16 run- deren. In het vorige tijdperk van vier weken waren 15 runderen door die ziekte aangetast. Een bekend handelaar in gevogelte in Enge- dit feit kreeg, het lijk naar het hospitaal laten vervoeren. Jules Grevy, heeft na zijn verkiezing tot president der republiek de vertrekken, die hij als voorzitter der kamer bewoonde, zonder eenig ver- toon verlaten. Hij was reeds vertrokken, toen een coinpagnie gendarmes aanrukte om hem de militaire eer te bewijzen. Tot hiertoe brachten zijn gewoonten en positie niet mede, paleizen te bewonen. Hij is een welgesteld, maar eenvoudig man, zich vergenoegende, evenals Jan de Wit, met een kamerdienaar. Hij dineerde als gewoon- lijk in het hotel des Reservoirs met zijn beide broeders en een paar vrienden en verliet 's avonds ten 11 uur Versailles met den gewonen trein, nadat hij een extra-trein, die ter zijner beschik- king gesteld was, had geweigerd. Men zegt dat de president der republiek op het Elysee aankwam in een open rijtuig met een paard bespannen. Toch had hij nog de kracht, zijn geweer te halen en op de boeven te vuren. t Sc.hot schijnt ge- raakt te hebben, want sporen van bloed werden ontdekt. De arm van den geestelijke moest worden afgezet, en de 73jarige grijsaard was tegen die operatie niet bestandhij stierf aan de gevolgen. De daders zijn nog niet ontdekt. In November dezes jaars zullen er achttien eeuwen verloopen zijn, sedert Pompeji door eene uitbarsting van den Vesuvius onder asch en lava werd bedolven (79 jaren na Christus' geboorte). Deze gebeurtenis zal op wetenschappelijke wijze herdacht worden. De voornaamste archeologen van Italie zijn nitgenoodigd bij deze gelegenheid ge- denkschriften op te stellen, zoowel over de voor- beeldelooze ramp zelve, als aangaande de ontdekkin- gen, die zestien en een halve eeuw daarna begon- nen en tot heden voortgezet zijn. GEMENGDE BER1CHTEN. Te Aardenburg heerschen de pokken; er is een geval met doodelijken afloop geweest. De maat- schappij tot Nut van 't Algemeen heeft te Nijmegen eene bewaarschool geopend, waaraan grootte behoefte bestond. Bij den burgemeester te Amsterdam is Gambetta is voornemens, in het paleis Bourbon ontvangen van een ingezetene de som van /1050, de woning te betrekken, waar indertijd Morny voor te rain aangeslagen in de inkomsten-be- - - en Schneider als voorzitters van het wetgevend lasting. Te Sint Maartensdijk heeft Maandag land deelt mede: in drooge jaren, als men de broed- ijcbaam |mn verblijf hielden. een wedstrijd tusschen schaatsen- en sleedjesrijders hen op een drooge P^ts, b. v opzolder te broeien a31ldoenlijke reli Ule is uit Frankrijk I Plaats. gellad> ook met het doel om eenigen door zct. is het aoelmati? fte eieren in de lci&tstB o XU lrlppdincrstnlfTcpn of ppfwn.rpn ffplulclciff te m&lcen* dagen met water, dat een warmte heeft gelijk aan naar Oostennjk gezondenhet spinrokken van Mane kleedingstukken o. gelukkig te die van melk, te besprenkelen. Een kip, die buiten Antoinette, door deze nog m hare gevangenschap broedt, gaat des morgens van het nest at om te geb™kt. Het bestaat uit ebbenhout, met zilver eten, en keert daarna terug met zijn veeren door beslagen. De kl°* 13 van ivoor. Het vlas is er dauw of nat bevochtigd, waardoor belet wordt dat "°g aan waarmede de komngin op den dag harer de vliezen van het ei te hard worden en het kieken terechtstelling spon. - Dit spmrokken is in 1867 daardoor niet zoude uitkomen. Nadat hij dit mid- del toepaste kwam nu voortdurend ieder ei goed uit. Het nest werd gevormd uit een in het midden uit- geholde zoode gras, bedekt met fijn en kort hooi of stroo. Is nu het weder en de plaats, waar de hen broeit, droog en warm, zoo moet men, als zij tien dagen gezeten heeft, de kanten van het nest licht nat rnaken en de eieren elken morgen der laatste week met melkwarm water besprenkelen. Hij aarzelt dan ook niet, deze wijze van handelen als verstandig aan te bevelen. De strijd lokte een groot aantal toeschouwers en liep in de beste orde af. Aan het bureau van den burgerlijken stand te Amersfoort verschenen op 1 Eebruari als getuigen de grootvader en over- grootvader van het kind, welks geboorte de vader aangaf. Een alleen wonend man is in zijn woning, in de Hartmanslaan te Rotterdam, door de buren dood gevonden. Overmatig gebruik van sterken drank is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van zijn plotselingen dood. Een landbouwer nit Ros- malen is bij 't schaatsenrijden in een gat geraakt en ondanks spoedig aangebrachte liulp verdronken. De daling der arbeidsloonen heeft in Engeland - ii i - i i haar laagste standpunt nog niet bereikt, maar blijft den thans wordt geleden, gaat alle beschnjving aanhouden De inner8 te Dundee hebben een te boven. Vele personen in Londen, die geen on- j nieuwe vermillderj„g van 5 op de Parijsche tentoonstelling te zien geweest en heeft toen aanleiding gegeven tot een geschil over de echtheid, welke daarbij onweerlegbaar gestaafd is. De laatste eigenares, de douiriere de Raincin, heeft het aan eene Hongaarsche dame vermaakt, die de nagedachtenis der koningin in groote eere houdt. De ellende, die in de Engelsche groote ste- De Belgische speculant Philippart stond dezer dagen te Parijs terecht wegens financieele operation, welke den ondergang van twee Eransche spoorweg- maatschappijen en eene bank ten gevolge hebben gehad. Te Brussel is hij reeds veroordeeld wegens bedriegelijke bankbreuk. Toen de Fransche regeering in 1872 weigerde, eene door hem met de Noorder-maatschappij gesloten overeenkomst te bekrachtigen, waarbij eenige door hem aangelegde lijnen aaii haar zouden overgaan, ging hij tegen de groote maatschappijen concurreeren. Hij nam de lijn van Rijssel en Valenciennes over en breidde zijnen invloed westwaarts uit tot het net der Vendee- maatschappij. A1 deze lijnen onder een beheer te brengen was echter zonder groote middelen niet doenlijk en daarom maakte hij zich meester van de Fransch-Oostenrijk-Hongaarsche bank, de Fransch- Nederlandsche bank en eindelijk van het Credit- Mobilier. In 1876 trachtte hij het kapitaal dezer laatste te verdubbelen door het uitgeven van prio- riteits-aandeelen, welk plan echter faalde en in Juni zag hij zich genoodzaakt de maatschappij te verlaten. welke met een tekort van 28 millioen frcs. als eene gedachtenis aan de met hem gedane zaken bleef zitten. Vervolgens trachtte hij wederom zijne lijnen over te doen, doch weder te vergeefs, aan- gezien de Fransche kamer er niet van weten wilde, de macht der groote spoorweg-maatschappijen nog meer uit te breiden. Daarop zag hij zich gedwon- gen zijn crediet staande te houden door allerlei kunstgrepen, ging nieuwe schulden aan, om de concurrentie zijner lijnen vol te houden, doch zag al spoedig de meeste zijner ondernemingen jammerlijk derkomen hebben, komen van gebrek om. Men ziet des nachts vele dier ongelukkigen in groep- jes bijeen, die, tegen muren geleund, dicht op- eengepakt staan, om elkander te verwarmen. In een wijk te Birmingham zijn 8276 personen die onderstand behoeven, dat is ruim 40 pet. der bevolking dier wijk. Van het platteland komen aanhoudende klachten in over onveiligheid. Daar hebben zich benden gevormd, naar het voorbeeld van de Tramps in Noord-Amerika, die het voornamelijk gemunt heb ben op de afgelegen liggende boerenhoeven. Zoo verhaalt een boer in het dagblad van zijn disirict, dat hij, op een oogenblik dat zijne knechts naar het veld waren om te arbeiden en zijne vrouwelijke dienstboden bij een der buren hielpen, onverwachts een bezoek ontving van eene bende, ongeveer 30 man sterk, in lompen, die op brutale wijze eten en drinken vorderde. De boer was zoo goed niet of hij moest, ter voorkoming van erger, brood en sneeden spek, die hij zelf kon braden, met bier aan de ongenoode gasten voorzetten. Toen zij verzadigd waren, verzochten zij tabak en na een pijp gerookt te hebben, verlieten zij het erf, met betuiging dat zij het goed hadden gehad en den gastheer aan hunne vrienden zouden aanbevelen. Op eene andere plaats werd eene picnic van heeren en dames gestoord door eene dergeiijke bende, die zonder omwegen mede ging aanzitten niet alleen, maar zelfs zich van al de lekkernijen meester maakte. pet. aangekondigd, ten gevolge van de gedrukte stemming der markt, en de onvoldoende prijzen van alle manufacturen. Een kuiper in Carbondale heeft het grootstc vat gemaakt, dat ooit heeft bestaan. Het heeft om- streeks tienmaal grooteren inhoud dan het beroemde Heidelbergsche vat, is 20 voet hoog en heeft een middellijn van 50 voet. De ijzeren hoepels van dit monstervat wegen meer dan zeven ton. De vroegere hulp-postbeambte Walter te Keulen, die wegens moord op zijn schoonvader gepleegd, den 22 Juli van het vorig jaar ter dood was veroor deeld, heeft gratie verkregeu. Zijn straf is thans in levenslangen dwangarbeid veranderd. De directeuren der Glasgow-Bank zijn te Glasgow veroordeeldConicli en Potter ieder tot 1 jaar, de 5 overigen tot 8 maanden gevangenisstraf. In de gebouwen der meel- en broodfabriek, Vijzelgracht te Amsterdam, ontstond jl. woensdag middag ten half 2 uur brand, die zoo snel toenam, dat weldra de fabriek niet te redden bleek. Er waren pas meel- en brandstoffen in de fabriek aangebracht. Er waren natuurlijk spoedig een tal spuiten bij de hand, ook twee stoomspuiten werkten en de Jan van der Heijde, die zich met veel moeite een weg door 't ijs had gebaand. Ten 3 uur ston- den 't hoofdgebouw en de bijgebouwen in vollen vlara en was aan redden niet meer te denken; men kon slechts de nabijstaande huizen, waaronder de lloogere Burgerschool, redden. Van ongelukken vernam men niet. Van de fabriek zijn weinig dan Te Herringen bij Hamm is de geestelijke Ide naakte °ver- ^eel handen ziin door dat op jammerlijke wijze het slachtoffer van een moord- on8eval weder zonder wer aanslag geworden. Dieven braken bij hem in en Als een gevolg van de betreurenswaardige schoten eerst den waakhond dood. Dat schot gewoonte van vele menschen, om kinderen alleen deed den geestelijken ontwaken. Hij snelde de te huis te laten, had 31 Januari te Wonw weder trappen af, om te zien wat gebeurde. De deur een ongeluk plaats. Een lief kind van ruim 4 misiukken en nu staat hij terecht wegens misbruik der woonkamer vond hij open en begaf zich toen jaren was in brand geraakt en lie]) het veld in van vertrouwen en het aanwenden van gelden tot naar buiten, denkende dat de dieven, verschrikt naar zijne ouders, met het gevolg, dat door den verkeerde doeleinden tot een bedrag van ettelijke door het gerucht, door het venster wilden ontwijken. wind en het loopen de kleederen steeds feller millioenen. Op zijn geroep werd op hem door de schurken begonnen te branden en de kleine zoodanig met Si]

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 2