GRASETTINGEN. BINNENLAND. No. 1431. Woensdag 3 Fcbruari 1879. 19e Janrgang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. VERPACHTING ABONNEMENT. VBRPACHTEN De grasetting van het aan de ge meente toebehoorend eind zeedijk van den Kleine Huissen polder en van een einde dijk, genaamd de Nol, te zamen groot 8 hectaren 40 aren en 51 centiaren. Ter Neuzen. 4 Februari Tlli \K( ZENSCHE COLIRAIVT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het /eheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdirec- teuren en Brievenbuahouders. Bit bind verscliljut Dlntdag. cn Vrijilagavond ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,D Grootere letters worden naar plaatsruimt.e berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeude- uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nmniddag ttSSIE ureu. J. ft. G. BOOSIT te Ter Nenzen. VAN De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, zullen op Dinsdag den 11 Febrnari 1879, des voormid- dags te 9 uren, in het gemeentehuis, in het open- baar, behoudens goedkeuring van den gemeenteraad, voor den tijd van zeven jaren, De voorwaarden van verpachting liggen van heden af ter inzage ter secretarie der gemeente. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag den 24 Januari 1879. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. I3olitieli Overzicht. De linkerzijde in de wetgevende kamer van Erankrijk heeft gezegevierdzoowel de president der republiek, als het kabinet-Dufaure zijn afge- treden. Ziedaar het gewichtige nieuws van den dag, de lang verbeide gebeurtenis is eerder verwezen- lijkt, dan wij, gevvone stervelingen, hadden verwachl. Blijkbaar waren alien, die de woelingen der laatste dagen meemaakten, er op voorbereid. Het gansche feit bad met zulk eene bliksemsnelheid plaats en werd met zulk eene gelatenheid door de naaste toeschouwers begroet, dat men eer aan een complot, aan een bepaalden toeleg, dan aari een bloot toeval mag gelooven. Onze lezers zijn reeds bekend met de gisting, die de uiterste linkerzijde van de kamer in aller gemoederen teweeg bracht wegens hare overdrevene eischen, orn den gelieelen Bonapartis- tischen en ultramontaanschen Augiusstal zooals zij de ambtenaarswereld van het keizerrijk en de republiek v<5or 5 Januari jl, noemden op te ruimen. Het ministerie, getrouw aan zijne afgeperste gelofte, maakte eene lange lijst van veroordeelden op, die als offers moesten vallen. Eerst waren eenige hoofdambtenaren van de administratieve en recliterlijke maclit aan de beurt. Tot zoover ging het goodbet ministerie droeg de voorstanders van de zuivere republikeinscbe leer voor en bood het ontslag van de verdachte ambtenaren den president der republiek aan. Ofscboon met weerzin teekende bij die besluiten. Doeb toen de beurt kwam aan eenige Bonapartistiscbe generaals, krijgsmakkers van den maarsehalk, toen werd het hem 1e beangst om 't barte. Zijne pen weigerde. Dat nooit, zeide hijdan wil ik liever mij zelven opolferen. Het baatte weinig, of de ministers al wezen op de ernstige gevolgen, de maarsehalk bleef halstarrig weigeren. Bij de linkerzijde vonden zij evenmin een gereed oor. Wij willen den maarsehalk den voet niet dwars zetten, zeiden zij, nota bene, inaar wijken nooit. Als hij zijn mandaat neerlegt, zullen wij er in berusten. Tegen zulk een sarren was de oude krijgsman niet bestand. Eerder zag hij kans een tweede Magenta te veroveren, dan tegen de stijfhoofdigheid dier radicale dnjvers met goed gevolg storm te loopen. Hij capituleerde. Donderdag—avond waren de kamers in congres bijeen en ontvingen zij daar de mededeeling van Mac-Mahon, dat hij aan de kamer het gezag teruggeeft, hem toevertrouwd door de nationale vergadering, omdat er verschil is tusschen hem en het ministerie en hij geen nieuw kabinet kan samenstellen, omdat bij geen maatregelen wil nernen, die het geluk van bet land en eene goede reorganisatie van het leger in de waagschaal stellen. Deze brief werd met stilzwijgen aangehoord. Daarop werd door Gambetta in de bijeenkomst van bet bureau der linkerzijde de candidatuur van Grevy, tot dusver president der kamer, als president der republiek voorgesteld. Dat voorstel werd eenstemmig goed- gekeurd. In de kamer verkreeg deze candidaat 568 van de 713 uitgebrachte stemmen. Hij werd 1 alzoo met uitbundig gfejuicb uitgeroepen tot president der republiek voor den tijd van zeven jaren. De ministers gingen daarop Grevy gelukwenschen, doch boden hem tevens gezamenlijk bun ontslag aan. Grevy sprak den wenseh uit, dat de ministers zouden voortgaan het bestuur te voeren, althans voorloopig in l'unctie te blijven. Ook Mac-Mahon bracht zijn opvolger de hoffelijke gelukwenschen. Moge de behaalde zege een zegen voor de natie zijn. Wij meenen voor ditmaal ons te kunnen bepalen bij dit eene feit, dat al de overige gebeurtenissen in Erankrijk, hoe gewichtig ook, in de sehaduw stelt. Ook in Duitschland staat men aan den voor- avond van gewichtige gebeurtenissen. Wij zagen daarvan reeds eene voorproef in de weigering van bet ministerie, om zich te vereenigen met Bismarck's geliefkoosd denkbeeld van de tabaksmonopolie. Neen, dat nooit, zei de minister van finantien dan leg ik liever mijne portefeuille neder. En iiij legde het overwicht in de scbaal: het kabinet verklaarde zich ten gunste van eene belasting voor het gewicht der oubewerkte grondstoffen. Ook de Eorschritts-partij deed zich weder gelden over bet besluit, om aan den rijksdag het verzoek te richten, geen voorstellen goed te keuren, die de strekking hebben, de bescbermende rechten meer uit te breiden. Ook zal Bismarck vermoedelijk zijn zin niet krijgen, om de spoorwegen voor den staat aan te koopen. Voor bet overige wordt door de voorstanders van bescherming en vrijen handel nog steeds stnjd gevoerd, over de wijze, waarop aan de kwijnende wel- vaart weder nieuw leven kan worden geschonken, een strijd, die door woorden niet uitgemaakt zal worden en evenmin door eenige wetsbepalingen. Van meer gewicht op het oogenblik is voor Duitschland, Oostenrijk-Hongarije en de overige grenslanden van Rusland de vraag: ,/hoe staat bet met de pest, en op welke wijze kunnen wij ons waarborgen, dat die gevaarlijke ziekte ook onze landpalen niet binnendringtAan de verzekeringen van Rusland, dat het gevaar geweken is, wordt blijkbaar niet veel geloof gehecht, als we nagaar. de uitgebreide en doortastende maatregelen, die door de beide eerstgenoemde rijken worden geno- men, om het kwaad te keeren. Gemeen overleg is bier thans wel het doelmatigst. In beide rijken is eene commissie van desknndigen benoemd, die vereend de volgende voorstellen heeft gedaan aan de hoofden barer regeeringenAllereerst dient men zich te overtuigen van den waren stand van zaken. Tot dat einde zullen eenige geneeskundigen naar de plaats des onheils gezonden worden, om na te gaan den aard en de uitgebreidheid der ziekte; zij zullen daarvan verslag doen en verder om de 5 dagen berichten zenden omtrent den stand van zaken. Voorts znllen alle goederen, die voor be- smetting vatbaar zijn, eer ze over de Russische grenzen worden gezonden, ontsmet worden. De reizigers van daar zullen van een gezondheidspas moeten voorzien zijn of eene quarantaine ondergaan. Des noodig zal bet verkeer iangs zekere lijnen van den spoorweg gestaakt worden. Men begrijpt, dat al zulke maatregelen een gevoelige slag voor den handel zijn. Daarom wendt Rusland alles aan, om, nu bet kwaad niet meer is te verbloemen, meer doortastende maatregelen dan tot dusver te nemen. Het ijzeren cordon is verdubbeld. Al wat en wie van besmetting verdacht is, wordt onver- biddelijk buiten verkeer met gezonden gesteld, ja, al rnoet het millioenen roebels kosten, zoo zullen, waar noodig, alle middelen van verkeer gestremd worden. Ziedaar de naweeen van den oorlog Hoewel de mazelen alhier van een bijzonder goedaardigen aard zijn, breidt de ziekte zich toch nog al uit; van 29 Januari jl. tot en met beden 4 Eebruari zijn er 16 gevalleu bijgekomen, zoodat nu in 25 huisgezinnen deze ziekte heerscht. Iloek. Jong en oud waren Zaterdag namiddag op de been, om getuigen te zijn van eene ring- steking op schaatsen op de Looveripoldersche kfeek. IJs en weder begunstigden de ]>lannen der lief- hebbers en talrijke toeschouwers. Eenige dagen voor de uitvoering waren de deel- hebbers en begunstigers overeengekomen om dit maal met om prijzen, maar om het geld, dat daartoe verstrekt was, te rijden en dit geld aan de diaconie voor de arinen over te dragen. De vier geldelijke prijzen werden achtereenvolgens behaald door Jakob van Hermon, Adriaan Bedet, Adriaan Wolfert Hz. en Pieter de Eouw. Mocht bet ijs voor vele menscben eene uit- spanning zijn, voor de arrnen toch is het eene inspanning om in de nijpende koude, bij onvol- doende kleeding en zonder verdiensten, den winter door te koinen. Dank daarom den edelen gevers Z. M. heeft benoemd tot minister van oorlog J. C. C. den Beer Poortugael, waarnemend hoofd- intendant van het leger, en in verband daarmede den kap. ter zee jhr. H. O. Wicbers, minister van marine, ontbeven van de waarneining van bet tijdelijk belieer van het departement van oorlog met dankbetuiging. De minister van wat.erstaat brengt ter al- gemeene kennis, dat in de Wester-Schelde tusschen Walsoorden en Waarde twee telegraafkabels zijn gezonken en op de beide oevers ingegraven ter

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1