BRA10WHRT V U 15 L1C A T I E. BINNENLAND. Ao. 1428, Zalerdag 25 Januari 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. I loofdelijken Omsla n advertentiSn. Ter Neuzen, 24 Januari. suae CiOlRANT ABONNEMENT. Per drie msamlen binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonnecrt zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeuden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag u.imiildiig DKIE urea, Dlt bind verse!»Iji»l en Vrljd.isarond bij H. G. D II O N T te Ter Xeuzeu, Bij dezc couriuit bctioort cen kijvocgscl. BURG EM 13ESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN herinneren de belanghebbenden, dat zij zicl) ter insclirijving voor de Brniiilwcer inoeten vervoegen ter Secretarie dier gemeente, in den loop der inaand Februari aanstaande, zul- lende ij anders ambtshalve ingeschreven en, zonder loting, ingelijfd worden. Ter Neuzen, den 22 Januari 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der j gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, doen te weten dat het ivohier van den V voor het dienstjaar 1879, zooals het door hen voorloopig is vastgesteld, gedurende veertien dagen, te rekenen van IHiumdag don 27 Jnnuari tot en met Kuandiig den 10 IVbrunri e. It., voor een ieder ter lezing is nedergelegd ter secretarie der gemeente, en dat binnen dien tijd elk aang« slagene tegen zijnen aanslag, bezwaren kan inbrengen bij den geroeenteraad bij een verzoekschrift dat op ongezegeld papier kan worden gesteld. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag, den 24 Januari 1879. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. Overzioht, De zaken in Afghanistan spoeden haar einde te gemoet. Intusschen wordt de verwarring in het binnenland steeds grooter. Overal staan de stain men tegen de regeering op, rooven en plunderen, wat. ze maar machtig kunnen worden, en inaken het den regent zoo henauwd, dat bij, naar men zegt, reeds het voovbeeld van zijn vader zou gevolgd hebben door eene overijlde vluc'nt. De Britsche troepen kunnen thans in de bergpassen hun tocht naar de steden rustig voortzetten. Hun intocht in de stad Kandahar was een ware triumftocht; ze werden door de bewoners met gejuich ontvangeu en alien beijverden zicli, am bun aanbiedingen te doen, natuurlijk voor geld, dat eene bijzondere toover- macht op de gretige blikken dier vreedzaine bevolking scliijnt uit te oefenen. Indien de natuur ovenmin weerstand biedt, als die menschen, bestaat bet plan, oru naar de hoofdstad van liet rijk, de stad Kaboel, op te rukken. De oorlog kan evenwel feitelijk als geeindigd bescliouwd worden. 1 let slimste komt nu echter nog: de vredesvoorwaarden, met wien die te sluiten, nu al de wettige hoofden het land hebben verlaten, is eene tweede vraag. Bij gemis van politiek nieuws in Engeland, vergasten de Engelsche bladen ons op ellenlange betoogen over den economischen en politieken toe- stand van andere landen. Hunneaandacht trekt vooral de beweging die zich thans allerwege openbaart, over het bescliermend stelsel. Over 't algemeen houden zij de vaan van het vrijhandelstelsel nog omhoog en waarscliuwen zij eigen landgenooten, zich niet door de Sirenengezangen van Duitschland te laten vervoeren tot handelingen, die geheel in strijd zouden zijn met de sinds lang gehuldigde beginselen van vrijen handel, waarhij Engeland zich wel heeft be- vonden. Het zij verre, den tegenwoordigen treurigen toestand, waarin handel en nijverheid verkeeren, ami dat vrijzinnig beginsel te wijten. De oor- zaken daarvan liggen eldfcrs, en liet terugkeeren tot het bescliermend stelsel zou dien toestand eer slimmer dan beter inaken. Verhoogde tarieven werken noodzakelijk mede tot hoogere prijzen der consumtie—middelende uitgaven zouden daar- door vermeerderen, zonder dat de inkomsten belang- rijk toenainen. Intusschen moet het met handel en nijverheid in Engeland bedroevend gesteld zijn, zoo bedroevend, dat een minister verklaard heeft, dat, nu de Engelsche nijverheid van de Europeesche en Amei'ikaansche markten verdrongen is, het noodig is, uit te zien naar uitbreiding van invloed in Afrika, om daar meer afzet van artikelen uit Engeland te vinden. De Engelsche regeering schijnt weder op den loer te liggen, als de kat op de muis, opdat Rusland haar niet een paar eilandjes, ten zuidwesten van Java en Sumatra, voor den neus wegkape. Gelukkig liet Rusland het kluifje ditmaal onop- gemerkt voorbijgaan. Tezelfder ure, dat het definitieve vredesverdrag tusschen Rusland en Turkije geslolen zal worden, rijzen bijna onoverkomelijke moeielijkheden. Een van de gewichtigste is wel, dat Rusland er op staal, dat de porte de artikelen van het verdrag van San Stefano, die niet bij het Berlijnsche tractaat zijn geregeld, zal uitvoeren. Indien Rusland niet van zijn st uk is te brengen, zouden daardoor nog al erge verwikkelingen kunnen ontstaan. Maar John Bull zal den beer wel in bedwang weten te houden en diens overdrevene eischen te matigen. Gisteren morgen is het nieuwo gebouw tot het houden der zittingen voor het kantongerecht alhier in gobruik genomende inrichting van het gebouw wordt allezins als doelmatig geprezen. Na afloop der werkzaamheden werden aan genoodigden eenige ververschingen aangeboden, waarop de kantonrechter, de heer Mr. E. A. van der Kemp, een hartelijk woord tot de aanwezigen sprak, hetwelk door den burge meester, den beer J. A. van Boven, werd beantwoord. Door het toenemende ijs op deze reede is gisteren de laatste aldaar voor anker liggende schooner hier op hot kanaal gekomen. Een Engelsche stoomboot Gustav Bitter, kapitein Robinson, bestemd naar Gent, lost thans zijne lading hier aan den spoorweg, uit voorzorg van mogelijk door het ijs die plaats niet meer te kunnen bereiken, terwijl eene tweede stoomboot, Richard Moxon, kapitein Eijre, pogingen aanwendt, om het ijs in het kanaal tot Gent door te breken. De stooinbootdienst op de boven-Schelde is reedi van Woensdag jl. gestaakt en door het vele drijfijs, hetwelk zich alhier in de haven en op de reede bevindt, kou heden morgen de stoomboot onxe j haven niet binnenloopen en keerde naar Vlissingen terug. Volgens een ontvangen telegram van den directeur te Vlissingen is de dienst van Vlissingen op Ter Neuzen dan ook tot nadere aankondiging gestaakt. Met ingang van 15 Februari a. s. wordt de telegrafist le klasse alhier, de heer J. Sinits, alt zoodanig verplaatst naar Sliedrecht; ter zijner ver- vanging is naar hier verplaatst de telegrafist 3e klasse, de heer W. Krol, te Tiel. Naar men verneemt geschiedde gisteren de overtocht aan het Vlaamsche hoofd, in corresponden- tie van den spoortrein Ter Neuzen-Sint Nicolaai op Antwerpen, nog met de gewone stoomboot, doch met moeite, terwijl bet plan bestond, die overtocht door eene schroefboot te doen vervangen; te be- ginnen van af heden zullen, tengevolge van het vele drijfijs, de passagiers en goederen, welke met den laatsten trein, die ten 8,05 uur uit St. Nicolaai vertrekt, aan het Vlaamsche hoofd aankomen, niet meer worden overgezet. In de laatst verloopen vijf jaren is de scheep- vaart-beweging alhier geweest als volgt: Binnengekomen en aan het spoor gelost en geladen In 1874, 209 zeeschepen; in 1875, 171 zee schepen; in 1876, 159 zeeschepen; in 1877, 141 zeeschepen; in 1878, 130 zeeschepen. Met besteinming voor Gent en andere plaatsen aan het kanaal In 1874, 496 zeeschepen; in 1875, 412 zee schepen; in 1876, 494 zeeschepen; in 1877, 489 zeeschepen; in 1878, 689 zeeschepen. Aan de sluizen opgeschut: In 1874, 3558 binnenschepenin 1875, 4117 binnenschepen; in 1876, 3794 binnenschepen; in 1877, 4258 binnenschepen; in 1878, 3651 bin nenschepen. De loting voor de nationale militie zal plaats hebben in de geineenten en op de dagen en uren als hieronder zijn aangewezen Te Sluis op Maandag 24 Februari, des voor- middags ten 9 uur, voor Sluis, Heille, St. Anna ter Muiden, Aardenburg, Eede en St. Kruis; des voormiddags ten 11 uur voor Oostburg, Cadzand, Zuidzande en Retranchement. Te IJzendijke op Woensdag 26 Februari des voormiddags ten 9 uur, voor Nieuwvliet, Groede, Breskens, Sehoondijke, Hoofdplaat, Biervliet, Wa- terlandkerkje en IJzendijke. Te Axel op Vrijdag 28 Februari des voormid dags ten 9 uur, voor Axel, Zaamslag en Koewacht; des voormiddags ten 11 uur, voor Ter Neuzen, Hoek, Sas van Gent, Zuiddorpe, Philippine, Overslag en Westdorpe. Te Hulst op Zaterdag 1 Maart, des voormiddags ten 9 uur, voor Hulst, Ossenisse, Hengstdijk, Hontenisse, BoschkapelleStoppeldijk, Graauw, Clinge en St. Jan Steen. Gedeputeerde staten in onze provincie hebben voor het aandeel in de lichting voor de nationale

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1