T No. 1432. Zaterdag 8 Februari 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 7 Februari. TEH NEIIZENSCHE I III I'.WT. Per drie maanden binnen Ter Neuzea 1.Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamlddag OKIE uren. Dit blad verscliijiit Dinsdag- en Vrljdagavond bij J. It. fi. »H»BIT te Ter Neuzen. JPolitieli Overzielit. Met verrassende snelheid volgen elkaar de ver- anderingen op in het nieuwe republikeinsche be- stuur in Frankrijk. Sedert ons laatste overzicht heeft Gambetta de plaats van Grevy op den pre- sident-zetel der kamer van afgevaardigden inge- nomen. Ziedaar nu de held van den dag als leider van alle partijen in dit wetgevend lichaam opgetreden. Waarom heeft hij niet den hoogsten zetel in den staat ingenomen, hij, de groote spil, waaromheen het republikeinsche raderwerk zich in den laatsten tijd beweegt, hij, eenmaal de dictator, toen Frankrijk zich in het moeielijkste tijdgewriclit van zijn bestaan bevond, hij, de grondvester der zuivere republiek, hij, de schepper van eene nieuwe toekomst voor Frankrijk? Men zegt, dat hij zijn tijd nog niet gekomen acht en dat het zoowel in zijn eigen belang als in dat van zijn aangenomen vaderland beter is, dat een man als Grevy aan het hoofd van den staat is geplaatst, terwijl hij zich vooralsnog vergenoegen wil met de taak van tooneelmeester, om des te beter achter de schermen zijne bevelen te kunnen geven en de tooneelspelers in de kamer in bedwang te kunnen houden. Dufaure achtte het heter, evenals Mac-Mabon, om heen te gaan. Voor nieuwe toestanden worden nieuwe menschen vereischt, heeft bij gezegd. En waarlijk, hij deed wijs, nu met eere en in vrede te scheiden, en niet tcngevolge eener botsing, die niet kon uitblijven. Doch bij deze wijzigingen bleef het niet. Spoe- dig na het bedanken van Dufaure, werd aan den minister van buitenlandsche zaken, den heer \Vad- dington, de taak opgedragen, om een nieuw mi nisterie sainen teslellen. Deze kweet zich daarvan zoo snel, dat hij binnen 24 uren zijne mannen had gevonden, die de goedkeurig van den presi dent wegdroegen en als zoodanig reeds in het ministerie zitting namen. Het kan, dunkt ons, geen kwaad hunne namen hier te vermelden; ze zullen later meer beteekenis krijgen. Waddington (oud) minister van buitenlandsche zaken, presi dent; Marcere, (president van den senaat) binnen- landsche zaken; Say, financien; Leroyer, justitie; Jules Ferry, onderwijs; Bardoux (oud), eeredienst; Lepere, landbouw; Freycinet (oud), openbare werken; Gresly (oud), oorlog; Pothuau, marine. Wij zullen ons tot deze bloote opsomming bepa- len. Wanneer de kamers vergaderd zijn, zullen wellicht de program ma's van den president en van het kabinet bekend worden gemaakt. Men zal dan nader bekend worden gemaakt met de individueele personen. Men mag verwacliten, dat ze over het algemeen de republikeinsche leer zijn toegedaan, maar omtrent hunne bijzondere opvat- tingen van de groote vraagstukken, valt op het oogenblik van de meesten hunner niet veel te zeggen. Engeland, overmoedig door zijne lauwereu in Azie, heeft nu ook in Afrika den strijd tegen den koffie- koning Citewago aangevangen. Evenals in Afgha nistan hopen zij hier door eene doortastende han- delwijze gemakkelijk den buit meester te worden. Ze zijn reeds over de vijandelijke grenzen getrokken, volgens het zeggen, zonder tegenstand te ontmoeten. „Wij zullen dat varkentje wel wasschen," zeggen ze, en storen ons gansch niet aan al dat lawaai der barbaren. Als het op vechten aankomt, verstuiven ze als kaf voor den wind." Dat snoeven kan hen wel eens opbreken. Althans zonder kleerenscheuren zullen ze er niet afkomen. Deze oorlog zal veel geld, nog meer dan de Afghaansche, kosten. Maar dat is nietsJohn Bull is rijk en om zijne macht en aanzien uit te breiden ziet hij niet op een millioen guinjes. Intusschen gaat het in Afghanistan niet van een leien dak. Het blijft daar een gedurige strijd tegen roovers en muiters. Ze nemen het hun toegeworpen goud gretig aan, buigen en bedanken er voor en pakken de milde gevers vijf minuten later van achteren aan en plunderen, wat ze machtig kunnen worden. Jacoeb Khan schijnt een ge- hoorzame zoon te zijn en het bevel zijns vaders goed te willen uitvoeren. De vleierijen van Engeland schijnen geen vat op hem te hebben; hij heeft volstrekt geweigerd, toe te geven en heeft gezegd, de hoofdstad Kaboel tot Set uiterste te zullen verdedigen. Het zal echter de vraag zijn, of de heldhaftige troep bij de nadering der Engelschen niet, evenals hunne voorgangers, de vluclit zal nemen. Blijkens mededeeling van bet personeel der stoomboot Stad Gent, heden van Rotterdam alhier gearriveerd, is de reis van Rotterdam tot hier ongehinderd volbracht en heeft men nergens noe- menswaardig ijs ontmoet, dan alleen in het Zuid- Bevekndsch kanaal, hetgeen echter voor de scheep- vaarl geen beletsel oplevert. Dientengevolge zullen de beurtschepen en andere hier liggende binnen- vaartuigen heden of morgen de reis naar Holland aannemen. Van Walzoorden tot Antwerpen is de rivier cp sommige plaatsen nog al met drijfijs bezet. De student J. Th. Krol, zoon van den pre- dikant te Zaaraslag, is door de Theol. faculteit te Utrecht ,/Cum laude," tot candidaat gepromoveerd. Gedurende de le helft der maand Januari jl. zijn door het postkantoor alhier de volgende onbe- stelbare brieven verzonden L. Acke te Westdorpe en D. Cruijners te Utrecht. Axel, 6 Februari. Bij de hervormde gemeente alhier is heden beroep uitgebracht op den heer A. J. Loois, predikant te Willemstad. Zaamslug, 6 Februari. Heden had alhier de veiling plaats van twee hofsteden, alsI. eene hofstede, met gebouwen, wei- en bouwland enz. gelegen in de Kreke- en Zaamslagpolders, gemeente Zaaraslag, te samen groot 26 hectaren 19 aren 35 centiaren, welke is verkocbt voor 1000 per 44 aren 56 centiaren (oud gemet) of in massa voor 58,782; en II. eene hofstede, met gebouwen enz., en bouw— en weiland, gelegen in den Capellepolder, gemeente Axel, en in den Zaamslagpolder, gemeente Zaamslag, te samen groot 23 hectaren 5 aren 70 centiaren, verkocht voor 700 per 44 aren 56 centiaren (oud gemet) of in massa voor 36,220. De nieuwe minister van oorlog, de heer J. C. C. den Beer Poortugael geboren te Leiden op 1 Februari 1832, heeft gestudeerd aan de Koninklijke militaire academie te Breda, in 1852 is hij 2e luitenant der infanterie geworden, den 2 April 1856 tot le luitenant bevorderd en in diet) rang in 1860 gedetacheerd bij het ministerie van oorlog. In 1865 volgt zijn bevordering tot kapitein, doch hij bleef in betrekking bij het departement; in 1868 werd hij overgeplaatst bij den generalen staf later bij de stafschool te Breda, belast met het onderwijs in de strategie. In 1874 werd hij bevorderd tot majoor bij den generalen staf en in 1876 tijdelijk hoofdintendant van het leger en tevens bevorderd tot luitenaut-kolonel. Door zijn voor- ganger werd hij geplaatst als chef der 8e afdeeling van het ministerie van oorlog en tot intendant. Zijne uitgegeven geschriften, alle op krijgsmans gebied, zijn„De Krijgsgeschiedenis der ouden" reeds op 27 jarigen leeftijdin 1862, //De Sehutterijen in Nederland; 1867, //Neerlands legervorming bij vermeerdering der militie; 1871, //Duitschlands legeraanvoering," 1872, //Het oorlogsrecht," en later over de Kustverdediging" en over de z/Versterking van Amsterdam." De minister van marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de ontsteking van de twee kustlichten iste grootte te IJmuiden zal plaats vinden 19 Februari a. s., en dat die lichten vervolgens elken nacht zullen branden van zons- ondergang tot zonsopkomst. i Met dienzelfden datum zullen de tegenwoor- dige geleidelichten voor het Noordzeekanaal wor den gebluscht, terwijl de twee kustlichten te Egmond aan Zee, gedurende eenige nachten niet zullen branden, teneinde van witte in roode lichten veranderd te worden. De juiste datum, waarop daarna de roode lichten van Egmond aan Zee ontstoken zullen worden, zal later worden bekend gemaakt. Door den minister van binnenlandsche zaken zijn, aangezien in een deel van het Russische rijk de Aziatische pest zich heeft vertoond, alle Rus sische havens, gelegen aan de Zwarte Zee en de Zee van Azof, besmet verklaard. De 200,tB verjaardag van Vondel's sterfdag werd den 5 dezer te Amsterdam plechtig herdacht. Des avonds werden in den stads-schouwburg opgevoerd Yondels ,,Leeuwendalers" en een blijspel, z/De zegepraal der schoonheid," van Alberdingk Thijm. In dit stukje wordt een beeld te aan- schouwen gegeven uit Yondels huiselijk leven, n. 1. de wijze, waarop Vondels toestemraing gewonnen werd voor het huwelijk van zijn zoon Justus met Baertje Hooft. Getroffen door de schoonheid van Baertjes beeld, in was geboetseerd, geeft Yondel zijn toestemming, en alzoo zegepraalt de schoonheid. Het programma voor de voorstelling was gedrukt in den trant van Vondel's tijd. Op de keerzijde staat DE SCHOUBUBOH TOT DEN BEZOECKER. Geen kind den Schouburgh lastig zij, Tobackspijp, bierkan, snoepery, Noebt geenerley baldadigheit Wie anders doet, wordt uitgeleyd. 1637. I. t. V. De burgemeester van Vondels geboortestad Keu- len, woonde de voorstelling bij. Maandag jl. had op de Westerbegraafplaats te 's Gravenhage de onthulling plaats van het borst- beeld van Potgieter, door eenige vrienden en ver- eerders bij zijn grafgesteente opgericht. Een kleine schaar van mannen, waaronder menig-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1